Quyết định số 868/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
13
download

Quyết định số 868/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 868/QĐ-BXD về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu các gói thầu: “Thi công kết cấu phần thân; cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà”; “Thi công kết cấu thép mái và lợp mái” và “Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình” thuộc dự án Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 868/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 868/Q -BXD Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K T QU CH NNH TH U CÁC GÓI TH U: “THI CÔNG K T C U PH N THÂN; CUNG C P, THI CÔNG L P T H TH NG I N, NƯ C TRONG NHÀ”; “THI CÔNG K T C U THÉP MÁI VÀ L P MÁI” VÀ “QUAN TR C VÕNG D M VÀ LÚN CÔNG TRÌNH” THU C D ÁN CUNG TRI N LÃM QUY HO CH QU C GIA B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Căn c văn b n s 531/TTg-KTN ngày 08/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch nh th u các h ng m c thu c d án u tư xây d ng Cung tri n lãm Quy ho ch Qu c gia; Căn c Quy t nh s 147/Q -BXD ngày 23/02/2009 c a B trư ng B Xây d ng phê duy t d án u tư xây d ng công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia; Căn c Quy t nh s 773/Q -BXD ngày 28/7/2009 c a B trư ng B Xây d ng phê duy t k ho ch th c hi n các h ng m c: Thi công k t c u ph n thân, cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà; Thi công k t c u thép mái và l p mái; Quan tr c võng d m và lún công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia; Xét ngh c a Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) t i T trình s 360/BQLDA-TTr ngày 10/8/2009 v vi c phê duy t k t qu ch nh th u gói th u Thi công k t c u ph n thân, cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà; Thi công k t c u thép mái và l p mái; Quan tr c võng d m và lún công trình Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia (kèm theo báo cáo xét th u c a T chuyên gia, H sơ yêu c u, H sơ xu t c a các Nhà th u và các văn b n có liên quan); Theo ngh c a V trư ng V K ho ch - Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t k t qu ch nh th u các gói th u “Thi công k t c u ph n thân; cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà”; “Thi công k t c u thép mái
  2. và l p mái” và “Quan tr c võng d m và lún công trình” thu c d án Cung tri n lãm quy ho ch Qu c gia v i các n i dung sau: 1. Gói th u Thi công k t c u ph n thân; cung c p, thi công l p t h th ng i n, nư c trong nhà: - Nhà th u ư c ch nh th u: T ng Công ty xây d ng Hà N i (HANCORP). a ch : 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà N i. - Giá trúng th u: 24.842.000.000 ng (Hai mươi b n t , tám trăm b n mươi hai tri u ng) - Giá tr H p ng là giá trúng th u nói trên sau khi ã ti t ki m 3%, là 24.097.000.000 ng (Hai mươi b n t , không trăm chín mươi b y tri u ng). Giá tr h p ng ã bao g m thu giá tr gia tăng và các lo i thu , phí khác có liên quan n H p ng. - Hình th c h p ng: h p ng thi công xây d ng, giá h p ng theo ơn giá c nh - Th i gian th c hi n h p ng: thi công k t c u ph n thân và cơ i n ng m trong k t c u hoàn thành trư c ngày 30/9/2009; thi công l p t thi t b i n, nư c trong nhà hoàn thành trư c ngày 07/02/2010. 2. Gói th u Thi công k t c u thép mái và l p mái: - Nhà th u ư c ch nh th u: T ng Công ty cơ khí xây d ng (COMA). a ch : 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà N i. - Giá trúng th u: 28.172.000.000 ng (Hai mươi tám t , m t trăm b y mươi hai tri u ng) - Giá tr H p ng là giá trúng th u nói trên sau khi ã ti t ki m 3%, là 27.327.000.000 ng (Hai mươi b y t , ba trăm hai mươi b y tri u ng). Giá tr h p ng ã bao g m thu giá tr gia tăng và các lo i thu , phí khác có liên quan n H p ng. - Hình th c h p ng: h p ng thi công xây d ng, giá h p ng theo ơn giá c nh - Th i gian th c hi n h p ng: hoàn thành trư c ngày 30/11/2009. 3. Gói th u Quan tr c võng d m và lún công trình - Nhà th u ư c ch nh th u: Vi n Khoa h c Công ngh xây d ng. a ch : 81 Tr n Cung, Nghĩa Tân, C u Gi y, Hà N i.
  3. - Giá trúng th u: 378.625.000 ng (Ba trăm b y mươi tám tri u, sáu trăm hai mươi lăm nghìn ng) - Giá tr H p ng là giá trúng th u nói trên sau khi ã ti t ki m 3%, là 367.267.000 ng (Ba trăm sáu mươi b y tri u, hai trăm sáu mươi b y nghìn ng). Giá tr h p ng ã bao g m thu giá tr gia tăng và các lo i thu , phí khác có liên quan n H p ng. - Hình th c h p ng: h p ng tư v n xây d ng, giá h p ng theo giá tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng: k t ngày h p ng có hi u l c và k t thúc sau 03 tháng k t ngày công trình hoàn thành, bàn giao ưa vào s d ng. i u 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : K ho ch - Tài chính, Qu n lý ho t ng xây d ng, Giám c Ban qu n lý d án TXD Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Lưu: VP, KHTC. A(6). Bùi Ph m Khánh
Đồng bộ tài khoản