Quyết định số 863/1999/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 863/1999/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 863/1999/QĐ-BTS về việc sửa đổi Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 863/1999/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 863/1999/Q -BTS Hà N i ngày 30 tháng 11 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 863/1999/Q -BTS NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1999 V VI C S A I QUY CH KI M SOÁT AN TOÀN V SINH TRONG THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh s 640/1999/Q -BTS ngày 22/9/1999 c a B trư ng B Thu s n ban hành Quy ch ki m soát an toàn v sinh trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v ; Nh m thi t l p th t c nhanh chóng và hi u qu hơn trong vi c b o m s c kho c ng ng khi i u ki n v sinh vùng thu ho ch nhuy n th không an toàn; Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ông Giám c Trung tâm Ki m tra ch t lư ng và v sinh Thu s n; QUY T NNH i u 1. S a i, b sung Quy ch ki m soát an toàn v sinh trong thu ho ch nhuy n th hai m nh v ban hành kèm theo Quy t nh s 640/1999/Q -BTS ngày 22/9/1999 c a B trư ng B Thu s n như sau: 1. B sung kho n 3 vào i u 14. Quy n h n c a Cơ quan ki m tra an toàn v sinh 3. Trong trư ng h p k t qu n phân tích nh kỳ/tăng cư ng cho th y c t sinh h c trong th t nhuy n th hai m nh v vư t quá gi i h n cho phép như quy nh t i ph l c 1, Cơ quan ki m tra ATVS khu v c (Chi nhánh NAFIQACEN ph trách tr c ti p vùng thu ho ch) ra thông báo ình ch ngay vi c khai thác nhuy n th vùng thu ho ch tương ng. Thông báo này ư c g i khNn c p t i Cơ quan ki m soát thu ho ch, S Thu s n c a t nh có vùng thu ho ch, U ban nhân dân huy n, xã có vùng thu ho ch, các cơ s thu ho ch trong vùng thu ho ch, các cơ s ch bi n mua nhuy n th t vùng thu ho ch và Trung tâm NAFIQACEN. Trung tâm khNn c p báo cáo trình B Thu s n ra quy t nh chính th c óng c a vùng thu ho ch. 2. S a i kho n 4 i u 15. Trách nhi m c a Cơ quan ki m soát thu ho ch 4. Hư ng d n và ki m soát vi c th c hi n ch thu ho ch i v i t ng vùng thu ho ch n m trong Chương trình giám sát an toàn v sinh. Khi nh n ư c thông báo
  2. ình ch thu ho ch c a Cơ quan ki m tra an toàn v sinh khu v c, ph i ph i h p ngay v i các cơ quan ch c năng a phương ki m soát ch t ch không cho khai thác nhuy n th hai m nh v t vùng b c m thu ho ch, cho t i khi nh n ư c thông báo cho phép thu ho ch l i. 3. S a i m u "Phi u thu ho ch nhuy n th hai m nh v " và m u "Gi y ch ng nh n xu t x nhuy n th hai m nh v " như trong Ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các ông: Chánh văn phòng B Thu s n; V trư ng V KHCN, C c trư ng C c BVNLTS, Giám c Trung tâm KTCL&VSTS, Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n, Giám c Chi nhánh Ki m tra ch t lư ng và V sinh thu s n 4 thành ph H Chí Minh, Giám c các Chi c c B o v Ngu n l i thu s n các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng Minh ( ã ký) PHI U THU HO CH NHUY N TH HAI M NH V NOTE FOR HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS S /No............... 1. Cơ s thu ho ch/ Name of harvester........................................................... 2. a ch /Address......................................................................................... 3. Ngày thu ho ch/Date of harvesting............................................................ 4. Nơi thu ho ch/ Production area.......... ư c phân lo i/classified in category 5. Loài nhuy n th /Kind of harvested bivalves............................................. 6. Kh i lư ng/Quanntity(kgs)...................................................................... 7. Cơ s ti p nh n/Place of destination....................................................... Ngày/ Date....................... Tên và ch ký c a cán b giám sát/ Tên và ch ký c a ngư i thu ho ch/ Name and signature of harvesting controller Name and Signature of harvester
  3. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y CH NG NH N XU T X NHUY N TH HAI M NH V CERTIFYCATE OF ORGIGIN OF BIVALVE MOLLUSCS S /No................... Cơ quan ki m soát thu ho ch nhuy n th hai m nh v /Bivalve Molluscs Harvesting Control Agency.................................................................................... a ch /Address............................................................................................ Căn c thông báo s ............ ngày........... c a cơ quan ki m tra an toàn v sinh/According to the announcement No........Dated......... of Hygiene and Safety Inspection Agency CH NG NH N/HEREBY CERTIFIES Cơ s thu ho ch/ Name of Harvester.............................................................. a ch /Address............................................................................................. Ngày thu ho ch/ Date of harvesting..... Loài nhuy n th /Name of bivalves.... Nơi thu ho ch/Production area....... ư c phân lo i/Classified in Category..... Kh i lư ng/Quanntity (kgs)............. Cơ s ti p nh n/ Recipient................... Lô nguyên li u trên*/The lot of the above mentioned raw material*............... ...................................................................................................................... Ngày/ Date........................... i di n cơ quan ki m soát thu ho ch/ The representative of the Harvesting Control Agency (Ký tên, óng d u/Signature and Seal) * Ghi rõ yêu c u x lý sau thu ho ch ( ư c ưa th ng vào tiêu thu hay ph i qua làm s ch ho c nuôi lưu trư c khi tiêu th )/ * Descript clearly post-harvest trealment regime (for direct consumption or requiring purification/relaying before consumption)
Đồng bộ tài khoản