Quyết định số 86/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 86/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2005/QĐ-UB về thành lập Thanh tra Sở Giao thông-Công chính thuộc Sở Giao thông-Công chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S :86/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P THANH TRA S GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH THU C S GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 ; Căn c Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thanh tra ; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i ; Theo Thông tư Liên t ch s 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B Giao thông V n t i và B N i v hư ng d n v nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a Thanh tra giao thông v n t i a phương ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông-Công chính t i Công văn s 25/GT-TCCB ngày 24 tháng 02 năm 2005, c a Chánh Thanh tra thành ph t i Công văn s 221/TT- TTr ngày 04 tháng 3 năm 2005 và c a Giám c S N i v t i T trình s 240/TTr- SNV ngày 06 tháng 5 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Thanh tra S Giao thông-Công chính thu c S Giao thông- Công chính trên cơ s h p nh t Thanh tra S Giao thông-Công chánh (thành l p theo Quy t nh s 191/Q -UB ngày 12 tháng 6 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph ) và Ban Thanh tra Giao thông-Công chánh (thành l p theo Quy t nh s 1732/1998/Q -UB ngày 02 tháng 4 năm 1998 c a y ban nhân dân thành ph ). Thanh tra S Giao thông-Công chính là cơ quan thu c h th ng Thanh tra giao thông v n t i, có trách nhi m giúp Giám c S Giao thông-Công chính th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Giám c S . Thanh tra S Giao thông-Công chính ch u s hư ng d n v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra thành ph và nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B Giao thông V n t i.
  2. Thanh tra S Giao thông-Công chính có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c, có tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Tr s t t i s 286, ư ng Lê H ng Phong, phư ng 4, qu n 5. i u 2. Thanh tra S Giao thông-Công chính có nhi m v và quy n h n theo i u 28, Lu t Thanh tra ; i u 17, Ngh nh s 41/2005/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph và các nhi m v , quy n h n c th như sau : 2.1- Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i trình Giám c S phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 2.2- Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính (thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a S ), g m : 2.2.1- Thanh tra, k t lu n, quy t nh theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh x lý. 2.2.2- Ch trì ho c ph i h p v i cơ quan có liên quan trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính theo hư ng d n c a Thanh tra thành ph . 2.3- V thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i theo quy nh t i Kho n 4, i u 12, Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph và Kho n 2, Thông tư Liên t ch s 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06 tháng 01 năm 2005 c a B Giao thông V n t i và B N i v , g m : 2.3.1- Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh v i u ki n, tiêu chuNn và các bi n pháp m b o an toàn giao thông c a k t c u h t ng ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng s t ô th (n u có) do a phương tr c ti p qu n lý. 2.3.2- Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh v i u ki n m b o an toàn c a phương ti n giao thông ư ng b , ư ng th y n i a (tr tàu bi n) và ư ng s t ô th (n u có). 2.3.3- Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v v n t i và d ch v h tr v n t i. 2.3.4- Ph i h p và h tr Chính quy n qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n, Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i c a Trung ương trong vi c thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh v b o v , ch ng l n chi m hành lang an toàn giao thông ư ng b , hành lang an toàn giao thông ư ng s t, hành lang b o v lu ng ư ng th y n i a do Trung ương tr c ti p qu n lý.
  3. 2.3.5- Thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i các cơ s ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe do a phương tr c ti p qu n lý trong vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v ào t o, c p b ng, c p gi y phép, ch ng ch chuyên môn nghi p v cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và ngư i v n hành phương ti n, thi t b chuyên dùng trong giao thông v n t i. 2.3.6- Khi có yêu c u, ph i h p v i Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i c a Trung ương trong vi c thanh tra, ki m tra và x ph t vi ph m hành chính i v i cơ s ki m nh k thu t phương ti n, thi t b giao thông v n t i. 2.3.7- Ph i h p v i l c lư ng Công an và các t ch c, l c lư ng có liên quan khác trong vi c phòng ng a và x lý các vi ph m v tr t t an toàn giao thông v n t i. 2.4- V thanh tra chuyên ngành ho t ng xây d ng và qu n lý công trình h t ng ô th (lĩnh v c công chính), th c hi n theo quy nh c a Lu t Xây d ng và các Ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính, phù h p v i ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S Giao thông-Công chính. 2.5- V gi i quy t khi u n i-t cáo : 2.5.1- Ch trì ho c tham gia ti p công dân n khi u n i-t cáo, ki n ngh , ph n ánh theo quy nh c a pháp lu t. 2.5.2- Giúp Giám c S gi i quy t khi u n i v quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t c a Giám c S i v i t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý c a S ; xác minh, k t lu n và ki n ngh gi i quy t t cáo v hành vi vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý c a S theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh. 2.5.3- Theo dõi, ki m tra các t ch c thu c thNm quy n qu n lý c a S trong vi c thi hành các quy t nh gi i quy t khi u n i - t cáo. 2.6- Th c hi n công tác phòng ng a, ch ng tham nhũng trong lĩnh v c giao thông công chính a phương theo quy nh c a pháp lu t v ch ng tham nhũng. 2.7- Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n và ki m tra các ơn v thu c S th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, khi u n i-t cáo ; phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng ; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2.8- Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh và quy t nh sau thanh tra ; t ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và gi i quy t khi u n i-t cáo, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a S . 2.9- B i dư ng nghi p v thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, c ng tác viên Thanh tra ; ư c s d ng c ng tác viên Thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 2.10- Qu n lý t ch c, biên ch , tài s n và kinh phí ph c v ho t ng c a Thanh tra S .
  4. 2.11- Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và Giám c S Giao thông-Công chính. i u 3. T ch c b máy và biên ch c a Thanh tra S Giao thông-Công chính : 3.1- Thanh tra S Giao thông-Công chính có Chánh Thanh tra, có t 1 n 3 Phó Chánh Thanh tra giúp vi c và các ch c danh khác theo quy nh c a pháp lu t. Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra do Giám c S Giao thông-Công chính b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3.2- Căn c ch c năng, nhi m v , yêu c u qu n lý và kh i lư ng công vi c c a Thanh tra S , Giám c S Giao thông-Công chính quy t nh thành l p các b ph n giúp vi c, các i Thanh tra tr c thu c Thanh tra S ho t ng theo lĩnh v c chuyên ngành ho c theo a bàn. 3.3- Giám c S Giao thông-Công chính ch u trách nhi m quy nh nhi m v , quy n h n, ph m vi ho t ng c a các i Thanh tra ; ng th i có trách nhi m s p x p, ki n toàn l i t ch c Thanh tra S , có k ho ch ào t o, b trí cán b , công ch c áp ng i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t, sau khi trao i, th ng nh t v i Thanh tra thành ph và S N i v thành ph . 3.4- Trong năm 2005, biên ch hành chính c a Thanh tra S Giao thông-Công chính ư c t m gi nguyên theo ch tiêu nh biên c a Ban Thanh tra Giao thông-Công chánh và Thanh tra S Giao thông-Công chánh (cũ) ã ư c phân b năm 2004. T năm 2006, vi c thay i ho c b sung biên ch Thanh tra S Giao thông-Công chính s do Giám c S Giao thông- Công chính trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 4. Giám c S Giao thông-Công chính có trách nhi m ch o Chánh Thanh tra S Giao thông-Công chính xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra S , trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 191/Q -UB ngày 12 tháng 6 năm 1991 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Thanh tra S Giao thông-Công chánh và Quy t nh s 1732/1998/Q -UB ngày 02 tháng 4 năm 1998 v thành l p Ban Thanh tra Giao thông-Công chánh. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giao thông-Công chính, Chánh Thanh tra thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Chánh Thanh tra S Giao thông-Công chính và Th trư ng cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 6 - Văn phòng Chính ph CH TNCH - B Giao thông V n t i - B Xây d ng -B N iv - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph
  5. - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph Lê Thanh H i - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Công an thành ph (PC13) - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T, NC - T VX, T, NC, PC - Lưu (VX/Nh)
Đồng bộ tài khoản