Quyết định số 868/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 868/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 868/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn để xây dựng khu nhà ở tại phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 868/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 868/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN ĐỂ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG 12, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2950/CV- UB/QLĐT ngày 24 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1343/TT- TCĐC, ngày 06 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 20.651 m2 đất tại phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và giao cho Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn sử dụng 17.575 m2 đất nằm trong diện tích đất thu hồi trên để xây dựng khu dân cư mới theo Dự án đầu tư được duyệt, trong đó : - Diện tích đất để xây dựng nhà ở là 10.147 m2; - Diện tích đất trồng cây xanh, đường giao thông công cộng và sân chơi là 7.428 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quản lý 3.076 m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực. Vị trí, ranh giới các khu đất được xác định theo các tờ bản đồ vị trí số 9232-1/GĐ-ĐC và 9232-2/GĐ-ĐC, tỷ lệ 1/2000, do Đoàn đo đạc bản đồ thuộc Sở Địa chính - Nhà đất thành phố lập, được Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh duyệt ngày 11 tháng 5 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm : 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;
  2. 2. Chỉ đạo việc thu tiền sử dụng đất và các khoản thu khác nộp ngân sách Nhà nước; 3. Hướng dẫn Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu cho các chủ có đất bị thu hồi; 4. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng theo đúng Dự án được duyệt. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, - Tổng cục Địa chính, - UBND thành phố Hồ Chí Minh, - Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Công Tạn - Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Chợ Lớn (trụ sở đặt tại 432 - 434 đường An Dương Vương phường 4, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản