Quyết định số 865/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
96
lượt xem
17
download

Quyết định số 865/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 865/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 865/QĐ-TTG về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Duyên hải Bắc bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 865/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG VÙNG DUYÊN H I B C B N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 54/NQ-TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a B Chính tr : “Phát tri n kinh t - xã h i và b o m an ninh vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và t m nhìn 2020”; Căn c Ngh quy t s 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a Ban Ch p hành Trung ương ng v chi n lư c bi n Vi t Nam t m nhìn n năm 2020; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng t i T trình s 32/TTr-BXD ngày 29 tháng 4 năm 2008 v vi c phê duy t Quy ho ch xây d ng Vùng Duyên h i B c B , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch xây d ng Vùng Duyên h i B c B n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 v i nh ng n i dung chính như sau: 1. M c tiêu phát tri n Phát huy m i ti m năng l i th phát tri n Vùng Duyên h i B c B thành vùng kinh t t ng h p (công nghi p, du l ch và d ch v …) có vai trò quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c bi t là chi n lư c kinh t bi n Vi t Nam. Phát huy vai trò vùng c a ngõ hư ng bi n c a mi n B c Vi t Nam trên cơ s xây d ng h th ng h t ng k thu t di n r ng c p vùng, t o i u ki n thu n l i phát tri n kinh t và b o v môi trư ng, k t h p phát tri n kinh t v i qu c phòng an ninh, b o m phát tri n b n v ng cho toàn Vùng. 2. T m nhìn n năm 2050 n năm 2050 Vùng Duyên h i B c B là vùng kinh t quan tr ng t m qu c gia và qu c t , có v th nh hư ng c bi t v i Vùng Th ô Hà N i, vùng kinh t Nam Trung Qu c và vành ai kinh t v nh B c B , là m t vùng tr ng i m c a chi n lư c bi n Vi t Nam. Là khu v c phát tri n năng ng, có môi trư ng u tư thu n l i, ch t lư ng s ng ô th nông thôn cao. ng th i là trung tâm văn hóa – l ch s , ào t o ngu n nhân l c và là trung tâm du l ch l n c a c nư c.
 2. 3. Ph m vi l p quy ho ch Ph m vi l p quy ho ch c a Vùng Duyên h i B c B bao g m toàn b ranh gi i hành chính thành ph H i Phòng và 4 t nh: Qu ng Ninh, Thái Bình, Nam nh và Ninh Bình v i di n tích t nhiên kho ng 12.005,93 km2. Ph m vi nghiên c u bao g m Vùng ng b ng sông H ng, Vùng kinh t tr ng i m B c B và các khu v c liên quan n phát tri n không gian kinh t - xã h i c a Vùng trong T m nhìn hư ng t i 2050. 4. D báo dân s a) Dân s toàn vùng: - Hi n tr ng dân s toàn vùng năm 2005: kho ng 7,6 tri u ngư i; - D ki n n năm 2015: 8,3 – 8,65 tri u ngư i. - D ki n n năm 2025: 8,7 - 9,0 tri u ngư i. b) Dân s ô th : - Dân s ô th toàn vùng năm 2005: kho ng 1,86 tri u ngư i; - D ki n n năm 2015: kho ng 2,5 – 2,8 tri u ngư i; - D ki n n năm 2025: kho ng 4,5 - 5,0 tri u ngư i; c) T l ô th hóa: - Năm 2005: 24,54% (toàn qu c 27,12%); - D ki n năm 2015 t 38 – 42%; - D ki n năm 2025 t kho ng 55 – 60,0%. 5. Quy ho ch s d ng t - Hi n tr ng di n tích t t nhiên toàn Vùng Duyên h i B c B là 12.005,93 km2 (1.200.593 ha); - D ki n năm 2015 t xây d ng ô th kho ng 40.280 – 45.100 ha chi m 3,75% di n tích t nhiên, bình quân 135 – 160 m2/ngư i; t công nghi p kho ng 20.500 – 27.500 ha chi m 2,29% di n tích t t nhiên; t xây d ng các i m dân cư nông thôn kho ng 57.000 – 65.000 ha; - D ki n năm 2025 t xây d ng ô th kho ng 72.500 – 78.500 ha, chi m 6,54% di n tích t nhiên, bình quân 130 – 150m2/ngư i; t xây d ng công nghi p kho ng 44.000 – 53.000 ha, chi m 4,42% di n tích t nhiên; t xây d ng các i m dân cư nông thôn kho ng 34.700 – 35.000 ha.
 3. 6. nh hư ng phát tri n không gian vùng a) Các nh hư ng chính phát tri n Vùng Duyên h i B c B : - Vùng Duyên h i B c B phát tri n theo hư ng vùng ô th a c c, phân b theo tuy n liên k t gi a không gian thành ph H i Phòng – H Long là ô th h t nhân trung tâm vùng v i các ô th trung tâm t nh l trên cơ s các tr c không gian ch o: tr c không gian qu c l 18, tr c không gian qu c l 10, tr c không gian tuy n cao t c ven bi n Vùng Duyên h i B c B , tr c không gian ông Tây n i vùng châu th sông H ng v i Vùng Th ô Hà N i, hành lang ư ng H Chí Minh; - Vùng ô th hóa m nh bao g m không gian các ô th công nghi p d ch v phát tri n n i k t theo tr c: qu c l 5; không gian các ô th du l ch, kinh t ; hình thành tr c không gian ven bi n; - Vùng ng l c phát tri n kinh t , công nghi p, d ch v t p trung trên tr c kinh t H i Phòng – H Long – Móng Cái. Trong ó H i Phòng – H Long là ô th trung tâm vùng phát tri n công nghi p, c ng bi n, d ch v , du l ch; - Các ô th trung tâm t nh l ư c phát tri n các quy mô và ch t lư ng ô th v i vi c u tư h t ng xã h i – k thu t g n v i phát tri n công nghi p – d ch v phát tri n cân i, hài hòa v i các ô th trung tâm. Trong ó Nam nh, Móng Cái là ô th trung tâm c p vùng; - Các ô th trung bình, nh , c p huy n ư c phát tri n g n v i các vùng nông nghi p, công nghi p, ti u th công nghi p và d ch v nông nghi p thu hút lao ng t i ch ; - B o v nh ng vùng t nhiên bao g m các khu v c th p kèm theo lưu v c sông, vùng thoát lũ, vùng các tuy n ê bi n các vùng c nh quan r ng qu c gia, các khu v c d tr sinh quy n, di tích l ch s văn hóa và các vùng nông nghi p. b) T ch c phát tri n không gian Vùng Duyên h i B c B : Không gian Vùng Duyên h i B c B ư c t ch c thành 2 vùng: vùng ô th h t nhân và vùng phát tri n i tr ng. - Vùng ô th h t nhân: thành ph H i Phòng – H Long n i k t phát tri n thành vùng ô th h t nhân là ng l c phát tri n Vùng Duyên h i B c B và kh ng nh vai trò c p qu c gia qu c t v i các d ch v : thương m i, du l ch, c ng bi n, công nghi p trong m i liên k t v i Vùng Th ô Hà N i và các trung tâm phân vùng; - Vùng phát tri n i tr ng: g m 2 phân vùng. Trong ó các ô th t nh l óng vai trò h t nhân phát tri n. + Phân vùng phía B c: không gian liên k t phát tri n theo qu c l 18 và ư ng cao t c Hà N i – H Long – Móng Cái g m các ô th phân b theo d i: ông Tri u – M o Khê – Uông Bí – CNm Ph - Tiên Yên – m Hà – Qu ng Hà – Móng Cái và khu kinh t Vân n. Là trung tâm công nghi p: luy n kim, năng lư ng, óng tàu, d ch v , c ng bi n, khai thác m và trung tâm d ch v du l ch qu c gia, qu c t v i di s n v nh H Long và v nh Bái T Long;
 4. + Phân vùng phía Nam: g m 3 t nh Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình. Không gian vùng theo d i ven bi n k t h p cùng nông nghi p châu th sông H ng. Không gian ư c liên k t theo tr c qu c l 10 và ư ng cao t c ven bi n. Trung tâm phân vùng là thành ph Nam nh (phát tri n thành trung tâm vùng Nam sông H ng) và ô th trung tâm t nh Thái Bình, Ninh Bình. Phát tri n các ô th ven bi n: Diêm i n, Ti n H i, H i Th nh, Phát Di m; phát tri n các ô th m i khu v c có ti m năng phát tri n: Hùng Th ng, Ngô ng, Qu t Lâm, C n, R ng ông g n v i các khu b o t n thiên nhiên và r ng qu c gia Cúc Phương, khu Tràng An. Phân vùng b o m yêu c u an ninh lương th c, phát tri n công nghi p óng tàu, ch bi n th y, h i s n, nông s n, trung tâm văn hóa – giáo d c ào t o d ch v ô th và trung tâm du l ch qu c gia. c) Phát tri n h th ng dân cư, ô th và d ch v h t ng xã h i: B o m s phát tri n theo hư ng b n v ng v i nguyên t c t ng b c, t p trung t i các trung tâm ô th và vùng xung quanh, ti t ki m t ai, u tư các d ch v h t ng, nâng cao ch t lư ng d ch v t o s c hút v d ch v h t ng, nhà và vi c làm cho các ô th trong vùng. - H th ng ô th ư c phân như sau: + Các thành ph c p vùng và phân vùng: v i s liên k t 2 ô th l n trong vùng (H i Phòng và H Long) là trung tâm t ng h p d ch v ho t ng kinh t bi n c a B c B , ng th i là c a ngõ chính ra bi n c a 2 hành lang kinh t v i phía Nam Trung Qu c, là ô th hư ng bi n g n v i công nghi p – d ch v c ng bi n, d ch v thương m i, tài chính ngân hàng, d ch v du l ch, trung tâm y t , giáo d c và ào t o; + ô th c p phân vùng và vùng t nh g m các thành ph : Móng Cái (Trung tâm phân vùng phía B c), Nam nh (trung tâm vùng Nam ng b ng sông H ng); Thái Bình, Ninh Bình là trung tâm hành chính chính tr c a t nh, là h t nhân phát tri n c a các t nh, phát tri n theo hư ng thúc Ny các ch c năng chuyên ngành, u tư xây d ng h t ng xã h i – k thu t g n các vùng công nghi p và d ch v ô th , thu hút lao ng và phát tri n các công trình l n c a vùng; + Các ô th chuyên ngành ch y u g n li n các khu du l ch, khu kinh t , khu công nghi p cao như Vân n, Cát Bà, Sơn, Cát H i, Tràng An v.v…. + Các ô th , th tr n, huy n l là trung tâm hành chính chính tr c p huy n, trung tâm công nghi p v a và nh , d ch v dân cư nông nghi p, thúc Ny công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p nông thôn, phát tri n các ngh th công, d ch v thương m i, d ch v nông nghi p, nâng cao ch t lư ng d ch v công c ng và h th ng h t ng nông thôn. d) T ch c không gian công nghi p Vùng Duyên h i B c B : Hình thành các khu v c công nghi p chính trong vùng theo hư ng b trí không gian phát tri n toàn vùng trên cơ s t n d ng các l i th c a vùng và c a t ng a phương, bao g m: - Vùng ô th h t nhân:
 5. + Phát tri n các ngành công nghi p ch o; phát tri n công nghi p công ngh cao: óng tàu, s n xu t v t li u, xây d ng, luy n kim, i n năng, cơ khí i n t , ch bi n th y, h i s n .v.v…. + Các khu công nghi p n m trong trung tâm n i ô c a thành ph c n ư c rà soát ưa ra kh i trung tâm ô th . - Các vùng i tr ng: + Vùng công nghi p ư ng 18: phát tri n công nghi p năng lư ng, v t li u xây d ng, khai thác và ch bi n khoáng s n, cơ khí. Phát tri n tr c không gian công nghi p – ô th theo hành lang kinh t Côn Minh – H Long và phát tri n theo hư ng H Long – Móng Cái; + Khu công nghi p ô th g n v i ư ng cao t c ven bi n: công nghi p nh , công nghi p ch bi n lương th c th c phNm, công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, d ch v s n xu t nông nghi p; + Vùng công nghi p g n v i ô th Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình: phát tri n các ngành công nghi p nh , công nghi p i n t , cơ khí nh , s n xu t hàng tiêu dùng và ch bi n lương th c th c phNm. Vùng công nghi p v t li u xây d ng Ninh Bình c n ư c ki m soát b o m phát tri n theo quy ho ch. - Vùng tr ng i m công nghi p: Vùng tr ng i m công nghi p c a Vùng Duyên h i B c B t p trung ch y u khu v c H i Phòng và Qu ng Ninh t o thành hành lang kinh t ch o c a vùng k t n i v i qu c l 5, qu c l 18, qu c l 10 v i Vùng Th ô Hà N i thành hành lang ô th m nh v i các ô th trung tâm phát tri n l n và c m công nghi p – ô th d ch v xen k trên toàn tr c hình thành m t vùng phát tri n ng l c cho Vùng Duyên h i B c B . i v i các khu công nghi p t p trung, khu công nghi p công ngh cao Ny nhanh ti n xây d ng theo quy ho ch ưa vào ho t ng. Trư c m t c n t p trung t o m t b ng thu n l i, chính sách thu hút u tư trong và ngoài nư c l p y các khu công nghi p hi n có. Rà soát quy ho ch xây d ng các khu công nghi p toàn vùng nh m b o m phát tri n b n v ng, cân i m b o môi trư ng. Quy ho ch ng b khu dân cư và các công trình h t ng k thu t xã h i ph c v khu công nghi p. ) T ch c không gian du l ch vùng: - Ti m năng du l ch vùng: Vùng Duyên h i B c B có ti m năng du l ch r t l n, c bi t t p trung các t nh thành ph Qu ng Ninh, H i Phòng, Ninh Bình, ây là vùng có c nh quan thiên nhiên l n, các vùng sinh thái bi n o, ven bi n di tích văn hóa l ch s , làng ngh truy n th ng. Trong vùng có các khu b o t n thiên nhiên và vư n qu c gia: vư n qu c gia Cát Bà, Cúc Phương, khu b o t n Ba Mùn – Bái T Long, khu b o t n thiên nhiên v nh H Long, Kỳ Thư ng, Xuân Th y, Yên T , Vân Long; 9 vùng t ng p m n, 2 khu b o t n bi n: o B ch Long Vĩ, o Cát Bà. Ti m năng v du l ch, văn hóa, l ch
 6. s , là khu v c t p trung nhi u di tích văn hóa, l ch s , trong ó có nhi u di tích văn hóa, l ch s ư c x p h ng. + Du l ch sinh thái bi n, o g n v i du l ch văn hóa l ch s l h i, du l ch các làng ngh nông nghi p châu th sông H ng và là các i m du l ch v tinh c a Vùng Th ô Hà N i. + H th ng tuy n du l ch là s liên k t gi a các trung tâm du l ch bi n o, các i m di tích văn hóa l ch s , l h i có giá tr c a Vùng Duyên h i B c B t o ra tuy n du l ch tuy n khép kín, a d ng, liên t c. + L a ch n u tư xây d ng m t s trung tâm du l ch c p qu c gia, qu c t . C p qu c gia g m: Trà C , Cô Tô, Yên T , n Tr n (Nam nh) và các i m du l ch c p vùng. C p qu c t g m: H Long, H i Phòng, Cát Bà, khu Tràng An, Hoa Lư, Ninh Bình. - T ch c không gian du l ch Vùng Duyên h i B c B : + Không gian trung tâm du l ch: thành ph H i Phòng, thành ph H Long, thành ph Thái Bình, thành ph Ninh Bình là nơi h i t các di tích l ch s , văn hóa l h i truy n th ng; vùng bi n o thiên nhiên kỳ vĩ H Long, Cát Bà, vùng thiên nhiên hang ng; + Không gian du l ch v tinh: phát tri n g n v i các ô th trong vùng như thành ph Nam nh, thành ph Móng Cái, thành ph Thái Bình, vùng du l ch ngh mát C n Vành – Xuân Th y: - Các vùng du l ch l n: + Vùng du l ch sinh thái bi n o: H Long – Cát Bà – Sơn; + Vùng du l ch sinh thái hang ng, l ch s văn hóa l h i; Tràng An, r ng qu c gia Cúc Phương, khu v c ph c n su i nư c nóng Canh Gà, khu ng p nư c Vân Long. Vùng có các di tích l ch s văn hóa c p qu c gia, các hang ng thiên nhiên g n li n v i vùng r ng qu c gia Cúc Phương. Do v y vi c phát tri n ô th và công nghi p vùng này c n ph i ư c ki m soát ch t ch b o m phát tri n b n v ng không phá v c nh quan thiên nhiên và h sinh thái v n có; + Vùng du l ch văn hóa l h i Yên T , n Nguy n B nh Khiêm, n Tr n và các di tích l ch s văn hóa r i rác trong vùng; vùng du l ch tham quan th ng c nh t o s k t n i v i du l ch Vùng Th ô Hà N i. e) T ch c nh hư ng phát tri n h th ng d ch v xã h i: - T ch c h th ng d ch v thương m i, y t , th d c th thao: + Xây d ng các trung tâm thương m i u m i, v i vai trò phát lu ng i u hòa phân ph i hàng hóa trong Vùng t i các thành ph H i Phòng, Qu ng Ninh, Ninh Bình; + Xây d ng trung tâm y t ch t lư ng cao c p Vùng t i thành ph H i Phòng, thành ph Nam nh, ch ng quá t i cho các b nh vi n u ngành t i Th ô Hà N i;
 7. + Xây d ng các trung tâm th d c, th thao c p Vùng t i thành ph H i Phòng, Nam nh. - T ch c h th ng ào t o: + T ch c 3 trung tâm ào t o c a Vùng là: H i Phòng, Nam nh, H Long. Trong ó thành ph H i Phòng m nhi m ch c năng trung tâm, nh m ào t o ngu n nhân l c cho qu c gia và vùng ng b ng sông H ng. Hi n t i toàn vùng có 20 trư ng i h c và cao ng các lo i. D ki n phát tri n thêm 15 trư ng i h c, cao ng áp ng nhu c u ào t o ngu n nhân l c cho vùng; + Quy mô các trư ng công l p t 10.000 n 12.000 sinh viên, trư ng dân l p t 6.000 n 10.000 sinh viên, cao ng công ngh 3.000 n 5.000 sinh viên; + Vi c phân b h th ng ào t o các trư ng trong vùng t o thêm ng l c cho các ô th phát tri n, nh m áp ng nhu c u chuy n i kinh t trong Vùng. Các trư ng ào t o c n u tư phát tri n lên cơ s ào t o, khu sinh viên, g n mô hình liên k t v i d ch v ô th , công nghi p hi n i. 7. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t a) Giao thông: Phát tri n h th ng giao thông vùng: ư ng b , ư ng s t, ư ng th y, ư ng hàng không theo hư ng hi n i, hoàn ch nh, nh m k t n i m t cách ng b , thu n l i gi a các a phương, gi a vùng v i các vùng lân c n và các t nh phía Nam Trung Qu c, làm ng l c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a các t nh trong vùng - ư ng ôtô + Xây d ng m i các tuy n ư ng cao t c quan tr ng, n i trung tâm Vùng Duyên h i B c B v i Vùng Th ô Hà N i: . ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng; . ư ng cao t c N i Bài – H Long – Móng Cái; . ư ng cao t c B c – Nam; . ư ng cao t c ven bi n (theo Ngh quy t s 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a Ban Ch p hành Trung ương v chi n lư c bi n Vi t Nam t m nhìn n năm 2020). + C i t o, nâng c p qu c l , t nh l : . Hoàn thi n vi c xây d ng ư ng gom d c tuy n qu c l 5, nh m b o m an toàn giao thông, t tiêu chuNn c p I ng b ng; . C i t o, nâng c p các qu c l thu c h th ng vành ai phía B c: qu c l 4B thu c vành ai I, qu c l 279 thu c vành ai II, qu c l 37 thu c vành ai III;
 8. . C i t o nâng c p qu c l 10 o n t Qu ng Ninh n Nga Sơn (Thanh Hóa). Xây d ng và hoàn ch nh h th ng ư ng gom d c qu c l 10; . C i t o nâng c p các qu c l 12B, 39, 21B, 37, 18C; . Nâng c p m t s t nh l quan tr ng lên qu c l , ưa m t s tuy n huy n l lên t nh l , c i tuy n ho c m m t s tuy n m i nh ng khu v c c n thi t nh m t tiêu chuNn c p III, IV, … + Xây m i qu c l , t nh l : . Xây d ng m i qu c l 21A theo tiêu chuNn c p I ng b ng; . Xây d ng m i tuy n ư ng n i Nam nh – Hà Nam – Hưng Yên (tuy n t thành ph Nam nh i Hòa M c n i v i qu c l 39), Nam nh – Lâm – Thiên Tôn n i v i ư ng H Chí Minh và tuy n ư ng nút giao Liên Tuy n (Ph Lý – Hà Nam) vư t sông H ng n t nh l 217 c a t nh Thái Bình và n i v i qu c l 10; . Hoàn ch nh tuy n ư ng vành ai biên gi i, ư ng tu n tra trên a bàn t nh Qu ng Ninh theo d án ư ng biên gi i do B Qu c phòng ang tri n khai; . Xây d ng m t s tuy n m i nh m k t n i thu n ti n hơn gi a các t nh Thái Bình và Nam nh v i Vùng Th ô. - ư ng s t + ư ng s t qu c gia: . Xây d ng m i các tuy n ư ng s t qu c gia (theo tiêu chuNn ư ng 1,435 m) áp ng nhu c u v n t i c a các hư ng; . Tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam; . ư ng s t cao t c Hà N i – H i Phòng n c ng c a ngõ qu c t H i Phòng; . ư ng s t ch y song song v i qu c l 4B t L ng Sơn n Qu ng Ninh t i c ng Mũi Chùa theo tiêu chuNn ư ng 1,435 m (theo Quy t nh s 1151/Q -TTg ngày 30 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch chung xây d ng vùng biên gi i Vi t - Trung n năm 2020). + ư ng s t n i vùng: . Xây d ng m i tuy n ư ng s t H Long – Móng Cái; . Tuy n ư ng s t Duyên h i n i Nam nh – Thái Bình – H i Phòng – Qu ng Ninh; . Nâng c p các tuy n ư ng hi n có vào c p k thu t quy nh như ư ng s t B c – Nam, ư ng s t Hà N i – H i Phòng, ư ng s t Kép – Bãi Cháy; xây d ng m i tuy n Yên Viên – Ph L i – Bãi Cháy và xây d ng m t s o n tuy n, các ư ng nhánh n i v i c ng, khu công nghi p, khu kinh t và k t n i v i các tuy n hi n t i.
 9. + H th ng các công trình ph c v ư ng s t: . Nâng c p, c i t o h th ng nhà ga trong vùng nh m áp ng nhu c u lâu dài; . Nâng c p các nút giao gi a ư ng s t và các tuy n qu c l thành nút giao khác c t. Các tuy n ư ng s t i qua ô th l n ư c xây d ng trên cao tránh xung t giao thông trong khu v c ô th . - ư ng th y + ư ng bi n: . Xây d ng c ng c a ngõ qu c t H i Phòng có th ti p nh n tàu t 30.000 DWT – 80.000 DWT; . Xây d ng m i c ng chuyên dùng H i Hà ph c v cho công nghi p n ng và năng lư ng; . C i t o nâng c p c ng than CNm Ph , c ng Hòn Nét ph c v cho ngành công nghi p khai khoáng; . Xây d ng các b n còn l i c a c ng Cái Lân, ình Vũ; . Xây d ng m i c ng hành khách qu c t Hòn Gai; . Nghiên c u di d i c ng xăng d u B12 n khu v c h lưu sông Chanh; . C ng H i Phòng: duy trì lu ng vào c ng H i Phòng cho tàu 10.000 DWT n 20.000 DWT ra vào; . Di chuy n c ng Hoàng Di u xây d ng ô th và c ng hành khách qu c t ; . Lu ng tàu vào khu v c H i Phòng: u tư n o vét lu ng Nam Tri u vào c ng H i Phòng, lu ng chính vào c ng là lu ng L ch Huy n qua kênh Hà Nam. . Xây d ng c ng và Trung tâm h u c n tìm ki m c u n n. + Các c ng a phương . Nâng c p c i t o các c ng hi n có như c ng Mũi Chùa, V n Hoa, V n Gia, Cái R ng, Dân Ti n, i n Công (Qu ng Ninh), c ng Diêm i n (Thái Bình), c ng H i Th nh (Nam nh) ph c v phát tri n kinh t a phương, có th ti p nh n tàu t 1.000 DWT – 2000 DWT. Ngoài ra n u i u ki n cho phép có th u tư c ng m i t i khu v c R ng ông (Nam nh) ti p nh n tàu tr ng t i l n ph c v cho khu công nghi p VINASHIN. + ư ng sông:
 10. . C i t o, hoàn thi n các tuy n v n t i th y chính: sông á B c, sông B ch ng, sông C m, sông L ch Tray, sông Văn Úc, sông Thái Bình, sông Lu c, sông Trà Lý, sông H ng, sông Ninh Cơ, sông áy …; . C i t o, n o vét h th ng các c a sông như C a C m, C a Nam Tri u, C a L ch Giang, C a Văn Úc, C a áy; . Xây d ng m i c ng Nam nh, c ng Tân trên sông H ng; . C i t o xây d ng h th ng c ng sông qu c gia bao g m: các c ng thu c a ph n H i Phòng, c ng Nam nh và c ng Ninh Phúc …; . C i t o xây d ng h th ng c ng, b n bãi a phương và các c ng chuyên dùng khác; . Nghiên c u và quy ho ch chính tr các o n sông t o lu ng ph c v cho giao thông th y i v i các tuy n sông n i a. + Các c ng ti m năng và c ng c a ngõ c a khu v c phía B c (giai o n 2010 – 2025): . Quy ho ch c ng ti m năng CNm Ph : là c ng chuyên dùng ph c v cho công nghi p khai khoáng, công nghi p v t li u xây d ng cho tàu tr ng t i 30.000 DWT ho c l n hơn. - ư ng hàng không + Nâng c p c ng hàng không Cát Bi tr thành c ng hàng không qu c t d b cho sân bay qu c t N i Bài; + Duy trì, nâng c p sân bay quân s Ki n An; + Xây d ng m i sân bay Vân n (Qu ng Ninh); + Xây d ng các sân bay taxi t i các a i m thích h p ph c v du l ch, c u h , c u n n, kinh t i ngo i … (t i o B ch Long Vĩ, o Cô Tô, o Cát Bà, Sơn, Ti n H i, Nghĩa Hưng, Giao Th y, Tràng An …). Giao thông ô th và nông thôn - Giao thông ô th + Các ch tiêu: . Qu t dành cho giao thông ô th ph i t 20 – 25% t ng di n tích t xây d ng thành ph ; .M t bình quân ư ng giao thông t i khu v c trung tâm 6 – 8 km/km2, các khu v c khác 3 – 5 km/km2. + T ch c h th ng giao thông ô th :
 11. . Xây d ng các tuy n c a ngõ ra vào thành ph trung tâm Vùng, các nút giao c t l p th t i các giao l l n; . Xây d ng các tuy n tránh ô th , hình thành ư ng vành ai t i m t s thành ph có các tr c l quan tr ng i qua. Xây d ng các b n xe khách ph c v i l i, du l ch; . Nâng c p h th ng giao thông n i ô các ô th trong vùng. L a ch n phương th c v n t i công c ng phù h p v i t ng ô th (tàu i n bánh hơi, tàu i n bánh s t, metro, xe bus …); . Nghiên c u u tư xây d ng các công trình ng m giao thông ô th m t cách h p lý và hi u qu cho t ng khu v c. - Giao thông nông thôn + Nâng c p m ng lư i ư ng giao thông nông thôn n i li n v i m ng lư i giao thông qu c gia. C i t o các nút giao thông, xây d ng i m giao c t khác m c v i các tr c qu c l b o m an toàn cho ngư i tham gia giao thông; + Ti p t c xây d ng h th ng ư ng liên thôn, xã t o thành m ng lư i giao thông nông thôn liên hoàn n các thôn, xã, b o m 100% các ư ng giao thông theo tiêu chuNn ư ng giao thông nông thôn, áp ng yêu c u cơ gi i hóa s n xu t nông nghi p nông thôn; + Kiên c hóa h th ng các c u, c ng t tiêu chuNn k thu t. b) ChuNn b k thu t: - Công tác n n: + Tôn tr ng a hình t nhiên, san n n gi t c p i v i các khu v c có d cl n (khu v c Qu ng Ninh, Ninh Bình); + Tìm các gi i pháp tiêu thoát nư c th y l i k t h p b o v các ngu n tài nguyên nư c áp ng nhu c u c p nư c cho nông nghi p, công nghi p, ô th nh m b o m thúc Ny phát tri n b n v ng; + L a ch n cao n n phù h p cho t ng ô th , i m dân cư nông thôn, các khu v c ng b ng, ven bi n, áp ng yêu c u giao thông, thoát nư c b o m không ng p úng, ng p lũ do th y tri u; + Tăng cư ng quan tr c hi n tư ng nư c bi n dâng cao do nhi t c a trái t tăng lên. - Thoát nư c mưa: + Ch tiêu m ng lư i c ng t i các thành ph , th xã t 100 – 140 m c ng/ha xây d ng; + Ch tiêu t i các th tr n t 80 – 100 m c ng/ha xây d ng;
 12. + V nguyên t c, nên xây d ng h th ng thoát nư c mưa và h th ng thoát nư c th i riêng bi t; + Các ô th c i t o, nâng c p ho c xây m i, tùy theo i u ki n c th có th s d ng h th ng thoát nư c chung ho c riêng. M ng lư i phân b u trên di n tích xây d ng ô th , thoát nư c nhanh, tránh l t c c b , b o m v sinh môi trư ng. - Các công trình th y l i: + Xây d ng h th ng phân lũ, ch m lũ t u ngu n, xây d ng h ch a, h th ng p tràn nh m ngăn m n và tr nư c các khu v c h lưu; + Tăng cư ng công tác tr ng và qu n lý r ng u ngu n ch ng xói l , tăng che ph r ng phòng h . - Các công trình phòng, ch ng bão lũ: + C ng c và nâng c p h th ng ê bi n, b o m an toàn phòng, ch ng gió bão t c p 9 n c p 12, tri u trung bình t n su t 5%; + Tăng cư ng tr ng r ng ng p m n, r ng b o h ven bi n, b o m phòng, ch ng bão lũ, ch ng xói mòn do xâm th c c a bi n. c) nh hư ng c p i n: - Ph t i i n: Ph t i i n Vùng Duyên h i B c B các giai o n là: + t u: 11.400 MW (giai o n 2008 – 2015); + t hai: 13.400 MW (giai o n 2015 – 2025). - nh hư ng c p i n: + Ngu n i n hi n có: các nhà máy nhi t i n Uông Bí công su t 105 MW, Ph L i công su t 1.200 MW, Ninh Bình công su t 100 MW; nhà máy th y i n Hòa Bình công su t 1.920 MW; + Ngu n i n d ki n: nhà máy nhi t i n H i Hà công su t 2.400 MW, Mông Dương công su t 1.200 MW, CNm Ph công su t 600 MW, Cái Bang công su t 1.200 MW, M o Khê công su t 1.200 MW, nhi t i n H i Phòng 1 và 2 công su t 1.200 MW, nhi t i n H i Phòng 3 công su t 2.400 MW, nhi t i n Thái Bình công su t 1.800 MW, nhi t i n Nam nh công su t 1.200 MW. + ư ng dây truy n t i: phát tri n lư i i n u n i v i h th ng i n qu c gia khai thác có hi u qu các công trình th y i n và nhi t i n. Xây d ng lư i i n 500 KV Sóc Sơn i Qu ng Ninh, nhánh r i tr m 500 KV H i Phòng và các lư i 220 KV cùng các tr m 500 KV, 220 KV trên a bàn các t nh trong vùng;
 13. + S d ng các ngu n năng lư ng khác: nghiên c u phát tri n ngu n năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió và các ngu n năng lư ng khác nh m áp ng nhu c u c a nhân dân các vùng sâu, vùng xa, các vùng h i o; + nh hư ng c p i n: n năm 2015, 100% dân cư ô th ư c c p i n sinh ho t; 100% s xã, thôn, b n ư c s d ng lư i i n qu c gia, ngo i tr o Cô Tô, o B ch Long Vĩ … s d ng i n b ng các c m máy phát diezel, năng lư ng gió và năng lư ng m t tr i. - C p nư c: B o v ngu n nư c, duy trì c i thi n ngu n nư c hi n có, m r ng và tăng cư ng dung lư ng các h ch a nư c trong vùng, tìm ki m và phát hi n các ngu n nư c m i nh m b o m có ngu n nư c d tr an toàn và b n v ng. - Ngu n nư c m t: Ngu n nư c m t ư c l y t h th ng sông H ng và h th ng sông Thái Bình thông qua sông ào, sông Trà Lý, sông a , sông R , sông Giá. Khu v c phía B c (Qu ng Ninh) ngu n nư c ư c l y t sông Ka Long, sông Tiên Yên và h Yên L p, h Cao Vân … - Ngu n nư c ng m: Ngu n nư c ng m trong vùng b h n ch và nhi m m n. Ch khai thác nư c ng m i v i khu v c n m xa ngu n nư c m t (khu v c nông thôn, h i o). - nh hư ng c p nư c: + n năm 2015: 95% dân t i các thành ph , th xã và 85% s dân t i các th tr n ư c c p nư c s ch sinh ho t; + n năm 2025: 100% dân t i các thành ph , th xã và 95% s dân t i các th tr n ư c c p nư c s ch sinh ho t; + Các i m dân cư nông thôn, t l c p nư c s ch 85 – 95%. d) Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Thoát nư c th i sinh ho t: + Nư c th i sinh ho t t i các thành ph và th xã, th tr n ph i ư c x lý trư c khi x ra môi trư ng. Giai o n u k t h p v i các h th ng sông h s n có x lý vi sinh. Giai o n lâu dài, xây d ng các nhà máy x lý nư c th i cho th xã, th tr n t tiêu chuNn lo i B (TCVN 5942 – 1995). T i các th t và các c m dân cư nông thôn, nư c th i ư c x lý b ng phương pháp t làm s ch. - Nư c th i công nghi p:
 14. + Nư c th i công nghi p c a các nhà máy xí nghi p xây d ng phân tán ư c x lý c cb t tiêu chuNn B (TCVN 5945 – 1995). Nư c th i c a các khu công nghi p t p trung ph i ư c x lý t i tr m x lý nư c th i công nghi p t tiêu chuNn B trư c khi x ra môi trư ng. - Thu gom và x lý ch t th i r n: + Ch t th i r n sinh ho t: xây d ng khu x lý ch t th i r n c p vùng t nh có nhà máy ch bi n phân h u cơ t i các ô th l n ho c vùng liên ô th . T i các th xã, th tr n s d ng bãi chôn l p h p v sinh; + Ch t th i r n công nghi p: ư c phân lo i t i ngu n x lý và tái ch . Ch t th i công nghi p nguy h i ư c ưa v x lý t i khu x lý c p vùng liên t nh. - Nghĩa trang: + Xây d ng nghĩa trang c p vùng t nh khu v c g n ô th h t nhân c a t nh. Các th t , c m dân cư t p trung, khu v c nông thôn, xây d ng các nghĩa trang riêng phù h p v i quy mô dân s , b trí xa dân cư, ngu n nư c, quy mô nghĩa trang ô th kho ng 2,5 – 15 ha, các xã kho ng 0,5 – 1 ha. ) nh hư ng b o v môi trư ng: - Xây d ng h th ng qu n lý môi trư ng vùng, g n v i vi c qu n lý, phòng tránh ô nhi m ngu n nư c các lưu v c sông trong vùng và các vùng khác; - B o v môi trư ng bi n: các gi i quy t ch ng suy thoái môi trư ng do xói l , b i t , b o v h sinh thái, r ng ng p m n c a sông ven bi n. B o v a d ng sinh h c: h sinh thái bi n, sinh thái r ng và sinh thái vùng ng b ng ven bi n; - Có k ho ch và bi n pháp i phó v i tai bi n, th m h a và r i ro môi trư ng. 8. nh hư ng phát tri n nông nghi p nông thôn. - Chuy n d ch m nh cơ c u kinh t nông nghi p nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa, phát tri n nông nghi p công ngh cao, nông nghi p sinh thái s ch; - Hình thành các vùng s n xu t lúa rau, hoa, cây c nh, chăn nuôi l n, bò s a, gia c m … có quy mô thích h p ch t lư ng cao ph c v xu t khNu và tiêu dùng n i a nh m nâng cao giá tr s n phNm trên ơn v di n tích; - Phát tri n ngh ti u th công nghi p, các c m công nghi p làng ngh nâng cao tinh x o, m u mã c a s n phNm b o m yêu c u xu t khNu và ph c v cho du l ch. - u tư c ng c nâng c p h th ng ê i u, h th ng th y l i và khuy n nông; - Phát tri n nuôi tr ng th y, h i s n t các vùng có l i th và i u ki n cho phép ánh b t xa b . Hình thành các trung tâm ch bi n th y, h i s n;
 15. - Phát tri n lâm nghi p toàn di n v i 3 lo i r ng: r ng c d ng, r ng phòng h và r ng s n xu t. C ng c phát tri n h th ng r ng phòng h ven bi n; - Xây d ng mô hình nông thôn m i theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, gi gìn b n s c văn hóa làng xóm Vi t Nam. 9. Qu c phòng, an ninh n nh các cơ s qu c phòng, an ninh trên toàn vùng. Quy ho ch t ng th h th ng qu c phòng, an ninh b o m hài hòa gi a phát tri n kinh t v i b o v T qu c. c bi t là vùng biên gi i t li n và h i o. 10. Các chương trình d án ưu tiên t ng bư c th c hi n Quy ho ch xây d ng Vùng Duyên h i B c B có hi u qu , giai o n u c n t p trung vào các chương trình, d án sau: a) H t ng xã h i: - Xây d ng trung tâm h i ngh h i th o qu c t c a Vùng t i H i Phòng; - Xây d ng các cơ s giáo d c, i h c, trung h c công nghi p, d y ngh t i các t nh trong vùng; - Xây d ng các b nh vi n c p Vùng t i H i Phòng và c p khu v c t i các t nh trong vùng; - Xây d ng h th ng các công trình thương m i u m i t i các t nh trong vùng; - Rà soát, i u ch nh các quy ho ch ô th , công nghi p không phù h p v i quy ho ch vùng t i các t nh trong vùng; - Khu du l ch hang ng Tràng An t i t nh Ninh Bình; - Xây d ng các trung tâm th thao c p Vùng t i H i Phòng, c p khu v c t i Nam nh, Ninh Bình; - u tư xây d ng các khu du l ch Trà C , Vân n, Cát Bà, Sơn, ng Châu, Chùa Keo, C L , C n Lu – C n Vành, C n Th , Qu t Lâm, Cúc Phương, Vân Long, Yên T , n Tr n, C ô Hoa Lư … t i Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình. b) H t ng k thu t: - Giao thông: + u tư xây d ng hoàn ch nh tuy n ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng và c u ình Vũ – Cát H i; + u tư xây d ng tuy n ư ng cao t c Hà N i – H Long – Móng Cái;
 16. + Xây d ng c ng c a ngõ qu c t H i Phòng; + Kh o sát và l p d án tuy n ư ng cao t c ven bi n qua các t nh trong vùng; + Nâng c p qu c l 39 t Diêm i n i Hưng Yên t i Thái Bình; + Nâng c p tuy n ư ng 21 t Nam nh i Ph Lý và o n Nam nh – Th nh Long t i Nam nh; + Làm m i tuy n ư ng t Nam nh – Lâm – Nho Quan t i Nam nh, Ninh Bình; + Hoàn thi n ư ng cao t c qu c l I t i Ninh Bình; + Nâng c p qu c l 10 o n Ninh Bình – Phát Di m t i Ninh Bình; + Nâng c p sân bay Cát Bi, H i Phòng; + Xây m i sân bay Vân n t i Qu ng Ninh; + Xây d ng tuy n ư ng s t H i Phòng – c ng qu c t H i Phòng; + Nâng c p c ng Diêm i n t i Thái Bình; + Nâng c p ư ng 12B n i Phát Di m – ư ng H Chí Minh. + Hoàn thi n c ng và Trung tâm d ch v h u c n tìm ki m c u n n. - C p nư c: + Xây d ng nhà máy nư c liên vùng t i Yên Hưng – Qu ng Ninh; + Xây d ng m i và nâng c p các nhà máy nư c vùng t nh. - C p i n: + Hoàn thi n và xây d ng các nhà máy nhi t i n t i Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình. - Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: + Xây d ng các khu x lý rác th i t p trung c a các t nh; + Xây d ng khu x lý rác th i c h i liên vùng t i Qu ng Ninh; + Nghĩa trang sinh thái; + Nghĩa trang nhân dân c p vùng t nh. - B o v môi trư ng:
 17. + X lý môi trư ng các khu khai thác m ; + Xây d ng chương trình giám sát môi trư ng i v i các vùng ô th và các khu công nghi p l n. c) H t ng kinh t : + Hoàn thi n các khu công nghi p t i các trung tâm vùng t nh t i Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình; + Xây d ng khu công nghi p c ng H i Hà t i Qu ng Ninh; + Xây d ng khu kinh t Vân n t i Qu ng Ninh; + Xây d ng khu kinh t liên t nh Qu ng Ninh – H i Phòng; + Xây d ng khu công nghi p c ng sông Văn Úc, c u Ki n t i H i Phòng; + Xây d ng khu công ngh cao B c sông C m t i H i Phòng; + Hoàn thi n trung tâm h u c n ngh cá Cát Bà, B ch Long Vĩ t i H i Phòng; + Hoàn thi n và xây d ng khu công nghi p c ng Th nh Long t i Nam nh; + Hoàn thi n h th ng các nhà máy xi măng t i Qu ng Ninh, H i Phòng, Ninh Bình. 11. Mô hình t ch c th c hi n Thành l p Ban Ch o liên t nh ch o các chương trình d án c p vùng t o i u ki n huy ng các ngu n v n u tư theo úng quy ho ch ư c duy t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng; Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, y ban nhân dân các t nh: Qu ng Ninh, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình và các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản