Quyết định số 861/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
7
download

Quyết định số 861/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 861/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 861/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- -------- S : 861/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V BÃI B CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T LĨNH V C QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 01 tháng 01 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 27 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP, ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i Công văn s 926/SXD-QLKTXD, ngày 05 tháng 02 năm 2008 v tri n khai th c hi n Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph liên quan n nh m c, ơn giá xây d ng; ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 3763/STP-VB, ngày 20 tháng 12 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t lĩnh v c qu n lý chi phí u tư xây d ng do y ban nhân dân thành ph ban hành, ư c nêu trong danh m c sau ây, th c hi n theo Ngh nh 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và các văn b n hư ng d n thi hành. TT S , ký hi u văn b n Trích y u n i dung văn b n 1 Quy t nh s 75/2001/Q -UB, ngày 10 tháng 9 V ban hành ơn giá công tác s a ch a trong xây năm 2001 d ng cơ b n khu v c thành ph H Chí Minh. 2 Quy t nh s 103/2006/Q -UBND, ngày 14 V ban hành b ơn giá kh o sát xây d ng khu tháng 7 năm 2006 v c thành ph H Chí Minh. 3 Quy t nh s 104/2006/Q -UBND, ngày 14 V ban hành b ơn giá xây d ng cơ b n (ph n tháng 7 năm 2006 xây d ng và ph n l p t) khu v c thành ph H Chí Minh. Giao Giám c S Xây d ng ban hành văn b n công b các b ơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n khu v c thành ph H Chí Minh; ơn giá kh o sát xây d ng khu v c thành ph H Chí Minh; ơn giá xây d ng cơ b n khu v c thành ph H Chí Minh - ph n xây d ng và ph n l p t.
  2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Công nghi p, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S Bưu chính, Vi n thông, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S N i v , Th trư ng các s - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, T ng Giám c và Giám c các doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph , các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - B Xây d ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - oàn i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND thành ph ; Nguy n H u Tín - Thành viên UBND thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - VP Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Ban Ch o C i cách hành chính; - Trung tâm Công báo; - VPH -UB: các PVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, ( TMT-Th)
Đồng bộ tài khoản