Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
113
lượt xem
8
download

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN về việc ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật; sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 86/2005/QĐ-BNN Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH M U H SƠ KI M D CH Đ NG V T; S N PH M Đ NG V T; KI M TRA V SINH THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh m u h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ki m tra v sinh thú y”; Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 609/NN- TY/QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c ban hành các m u h sơ ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y đ ng v t, s n ph m đ ng v t; Đi u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các đơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG BÙI BÁ B NG QUY Đ NH M U H SƠ KI M D CH Đ NG V T; S N PH M Đ NG V T; KI M TRA V SINH THÚ Y (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/2005/QĐ-BNNngày 26 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này áp d ng đ i v i vi c v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t trong nư c, xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam; ki m tra v sinh thú y. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Quy đ nh này áp d ng cho các t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ki m tra v sinh thú y trên lãnh th Vi t Nam; 2. Trong trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Quy t đ nh này thì áp d ng theo đi u ư c qu c t đó; 3. Trong trư ng h p đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u sang các nư c có tho thu n gi a cơ quan Thú y Vi t Nam và cơ quan Thú y nư c nh p kh u v m u gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t thì th c hi n theo m u gi y ch ng nh n ki m d ch đó.
 2. Đi u 3. H sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t và ki m tra v sinh thú y: 1. Gi y đăng ký ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n ra kh i huy n (M u: 1): s d ng đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n ra kh i huy n trong t nh và ra ngoài t nh; 2. Gi y đăng ký ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u (M u: 2); 3. Gi y đăng ký ki m d ch (M u: 3): s d ng đ đăng ký ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam ph c v thông quan hàng hoá t i c a kh u (ban hành kèm theo Thông tư s 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 14/3/2003 gi a B Tài chính - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - B Thu s n); 4. B n khai ki m d ch đ ng v t (M u: 4): s d ng đ i v i ch t u bi n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t vào lãnh th Vi t Nam (ban hành kèm theo Ngh đ nh s 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 c a Chính ph v qu n lý ho t đ ng Hàng h i t i c ng bi n và khu v c Hàng h i c a Vi t Nam); 5. Gi y đăng ký ki m tra đi u ki n v sinh thú y (M u: 5); 6. Biên b n ki m tra và l y m u xét nghi m (M u: 6); 7. Biên b n ghi nh n tình tr ng v sinh thú y c a đ ng v t, s n ph m đ ng v t (M u: 7); 8. Biên b n m niêm phong phương ti n v n chuy n, ch a đ ng đ ng v t, s n ph m đ ng v t (M u: 8); 9. Quy t đ nh x lý đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y (M u: 9); 10.Biên b n x lý v sinh thú y hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t (M u: 10); 11.Biên b n ki m tra đi u ki n v sinh thú y (M u: 11); 12.Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t v n chuy n trong t nh (M u: 12); 13.Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n trong t nh (M u:13); 14.Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh (M u: 14); 15.Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh (M u: 15); 16.Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t (M u: 16): s d ng đ i v i ki m d ch đ ng v t xu t kh u; 17.Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t (M u: 17): s d ng đ i v i ki m d ch s n ph m đ ng v t xu t kh u; 18.Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t nh p kh u v n chuy n v khu cách ly ki m d ch (M u: 18); 19.Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t nh p kh u v n chuy n v khu cách ly ki m d ch (M u: 19); 20.Thông báo k t thúc th i gian cách ly ki m d ch đ ng v t (M u: 20); 21.Thông báo k t thúc th i gian cách ly ki m d ch s n ph m đ ng v t (M u:21); 22.Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t nh p kh u (M u: 22): s d ng đ i v i đ ng v t không thu c di n ph i cách ly ki m d ch; 23.Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t nh p kh u (M u: 23): s d ng đ i v i s n ph m đ ng v t không thu c di n ph i cách ly ki m d ch; 24.Ch ng nh n ki m d ch đ ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam (M u: 24); 25.Ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam (M u: 25); 26.Ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y (M u: 26). Đi u 4. S d ng m u h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t trong m t s trư ng h p. 1. Đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m xu t tái nh p: s d ng m u đăng ký ki m d ch và m u gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u; 2. Đ i v i cơ s gi t m đ ng v t, sơ ch s n ph m đ ng v t v i m c đích đ xu t kh u đư c cơ quan ki m d ch đ ng v t xu t nh p kh u ki m tra, giám sát, n u cơ s có nhu c u tiêu th n i đ a ho c xu t kh u sang nh ng nư c không có yêu c u v ki m d ch xu t kh u thì ph i đăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch đ ng v t qu n lý cơ s đó và s d ng các m u gi y đăng ký ki m d ch và m u gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t xu t kh u. Đi u 5. M u gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y. 1. Các m u gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y đư c in trên gi y in kh A4, gi a có Logo ki m d ch đ ng v t in chìm, màu đen nh t, đư ng kính 12 cm.
 3. 2. Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n trong nư c đư c đóng d u “B N G C” ho c “B N SAO” b ng m c d u màu đ góc bên ph i phía dư i “M u: …” (M u d u theo quy đ nh t i ph l c kèm theo). S lư ng gi y ch ng nh n ki m d ch đư c phát hành như sau: a) B n g c: 01 b n lưu t i cơ quan ki m d ch đ ng v t, 01 b n c p cho ch hàng; b) B n sao: căn c vào nơi giao hàng trong quá trình v n chuy n (n u có) đ c p b n sao cho ch hàng, m i nơi giao hàng ch c p 01 b n sao. 3. Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đư c đóng d u “ORIGINAL” ho c “COPY” b ng m c d u màu đ góc bên ph i phía dư i “M u: …” (M u d u theo quy đ nh t i ph l c kèm theo). S lư ng gi y ch ng nh n ki m d ch đư c phát hành như sau: a) B n Original: 01 b n lưu t i cơ quan ki m d ch đ ng v t, 01 b n c p cho ch hàng; b) B n Copy: c p cho ch hàng 02 b n. Đi u 6. Th i h n giá tr s d ng c a gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ch ng nh n ki m tra v sinh thú y: 1. Th i h n giá tr s d ng c a Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n trong nư c đư c tính theo th i gian v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t t nơi xu t phát đ n nơi đ n cu i cùng; 2. Th i h n giá tr s d ng c a Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u có giá tr s d ng t 30 đ n 45 ngày; 3. Th i h n giá tr s d ng c a Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đư c tính theo th i gian t i đa cho phép lưu trú t i lãnh th Vi t Nam; 4. Ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s có th i h n giá tr s d ng 02 năm; Đi u 7. T ch c th c hi n. 1. M u h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t và ki m tra v sinh thú y đư c s d ng th ng nh t trên ph m vi toàn qu c; 2. C c Thú y ch u trách nhi m vi c ban hành m u h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t và ki m tra v sinh thú y; 3. Các cơ quan ki m d ch đ ng v t thu c C c Thú y, Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m in n, s d ng h sơ ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t và ki m tra v sinh thú y theo đúng quy đ nh hi n hành; 4. Th m quy n c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ki m tra v sinh thú y: a) Tr m Thú y c p huy n th c hi n ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t khi v n chuy n ra kh i huy n trong ph m vi t nh; b) Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t khi v n chuy n ra ngoài t nh; ki m tra và c p Ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s ph c v tiêu dùng trong nư c; c) Cơ quan ki m d ch đ ng v t thu c C c Thú y và Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (đư c C c Thú y u quy n) th c hi n ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam; d/ C c Thú y c p Ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s ph c v xu t nh p kh u, cơ s thu c th m quy n qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5. Nghiêm c m vi c in, phát hành và s d ng m u h sơ trái v i quy đ nh t i Quy t đ nh này.
 4. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ c l p – T do – H nh phúc M u: 1 c a cơ quan Ki m d ch ng v t GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T V N CHUY N RA KH I HUY N S :................../ĐK-KDNĐ Kính g i: ..............……………...................................................... H tên ch hàng (ho c ngư i đ i di n): ........................................…................................….…................ Đ a ch giao d ch: …………………………………...…………………………...…………………...….. Ch ng minh nhân dân s : …………………… C p ngày……../..…./…….….. t i………….……...…... Đi n tho i: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……... Đ ngh đư c làm th t c ki m d ch s hàng sau: I/ Đ NG V T: Lo i đ ng v t Gi ng Tu i Tính bi t M c đích s d ng Đ c Cái T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………......………………………………………….. Nơi xu t phát: …………………………………...……………………….…………………………...….. Tình tr ng s c kho đ ng v t: ………………………………………………………………………..….. ................................................................................…...............................…..............................…........... S đ ng v t trên xu t phát t vùng/cơ s an toàn v i b nh: ………..…………………………..………. …………………………………………..... theo Quy t đ nh s …………/……… ngày……/…../……. c a ……………(1)………………………………. (n u có). S đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các b nh sau (n u có): 1/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 2/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 3/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 4/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 5/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. S đ ng v t trên đã đư c tiêm phòng v c xin v i các b nh sau (lo i v c xin, nơi s n xu t): 1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…. 2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
 5. 4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. II/ S N PH M Đ NG V T: Tên hàng Quy cách đóng gói S lư ng Kh i lư ng M c đích s d ng (2) (kg) T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………...…………………………….…………… S s n ph m đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo k t qu xét nghi m s ………/……… ngày….…/….../ ......…. c a ………....……(3) ….…..……………….……… (n u có). Tên, đ a ch cơ s s n xu t: …………………………………………………………………..….………. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....….. Đi n tho i: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...……. III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Tên t ch c, cá nhân nh p hàng: ………………………………………………………..………………. Đ a ch : …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..….. Đi n tho i: ………………………………………. Fax: …………………………………..……………. Nơi đ n (cu i cùng): …………………………………...…………..…………...………..……………… Phương ti n v n chuy n: ...……………...……………...……...………………...…….….………...…… Nơi giao hàng trong quá trình v n chuy n (n u có): 1/ ……...……………...……………...……………… S lư ng: ……...…… Kh i lư ng: ……..…....… 2/ ……...……………...……………...……………… S lư ng: ……...…… Kh i lư ng: ……..…...… 3/ ……...……………...……………...……………… S lư ng: ……...…… Kh i lư ng: ….…….....… Đi u ki n b o qu n hàng trong quá trình v n chuy n: ...………………..…………....…..…………...…. Các v t d ng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….…………… ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...….. Các gi y t liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........……….. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…... Đ a đi m ki m d ch: ...………………..…………...……………...……………………...……...……….. Th i gian ki m d ch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..……. Tôi xin cam đoan vi c đăng ký trên hoàn toàn đúng s th t và cam k t ch p hành đúng pháp lu t thú y. Ý KI N C A CƠ QUAN KI M D CH Đ NG V T Đăng ký t i ................…......................... Đ ng ý ki m d ch t i đ a đi m.................….…............... Ngày ........ tháng .......năm …...…. ......................................................................……............ T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ………… vào h i ….. gi …... ngày ........./......./ …...…. (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Vào s đăng ký s ...........…... ngày…...../ ......./ …...…. KI M D CH VIÊN Đ NG V T (Ký, ghi rõ h tên)
 6. - T khai đư c làm thành 02 b n: 01 b n do cơ quan ki m d ch đ ng v t gi , 01 b n do ch hàng ho c ngư i đ i di n gi ; - Cá nhân đăng ký không có con d u, ch ký và ghi rõ h tên; - (1) Tên cơ quan c p gi y ch ng nh n. - (2) S lư ng ki n, thùng, h p, .... - (3) Tên cơ quan tr l i k t qu xét nghi m. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ c l p – T do – H nh phúc M u: 2 c a cơ quan Ki m d ch ng v t GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T XU T KH U S :................../ĐK-KDXK Kính g i: ............................………....................................... H tên ch hàng (ho c ngư i đ i di n): ........................................…................................….…................ Đ a ch giao d ch: …………………………………...…………………………...…………………...….. Ch ng minh nhân dân s : …………………… C p ngày……../..…./…….….. t i………….……...…... Đi n tho i: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……... Đ ngh đư c làm th t c ki m d ch s hàng sau: I/ Đ NG V T: Lo i đ ng v t Gi ng Tu i Tính bi t M c đích s d ng Đ c Cái T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………......………………………………………….. Nơi xu t phát: …………………………………...……………………….…………………………...….. Tình tr ng s c kho đ ng v t: ………………………………………………………………………..….. ................................................................................…...............................…..............................…........... S đ ng v t trên xu t phát t vùng/cơ s an toàn v i b nh: ………..…………………………..………. …………………………………………..... theo Quy t đ nh s …………/……… ngày……/…../……. c a ……………(1)………………………………. (n u có). S đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các b nh sau (n u có):
 7. 1/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 2/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 3/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 4/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 5/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. S đ ng v t trên đã đư c tiêm phòng v c xin v i các b nh sau (lo i v c xin, nơi s n xu t): 1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…. 2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. II/ S N PH M Đ NG V T: Tên hàng Quy cách đóng gói S lư ng Kh i lư ng M c đích s d ng (2) (kg) T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………...…………………………….…………… S s n ph m đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo k t qu xét nghi m s ………/……… ngày….…/….../ ………. c a ……………(3)...….…..……………….……… (n u có). Tên, đ a ch cơ s s n xu t: …………………………………………………………………..….………. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....….. Đi n tho i: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...……. III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Tên, đ a ch t ch c, cá nhân nh p kh u: ...................….......…...….......................................................... .....................................................................................….....…......................…......................................... Đi n tho i: ..............….......….... Fax: ......….................... Email: ...…………...….…….......................... C a kh u xu t: .......................................................….........................................…................................... Th i gian hàng đ n c a kh u xu t:................……............Phương ti n v n chuy n: ………….…........... Nư c nh p kh u: ……………………………… Nư c quá c nh (n u có): ……..…...…………………. Đi u ki n b o qu n hàng trong v n chuy n:..................………...........……..........……..…….................. Các v t d ng khác có liên quan kèm theo trong v n chuy n:....……………..............…........................... ......................................................................................................…………...............…............................ H sơ gi y t liên quan đ n hàng v n chuy n g m: ...........….............………..…....…............................ ..............................................................................................................……......…..................................... ..............................................................................................................……................…........................... Đ a đi m cách ly ki m d ch: ......................................................…….…………....…............................... Th i gian ti n hành ki m d ch: ...................................................……...........…..…………...................... Tôi xin cam đoan vi c khai báo trên hoàn toàn đúng s th t và cam k t ch p hành đúng pháp lu t thú y.
 8. Ý KI N C A CƠ QUAN KI M D CH Đăng ký t i .......…................................... Đ ng ý ki m d ch t i đ a đi m......................…............. Ngày ........... tháng ....... năm …...…. .........................................................…........................... T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ………… vào h i ….. gi …... ngày ........./......./ …...… (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Vào s đăng ký s ...........…... ngày........./ ....../ …...…. KI M D CH VIÊN Đ NG V T (Ký, ghi rõ h tên) - T khai đư c làm thành 02 b n: 01 b n do cơ quan ki m d ch đ ng v t gi , 01 b n do ch hàng ho c ngư i đ i di n gi ; - Cá nhân đăng ký không có con d u, ch ký và ghi rõ h tên; - (1) Tên cơ quan c p gi y ch ng nh n. - (2) S lư ng ki n, thùng, h p, .... - (3) Tên cơ quan tr l i k t qu xét nghi m. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ c l p – T do – H nh phúc M u: 3 c a cơ quan Ki m d ch .................., ngày....... tháng ...... năm …….... ng v t GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH (*) S :................../ĐK-KD Kính g i: ...........................................................(**) Tên t ch c, cá nhân đăng ký: ....................................................................…............................... Đ a ch : ....................................................................................................….................................. Đi n tho i: ................................ Fax.................................E-mail .....................…........................ Đ ngh quý Cơ quan ki m d ch lô hàng (***) : ....……….…….......(xu t kh u, nh p kh u) ..... 1. Tên hàng: ...................................................................................................................…..... 2. Nơi s n xu t: .............................................................................................................…...... 3. S lư ng: ................................................................................................................…........ 4. Kích c cá th (đ i v i hàng hoá là thu s n): .....................................................…......... 5. Tr ng lư ng t nh: ................................................................................................…........... 6. Tr ng lư ng c bì: ...................................................................................................…....... 7. Lo i bao bì: .............................................................................................................…........ 8. S h p đ ng ho c s ch ng t thanh toán (L/C, TTr ...): .....................................…......... 9. T ch c, cá nhân xu t kh u: .................................................................................…......... 10. Nư c xu t kh u: ...................................................................................................….......... 11. C a kh u xu t: .....................................................................................................….......... 12. T ch c, cá nhân nh p kh u: .............................................................................…............. 13. Nư c nh p kh u: ..............................................................................................….............. 14. Phương ti n v n chuy n: ....................................................................................…............
 9. 15. C a kh u nh p: ...................................................................................................…............ 16. M c đích s d ng: ................................................................................................….......... 17. Gi y cho phép ki m d ch nh p kh u (n u có): ...................................................…............ 18. Đ a đi m ki m d ch: ..........................................................................................…............. 19. Đ a đi m nuôi tr ng (n u có): ..........................................................................….............. 20. Th i gian ki m d ch: .......................................................................................…............... 21. Đ a đi m giám sát (n u có): ........................................................................…................... 22. Th i gian giám sát: .........................................................................................…................ 23. S b n gi y ch ng nh n ki m d ch c n c p: .............................................…..................... Chúng tôi xin cam k t: b o đ m nguyên tr ng hàng hoá nh p kh u, đưa v đúng đ a đi m, đúng th i gian đư c đăng ký và ch đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi đư c quý Cơ quan c p Gi y ch ng nh n ki m d ch (****). T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) XÁC NH N C A CƠ QUAN KI M D CH Đ NG V T: Đ ng ý đưa hàng hoá v đ a đi m : ............................................................…............................ ...........................................................................................…...................................................... đ làm th t c ki m d ch vào h i .....…... gi , ngày …..... tháng ..…... năm ......…... Vào s s .......…......, ngày ......... tháng .….... năm .....….... ................................................................. (**) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) XÁC NH N C A CƠ QUAN H I QUAN: (Trong trư ng h p lô hàng không đư c nh p kh u) Lô hàng không đư c nh p kh u vào Vi t Nam vì lý do..............…........................................... ...........................................................................................…...................................................... ......................................................................................…........................................................... ........…......., ngày ...…... tháng …..... năm .....….... CHI C C H I QUAN C A KH U ................…...... (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Gi y đăng ký đư c làm thành 03 b n; (*) Đăng ký theo m u này đư c th hi n trên 2 m t c a t gi y kh A4; (**) Tên Cơ quan Ki m d ch; (***) Ph i có đ y đ các tiêu chí theo đúng th t và khai các tiêu chí thích h p đ i v i lô hàng; (****) Cam k t này ch ghi khi đăng ký ki m d ch đ i v i hàng hoá nh p kh u; Lưu ý : Cá nhân đăng ký không có con d u ph i ghi rõ s Gi y Ch ng minh nhân dân, ngày tháng và nơi c p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM c a cơ quan Ki m d ch M u: 4
 10. B N KHAI KI M D CH Đ NG V T DECLARATION FOR ANIMAL QUARANTINE S :................../BK-KD Number: Tên tàu:.................................................................... Qu c t ch: ……........................................ Name of the ship Nationality Tên thuy n trư ng: ................................................. Tên bác sĩ: ……………….………..….... Master’s name: Doctor’s name: S thuy n viên: ....................................................... S hành khách: ........................................ Number of crew: Number of passengers C ng r i cu i cùng: ................................................ C ng đ n ti p theo: ................................. Port of arrival from Next port C ng b c hàng đ u tiên và ngày r i c ng đó:....................................................................... The first port of loading and the date of departure ………………………………………………………….………...……………………………… Tên, s lư ng, kh i lư ng hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh n c ng đ u tiên: Name, quantity and weight of animal and animal products loaded at the first port: ………………………………………………………….………...…………………………………………………………… …………………………….………...…………………………………………………………………………………………. ………...………………………………Tên, s lư ng, kh i lư ng hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh n các c ng trung gian và tên các c ng đó: ……………….…………………….………………….…………….. Name, quantity and weight of animal and animal products loaded at the intermediate ports and the names of these ports: ………………………………………………………….………...…………………………………………………………… …………………………….………...………………………………Tên, s lư ng, kh i lư ng hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t c n b c c ng này: Name, quantity and weight of animal and animal products to be discharged at this port: ………………………………………………………….………...…………………………………………………………… …………………………….………...…………………………………………………………………………………………. ………...……………………………… Thuy n trư ng cam đoan nh ng đi u khai trên là đúng và ch u trách nhi m ch p hành đ y đ các quy đ nh v ki m d ch đ ng v t. The Master guarantees the correctness of the above mentioned declarations and his responsibility for entirely by the said regulations on animal quarantine. ............................, ngày tháng năm …..... Date THUY N TRƯ NG ( Đ I LÝ HO C S QUAN ) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) MASTER (Authorized agent or officer) (Signature, stamp, full name)
 11. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ c l p – T do – H nh phúc c a cơ quan M u: 5 Thú y GI Y ĐĂNG KÝ KI M TRA ĐI U KI N V SINH THÚ Y S :................../ĐK-KTVSTY Kính g i: ..............……….…........……............................................ H tên ch cơ s (ho c ngư i đ i di n): .......…………….................…….................…....…...... Đ a ch giao d ch: ...............................................…..........……..............………...............….….... Ch ng minh nhân dân s : …………………… C p ngày…..../…../….….. t i…………..……….…… Đi n tho i: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….…..... Đ ngh quý cơ quan ki m tra đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s (1): 1. Cơ s chăn nuôi đ ng v t. Lo i đ ng v t: ………………………………………………….. S lư ng: ……..……...…… 2. Cơ s s n xu t, kinh doanh con gi ng. Lo i đ ng v t: ………………………………………………….. S lư ng: …..………...…… 3. Cơ s cách ly ki m d ch đ ng v t. Lo i đ ng v t: ………………………………………………….. S lư ng: ………..…...…… 4. Cơ s cách ly ki m d ch s n ph m đ ng v t. Lo i s n ph m đ ng v t: ……………………………………….. Kh i lư ng: …..………...… 5. Nơi t p trung, b c x p đ ng v t/s n ph m đ ng v t. 6. Cơ s gi t m đ ng v t. Lo i đ ng v t: ………………………….……..….. Công su t gi t m : ……....……con/ngày 7. Cơ s sơ ch s n ph m đ ng v t. Lo i s n ph m đ ng v t: ………………………………….... Công su t: ……..…….t n/ngày 8. Cơ s b o qu n s n ph m đ ng v t. Lo i s n ph m đ ng v t: …………………………………..….... Công su t: …….……….t n 9. Cơ s kinh doanh đ ng v t/ s n ph m đ ng v t. Lo i đ ng v t/s n ph m đ ng v t: …………………………………….……………...………. 10. Cơ s s n xu t thu c thú y/ch ph m sinh h c/hoá ch t dùng trong thú y: 11. Cơ s kinh doanh thu c thú y/ch ph m sinh h c/ hoá ch t dùng trong thú y: 12. Vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t: Lo i đ ng v t: …………………………………………………….........………...…………… An toàn v i b nh: …………………………………………………………..….….….….…… 13. Cơ s xét nghi m, cơ s xét nghi m ch n đoán b nh đ ng v t: Đ a đi m cơ s : …….………………………….…………..………….…….…………...………. ………………………………………………………………………….……………......………. Đ a đi m và thi t k xây d ng đã đư c cơ quan thú y có th m quy n th m đ nh vào ngày ……../……./….…. Đăng ký kinh doanh /Gi y phép đ u tư s : …………………. C p t i ………………..………..
 12. M c đích s d ng: Tiêu th n i đ a Ph c v xu t kh u Các gi y t liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................…............. ...........................................................................................…..........…….......................…............ .................................................................................................….......…….................................... D ki n th i gian cơ s b t đ u ho t đ ng: ngày.…….../…….../ …..…..... Tôi xin cam đoan vi c khai báo trên hoàn toàn đúng s th t. Ý KI N C A CƠ QUAN KI M D CH Đăng ký t i ........................................... Đ ng ý ki m tra đi u ki n v sinh thú y cơ s Ngày .…...... tháng ....... năm ........... ………………..………(2) ……………………….... T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ Th i gian ki m tra: …… gi , ngày......../....../ …...... (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Vào s đăng ký s ........…..... ngày......../....../ …...... KI M D CH VIÊN Đ NG V T (Ký, ghi rõ h tên) - T khai ư c làm thành 02 b n: 01 b n do cơ quan ti p nh n t khai gi , 01 b n do ch cơ s ho c ngư i i di n gi ; - Cá nhân ăng ký không có con d u, ch ký và ghi rõ h tên; - (1) Ch ghi ho c ánh d u x vào ô vuông i v i lo i hình cơ s ngh ư c ki m tra; - (2) Tên cơ s ngh ư c ki m tra v sinh thú y.
 13. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ c l p – T do – H nh phúc M u: 1 c a cơ quan Ki m d ch ng v t GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T V N CHUY N RA KH I HUY N S :................../ĐK-KDNĐ Kính g i: ..............……………...................................................... H tên ch hàng (ho c ngư i đ i di n): ........................................…................................….…................ Đ a ch giao d ch: …………………………………...…………………………...…………………...….. Ch ng minh nhân dân s : …………………… C p ngày……../..…./…….….. t i………….……...…... Đi n tho i: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……... Đ ngh đư c làm th t c ki m d ch s hàng sau: I/ Đ NG V T: Lo i đ ng v t Gi ng Tu i Tính bi t M c đích s d ng Đ c Cái T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………......………………………………………….. Nơi xu t phát: …………………………………...……………………….…………………………...….. Tình tr ng s c kho đ ng v t: ………………………………………………………………………..….. ................................................................................…...............................…..............................…........... S đ ng v t trên xu t phát t vùng/cơ s an toàn v i b nh: ………..…………………………..………. …………………………………………..... theo Quy t đ nh s …………/……… ngày……/…../……. c a ……………(1)………………………………. (n u có). S đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các b nh sau (n u có): 1/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 2/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 3/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 4/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 5/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. S đ ng v t trên đã đư c tiêm phòng v c xin v i các b nh sau (lo i v c xin, nơi s n xu t): 1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…. 2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….
 14. 4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. II/ S N PH M Đ NG V T: Tên hàng Quy cách đóng gói S lư ng Kh i lư ng M c đích s d ng (2) (kg) T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………...…………………………….…………… S s n ph m đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo k t qu xét nghi m s ………/……… ngày….…/….../ ......…. c a ………....……(3) ….…..……………….……… (n u có). Tên, đ a ch cơ s s n xu t: …………………………………………………………………..….………. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....….. Đi n tho i: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...……. III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Tên t ch c, cá nhân nh p hàng: ………………………………………………………..………………. Đ a ch : …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..….. Đi n tho i: ………………………………………. Fax: …………………………………..……………. Nơi đ n (cu i cùng): …………………………………...…………..…………...………..……………… Phương ti n v n chuy n: ...……………...……………...……...………………...…….….………...…… Nơi giao hàng trong quá trình v n chuy n (n u có): 1/ ……...……………...……………...……………… S lư ng: ……...…… Kh i lư ng: ……..…....… 2/ ……...……………...……………...……………… S lư ng: ……...…… Kh i lư ng: ……..…...… 3/ ……...……………...……………...……………… S lư ng: ……...…… Kh i lư ng: ….…….....… Đi u ki n b o qu n hàng trong quá trình v n chuy n: ...………………..…………....…..…………...…. Các v t d ng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….…………… ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...….. Các gi y t liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........……….. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…... Đ a đi m ki m d ch: ...………………..…………...……………...……………………...……...……….. Th i gian ki m d ch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..……. Tôi xin cam đoan vi c đăng ký trên hoàn toàn đúng s th t và cam k t ch p hành đúng pháp lu t thú y. Ý KI N C A CƠ QUAN KI M D CH Đ NG V T Đăng ký t i ................…......................... Đ ng ý ki m d ch t i đ a đi m.................….…............... Ngày ........ tháng .......năm …...…. ......................................................................……............ T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ ………… vào h i ….. gi …... ngày ........./......./ …...…. (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Vào s đăng ký s ...........…... ngày…...../ ......./ …...…. KI M D CH VIÊN Đ NG V T (Ký, ghi rõ h tên)
 15. - T khai ư c làm thành 02 b n: 01 b n do cơ quan ki m d ch ng v t gi , 01 b n do ch hàng ho c ngư i i di n gi ; - Cá nhân ăng ký không có con d u, ch ký và ghi rõ h tên; - (1) Tên cơ quan c p gi y ch ng nh n. - (2) S lư ng ki n, thùng, h p, .... - (3) Tên cơ quan tr l i k t qu xét nghi m. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ cl p–T do – H nh phúc c a cơ quan M u: 2 Ki m d ch ng v t GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T XU T KH U S :................../ĐK-KDXK Kính g i: ............................………....................................... H tên ch hàng (ho c ngư i đ i di n): ........................................…................................….…................ Đ a ch giao d ch: …………………………………...…………………………...…………………...….. Ch ng minh nhân dân s : …………………… C p ngày……../..…./…….….. t i………….……...…... Đi n tho i: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……... Đ ngh đư c làm th t c ki m d ch s hàng sau: I/ Đ NG V T: Lo i đ ng v t Gi ng Tu i Tính bi t M c đích s d ng Đ c Cái T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………......………………………………………….. Nơi xu t phát: …………………………………...……………………….…………………………...….. Tình tr ng s c kho đ ng v t: ………………………………………………………………………..….. ................................................................................…...............................…..............................…........... S đ ng v t trên xu t phát t vùng/cơ s an toàn v i b nh: ………..…………………………..………. …………………………………………..... theo Quy t đ nh s …………/……… ngày……/…../……. c a ……………(1)………………………………. (n u có). S đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các b nh sau (n u có): 1/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 2/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 3/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...….
 16. 4/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. 5/ …………………………………… K t qu xét nghi m s …..…../………. ngày ..…../……/ …...…. S đ ng v t trên đã đư c tiêm phòng v c xin v i các b nh sau (lo i v c xin, nơi s n xu t): 1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…. 2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. 5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…. II/ S N PH M Đ NG V T: Tên hàng Quy cách đóng gói S lư ng Kh i lư ng M c đích s d ng (2) (kg) T ng s T ng s (vi t b ng ch ): …………………………………...…………………………….…………… S s n ph m đ ng v t trên đã đư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo k t qu xét nghi m s ………/……… ngày….…/….../ ………. c a ……………(3)...….…..……………….……… (n u có). Tên, đ a ch cơ s s n xu t: …………………………………………………………………..….………. ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....….. Đi n tho i: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...……. III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC: Tên, đ a ch t ch c, cá nhân nh p kh u: ...................….......…...….......................................................... .....................................................................................….....…......................…......................................... Đi n tho i: ..............….......….... Fax: ......….................... Email: ...…………...….…….......................... C a kh u xu t: .......................................................….........................................…................................... Th i gian hàng đ n c a kh u xu t:................……............Phương ti n v n chuy n: ………….…........... Nư c nh p kh u: ……………………………… Nư c quá c nh (n u có): ……..…...…………………. Đi u ki n b o qu n hàng trong v n chuy n:..................………...........……..........……..…….................. Các v t d ng khác có liên quan kèm theo trong v n chuy n:....……………..............…........................... ......................................................................................................…………...............…............................ H sơ gi y t liên quan đ n hàng v n chuy n g m: ...........….............………..…....…............................ ..............................................................................................................……......…..................................... ..............................................................................................................……................…........................... Đ a đi m cách ly ki m d ch: ......................................................…….…………....…............................... Th i gian ti n hành ki m d ch: ...................................................……...........…..…………...................... Tôi xin cam đoan vi c khai báo trên hoàn toàn đúng s th t và cam k t ch p hành đúng pháp lu t thú y. Ý KI N C A CƠ QUAN KI M D CH Đăng ký t i .......…................................... Đ ng ý ki m d ch t i đ a đi m......................…............. Ngày ........... tháng ....... năm …...…. .........................................................…........................... T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
 17. ………… vào h i ….. gi …... ngày ........./......./ …...… (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Vào s đăng ký s ...........…... ngày........./ ....../ …...…. KI M D CH VIÊN Đ NG V T (Ký, ghi rõ h tên) - T khai ư c làm thành 02 b n: 01 b n do cơ quan ki m d ch ng v t gi , 01 b n do ch hàng ho c ngư i i di n gi ; - Cá nhân ăng ký không có con d u, ch ký và ghi rõ h tên; - (1) Tên cơ quan c p gi y ch ng nh n. - (2) S lư ng ki n, thùng, h p, .... - (3) Tên cơ quan tr l i k t qu xét nghi m. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc M u: 3 D u c a cơ quan Ki m d ch .................., ngày....... tháng ...... năm …….... ng v t GI Y ĐĂNG KÝ KI M D CH (*) S :................../ĐK-KD Kính g i: ...........................................................(**) Tên t ch c, cá nhân đăng ký: ....................................................................…............................... Đ a ch : ....................................................................................................….................................. Đi n tho i: ................................ Fax.................................E-mail .....................…........................ Đ ngh quý Cơ quan ki m d ch lô hàng (***) : ....……….…….......(xu t kh u, nh p kh u) ..... 24. Tên hàng: ...................................................................................................................…..... 25. Nơi s n xu t: .............................................................................................................…...... 26. S lư ng: ................................................................................................................…........ 27. Kích c cá th (đ i v i hàng hoá là thu s n): .....................................................…......... 28. Tr ng lư ng t nh: ................................................................................................…........... 29. Tr ng lư ng c bì: ...................................................................................................…....... 30. Lo i bao bì: .............................................................................................................…........ 31. S h p đ ng ho c s ch ng t thanh toán (L/C, TTr ...): .....................................…......... 32. T ch c, cá nhân xu t kh u: .................................................................................…......... 33. Nư c xu t kh u: ...................................................................................................….......... 34. C a kh u xu t: .....................................................................................................….......... 35. T ch c, cá nhân nh p kh u: .............................................................................…............. 36. Nư c nh p kh u: ..............................................................................................….............. 37. Phương ti n v n chuy n: ....................................................................................…............ 38. C a kh u nh p: ...................................................................................................…............ 39. M c đích s d ng: ................................................................................................….......... 40. Gi y cho phép ki m d ch nh p kh u (n u có): ...................................................…............ 41. Đ a đi m ki m d ch: ..........................................................................................…............. 42. Đ a đi m nuôi tr ng (n u có): ..........................................................................…..............
 18. 43. Th i gian ki m d ch: .......................................................................................…............... 44. Đ a đi m giám sát (n u có): ........................................................................…................... 45. Th i gian giám sát: .........................................................................................…................ 46. S b n gi y ch ng nh n ki m d ch c n c p: .............................................…..................... Chúng tôi xin cam k t: b o đ m nguyên tr ng hàng hoá nh p kh u, đưa v đúng đ a đi m, đúng th i gian đư c đăng ký và ch đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi đư c quý Cơ quan c p Gi y ch ng nh n ki m d ch (****). T CH C/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) XÁC NH N C A CƠ QUAN KI M D CH Đ NG V T: Đ ng ý đưa hàng hoá v đ a đi m : ............................................................…............................ ...........................................................................................…...................................................... đ làm th t c ki m d ch vào h i .....…... gi , ngày …..... tháng ..…... năm ......…... Vào s s .......…......, ngày ......... tháng .….... năm .....….... ................................................................. (**) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) XÁC NH N C A CƠ QUAN H I QUAN: (Trong trư ng h p lô hàng không đư c nh p kh u) Lô hàng không đư c nh p kh u vào Vi t Nam vì lý do..............…........................................... ...........................................................................................…...................................................... ......................................................................................…........................................................... ........…......., ngày ...…... tháng …..... năm .....….... CHI C C H I QUAN C A KH U ................…...... (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) Gi y đăng ký đư c làm thành 03 b n; (*) Đăng ký theo m u này đư c th hi n trên 2 m t c a t gi y kh A4; (**) Tên Cơ quan Ki m d ch; (***) Ph i có đ y đ các tiêu chí theo đúng th t và khai các tiêu chí thích h p đ i v i lô hàng; (****) Cam k t này ch ghi khi đăng ký ki m d ch đ i v i hàng hoá nh p kh u; Lưu ý : Cá nhân đăng ký không có con d u ph i ghi rõ s Gi y Ch ng minh nhân dân, ngày tháng và nơi c p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM c a cơ quan Ki m d ch M u: 4 B N KHAI KI M D CH Đ NG V T DECLARATION FOR ANIMAL QUARANTINE S :................../BK-KD Number:
 19. Tên tàu:.................................................................... Qu c t ch: ……........................................ Name of the ship Nationality Tên thuy n trư ng: ................................................. Tên bác sĩ: ……………….………..….... Master’s name: Doctor’s name: S thuy n viên: ....................................................... S hành khách: ........................................ Number of crew: Number of passengers C ng r i cu i cùng: ................................................ C ng đ n ti p theo: ................................. Port of arrival from Next port C ng b c hàng đ u tiên và ngày r i c ng đó:....................................................................... The first port of loading and the date of departure ………………………………………………………….………...……………………………… Tên, s lư ng, kh i lư ng hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh n c ng đ u tiên: Name, quantity and weight of animal and animal products loaded at the first port: ………………………………………………………….………...…………………………………………………………… …………………………….………...…………………………………………………………………………………………. ………...………………………………Tên, s lư ng, kh i lư ng hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh n các c ng trung gian và tên các c ng đó: ……………….…………………….………………….…………….. Name, quantity and weight of animal and animal products loaded at the intermediate ports and the names of these ports: ………………………………………………………….………...…………………………………………………………… …………………………….………...………………………………Tên, s lư ng, kh i lư ng hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t c n b c c ng này: Name, quantity and weight of animal and animal products to be discharged at this port: ………………………………………………………….………...…………………………………………………………… …………………………….………...…………………………………………………………………………………………. ………...……………………………… Thuy n trư ng cam đoan nh ng đi u khai trên là đúng và ch u trách nhi m ch p hành đ y đ các quy đ nh v ki m d ch đ ng v t. The Master guarantees the correctness of the above mentioned declarations and his responsibility for entirely by the said regulations on animal quarantine. ............................, ngày tháng năm …..... Date THUY N TRƯ NG ( Đ I LÝ HO C S QUAN ) (Ký, đóng d u, ghi rõ h tên) MASTER (Authorized agent or officer) (Signature, stamp, full name) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM D u Đ c l p – T do – H nh phúc M u: 5 c a cơ quan Thú y GI Y ĐĂNG KÝ KI M TRA ĐI U KI N V SINH THÚ Y S :................../ĐK-KTVSTY
 20. Kính g i: ..............……….…........……............................................ H tên ch cơ s (ho c ngư i đ i di n): .......…………….................…….................…....…...... Đ a ch giao d ch: ...............................................…..........……..............………...............….….... Ch ng minh nhân dân s : …………………… C p ngày…..../…../….….. t i…………..……….…… Đi n tho i: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….…..... Đ ngh quý cơ quan ki m tra đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s (1): 1. Cơ s chăn nuôi đ ng v t. Lo i đ ng v t: ………………………………………………….. S lư ng: ……..……...…… 2. Cơ s s n xu t, kinh doanh con gi ng. Lo i đ ng v t: ………………………………………………….. S lư ng: …..………...…… 3. Cơ s cách ly ki m d ch đ ng v t. Lo i đ ng v t: ………………………………………………….. S lư ng: ………..…...…… 4. Cơ s cách ly ki m d ch s n ph m đ ng v t. Lo i s n ph m đ ng v t: ……………………………………….. Kh i lư ng: …..………...… 5. Nơi t p trung, b c x p đ ng v t/s n ph m đ ng v t. 6. Cơ s gi t m đ ng v t. Lo i đ ng v t: ………………………….……..….. Công su t gi t m : ……....……con/ngày 7. Cơ s sơ ch s n ph m đ ng v t. Lo i s n ph m đ ng v t: ………………………………….... Công su t: ……..…….t n/ngày 8. Cơ s b o qu n s n ph m đ ng v t. Lo i s n ph m đ ng v t: …………………………………..….... Công su t: …….……….t n 9. Cơ s kinh doanh đ ng v t/ s n ph m đ ng v t. Lo i đ ng v t/s n ph m đ ng v t: …………………………………….……………...………. 10. Cơ s s n xu t thu c thú y/ch ph m sinh h c/hoá ch t dùng trong thú y: 11. Cơ s kinh doanh thu c thú y/ch ph m sinh h c/ hoá ch t dùng trong thú y: 12. Vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t: Lo i đ ng v t: …………………………………………………….........………...…………… An toàn v i b nh: …………………………………………………………..….….….….…… 13. Cơ s xét nghi m, cơ s xét nghi m ch n đoán b nh đ ng v t: Đ a đi m cơ s : …….………………………….…………..………….…….…………...………. ………………………………………………………………………….……………......………. Đ a đi m và thi t k xây d ng đã đư c cơ quan thú y có th m quy n th m đ nh vào ngày ……../……./….…. Đăng ký kinh doanh /Gi y phép đ u tư s : …………………. C p t i ………………..……….. M c đích s d ng: Tiêu th n i đ a Ph c v xu t kh u Các gi y t liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................…............. ...........................................................................................…..........…….......................…............ .................................................................................................….......……....................................
Đồng bộ tài khoản