Quyết định số 87/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
103
lượt xem
9
download

Quyết định số 87/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy định tạm thời thí điểm về quản lý mua bán nhà ở tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 87/2004/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I THÍ I M V QU N LÝ MUA BÁN NHÀ T I D ÁN PHÁT TRI N NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t t ai năm 1993, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 2001; Căn c Pháp l nh Th ô; Căn c các Ngh nh s 51/1999/N -CP và s ngày 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000, s 66/2001/N -CP ngày 28/9/2001 và Ngh nh s 71/2001/N -CP ngày 5/10/2001 c a Chính ph v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê, Thông tư s 20/2002/TT-BTC ngày 28/2/2002/TT-BTC ngày 28/02/2002 c a B Tài chính hư ng d n v ưu ãi u tư xây d ng nhà bán và cho thuê; Căn c Quy t nh 123/2001/Q -UB ngày 6/12/2001 c a UBND Thành ph v quy nh nh ng nguyên t c qu n lý u tư xây d ng các phát tri n nhà , c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph . Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i thí i m v qu n lý mua bán nhà t i d án phát tri n nhà trên a bàn Thành ph Hà N i; (Do; Qu nhà ư c i u ti t h tr chưa có nhi u, bư c u Thành ph t m th i thí i m phương th c mua nhà tr góp, có g n m t ph n trách nhi m c a ngư i s d ng s c lao ng v i ngư i lao ng). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng HDND, UBND Thành ph , Giám c các S , Ban nghành thu c Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên QUY T NNH T M TH I THÍ I M V QU N LÝ MUA BÁN NHÀ T I D ÁN PHÁT TRI N NHÀ TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm thep Quy t nh s 87/2004/Q -UB ngày 19/05/2004 c a UBND Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi áp d ng 1. Quy nh này quy nh v nguyên t c, trình t , th t c mua bán nhà thu c các d án phát tri n nhà trên a bàn Thành ph nh m c th Quy t nh 123/2001/Q -UB ngày 06/12/2001 c a UBND Thành ph v quy nh nh ng nguyên t c qu n lý u tư xây d ng phát tri n nhà , c i t o, s a ch a nhà trên a bàn Thành ph . - Hi n nay qu nhà i u ti t h tr chưa có nhi u, bư c u Thành ph quy nh t m th i thí i m phương th c mua nhà tr góp, có g n m t ph n trách nhi m c a ngư i s d ng s c lao ng v i ngư i lao ng. 2- Qu nhà thu c quy n qu n lý c a các ch d án ư c bán theo giá kinh doanh g m: 50% di n tích sàn nhà chung cư cao t ng và nhà th p t ng dư c xây d ng trên 75% di n tích t xây d ng nhà vư n, bi t th . 3- Qu nhà do Thành ph i u ti t, g m: a. 50% di n tích sàn nhà chung cư cao t ng t i các d án phát tri n nhà do Thành ph qu n lý bán cho các i tư ng ư c quy nh t i i u 2 quy nh này. b. Nhà th p t ng ư c xây d ng trên 25% di n tích t xây d ng nhà vư n, bi t th . c. 30% di n tích sàn nhà cao t ng t i các D án có di n tích t nh hơn 3.000m2. i u 2. i tư ng và i u ki n mua bán nhà t i quy nh này
  3. 1. Ngư i ang cư trú, có h khNu thư ng trú t i Hà N i, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài theo quy nh t i Ngh nh 81/2001/N -CP ngày 05/11/2001 c a Chính ph . 2. Nh ng ngư i ư c mua nhà thu c ph n qu nhà ư c quy nh t i i m a, c kho n 3 i u 1 ph i có các i u ki n sau: a. Là cán b , công ch c hư ng lương t Ngân sách Nhà nư c (cán b , công nhân viên ch c thu c các cơ quan hành chính s nghi p, cán b , chi n s các l c lư ng vũ trang...), ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t . Các i tư ng này ch ư c xem xét gi i quy t 01 l n (g m c v và ch ng). b. Có di n tích nhà ang bình quân dư i 5m2/ u ngư i (ho c chưa có nhà ). c. Có th i gian công tác t 05 năm tr lên, có nơi làm vi c và thu nh p n nh, có kh năng tài chính tr ngay ph n giá thành xây d ng và tr góp hàng tháng. d. ư c th trư ng cơ quan xác nh n úng các i u ki n trên và cam k t h tr cho ngư i mua nhà ít nh t là 10% ph n chênh l ch gi a giá bàn và giá thành xây d ng (trong ph n tr góp lâu dài theo quy nh). Chương 2: QUY NNH V TRÌNH T , TH T C MUA BÁN NHÀ T I CÁC D ÁN PHÁT TRI N NHÀ i u 3: Ph n nhà thu c quy n qu n lý c a các ch u tư theo kho n 2 i u 1 quy nh này ư c bán r ng rãi cho các i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 i u 2, trên cơ s h p ng mua bán nhà ư c ký k t gi a ngư i mua nhà và ch u tư. Khi các bên ã hoàn t t m i nghĩa v theo h p ng (k c nghĩa v v i Nhà nư c), S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh t i Quy t nh 123/2001/Q -UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 c a UBND Thành ph . i u 4: Th t c mua bán nhà thu c qu nhà quy nh t i kho n 3 i u 1 1. H sơ mua nhà g m: a. ơn ngh ư c mua nhà c a ngư i co nhu c u. b. Công văn c a Cơ quan do Th trư ng xác nh n úng các i u ki n theo quy nh, ngh bán nhà cho cán b , viên ch c có khó khăn v nhà , kèm theo cam k t h tr cho ngư i c a cơ quan mua nhà. 2. Trình t bán nhà
  4. a. Trên cơ s k ho ch ti n và yêu c u khi giao t cho các ch u tư th c hi n d án, S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t công b công khai s lư ng, ch ng lo i, th i gian hoàn thành các d án phát tri n nhà trên các phương ti n thông tin i chúng c a thành ph (Báo Kinh t và ô th , Báo Hà N i m i, ài PT-TH Hà N i). b. Ngư i có nhu c u mua nhà theo kho n 2 i u 2 quy nh này g i h sơ n S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t ư c xem xét, gi i thi u n ch d án làm th t c mua bán nhà . c. Ngư i mua nhà tr ti n “chi phí xây d ng” cho ch d án (theo giá ch p thu n c a H i ng thNm nh giá Thành ph ) và hoàn thành các th t c i v i ph n tr góp cho Quy u tư phát tri n Thành ph . d. Ch d án làm th t c kê khai ăng ký c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho ngư i mua nhà. i u 5: Giá bán nhà và phương th c thanh toán 1. Giá bán ph n nhà thu c quy n qu n lý c a các ch u tư do ch u tư và ngư i mua nhà th a thu n theo i u ki n th trư ng t i th i i m ký k t h p ng mua bán, c v phương th c thanh toán và bàn giao nhà, hoàn thành các th t c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Giá bán nhà cho các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 2 là giá t i kho n 1 i u này (cũng là giá theo i u ki n th trư ng), ư c phân ra làm 2 ph n g m: a. Giá thành xây d ng cho 1 căn h (không tính ti n s d ng t) ư c xác nh theo D toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và ư c H i ng nh giá Thành ph ch p thu n. Ph n này ngư i mua nhà ph i tr ngay m t l n cho ch u tư xây d ng nhà. b. Ph n ti n còn l i b ng giá bán t i kho n 1 i u này tr i giá thành xây d ng t i i m a, kho n 2 i u này. Ph n này ơn v có ngư i mua nhà và ngư i ư c mua nhà tr d n vào Qu u tư phát tri n Thành ph , th i h n tr không quá 20 năm. Ngư i mua nhà ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và ghi n trên gi y ch ng nh n ph n ti n ư c tr d n. Ngư i mua nhà ph i ký h p ng ghi nh n n ph n ư c tr góp v i Qu u tư phát tri n Thành ph . Trong th i gian chưa n p ti n, n u có nhu c u chuy n như ng, ch ang s d ng ph i làm th t c thanh toán h t ph n n còn l i v i Qu u tư phát tri n Thành ph . Trư ng h p ngư i mua nhà thanh toán trư c thì c m i năm tr trư c th i h n ư c gi m 0,1% s ti n còn l i. N u tr ngay m t l n khi mua nhà thì ư c gi m giá 20% s ti n còn l i. 3. Ngư i mua nhà ch ư c phép chuy n như ng khi các i u ki n h p pháp, ã th c hi n xong các nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 4. i v i qu nhà xây d ng trên 25% di n tích t quy nh t i i m b kho n 3 i u 1: Ngư i mua ph i thanh toán ngay cho ch u tư s ti n b ng giá thành xây d ng (giá do H i ng thNm nh giá Thành ph ch p thu n), ng th i tr ngay s ti n còn l i theo i m b, kho n 2 i u này vào Qu u tư phát tri n Thành ph trư c khi ư c giao nhà. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 6: Các ch u tư d án có trách nhi m 1. Công khai các d án xây d ng nhà ư c làm ch u tư, s lư ng ch ng lo i căn h , giá bán nhà , phương th c thanh toán và bán nhà theo quy nh c a pháp lu t và quy nh này. 2. Xây d ng nhà i m a kho n 3 i u 1 úng k ho ch và cơ c u căn h theo yêu c u c a Thành ph t i Văn b n s 3378/UB-NN C ngày 28/10/2003. 3. Xây d ng nhà m b o ch t lư ng; b o hành công trình và qu n lý v n hành d án theo quy nh. 4. Ti n hành bàn giao nhà khi ngư i mua nhà ã thanh toán ph n ti n “chi phí xây d ng” và hoàn t t h p ng ghi nh n n v i Qu u tư phát tri n Thành ph , làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho ngư i mua nhà. i u 7. Ngư i mua nhà có trách nhi m 1. Th trư ng cơ quan có cán b viên ch c ư c mua nhà ch u trách nhi m v nh ng n i dung xác nh n cán b nhân viên xin mua nhà và m b o h tr ph n kinh phí quy nh t i i m d kho n 2 i u 2 theo úng quy nh. 2. Các cá nhân mua nhà có trách nhi m n p ti n tr ch m y , úng h n theo H p ng ghi nh n n v i Qu u tư phát tri n Thành ph và th c hi n các nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. ièu 8. S Tài nguyên – Môi trư ng và Nhà t có trách nhi m 1. L p K ho ch hàng năm và 5 năm phát tri n nhà trên a bàn Thành ph , trình UBND Thành ph phê duy t. 2. Hư ng d n, ti p nh n, phân b công b ng gi i quy t các h sơ mua nhà c a các cơ quan, gi i thi u vào các d án theo quy nh. 3. Công b công khai r ng rãi các Quy nh v bán, cho thuê nhà v i các i tư ng khác nhau trên a bàn Thành ph các t ch c, nhân dân ư c bi t, th c hi n và ki m tra giám sát.
  6. Th ng nh t m u H p ng mua bán nhà các t ch c và cá nhân th c hi n và ki m tra giám sát. 4. Ch o, ki m tra, hư ng d n các qu n huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và qu n lý h sơ mua bán nhà theo quy nh. i u 9. S Quy ho ch ki n trúc có trách nhi m: Xác nh rõ ranh gi i trên Quy ho ch m t b ng ói v i các n i dung: v trí t 20% bàn giao cho Thành ph , t xây d ng 50% di n tích sàn nhà chung cư cao t ng, 25% di n tích xây d ng nhà vư n, bi t th quy nh t i i m a, b kho n 3 i u 1. i u 10. S Xây d ng có trách nhi m: T ch c vi c thanh tra, ki m tra các d án xây d ng nhà trong su t quá tình tri n khai d án v : ti n và ch t lư ng công trình. Ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong vi c nghi m thu ch t lư ng công trình khi hoàn thành. i u 11: S Tài chính có trách nhi m: 1. Ch trì H i ng thNm nh giá Thành ph xem xét ch p thu n giá thành xây d ng các lo i nhà do các Ch d án trình làm căn c xác nh giá bán các lo i nhà cho các i tư ng t i kho n 2 i u 5 quy nh này. 2. Qu n lý Nhà nư c các lo i v n giao cho Qu u tư phát tri n Thành ph theo quy nh. i u 12. Qu u tư phát tri n Thành ph có trách nhi m 1. Thu ti n theo quy nh t i i m b, kho n 3.1 và 3.2 i u 5 i v i i tư ng ư c mua nhà thu c qu nhà t i i m a, c kho n 3 i u 1 quy nh này thu c các d án phát tri n nhà , qu n lý s d ng kinh phí có hi u qu phát tri n tăng qu phát tri n nhà Thành ph . 2. Ký h p ng ghi nh n n ph n ư c tr góp v i ngư i mua nhà theo quy nh. i u 13. UBND các qu n, huy n có trách nhi m 1. Hư ng d n Ch u tư làm th t c ăng ký và c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các h mua nhà theo quy nh. 2. Ch o phư ng, xã, th tr n các cơ quan ch c năng c a qu n ti p nh n và qu n lý hành chính khi D án hoàn thành bàn giao. 3. Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c v qu n lý s d ng t và qu n lý xây d ng t i các d án phát tri n nhà trên a bàn qu n lý. i u 14. X lý vi ph m
  7. Các khi u n i, t cáo có liên quan trong quá trình t ch c th c hi n ư c gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i t cáo, B Lu t dân d và theo Quy nh này. i u 15. Trong quá trình th c hi n quy inh này, n u có khó khăn, vư ng m c, các c p các ngành và các ơn v có liên quan g i văn b n ngh v S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t ng h p, báo cáo UBND Thành ph k p th i xem xét, b sung s a i.
Đồng bộ tài khoản