Quyết định số 869/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định số 869/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 869/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 869/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 869/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG TR N H NG HÀ GI CH C TH TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t i văn b n s 132- TTr/BCS TNMT, ngày 28 tháng 3 năm 2008; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 1469/TTr-BNV, ngày 21 tháng 5 năm 2008. QUY T NNH: i u 1. B nhi m có th i h n ông Tr n H ng Hà, Phó T ng c c trư ng, ph trách T ng c c Môi trư ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, gi ch c Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và ông Tr n H ng Hà ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, V KTN, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV. T25
Đồng bộ tài khoản