Quyết định số 86-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
6
download

Quyết định số 86-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86-TTg về việc phê duyệt duyệt tổng quan phát triển ngành Cao su Việt Nam từ năm 1996 đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 1996 QUY T NNH PHÊ DUY T T NG QUAN PHÁT TRI N NGÀNH CAO SU VI T NAM T NĂM 1996 N NĂM 2005. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992. Xét ngh c a B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) t i Công văn s 795-NN/KH/CV ngày 21-04-1995 và ngh c a H i ng Th m nh D án c p Nhà nư c t i Công văn s 3298-UB/T ngày 26- 09-1995. QUY T NNH : i u 1. – Phê duy t k ho ch t ng quan phát tri n ngành Cao su Vi t Nam t năm 1996 n năm 2005 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu chung : Ngành Cao su có trách nhi m t ch c tr ng và s n xu t cao su nguyên li u ph c v xu t khNu và áp ng nhu c u phát tri n ngành công nghi p ch bi n các s n phNm cao su trong nư c. 2. Quy mô s n lư ng cao su : - T ng công ty Cao su Vi t Nam làm vi c v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng các ngành và a phương liên quan ch n vùng t thích h p quy ho ch c th vùng tr ng, di n tích tr ng cao su cho các a phương nhân dân có hư ng u tư phát tri n theo quy ho ch. Di n tích cao su c nư c n năm 2000 c n ph t t t 350.000 n 450.000 hécta, và n năm 2005 là 500.000 n 700.000 hécta. - S n lư ng cao su nguyên li u n năm 2000 t kho ng 168.000 t n và n năm 2005 kho ng 330.000 n 380.000 t n. 3. u tư : - Các hình th c u tư g m : qu c doanh, tư nhân, liên doanh, liên k t theo 2 phương án.
  2. + Phương án 1. n năm 2005 t 350.000 hécta cao su, u tư kho ng 2.300 t ng, n năm 2005 t 500.000 hécta, u tư kho ng 6.200 t ng. + Phương án 2 : n năm 2000 t 450.000 hécta, u tư kho ng 3.400 t ng, n năm 2005 t 700.000 hécta, u tư kho ng 9.000 t ng. - T ng công ty Cao su Vi t Nam s p x p theo th t ưu tiên các d án u tư có hi u qu kinh t - xã h i th c hi n k ho ch s n lư ng cho t ng giai o n. Trong quá trình th c hi n, T ng công ty Cao su Vi t Nam ph i h p ch t ch v i chính quy n các a phương xác nh qu t cũng như các hình th c u tư thích h p. 4. Ngu n v n : Các ngu n v n u tư bao g m : - V n c a T ng công ty Cao su Vi t Nam và các Công ty Cao su. - V n cho các chương trình như : Chương trình 327, 773, nh canh nh cư, xóa ói gi m nghèo, gi i quy t vi c làm… - V n huy ng c a các t ch c, cá nhân. - V n c a các t ch c, cá nhân trong n ơc ho c liên doanh liên k t v i nhau. - V n nư c ngoài g m v n vay ho c liên doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài. 5. V môi trư ng, c nh quan : u tư xây d ng các vùng cao su ph i luôn gi ư c che ph t nhiên và gi i quy t t t các v n b o v môi trư ng, các di tích l ch s , th ng c nh trong khu v c, b o v ngu n tài nguyên r ng hi n có, c bi t là r ng và di n tích quy ho ch tr ng r ng phòng h u ngu n, r ng c d ng. i u 2. - Phân công th c hi n : B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo ch c năng qu n lý Nhà nư c cùng các B , ngành có liên quan và y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c ch o, ki m tra vi c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. T ng công ty Cao su Vi t Nam trong ph m vi i u l T ch c và ho t ng quy nh có nhi m v : - Nghiên c u, kh o sát, xây d ng các k ho ch phát tri n toàn di n ngành Cao su trên cơ s s d ng có hi u qu tài nguyên t ai và các ngu n l c khác.
  3. - Nghiên c u xây d ng các cơ ch chính sách trong các lĩnh v c : s d ng t, v n, lao ng tiêu th s n phNm, công ngh ch bi n, a d ng hóa các hình th c phát tri n cao su (c khâu tr ng và ch bi n) trình các cơ quan có thNm quy n quy t nh. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy ho ch và ch o xây d ng cơ s h t ng các a phương có cao su, phù h p v i k ho ch t ng quan phát tri n ngành Cao su Vi t Nam ư c phê duy t. i u 3. – Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c th ôc Trung ương có liên quan, H i ng Qu n tr và T ng Giám c T ng công ty Cao su Vi t Nam, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG CHÍNH PH Võ Văn Ki t
Đồng bộ tài khoản