Quyết định số 861/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 861/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 861/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Đại học Đà Nẵng giai đoạn I do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 861/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 861/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 1999 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ I H C À N NG GIAI O N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (công văn s 3000/KHTC ngày 07 tháng 4 năm 1999) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 3151/BKH-VPT ngày 20 tháng 5 năm 1999) v d án u tư giai o n I (1999 - 2005), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư giai o n I i h c à N ng v i nh ng n i dung chính như sau : 1. Tên d án : Xây d ng cơ s v t ch t i h c à N ng giai o n I (1999 - 2005). 2. Ch u tư : i h c à N ng thu c B Giáo d c và ào t o. 3. M c tiêu d án : - T p trung u tư c i t o, nâng c p các cơ s hi n có và xây m i m t s h ng m c công trình c a các trư ng thành viên t i a i m hi n nay c a i h c à N ng. - u tư làm m c gi i, nh m qu n lý t, tránh l n chi m và ph c v cho xây d ng m i. 4. H ng m c u tư g m : a) S a ch a, c i t o 44.360 m2, xây m i 19.700 m2, kh i lư ng xây d ng chính g m : - T i Trung tâm i u hành : s a ch a và c i t o nhà l p h c, h i trư ng, thư vi n, nhà hành chính v i di n tích kho ng 6.500 m2 sàn; - T i Trư ng Cao ng công ngh : s a ch a, c i t o nhà h c, phòng thí nghi m và nhà làm vi c v i di n tích kho ng 6.760 m2 sàn, xây d ng m i nhà h c, xư ng trư ng, nhà thí nghi m t ng h p v i di n tích kho ng 2.700 m2 sàn;
  2. - T i Trư ng i h c kinh t qu n tr kinh doanh : s a ch a, c i t o nhà h c, nhà làm vi c và ký túc xá v i di n tích kho ng 13.300 m2 sàn, xây d ng m i ký túc xá sinh viên v i di n tích kho ng 3.400 m2 sàn; - T i Trư ng i h c k thu t : s a ch a, c i t o gi ng ư ng, xư ng trư ng v i di n tích kho ng 12.100 m2 sàn, xây d ng m i gi ng ư ng, phòng thí nghi m v i di n tích kho ng 7.900 m2 sàn; - T i Trư ng i h c sư ph m (k c kh i cao ng sư ph m) : s a ch a, c i t o nhà l p h c, gi ng ư ng, thư vi n và ký túc xá sinh viên v i di n tích kho ng 5.700 m2, xây d ng m i nhà l p h c, ký túc xá v i di n tích kho ng 5.700 m2 sàn. b) Làm m c gi i b o v và tránh l n chi m t ai t i khu m i. 5. T ng m c u tư : 75 t ng (75.000.000.000 ng). 6. Ngu n v n u tư : ngân sách nhà nư c và huy ng các ngu n v n h p pháp khác h tr u tư. 7. Th i gian xây d ng : t năm 1999 n năm 2005. 8. Phương th c th c hi n u tư : Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 9. Hình th c th c hi n u tư : Th c hi n theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Quy ch u th u hi n hành. i u 2. B Giáo d c và ào t o căn c vào kh năng v n u tư hàng năm ch o ch u tư l a ch n ưu tiên nh ng h ng m c công trình, áp ng yêu c u b c thi t, tránh tình tr ng u tư dàn tr i kém hi u qu . B Giáo d c và ào t o, i h c à N ng làm vi c v i y ban nhân dân thành ph à N ng, y ban nhân dân t nh Qu ng Nam và các c p chính quy n a phương có bi n pháp c th s d ng t trong th i gian chưa xây d ng và ngăn ch n vi c l n chi m t. i u 3. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và T ng c c a chính, y ban nhân dân thành ph à N ng, y ban nhân dân t nh Qu ng Nam và các cơ quan có liên quan th c hi n D án theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. B trư ng các B : Giáo d c và ào t o, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính và T ng c c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, Giám c i h c à N ng, B trư ng, Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./.
  3. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n : PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B : Giáo d c và ào t o, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, - Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c trư ng T ng c c a chính, - Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng, Ph m Gia Khiêm - Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, - Giám c i h c à N ng, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : CN, VX, NN, QHQT, KTTH, - Lưu : KG (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản