Quyết định số 87/2003/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 87/2003/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2003/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2003/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 87/2003/Q -BNN Hà N i, ngày 04 tháng 09 năm 2003 QUY T Đ NH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C B MÁY C A C C NÔNG NGHI P B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 19 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng C c Nông nghi p là cơ quan tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành nông nghi p trong ph m vi c nư c. C c Nông nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, có kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a C c Nông nghi p t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n C c Nông nghi p ư c B trư ng giao th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tr ng tr t, chăn nuôi trong c nư c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B , c th như sau: 1. Trình B trư ng d án lu t, d án pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c. 2. Trình B trư ng chi n lư c, quy ho ch, chính sách, k ho ch năm năm và hàng năm, chương trình, d án, án v nông nghi p (tr ng tr t, chăn nuôi) thu c ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c theo s phân công c a B trư ng.
  2. 3. Ban hành văn b n v nghi p v qu n lý; hư ng d n v chuyên môn, nghi p v thu c chuyên ngành theo phân c p c a B trư ng. 4. T ch c ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án, tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t chuyên ngành ã ư c phê duy t và tuyên truy n, ph bi n, giáo d c chính sách, pháp lu t v chuyên ngành qu n lý c a C c. 5. V qu n lý chuyên ngành tr ng tr t: a) V gi ng cây tr ng nông nghi p: - Qu n lý nhà nư c v gi ng cây tr ng nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t; - T ch c i u tra, th ng kê v gi ng cây tr ng nông nghi p; thu th p, b o t n và s d ng gi ng cây tr ng nông nghi p; quy trình, quy ph m, k thu t, công ngh v gi ng cây tr ng nông nghi p; - Qu n lý ch t lư ng gi ng cây tr ng nông nghi p và các ho t ng ki m nh, ki m nghi m ch t lư ng gi ng cây tr ng nông nghi p; kh o nghi m và xu t công nh n gi ng cây tr ng m i; b o h gi ng cây tr ng m i; bình tuy n, công nh n vư n gi ng, cây gi ng u dòng; khuy n cáo s d ng gi ng cây tr ng m i; - C p và thu h i các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n v gi ng cây tr ng nông nghi p theo thNm quy n; - Trình B trư ng ban hành các danh m c v gi ng cây tr ng nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t; - Qu n lý h th ng ch n t o, kh o nghi m, ki m nghi m, s n xu t kinh doanh gi ng cây tr ng nông nghi p; - Xây d ng và qu n lý cơ s d li u gi ng cây tr ng nông nghi p; - Qu n lý xu t khNu, nh p khNu gi ng cây tr ng nông nghi p. b) V canh tác: - Th ng nh t qu n lý v th i v s n xu t; k thu t gieo tr ng, chăm sóc, thu ho ch; - Th ng nh t qu n lý quy ho ch, s d ng, b o v và nâng cao phì c a t nông nghi p; tham gia thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t và chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p; - Th ng nh t qu n lý ch t lư ng phân bón; qu n lý vi c ăng ký, kh o nghi m, xu t vi c công nh n phân bón m i; - Trình B trư ng ban hành các danh m c v phân bón s d ng trong nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t;
  3. - Th ng nh t qu n lý công tác b o v th c v t i v i tr ng tr t. 6. V qu n lý chuyên ngành chăn nuôi: a) V gi ng v t nuôi nông nghi p: - Xây d ng, thNm nh và qu n lý vi c th c hi n các d án i u tra cơ b n v gi ng v t nuôi theo phân công c a B trư ng; - Qu n lý ch t lư ng gi ng v t nuôi nông nghi p và các ho t ng kh o nghi m, ki m nh, xu t công nh n gi ng v t nuôi m i trong nông nghi p; - C p và thu h i các lo i gi y ch ng nh n, gi y phép v gi ng v t nuôi nông nghi p theo thNm quy n; - Trình B trư ng ban hành các danh m c v gi ng v t nuôi nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t; - Xây d ng và qu n lý cơ s d li u v gi ng v t nuôi nông nghi p; - Qu n lý xu t khNu, nh p khNu gi ng v t nuôi nông nghi p. b) V chăn nuôi: - Qu n lý quy ho ch, k ho ch phát tri n chăn nuôi; tham gia thNm nh các d án quy ho ch, k ho ch phát tri n chăn nuôi; - Qu n lý nh ng bi n pháp, gi i pháp k thu t, công ngh , h t ng cơ s chăn nuôi; - Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng th c ăn chăn nuôi; v xu t khNu, nh p khNu th c ăn chăn nuôi và nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi; ch o ki m nh th c ăn chăn nuôi; - C p và thu h i gi y phép, gi y ch ng nh n v th c ăn chăn nuôi theo thNm quy n; - Trình B trư ng ban hành các danh m c v th c ăn chăn nuôi, nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi theo quy nh c a pháp lu t; - Xây d ng và qu n lý cơ s d li u v th c ăn chăn nuôi; - Th ng nh t qu n lý công tác thú y i v i chăn nuôi. 7. Ch o s n xu t nông nghi p: a) Xây d ng k ho ch và ch o k ho ch s n xu t hàng năm; b) ThNm nh các d án u tư vùng nguyên li u v tr ng tr t, chăn nuôi g n v i b o qu n và công nghi p ch bi n nông, lâm s n theo quy ho ch; tham gia qu n lý v b o qu n, ch bi n nông, lâm s n; xu t bi n pháp kh c ph c thiên tai, d ch b nh trong s n xu t nông nghi p trên ph m vi c nư c;
  4. c) Tham gia ch o công tác khuy n nông v tr ng tr t, chăn nuôi; d) T ng k t, ánh giá tình hình s n xu t hàng năm; ) Th ng kê, báo cáo ti n s n xu t và xây d ng cơ s d li u v tr ng tr t, chăn nuôi trong c nư c; e) ThNm nh và qu n lý vi c th c hi n các d án i u tra cơ b n v tr ng tr t và chăn nuôi theo quy ho ch; g) Qu n lý, theo dõi d tr qu c gia v gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi nông nghi p. 8. V khoa h c công ngh : a) Xây d ng trình B trư ng chương trình, k ho ch, tài nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, công ngh ; qu n lý và t ch c tri n khai k t qu nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, công ngh v ph m vi qu n lý chuyên ngành c a C c; b) Th ng nh t qu n lý qu gen cây tr ng và v t nuôi nông nghi p, vi sinh v t dùng trong nông nghi p theo quy nh c a pháp lu t; c) Trình B trư ng ban hành tiêu chuNn ch t lư ng gi ng cây tr ng nông nghi p, gi ng v t nuôi nông nghi p, ch t lư ng s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, phân bón và th c ăn chăn nuôi, v t tư chuyên ngành ph c v tr ng tr t, chăn nuôi nông nghi p. d) T ch c thu th p và qu n lý thông tin khoa h c công ngh chuyên ngành nông nghi p. 9. Tham gia ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v chuyên ngành v tr ng tr t, chăn nuôi nông nghi p theo phân công c a B . 10. V xúc ti n thương m i nông s n: a) Tham gia xây d ng d báo nh hư ng phát tri n th trư ng v nông s n xu t khNu, thay th nh p khNu và tiêu dùng trong nư c; b) Tham gia xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n th trư ng tiêu th s n phNm tr ng tr t và chăn nuôi; c) T ch c, tham gia các h i ch , tri n lãm v tr ng tr t, chăn nuôi. 11. Xây d ng chương trình, d án h p tác qu c t v nông nghi p; tham gia àm phán ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t , các t ch c qu c t v nông nghi p; t ch c th c hi n các i u ư c qu c t , d án h p tác qu c t theo phân c p qu n lý c a B trư ng. 12. Qu n lý, ch o m t s ơn v s nghi p, d ch v công thu c B v nông nghi p theo phân công c a B trư ng.
  5. 13. Tham gia qu n lý ho t ng c a các h i, t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c tr ng tr t, chăn nuôi theo phân công c a B trư ng. 14. Thanh tra, ki m tra; gi i quy t khi u n i, t cáo; ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m v lĩnh v c tr ng tr t, chăn nuôi theo thNm quy n. 15. Xây d ng và th c hi n chương trình c i cách hành chính c a C c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a B . 16. Th c hi n nhi m v và qu n lý Văn phòng b o h gi ng cây tr ng m i, Văn phòng i di n Vi n Nghiên c u lúa qu c t (IRRI) t i Vi t Nam 17. Qu n lý t ch c, b máy, biên ch c a C c theo quy nh; th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a C c. 18. Qu n lý tài chính, tài s n và các ngu n l c khác ư c giao; t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh. 19. Th c hi n nhi m v khác ư c B trư ng giao. i u 3. T ch c b máy 1. Lãnh o C c: Lãnh o C c có C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh. C c trư ng i u hành ho t ng c a C c, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và trư c pháp lu t v ho t ng c a C c và v nhi m v ư c giao. Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c phân công. S lư ng Phó C c trư ng không quá ba ngư i; trư ng h p vư t quá ph i báo cáo B trư ng. 2. B máy qu n lý c a C c: a) Phòng Hành chính - T ng h p (t ch c, tài chính); b) Phòng K ho ch ( khoa h c, h p tác qu c t ); c) Phòng Thanh tra - Pháp ch ; d) Phòng Tr ng tr t; ) Phòng Chăn nuôi; e) Phòng S d ng t và phân bón;
  6. g) Phòng Th c ăn chăn nuôi; h) B ph n thư ng tr c t i thành ph H Chí Minh. 3. Các ơn v tr c thu c: Các ơn v tr c thu c ư c giao, thành l p, ho t ng theo quy t nh c a B trư ng. C c trư ng C c Nông nghi p quy nh ch c năng, nhi m v các phòng và b ph n; xây d ng Quy ch làm vi c c a C c trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph ; thay th Quy t nh s 1696 NN-TCCB/Q ngày 02/10/1996 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v nhi m v và t ch c b máy c a C c Khuy n nông và Khuy n lâm và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành 1. C c trư ng C c Khuy n nông và Khuy n lâm bàn giao nhi m v và các n i dung có liên quan c a C c Khuy n nông và Khuy n lâm cho C c trư ng C c Nông nghi p. 2. C c trư ng C c Nông nghi p, Chánh Văn phòng, các V trư ng, các C c trư ng, Chánh Thanh tra, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan PHÁT TRI N NÔNG THÔN thu c Chính ph ; - H ND, UBND, S NN và PTNT các t nh, TP tr c thu c TƯ; - Vi n Ki m sát ND t i cao; - Toà án ND t i cao; - CQTƯ c a các oàn th ; - Văn phòng Chính ph ; Lê Huy Ng - B trư ng, các Th trư ng; - Các V , C c, Thanh tra, VP; - Các ơn v tr c thu c B ; - Công oàn ngành NN&PTNT; - ng u , C cơ quan B ; - Công báo CP; - Lưu: VP, TCCB.
Đồng bộ tài khoản