Quyết định số 86/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/QĐ-SGTCC về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 do Sở Giao thông công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/QĐ-SGTCC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH ******* ***** S : 86/QĐ-SGTCC TP.H Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÂN C P QU N LÝ CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T CHO KHU QU N LÝ GIAO THÔNG ĐÔ TH S 4. GIÁM Đ C S GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Căn c Quy t đ nh s 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a S Giao thông công chánh và Quy t đ nh s 1187/QĐ-UB ngày 21/3/2005 c a y ban nhân dân Thành ph v đ i tên S Giao thông công chánh thành S Giao thông-Công chính tr c thu c y ban nhân dân Thành ph ; Căn c quy t đ nh s 2079/QĐ-UB ngày 10/8/1992 c a y ban nhân dân TP.H Chí Minh v vi c ban hành qui ch t ch c và ho t đ ng c a S Giao thông Công chánh; Căn c Quy t đ nh s 132/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phân c p qu n lý m t s lĩnh v c h t ng k thu t; Căn c Quy t đ nh s 3338/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c thành l p Khu Qu n lý Giao thông đô th s 4 tr c thu c S Giao thông-Công chính; Căn c Thông báo s 284/TB-SGTCC ngày 06/10/2006 v ho t đ ng c a Khu Qu n lý Giao thông Đô th s 4; Căn c Quy t đ nh s 873/QĐ-SGTCC ngày 29/3/2006 c a S GTCC v vi c phân c p qu n lý h th ng kênh, r ch ph c v thoát nư c trên đ a bàn TP.H Chí Minh; Căn c biên b n bàn giao s 273/BBBG-KQL1-KHĐT ngày 26/10/2006 c a Khu QLGTĐT s 1 v vi c chuy n giao nhi m v qu n lý h t ng giao thông công chính và các d án đ u tư cho Khu QLGTĐT s 4. Căn c công văn s 450/SGTCC-KH ngày 14/11/2006 c a S GTCC v vi c bàn giao nhi m v t Khu QLGTĐT s 1 v Khu QLGTĐT s 4. Căn c văn b n s 25/KQL4-QLHTDT ngày 26/12/2006 c a Khu QLGTĐT s 4 v vi c đ ngh phân c p qu n lý h th ng thoát nư c, cây xanh cho Khu QLGTĐT s 4; Theo đ ngh c a Trư ng Phòng Qu n lý d ch v đô th - S Giao thông Công chính; QUY T Đ NH: Đi u 1: Phân c p qu n lý: - Nay phân c p qu n lý cho Khu Qu n lý giao thông đô th s 4 qu n lý các công trình h t ng k thu t giao thông công chính (Công viên cây xanh, thoát nư c, kênh, r ch) trên đ a bàn qu n 7, và các huy n Bình Chánh, Nhà Bè, C n Gi (danh m c đính kèm). - Th i đi m Khu Qu n lý giao thông đô th s 4 b t đ u th c hi n công tác qu n lý các công trình đư c phân c p là ngày 01/01/2007. Đi u 2: T ch c th c hi n: - Khu Qu n lý Giao thông đô th s 1 t ch c bàn giao nhi m v qu n lý và các h sơ có liên quan đ n danh m c công trình h t ng k thu t giao thông công chính nêu t i đi u 1 cho Khu Qu n lý giao thông đô th s 4; - Khu Qu n lý giao thông đô th s 4 căn c danh m c h t ng đư c giao qu n lý, căn c đ nh m c, đ nh ng ch c a ngành, có trách nhi m xây d ng k ho ch và d toán qu n lý, b o trì hàng năm trình c p có th m quy n phê duy t đ b trí v n th c hi n; - T ch c công tác tu n tra, báo cáo x lý k p th i nh ng trư ng h p gây nh hư ng cho các công trình h t ng k thu t, theo quy đ nh hi n hành c a t ng lĩnh v c công trình; - Các văn b n do S GTCC bàn hành trư c đây trái v i Quy t đ nh này thì áp d ng văn b n này. Đi u 3: Trư ng các Phòng, ban có liên quan thu c S , Giám đ c Khu Qu n lý giao thông đô th s 1 và Giám đ c Khu Qu n lý giao thông đô th s 4 căn c theo ch c năng nhi m v đư c giao đ thi hành quy t đ nh này./. 1
  2. GIÁM Đ C Nơi nh n: - Như đi u 3; - UBND/TP (CT,PCT/ĐT) "thay báo cáo"; - VP.HĐND-UBND/TP - S GTCC (GĐ, các PGĐ); Tr n Quang Phư ng - S KH-ĐT, S Tài Chính, S Xây d ng; - S NN-PTNT, S QH-KT, S TN-MT; - UBND Q7, các huy n B.Chánh, N.Bè, C.Gi ; - Thanh tra S GTCC; - Cty TNĐT, Cty Công viên cây xanh; - Lưu VT, ĐT.NHL.35b 2
  3. DANH M C H TH NG C NG PH C V THOÁT NƯ C TRÊN Đ A BÀN TP HÒ CHÍ MINH GIAO KHU QU N LÝ GIAO THÔNG ĐÔ TH S 4 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/QĐ-SGTCC ngày 08 tháng 01 năm 2007) HƯ NG THOÁT Dư i H m máng NƯ C TRÊN L Dư i đư ng Trên l đư ng MƯƠNG Vòm - N p s t-gang T ng h m C ng tròn C ng tròn h p T ng md Stt TUY N C NG 90x90x10 75x75x10 90x90x6 T Đ n 75 90 B=400 B=500 1000 1200 1500 1000 1500 2000 400 600 800 400 800 T NG 45,916 2,996 1,871 3,004 32,430 3,026 205 302 179 101 49 225 1,518 1,473 1,418 42 13 1,458 QU N 7 31,955 Nguy n Th Hùynh Lê Văn 1 Th p T n Phát Lương 7,924 7,924 177 177 177 Tr n Xuân C u Tân C u r ch 2 So n Thu n Ông 2,293 1,181 245 867 143 130 13 130 Tr n Xuân C u r ch 3 Lê Văn Lương So n Đĩa 3,329 690 2,231 408 141 141 141 Nguy n Văn Huỳnh Cu i 4 Quỳ T n Phát tuy n 2,419 2,409 93 93 93 Huỳnh T n Tr n Xuân C u Phú 5 Phát So n Xuân 15,990 528 13,503 1,861 20 58 20 528 528 528 QU N Nhà Bè 40 Huỳnh T n C u Phú Phà Bình 6 Phát Xuân Khánh 6,558 5,670 888 266 266 266 Qu n Bình Chánh 7,403 C u Bình Ranh 7 Qu c l 1A Đi n Long An 3,612 2,996 55 21 205 335 Ranh Nguy n 8 Ph m Hùng qu n 8 Văn Linh 2,358 1,649 277 185 247 41 41 41 9 Nguy n Th Tú 1,433 179 43 28 1,183 84 42 42 42 Hương l R ch Mũi 3
  4. 80 Heo DANH M C H TH NG KÊNH R CH PH C V THOÁT NƯ C TRÊN Đ A BÀN TP. H CHÍ MINH GIAO KHU QU N LÝ GIAO THÔNG ĐÔ TH S 6 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/QĐ-SGTCC ngày 08 tháng 01 năm 2007) LÝ TRÌNH HI N TR NG (M) Ký Qu n, STT Tên r ch (v trí) hi u Huy n ĐI M Đ U ĐI M CU I DÀI R NG GHI CHÚ 1 Nhánh R ch Bàng 7 Đ u tuy n C u R ch Bàng 200 3 2 R ch nhánh R ch Bàng 6 7 R Bàng R Th y Tiêu 800 25 H m SN 761 3 3 R ch Bà Bư m ( nhánh 1) 7 Huỳnh T n Ngã 3 r ch Bà Bư m 100 3.5 Phát H m Huỳnh 4 4 R ch Bà Bư m ( nhánh 2) 7 T n Phát ( Ngã 3 r ch Bà Bư m 120 5 s cũ 18/3 ) Ngã 3 r ch 5 R ch Bà Bư m (nhánh 3) 7 Sông Nhà Bè 2,000 5 Bà Bư m C u Tr ng 2 6 6 R ch Bùi Văn Ba 7 (c u Bùi Văn Sông Sài Gòn 1,300 40 Ba cũ) SN 4/1C 7 7 R ch Nguy n Văn Qùy 7 R ch L n 150 6 Ng.Văn Quỳ SN 415B 8 8 R ch s 12/9 Huỳnh T n Phát 7 Huỳnh T n R ch L n 300 4 Phát R ch Ông 9 R ch Ông Đ i –R ch Âp Chi n Lư c 7 Đ n h t tuy n 1,000 10 L n Đ u tuy n (KDC Đ. 10 R ch L n 7 Sông Saigòn 2,000 18 Huỳnh T n Phát) 4
  5. Bình Sông C n 11 86 R ch Rô Đư ng Đ t S i 3,200 30 Chánh Giu c H m 51 - 53 Bình 12 91 R ch Lê Công Phép Kinh Dương An Dương Vương 574 5 Chánh Vương Bình 13 92 R ch Bà Ti ng Đ u ngu n R ch Nư c Lên 4,500 5 Chánh Bình H Ng c 14 93 R ch Nh y R ch Ru t Ng a 1,000 15 Chánh Lãm Tuy n kênh 14 T NG C NG: r ch 17,244 md DANH M C H TH NG CÂY XANH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH GIAO KHU QU N LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THI S 4 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 86/QĐ-SGTCC ngày 08 tháng 01 năm 2007) STT Ký hi u Tên đư ng – Công viên Qu n, Huy n Đơn v Cây lo i 1 I Cây xanh T ng c ng Cây 390 1 Đư ng C ng B n Nghé 7 Cây 103 2 3 Đư ng Tr n Xuân So n 7 Cây 59 3 4 Đư ng Phan Văn B y – Hi p Phư c Nhà Bè Cây 228 II Công viên Ti u đ o trên tuy n đư ng B c Nam (c u 2 1 6 7 m 2531 Kênh T ) 5
Đồng bộ tài khoản