Quyết định số 868/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 868/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 868/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Phượng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 868/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 868/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG PH M VĂN PHƯ NG GI CH C PHÓ CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph t i văn b n s 2322- TTr/VPCP, ngày 10 tháng 4 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 1265/TTr-BNV, ngày 02 tháng 5 năm 2008. QUY T NNH: i u 1. B nhi m ông Ph m Văn Phư ng, V trư ng V Kinh t t ng h p, Văn phòng Chính ph , gi ch c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph và ông Ph m Văn Phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, V KTTH, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV. T 25
Đồng bộ tài khoản