Quyết định số 86/2002/QĐ-TTg về việc thành lập cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
17
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/2002/QĐ-TTg về việc thành lập cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2002/QĐ-TTg về việc thành lập cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2002/QĐ-TTg về việc thành lập cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P C C H I QUAN T NH QU NG NGÃI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 16/CP ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p C c H i quan t nh Qu ng Ngãi tr c thu c T ng c c H i quan. C c H i quan t nh Qu ng Ngãi có con d u, tài kho n riêng và có tr s đ t t i t nh Qu ng Ngãi. Đi u 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy đ nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a C c H i quan t nh Qu ng Ngãi. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG Phan Văn Kh i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản