Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND về việc phân công công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ***** c L p – T Do – H nh Phúc ******* S : 86/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 27 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A CÁC THÀNH VIÊN UBND THÀNH PH HÀ N I NHI M KỲ 2004-2009 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 107/2004/N -CP ngày 01/04/2004 c a Chính ph v quy nh s lư ng Phó Ch t ch và cơ c u Thành viên UBND các c p; Căn c Quy t nh s 528/Q -TTg ngày 28/05/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê chu n Ch t ch UBND thành ph Hà N i nhi m kỳ 2004 – 2009; Căn c Quy t nh s 529/Q – TTg ngày 28/05/2004, Quy t nh s 1195/Q -TTg ngày 08/09/2006 và Ngh quy t s 22, 23 c a H ND thành ph khóa XIII, kỳ h p th 9 ngày 13/07/2007 v k t qu b u c b sung các Phó ch t ch UBND và Thành viên UBND thành ph nhi m kỳ 2004-2009; Theo ngh c a Giám c S N i v thành ph . QUY T NNH: i u 1. N i dung công tác thu c ph m vi thành ph Hà N i ư c nh hư ng theo m i quan h ngành, g m: 1. N i chính, K ho ch phát tri n kinh t -xã h i, Quy ho ch; 2. Kinh t , Tài chính, Ngân hàng, Bưu chính-Vi n thông; 3. Văn hóa-Xã h i; 4. Xây d ng, Qu n lý ô th , Giao thông v n t i; 5. Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t; 6. Công nghi p, Ti u th công nghi p, i m i và Phát tri n doanh nghi p, Thương m i, Du l ch, H i nh p kinh t qu c t . Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND thành ph tr c ti p ph trách các kh i công tác nói trên; các y viên UBND thành ph ư c phân công ph trách các lĩnh v c công tác chuyên môn thu c ph m vi thành ph .
  2. Trên cơ s nh hư ng trên, phân công công tác c a các Thành viên UBND thành ph Hà N i như sau: 1. Ch t ch UBND thành ph Nguy n Qu c Tri u: - Ch u trách nhi m trư c Chính ph , Thành y và H ND thành ph v qu n lý Nhà nư c trên a bàn thành ph ; lãnh o, i u hành toàn di n các m t công tác c a UBND Thành ph ; t ch c th c hi n Hi n pháp, Lu t, Pháp l nh, các văn b n c a cơ quan Nhà nư c c p trên và Ngh quy t c a H ND thành ph ; tri u t p các phiên h p c a UBND thành ph , ch o các ho t ng i n i, i ngo i c a thành ph . - Tr c ti p ch o các lĩnh v c công tác: An ninh qu c phòng, chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i, k ho ch- u tư, i ngo i, tôn giáo, quy ho ch, xây d ng và ki n trúc ô th , công tác t ch c và cán b , a gi i hành chính, chương trình công tác c a UBND thành ph . - Ký các văn b n pháp quy v ch , chính sách và các báo cáo c a UBND thành ph trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , Thành y và H ND thành ph . - Gi m i quan h thư ng xuyên gi a UBND thành ph v i Thành y, H ND thành ph , Vi n Ki m sát nhân dân thành ph , Tòa án nhân dân thành ph , y ban M t tr n T qu c thành ph và các oàn th nhân dân. - Ch t ch H i ng Thi ua khen thư ng thành ph ; Ch t ch H i ng nghĩa v quân s ; ch o th c hi n chương trình an ninh, qu c phòng, c i cách hành chính, tr t t an toàn xã h i, phòng ch ng tham nhũng, th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí; Trư ng Ban ch o Qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long-Hà N i; T trư ng T công tác ti p nh n và gi i quy t ban u các xu t d án u tư. - X lý các v n liên quan n các ngành: Công an, Tòa án, Vi n ki m sát, B ch huy quân s thành ph . - Theo dõi và ch o các cơ quan: S K ho ch và u tư, S Quy ho ch-Ki n trúc, S N i v , S Ngo i v , Công an Thành ph , B Ch huy quân s thành ph , Ban Thi ua khen thư ng thành ph , Ban Tôn giáo thành ph . 2. Phó Ch t ch UBND thành ph Phí Thái Bình: - Là Phó Ch t ch thư ng tr c UBND Thành ph , giúp Ch t ch ch o công tác Văn phòng UBND thành ph ; m b o các ho t ng c a UBND Thành ph , xây d ng các chương trình công tác tháng, quý, năm c a UBND thành ph ; ánh giá tình hình th c hi n k ho ch kinh t -xã h i hàng quý, 6 tháng và c năm; chuNn b các báo cáo nh kỳ c a UBND thành ph trình Thành y, H ND Thành ph và báo cáo Chính ph . - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các lĩnh v c: S n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, kinh t t p th , phát tri n ngh và làng ngh , các khu-c m công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; du l ch, thương m i, qu n lý th trư ng, các d ch v ph c v s n xu t; i m i và phát tri n doanh nghi p, s p x p l i s n xu t, kinh doanh và xây
  3. d ng quy nh, cơ ch qu n lý các doanh nghi p Trung ương và Hà N i trên a bàn thành ph ; qu n lý v n t i các doanh nghi p; ph trách xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i, xúc ti n du l ch. - Trư ng Ban i m i và phát tri n doanh nghi p; Trư ng Ban ch o H i nh p kinh t qu c t ; Trư ng Ban ch o 127; Trư ng Ban ch o ISO c a thành ph ; Trư ng Ban ch o chương trình “Phát tri n s n phNm công nghi p ch l c”; Trư ng Ban ch o Phát tri n ngh và làng ngh ; Trư ng Ban ch o x lý các vi ph m hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp; Trư ng Ban ch o mô hình qu n lý i n nông thôn thành ph ; Ch t ch H i ng tư v n x lý vi ph m hành chính; T trư ng T công tác ti p nh n, x lý vư ng m c, ki n ngh c a cá nhân, t ch c và doanh nghi p v th t ch hành chính. - Ch t ch H i ng c xá thành ph . - Theo dõi và ch o các cơ quan: Văn phòng UBND Thành ph , S Công nghi p, S Du l ch, S Thương m i, Ban qu n lý khu công nghi p và ch xu t Hà N i, Liên minh H p tác xã, T ng Công ty Du l ch, T ng Công ty Thương m i, Công ty i n l c Hà N i, Công ty i n t Hà N i, Công ty s n xu t xu t nh p khNu t ng h p Hà N i, Công ty s n xu t kinh doanh u tư d ch v Vi t Hà và các cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 3. Phó Ch t ch UBND thành ph Hoàng M nh Hi n: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng: Thu, chi ngân sách; xác l p, n nh giá c , t ch c th trư ng tài chính, qu n lý và xây d ng chính sách huy ng các ngu n v n; m b o s ph i h p ng b gi a các ngân hàng, kho b c, ch ng khoán, áp ng nhu c u s n xu t kinh doanh c a m i thành ph n kinh t ; kinh doanh và d tr lương th c; tài s n công t i các cơ quan hành chính s nghi p; giám sát các lo i qu thu c kh i ph trách. - Ch o th c hi n v cơ ch tài chính ngân sách c thù v i Th ô theo quy nh c a Chính ph . - Ch nhi m chương trình huy ng và s d ng v n u tư, phát tri n kinh t -xã h i Th ô; Trư ng Ban ch o chương trình công ngh thông tin; Trư ng Ban ch o xây d ng cơ ch chính sách xã h i hóa; Trư ng Ban ch o kê khai và x lý tài s n công; Trư ng Ban i di n ngân hàng chính sách xã h i; Ch t ch H i ng qu n lý Qu u tư phát tri n; Ch t ch H i ng qu n lý Qu Môi trư ng; Trư ng Ban ch o m t s gi i pháp phát tri n th trư ng v n, th trư ng ch ng khoán t i Hà N i, Trư ng Ban ch o án xây d ng Trung tâm tài chính ngân hàng. - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Tài chính, S Bưu chính Vi n thông, Bưu i n thành ph , C c Th ng kê, các Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c thành ph , C c Thu , C c H i quan, Trung tâm giao d ch ch ng khoán Hà N i, Qu u tư phát tri n và các cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công.
  4. 4. Phó Ch t ch UBND thành ph Ngô Th Thanh H ng: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các lĩnh v c: Văn hóa-thông tin, khoa h c- công ngh , y t , giáo d c và ào t o, th d c th thao, lao ng và các v n xã h i, dân s gia ình và tr em, b o hi m xã h i, b o hi m y t , thông tin i chúng, các h i. - Trư ng Ban chăm sóc s c kh e ban u; Phó Ban ch o Qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long- Hà N i; Trư ng Ban ch o cu c v n ng toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa; Ch t ch H i ng ph bi n giáo d c pháp lu t; Ch t ch H i ng giáo d c qu c phòng; Trư ng Ban ch o D án b o t n tôn t o và xây d ng di tích Thành c - C Loa; Trư ng BC phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma túy, m i dâm. - Gi m i quan h ph i h p v i y ban M t tr n T qu c, oàn th chính tr và các oàn th nhân dân. - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Văn hóa-Thông tin, S Giáo d c- ào t o, S Y t , S Khoa h c-Công ngh , S Lao ng Thương binh và Xã h i, S Th d c-Th thao, S Tư pháp, y ban dân s -gia ình và Tr em, ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i, Báo Kinh t và ô th , Liên hi p các T ch c H u ngh Thành ph , Trư ng ào t o cán b Lê H ng Phong, các Trư ng Cao ng tr c thu c thành ph , B o hi m xã h i Hà N i và các cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 5. Phó Ch t ch UBND thành ph Nguy n Văn Khôi: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các lĩnh v c: u tư, xây d ng và phát tri n ô th ; phát tri n nhà và ch o th c hi n các chính sách v xây d ng nhà ; qu n lý, phát tri n giao thông v n t i, h t ng k thu t ô th , xây d ng các công trình công c ng: công viên và các khu vui chơi, gi i trí. - Trư ng Ban ch o Chương trình nghiên c u phát tri n t ng th thành ph (HAIDEP); Trư ng Ban ch o v chính sách xây d ng, phát tri n nhà và i u hành chương trình phát tri n nhà (g m c c i t o các khu chung cư cũ, xu ng c p nguy hi m); Trư ng Ban ch o xây d ng h t ng k thu t h Tây, h Trúc B ch; Trư ng ban ch o 197 c a Thành ph (th c hi n Ch th 135/TTg, Ngh quy t 09, 13, Ngh nh 39, 40, 47, 87/CP); Thành viên ch o c a Th tư ng Chính ph xây d ng quy ho ch vùng Th ô; T trư ng T i u ph i vùng kinh t tr ng i m; Trư ng Ban ch o H i ng phát tri n b n v ng. - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Giao thông công chính, S Xây d ng, Ban i u hành chương trình phát tri n nhà thành ph , Ban Qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Hà N i, Ban Qu n lý các d án tr ng i m phát tri n ô th , Ban Qu n lý d án h t ng T ng n, Ban D án ư ng s t ô th Hà N i, T ng Công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i, T ng Công ty v n t i, T ng Công ty u tư phát tri n h t ng ô th và các cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công.
  5. 6. Phó Ch t ch UBND thành ph Vũ H ng Khanh: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v qu n lý Nhà nư c i v i các lĩnh v c: Nông nghi p và phát tri n nông thôn, tài nguyên-môi trư ng và nhà t. - Ch o th c hi n: Chương trình phát tri n kinh t ngo i thành, phát tri n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, h p tác xã nông nghi p; xây d ng; qu n lý ê i u, phòng ch ng l t, bão, tìm ki m c u n n; công tác a chính, qu n lý nhà t, tài nguyên và môi trư ng; công tác gi i phóng m t b ng và các chính sách có liên quan n gi i phóng m t b ng. - Ch t ch H i ng thi hành án dân s và ch o công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a thành ph . - Ch t ch H i ng gi i quy t t n t i v nhà chính sách (H i ng 297); Ch t ch H i ng tư v n giao quy n s d ng t và cho thuê t; Trư ng Ban phòng ch ng tai n n và thương tích khNn c p; Trư ng Ban ch o kh c ph c h u qu l t bão, thiên tai; Trư ng Ban ki m tra v qu n lý, s d ng t; Trư ng Ban ch o Chương trình phát tri n kinh t ngo i thành và xây d ng nông thôn m i; tham gia Ban ch o quy ho ch t ng th ng b ng sông H ng; Trư ng Ban ch o thi hành án dân s thành ph . - Gi m i quan h ph i h p v i H i Nông dân thành ph . - Theo dõi và ch o các cơ quan: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Tài nguyên-Môi trư ng và Nhà t, Thanh tra thành ph , Ban ch o Gi i phóng m t b ng thành ph và các cơ s thu c thNm quy n qu n lý Nhà nư c c a các ngành này; gi i quy t các khi u n i, t cáo có liên quan n lĩnh v c ư c phân công. 7. y viên UBND thành ph Nguy n Th H ng Hà: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v t ch c, i u hành b máy Văn phòng UBND thành ph ph c v các ho t ng ch o c a UBND thành ph . - T ch c ph i h p công tác c a Văn phòng UBND thành ph v i Văn phòng H ND thành ph , Văn phòng oàn BQH Hà N i, các cơ quan chuyên môn thu c thành ph , UBND các qu n, huy n, các cơ quan c a Thành y, y ban MTTQ thành ph , các oàn th , các t ch c chính tr , xã h i. - m b o gi m i quan h c a UBND thành ph v i các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truy n trên a bàn thành ph . - Giúp Ch t ch UBND thành ph trong vi c ph i h p v i Công an thành ph , S N i v , S Tư pháp gi i quy t m t s công tác: C i chính h t ch, ăng ký vi c sinh, t , k t hôn, xác nh l i dân t c, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài. ư c Ch t ch UBND thành ph y quy n ký các Quy t nh và các văn b n hành chính v công vi c này.
  6. - T ch c ti p dân và ôn c các c p, ngành thu c thành ph gi i quy t khi u n i, t cáo c a t ch c và công dân. 8. y viên UBND thành ph Nguy n c Nhanh: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v công tác tr t t tr an, an toàn xã h i, an ninh chính tr , qu n lý giáo d c t i ph m; ch o l c lư ng công an thành ph t i a bàn các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n làm nòng c t giúp chính quy n các c p qu n lý ô th và tr t t xã h i. - Phó Thư ng tr c Ban Ch o 197 c a thành ph , m b o thi hành các Ngh nh 39, 40, 47, 87/CP, Ch th 135/TTg c a Th tư ng Chính ph và chương trình b o v an ninh chính tr , gi gìn tr t t an toàn xã h i. - Ph i h p v i B Ch huy quân s thành ph xây d ng l c lư ng vũ trang b o v thành ph trong m i tình hu ng. 9. y viên UBND thành ph Hoàng Hoa Châu; - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v công tác xây d ng và c ng c n n qu c phòng toàn dân, th tr n chi n tranh nhân dân trên a bàn thành ph ; ph i h p v i các c p, ngành th c hi n vi c giáo d c qu c phòng a phương; xây d ng thành ph , qu n, huy n thành khu v c phòng th v ng ch c. - Ch o l c lư ng vũ trang thành ph ph i h p v i Công an thành ph gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trên a bàn thành ph . - Xây d ng l c lư ng vũ trang, ăng ký, qu n lý ngu n ng viên và l c lư ng d b , th c hi n công tác tuy n quân và ng viên. - Thư ng tr c H i ng nghĩa v quân s thành ph ; Thư ng tr c H i ng giáo d c qu c phòng. 10. y viên UBND thành ph Lưu Ti n nh: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v nghiên c các bi n pháp, ch , cơ ch chính sách xây d ng, hoàn thi n t ch c b máy và nâng cao hi u qu , hi u l c c a chính quy n các c p, các ngành; qu n lý a gi i hành chính. - Nghiên c u và xu t các cơ ch qu n lý cán b , công ch c, viên ch c c a thành ph g m: Chính sách v ào t o, b i dư ng, tuy n d ng, b nhi m, ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c Nhà nư c c a thành ph ; chính sách thu hút và s d ng nhân tài - Giúp Ch t ch UBND thành ph : + Công tác ti p nh n cán b , công ch c chưa có h khNu thư ng trú Hà N i chuy n t a phương khác v Hà N i.
  7. + Ch o th c hi n Chương trình c i cách n n hành chính qu c gia c a thành ph và th c hi n quy ch dân ch cơ s . 11. y viên UBND thành ph Tri u ình Phúc: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v công tác k ho ch và ánh giá tình hình th c hi n k ho ch kinh t -xã h i hàng quý, 6 tháng và c năm UBND thành ph báo cáo Thành y, H ND thành ph và Chính ph . - Ch o xây d ng các quy nh, cơ ch qu n lý các doanh nghi p ư c Nhà nư c c p phép ho c ăng ký kinh doanh trên a bàn thành ph ; t o i u ki n cho m i ngu n v n ư c ưa vào u tư. Ph trách công tác xúc ti n u tư. 12. y viên UBND thành ph Nguy n ình c: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v xây d ng và th c hi n ch , chính sách qu n lý lao ng, gi i quy t vi c làm và các chính sách v xã h i trên a bàn thành ph . - Ch o ki m tra, thanh tra i v i các ơn v v vi c ch p hành lu t pháp và các quy nh c a Nhà nư c thu c lĩnh v c lao ng-thương binh-xã h i; xem xét và gi i quy t theo thNm quy n các ơn khi u n i, t cáo thu c lĩnh v c ngành. 13. y viên UBND thành ph Nguy n Quang Thành: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND thành ph , H ND thành ph v qu n lý i u hành thu-chi ngân sách Nhà nư c trên a bàn thành ph theo úng Lu t Ngân sách; th c hi n vi c nghiên c u, xây d ng các ch chính sách nh m i m i công tác qu n lý trong lĩnh v c tài chính, ngân sách, giá c và công tác thNm nh giá c a thành ph . - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch, t p th UBND Thành ph , H ND thành ph v qu n lý i u hành thu chi ngân sách Nhà nư c trên a bàn thành ph theo úng Lu t Ngân sách; th c hi n vi c nghiên c u, xây d ng các ch chính sách nh m i m i công tác qu n lý trong lĩnh v c tài chính, ngân sách, giá c và công tác thNm nh giá c a thành ph . - Ch u trách nhi m t ch c, th c hi n k ho ch ngân sách Nhà nư c hàng năm c a thành ph . m b o vi c thu-chi cho toàn b s nghi p phát tri n c a thành ph . - Ch u trách nhi m nghiên c u, xu t thành l p các Qu u tư phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . - Là y viên Ban ch o Chương trình huy ng và s d ng v n u tư phát tri n kinh t -xã h i Th ô; Thư ng tr c Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p thành ph . i u 2. Nh ng nguyên t c ch y u trong phân công công tác gi a Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND thành ph :
  8. 1. Các Phó Ch t ch giúp Ch t ch và thay m t Ch t ch UBND thành ph ch o, i u hành t ng lĩnh v c công tác thu c ph m vi các ngành, các c p theo s phân công c a Ch t ch UBND thành ph ; ki m tra, ôn c các ngành, các c p trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t thu c lĩnh v c mình ph trách. Các Phó Ch t ch không x lý các v n thu c thNm quy n c a các c p, ngành thành ph . 2. Trong ph m vi quy n h n và nhi m v ư c giao, các Phó Ch t ch ch ng gi i quy t công vi c và ch u trách nhi m trư c Ch t ch và trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. Trong quá trình gi i quy t công vi c, n u có v n liên quan n lĩnh v c do các Phó Ch t ch khác ph trách thì các Phó Ch t ch ch ng ph i h p v i nhau gi i quy t, m b o s th ng nh t chung. Trong trư ng h p gi a các Phó Ch t ch còn có nh ng v n chưa th ng nh t ý ki n thì Phó Ch t ch ang ch trì gi i quy t công vi c ó báo cáo Ch t ch quy t nh. Các Phó Ch t ch ư c thay m t Ch t ch UBND thành ph ký các văn b n pháp quy thu c lĩnh v c ư c phân công. 3. Các Phó Ch t ch UBND thành ph xây d ng Chương trình công tác tr ng tâm tháng, quý, năm, báo cáo Ch t ch xây d ng Chương trình công tác chung c a UBND thành ph , báo cáo Thư ng v Thành y, H ND thành ph và Chính ph . 4. Các Phó Ch t ch UBND thành ph có trách nhi m tham gia y và chuNn b k các n i dung báo cáo t i các phiên h p c a UBND thành ph ; t i các phiên h p, các Phó Ch t ch có th tr c ti p báo cáo ho c y quy n cho các cơ quan chuyên môn báo cáo. 5. Tùy theo yêu c u công tác hàng năm c a thành ph ho c th c t phát sinh, các Phó Ch t ch còn i u hành nh ng công vi c khác do Ch t ch giao. 6. M t s công trình K ni m 1000 năm Thăng Long-Hà N i s có s i u ch nh, phân công gi a các kh i b ng văn b n riêng. i u 3. Nhi m v c a các y viên UBND thành ph : 1. Các y viên UBND thành ph ch u trách nhi m i u hành các m t công tác thu c các ngành, lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Ch t ch v các quy t nh liên quan n vi c th c hi n các công vi c. 2. Giúp Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND thành ph chuNn b n i dung các v n c n ưa ra t i các phiên h p c a UBND thành ph ; tham d y các phiên h p c a UBND thành ph ư c quy nh t i Quy ch làm vi c c a UBND thành ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, thay cho Quy t nh s 134/2006/Q -UBND ngày 04/08/2006 c a UBND Thành ph v vi c phân công công tác c a các Thành viên UBND thành ph Hà N i nhi m kỳ 2004-2009. Các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, tùy tình hình c th , y ban nhân dân thành ph s xem xét, i u ch nh phân công công tác c a các Thành viên UBND thành ph cho phù h p.
  9. Các Thành viên UBND thành ph , Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Các /c Thư ng v Thành y; - Thư ng tr c H NDTP; - Các /c Thành viên H NDTP; - Văn phòng và các Ban c a Thành y; Nguy n Qu c Tri u - Các S , Ban, ngành, oàn th ; - H ND, UBND các qu n, huy n; - VPUB: CPVP, các ơn v tr c thu c; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản