Quyết định số 87/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
4
download

Quyết định số 87/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2005/QĐ-UB về bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thủy vi phạm cho Khu đường sông thuộc Sở Giao thông-Công chính do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S :87/2005/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V B SUNG CH C NĂNG LƯU GI PHƯƠNG TI N TH Y VI PH M CHO KHU Ư NG SÔNG THU C S GIAO THÔNG-CÔNG CHÍNH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 2649/Q -UB-NC ngày 16 tháng 8 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh thu c S Giao thông Công chánh thành ph (nay là S Giao thông-Công chính) ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông-Công chính t i Công văn s 119/GT-TCCB ngày 06 tháng 5 năm 2005 và Giám c S N i v t i T trình s 258/TTr-SNV ngày 17 tháng 5 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Nay b sung ch c năng lưu gi phương ti n th y vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a trên a bàn thành ph do cơ quan ch c năng t m gi ưa v ch x lý theo quy nh c a pháp lu t cho Khu ư ng sông thu c S Giao thông- Công chính. i u 2. Giám c S Giao thông-Công chính có trách nhi m ch o Giám c Khu ư ng sông t ch c th c hi n ch c năng, nhi m v ư c b sung nêu t i i u 1 theo úng quy nh pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giao thông-Công chính, Th trư ng các s -ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c Khu ư ng sông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 4 - B Giao thông V n t i KT. CH TNCH - C c ư ng sông Vi t Nam PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - Thư ng tr c UBND.TP - Ban T ch c Thành y - Công an thành ph (PC.13; - S N i v , S Tư pháp - Ban An toàn giao thông TP
  2. - VPH -UB : PVP/VX, T, NC - T VX, T, NC Nguy n Văn ua - Lưu (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản