Quyết định số 860/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Nguyen Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định số 860/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 860/QĐ-KTNN về việc thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực II do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 860/QĐ-KTNN

  1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 860/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TỔNG HỢP THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC II TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước khu vực II; Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực II để giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Điều 2. Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét cho ý kiến trước khi ký ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực II, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lãnh đạo KTNN; - Các đơn vị trực thuộc KTNN; Vương Đình Huệ - Đảng uỷ KTNN; - BCH Công đoàn KTNN; - BCH Đoàn Thanh niên KTNN: - Lưu: VT, Vụ TCCB (02).
Đồng bộ tài khoản