Quyết định số 86/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2003/QĐ-UB về việc duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài) đến khu đô thị CIPUTRA, tỷ lệ 1:500 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 86/2003/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH "V VI C DUY T CH GI I Ư NG TUY N Ư NG NGUY N VĂN HUYÊN (KÉO DÀI) N KHU Ô THN CIPUTRA, T L 1:500" Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp Th ô Hà N i; Căn c u Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/19994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 43/1999/Q -UB ngày 29/5/1999 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t QHCT qu n C u Gi y, t l 1:2000; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/2/2000 c a U ban Nhân dân Thành ph phê duy t QHCT huy n T Liêm, t l 1:5000; Căn c Quy t nh s 47/2001/Q -UB ngày 29/6/2001 c a U ban Nhân dân Thành ph Hà N i phê duy t QHCT qu n Tây H , t l 1:2000; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i Công văn s 1011/QHKT-P1, ngày 10/7/2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t h sơ Ch gi i ư ng tuy n ư ng Nguyên Văn Huyên (kéo dài) n khu ô th CIPUTRA t l 1:500 (có b n v kèm theo) do Vi n Quy ho ch Xây d ng Hà N i hoàn thành tháng 6 năm 2003 ư c S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i ch p thu n ngày 10/7/2003, v i các n i dung chính như sau: 1. a i m: Tuy n ư ng i qua phư ng Nghĩa ô, qu n C u Gi y; phư ng Xuân La, qu n Tây H ; các xã C Nhu , Xuân nh, huy n T Liêm. 2. C p h ng, tuy n: 2.1. C p h ng ư ng: ư ng liên khu v c. 2.2. Tuy n: Chi u dài tuy n kho ng 3100m.
  2. - i m u: t i i m giao gi a ư ng Hoàng Qu c Vi t v i ư ng Nguy n Văn Huyên phư ng Nghĩa ô, qu n C u Gi y. - i m cu i: t i i m giao gi a ư ng Nguy n Hoàng Tôn ( ư ng ê phân lũ hi n có) v i ư ng tr c B c - Nam khu ô th CIPUTRA, thu c xã Xuân nh, huy n T Liêm. V trí tuy n ư c xác nh trên cơ s hư ng tuy n trong i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Qui mô M t c t ngang quy ho ch c a ư ng B=50,0m; chia làm 2 o n - o n 1: T ư ng Hoàng Qu c Vi t n ư ng quy ho ch H Tây - Nam Thăng Long (dài kho ng 1800m) d ki n b trí tuy n ư ng s t ô th trên cao, m t c t ngang bao g m: Hai lòng ư ng xe ch y: 2x15m=30m D i phân cách trung tâm: 6m (d tr cho vi c b trí tuy n ư ng s t ô th trên cao). V a hè hai bên: 2x7m=14m - o n 2: T ư ng quy ho ch H Tây - Nam Thăng Long n cu i tuy n (dài kho ng 1300m), không b trí tuy n ư ng s t ô th trên cao, m t c t ngang bao g m: Hai lòng ư ng xe ch y: 2x15=30m D i phân cách trung tâm: 4m V a hè hai bên: 2x8m=16m 4. Các nút giao thông: Trên tuy n ư ng có 6 nút giao thông chính giao v i các ư ng t c p phân khu v c tr lên và m t s i m giao v i các ư ng c p th p hơn. Các nút giao thông này u t ch c giao b ng. i u 2: - Giao S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i căn c h sơ ch gi i ư ng ư c duy t, ki m tra ch p thu n h sơ thi t k c m m c, t ch c c m m c ch gi i ư ng ư c duy t, bàn giao cho UBND các qu n, huy n, phư ng, xã s t i và t ch c công b công khai các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND các qu n C u Gi y, Tây H và Ch t ch UBND huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c qu n lý các m c ch gi i sau khi ư c bàn giao, qu n lý vi c
  3. xây d ng theo ch gi i ư ng và qui ho ch ư c duy t, ki m tra x lý các trư ng h p xây d ng vi ph m qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, a chính Nhà t, Tài chính V t giá, Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Tây H , Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND các phư ng Nghĩa ô, Xuân La, Ch t ch UBND các xã C Nhu , Xuân nh, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản