Quyết định số 868/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
188
lượt xem
20
download

Quyết định số 868/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 868/2005/QĐ-BYT về việc ban hành 07 biểu mẫu dành cho phòng xét nghiệm HIV do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 868/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 868/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 29 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH 07 BI U M U DÀNH CHO PHÒNG XÉT NGHI M HIV B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t , Theo ngh c a ông C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này 07 bi u m u dành cho phòng xét nghi m HIV. i u 2. Các m u ban hành kèm theo Quy t nh này ư c áp d ng i v i các phòng xét nghi m HIV trong các cơ s y t c a Nhà nư c, tư nhân và bán công. i u 3. Các bi u m u ph i ư c s d ng úng m c ích. Các c t trong bi u m u ph i ư c ghi y , ph n k t lu n ph i ghi rõ b ng ch (âm tính ho c dương tính ho c nghi ng ), không ư c tNy xoá, s a ch a. N u vi t sai thì g ch ngang dòng ó và vi t l i xu ng dòng dư i. i u 4. Giao Vi n V sinh d ch t Trung ương và các Vi n khu v c ch u trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Quy t nh này i v i các phòng xét nghi m HIV trong khu v c c a mình theo nh kỳ 01 năm. i u 5. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký, ban hành. i u 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, V trư ng các V : i u tr , Pháp ch – B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các ngành và Th trư ng các cơ s y t c a Nhà nư c, tư nhân và bán công ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG
  2. Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản