Quyết định số 86/2004/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/2004/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2004/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Y học biển Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2004/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 86/2004/Q -BNV Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T B N I U L C A H I Y H C BI N VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c S c l nh s 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 quy nh v quy n l p H i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a Ch t ch H i Y h c bi n Vi t Nam và V trư ng V T ch c phi chính ph . QUY T NNH : i u 1. Phê duy t b n i u l c a H i Y h c bi n Vi t Nam ã ư c ih i i bi u toàn qu c l n th Nhi u ngày 22 tháng 8 năm 2004 thông qua. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch H i Y h c bi n Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B N IV Quang Trung I UL H I Y H C BI N VI T NAM Chương 1 TÊN H I, TÔN CH , M C ÍCH
  2. i u 1. Tên g i ti ng Vi t c a H i là: H i Y h c bi n Vi t Nam. Tên giao d ch qu c t là: Vietnam Maritime Health Association. Vi t t t: VINAMAHA. i u 2. Tôn ch , m c ích - H i Y h c bi n Vi t Nam là t ch c ngh nghi p t nguy n c a các cán b chuyên ngành Y h c bi n, cán b các ngành Y h c khác ho c nh ng ngư i ngoài ngành Y quan tâm n lĩnh v c Y h c bi n nh m oàn k t giúp l n ngư i hau trong h c t p, nghiên c u, th c hành góp ph n phát tri n chuyên ngành Y h c bi n ngày càng l n m nh m b o quy n l i v chăm sóc s c kh e cho nh ng ngư i lao ng trên bi n, nh ng ngư i s ng và làm vi c vùng ven bi n và h i o gi ng như nh ng ngư i ang s ng trong t li n. i u 3. Lĩnh v c và ph m vi ho t ng c a H i: - H i Y h c bi n Vi t Nam ho t ng trên ph m vi c nư c trong lĩnh v c Y h c bi n o. i u 4. Nguyên t c t ch c và ho t ng - H i ho t ng trong khuôn kh pháp lu t c a Nhà nư c Vi t Nam và i u l c a H i Y h c bi n Vi t Nam. - H i ư c t ch c theo nguyên t c t p trung dân ch , t qu n, t trang tr i, t ch u trách nhi m trư c pháp lu t i v i nh ng v n c a H i. i u 5. H i Y h c bi n Vi t Nam ch u s qu n lý Nhà nư c v y t c a B y t . i u 6. Tư cách pháp nhân, con d u, tài kho n. H i Y h c bi n Vi t Nam ho t ng tuân theo pháp lu t Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, H i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n. Tr s c a H i óng t i thành ph H i Phòng. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N C A H I i u 7. H i Y h c bi n Vi t Nam có nhi m v : - T p h p, oàn k t, giúp l n nhau gi a các h i viên trong vi c nghiên c u, h c t p, c p nh t thông tin nâng cao trình chuyên môn, góp ph n ào t o b i dư ng i ngũ nh ng ngư i làm nhi m v Y h c bi n ngày càng l n m nh. - H p tác, h c t p, trao i kinh nghi m v i các h i chuyên khoa Trung ương c ng c và phát tri n h i chuyên ngành Y h c bi n.
  3. - Tư v n, ào t o, h c t p thăm quan, h i th o, ng d ng ti n b khoa h c k thu t m i nâng cao trình v m i m t cho h i viên. - xu t v i các cơ quan nhà nư c v các ch trương chính sách, cơ ch , k ho ch, chương trình phát tri n chuyên ngành Y h c bi n nói riêng và s nghi p phát tri n Y t nói chung. - H p tác v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t trao i, h c t p kinh nghi m, tranh th s giúp và t o i u ki n cho H i Y h c bi n ngày càng phát tri n. - Tư v n, ph n bi n và giám nh xã h i i v i các d án phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c có liên quan n lĩnh v c Y h c bi n o khi có yêu c u. - B o v danh d , quy n h n có l i ích h p pháp c a các h i viên phù h p v i pháp lu t hi n hành. i u 8. Quy n h n và trách hi m c a H i. - i di n cho các t ch c thành viên và h i viên trong các ho t ng có liên quan n tôn ch , m c ích và nhi m v c a H i Y h c bi n Vi t Nam. - Tri n khai các tài nghiên c u khoa h c, cung c p d ch v v i các t ch c hay cá nhân có nhu c u, theo quy nh c a pháp lu t. - B o tr cho các h i viên tri n khai các ho t ng nghiên c u khoa h c, tham gia ánh giá các công trình nghiên c u khoa h c, d án thu c lĩnh v c Y h c bi n. - Ch trì ho c tham gia xây d ng các chương trình, d án ki n ngh v i các cơ quan qu n lý nhà nư c nh ng gi i pháp nh m phát tri n chuyên ngành Y h c bi n. - Xu t b n, sách, t p chí c a H i theo quy nh c a pháp lu t b i dư ng nâng cao ki n th c, c p nh t thông tin. - T ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c nâng cao trình chuyên môn và cung c p thông tin v lĩnh v c Y h c bi n cho h i viên. - Phát tri n H i úng v i yêu c u c a ngh nghi p trong ph m vi lu t pháp. - ư c gia nh p làm thành viên c a H i Y h c bi n Qu c t trong khu v c và th gi i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3 H I VIÊN i u 9. H i viên c a H i g m: - H i viên chính th c:
  4. + Các t ch c c a công dân ho t ng trong lĩnh v c y h c bi n tán thành i u l c a H i có ơn xin gia nh p H i, c i di n tham gia. + Công dân là cán b có trình trung h c, cao ng, i h c trong ho c ngoài ngành Y t , làm vi c t i cơ s nhà nư c hay tư nhân ho c ã ngh hưu, không vi ph m pháp lu t Nhà nư c, quan tâm n chuyên ngành Y h c bi n, tán thành tôn ch , m c ích, quy ch H i, t nguy n có ơn xin gia nh p H i u có th k t n p làm h i viên c a H i. - H i viên danh d là nh ng ngư i ho t ng chính tr - xã h i, nh ng ngư i có nhi u kinh nghi m, uy tín, có óng góp tích c c cho ho t ng c a H i, ư c H i suy tôn là h i viên danh d . + H i viên danh d không có quy n ng c , b u c và bi u quy t các v n c a H i. i u 10. Quy n l i c a h i viên. H i viên có quy n l i: - Th o lu n và bi u quy t m i công vi c c a h i, b u c và ng c vào Ban ch p hành c a h i. - ư c h c t p, cung c p thông tin, ư c b i dư ng v chuyên môn, ư c khuy n khích và phát huy kh năng m i m t góp ph n xây d ng và phát tri n chuyên ngành Y h c bi n, ph c v s c kh e c a nhân dân. - ư c trình bày các tài nghiên c u khoa h c c a mình trong các bu i sinh ho t khoa h c k thu t c a H i. ư c tham gia các ho t ng chuyên môn ho c các h i ngh c a H i t ch c. - ư c H i nh n xét v các công trình c a mình ngh chính quy n khen thư ng, công nh n quy n tác gi , sáng ch … - ư c gi i thi u ăng các công trình c a mình vào các t p chí, n i san c a T ng h i và các H i khác. - ư c H i b o v các quy n l i chính áng c a mình n u xét th y b xâm ph m. - ư c hư ng m i quy n l i khác do H i quy nh. - ư c quy n xin ra kh i H i khi th y không còn i u ki n tham gia. i u 11. Nghĩa v c a H i viên. - Thi hành nghiêm ch nh các ch trương chính sách c a ng, lu t pháp c a Nhà nư c. Th c hi n i u l , ngh quy t c a H i, tham gia sinh ho t H i và óng h i phí y , úng h n. Tuyên truy n phát tri n h i viên, v n ng qu n chúng hư ng ng m i ho t ng c a H i.
  5. - Chăm lo xây d ng oàn k t trong H i, u tranh ch ng nh ng tư tư ng, hành ng có h i n thanh danh, uy tín và s oàn k t c a H i. - Tích c c h c t p, nghiên c u khoa h c, không ng ng nâng cao trình chuyên môn, k thu t, góp s c mình vào vi c chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân nh t là phòng ch ng các b nh hay g p c a nh ng ngư i lao ng trên bi n, nhân dân sinh s ng và làm vi c vùng ven bi n, h i o và nh ng ngư i du l ch bi n. i u 12. Th th c vào H i, ra H i - Nh ng ngư i mu n tham gia sinh ho t H i ph i t nguy n ng ý làm ơn xin gia nh p h i. - Nh ng H i viên th y không còn i u ki n tham gia sinh ho t, mu n ra kh i H i ph i làm ơn ngh xin ra kh i h i. Chương 4 T CH C C A H I i u 13. T ch c c a H i: - Trung ương: H i Y h c bi n Vi t Nam - Các chi H i cơ s (có t 05 h i viên tr lên) và các t ch c tr c thu c - các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), n u có nhu c u có th thành l p H i. Vi c thành l p h i t nh do y ban nhân dân t nh quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. + Các H i thành viên ho t ng theo i u l c a mình, tuân th i u l c a H i Trung ương và ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a H i Trung ương. i u 14. i h i. - i h i toàn th ho c i h i i bi u là cơ quan lãnh o cao nh t c a H i. Nhi m kỳ i h i là 5 năm m t l n. - i h i b t thư ng khi có ½ y viên Ban ch p hành H i ho c 2/3 s Chi h i yêu c u. S i bi u d i h i do Ban ch p hành H i quy t nh. N i dung Chính c a i h i: - T ng k t, ánh giá ho t ng c a H i nhi m kỳ trư c và quy t nh phương hư ng, ho t ng c a h i nhi m kỳ m i. -S a i, b sung i u l (N u th y c n thi t). - B u Ban ch p hành Trung ương H i. (S lư ng do i h i quy t nh).
  6. i u 15. Ban ch p hành - Ban ch p hành h i là cơ quan i u hành c a H i gi a hai nhi m kỳ i h i có nhi m v : - B u ch t ch, Ban thư ng v , T ng thư ký, Ban ki m tra. - Quy t nh k ho ch công tác, ánh giá th c hi n chương trình, k ho ch công tác ã ra, d th o s a i i u l trình i h i thông qua. - B sung y viên ch p hành H i n u s lư ng thi u so v i quy nh c a i h i, nhưng không quá 1/3 s y viên Ban ch p hành ương nhi m ư c i h i b u theo quy nh. - Ban ch p hành h i h p 6 tháng m t l n do ch t ch h i tri u t p. Các cu c h p t xu t theo yêu c u c a 2/3 s y viên Ban ch p hành ngh . - Quy t nh vi c k t n p h i viên và ra kh i h i. - B u Ban ch p hành Trung ương H i, (S lư ng do i h i quy t nh). i u 16. Ban Thư ng v - Ban thư ng v g m Ch t ch, Phó ch t ch, T ng thư ký và các y viên do Ban ch p hành H i b u ra, s lư ng y viên do i h i quy nh. - Ch t ch H i có quy n h n và trách nhi m: + i di n pháp nhân c a H i trư c pháp lu t. + T ch c tri n khai th c hi n các Ngh quy t c a i h i, c a H i ngh i bi u và các quy t nh c a Ban ch p hành. + Tri u t p và ch trì cu c h p c a Ban ch p hành H i. + Ch u trách nhi m trư c Ban ch p hành và toàn th h i viên v các ho t ng c a H i. - Các Phó ch t ch H i là ngư i giúp vi c cho Ch t ch, nhi m v c th do Ch t ch phân công. - T ng thư ký có nhi m v giúp Ch t ch gi i quy t các văn b n và công vi c hàng ngày c a cơ quan Trung ương H i. - Ban thư ng v là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch p hành H i, thay m t Ban ch p hành i u hành công vi c c a h i gi a 2 kỳ h p c a Ban ch p hành. ChuNn b các n i dung cho kỳ h p c a Ban ch p hành. i u hành các ho t ng tư v n, d ch v c a H i thông qua các t ch c do H i l p ra theo úng quy nh c a pháp lu t.
  7. - Xây d ng quy ch làm vi c c a Ban ch p hành, bi u tư ng, m u th h i viên, các danh hi u liên quan n ho t ng H i Ban ch p hành H i thông qua. - Ban thư ng v H i h p 3 tháng 1 l n, các cu c h p t xu t do Ch t ch H i quy t nh ho c theo yêu c u c a 2/3 s y viên Ban thư ng v ngh . i u 17. Ban ki m tra - Ban ki m tra c a H i do Ban ch p hành H i b u ra có nhi m v ki m tra, giám sát các ho t ng c a H i, vi c thi hành i u l , các ngh quy t c a H i, ki m tra tư cách h i viên, vi c qu n lý và s d ng tài chính c a H i, xu t vi c gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a H i theo quy nh c a pháp lu t. - Nhi m kỳ c a Ban ki m tra theo nhi m kỳ c a i h i c a H i. i u 18. Ban chuyên môn, các t ch c tr c thu c. - Tùy theo nhu c u công tác, Ban thư ng v có th l p các Ban chuyên môn và các t ch c tr c thu c. - Vi c thành l p các t ch c tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 TÀI S N, TÀI CHÍNH C A H I i u 19. Các ngu n tài s n, tài chính - Ngu n tài chính c a H i g m: + H i phí c a H i do các h i viên óng góp theo quy t nh. + Các kho n thu t ho t ng tư v n, d ch v và các ho t ng khác c a H i mang l i. + ng h , tài tr , quyên góp c a các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c. i u 20. Qu n lý, s d ng tài s n, tài chính - Tài chính c a H i ư c qu n lý và s d ng theo quy nh c a Ban ch p hành H i và s hư ng d n c a cơ quan Tài chính Nhà nư c theo úng pháp lu t. i u 21. Phương th c gi i quy t tài s n, khi H i gi i th - Khi H i gi i th thì toàn b tài s n c a H i ư c giao l i cho Nhà nư c. Chương 6 KHEN THƯ NG VÀ K LU T
  8. i u 22. Khen thư ng Nh ng ơn v và h i viên có thành tích xu t s c trong ho t ng c a H i s ư c khen thư ng ho c ngh các c p chính quy n khen thư ng theo quy nh. i u 23. X lý vi ph m - Nh ng ơn v và h i viên vi ph m i u l ho t ng c a H i, làm t n h i n uy tín, danh d c a H i, tùy theo m c vi ph m s b thi hành k lu t t hình th c khi n trách, c nh cáo n khai tr kh i H i. H i viên b khai tr s ph i xóa tên kh i danh sách h i viên và thu h i th h i viên. - Trong th i gian 02 năm, Chi h i nào không có báo cáo ho t ng nên H i Trung ương s không còn là thành viên c a H i n a. - ơn v và thành viên thu c c p H i nào, c p H i y ngh Ban ch p hành H i quy t nh k lu t và báo cáo lên Ban ch p hành Trung ương H i. Chương 7 I U KHO N THI HÀNH i u 24. Th th c s a i, b sung i u l - Ch có i h i toàn th hay ih i i bi u c a H i m i có quy n b sung và s a i i ul . i u 25. i u l g m 7 chương và 24 i u ã ư c thông qua t i i h i Y h c bi n Vi t Nam nhi m kỳ l n th nh t ngày 22 tháng 08 năm 2004 t i H i Phòng và có hi u l c theo quy t nh phê duy t c a B N i v ./.
Đồng bộ tài khoản