Quyết định số 87-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định số 87-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87-CT về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87-CT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87-CT Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1985 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 87-CT NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1985 V CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B SANG GIÚP LÀO VÀ CAM- PU-CHIA CH TNCH H I NG B TRƯ NG góp ph n chăm sóc t t hơn i s ng c a cán b sang giúp Lào và Cam-pu-chia trong tình hình m i; Theo ngh c a Ch nhi m U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu- chia và th trư ng c a m t s B , ngành liên quan. QUY T NNH i u 1.- Cán b sang giúp Lào và Cam-pu-chia theo yêu c u c a b n ư c hư ng các ch sau ây: 1. Ch trên t b n: Cán b trong th i gian công tác b n, ư c nh n ti n ăn và ti n tiêu v t do b n c p. Nh ng cán b công tác vùng còn nhi u khó khăn, an ninh chưa b o m ư c nh n m t kho n ph c p b ng t 5% n 15% ti n ăn, ti n tiêu v t trên t b n. Ban lãnh o oàn chuyên gia Cam-pu-chia và Ban công tác giúp Lào s quy nh các vùng c th . 2. Ch l i cho gia ình: Cán b trong th i gian công tác b n ư c l i cho gia ình lương và ph c p khu v c, ph c p t m th i v lương, ph c p thâm niên, ch c v và ti n thư ng (n u có), các kho n ph c p theo chính sách i v i cán b sang giúp b n và các lo i tem phi u, tr lương th c. 3. Ch trang ph c: Cán b ư c c p phát ti n m t l n may s m trang ph c.
  2. U ban h p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia cùng v i B Tài chính có trách nhi m quy nh c th . 4. Ch i phép: Cán b sau m t năm công tác liên t c ư c v ngh phép 30 ngày (không k th i gian i và v ). Nh ng ngày i ư ng ư c thanh toán như i công tác trong nư c. i u 2.- Cán b sang giúp Lào và Cam-pu-chia theo yêu c u c a b n ư c hư ng các chính sách sau ây: 1. Chính sách thâm niên: Cán b sau 3 năm công tác liên t c, t tháng u c a năm th tư tr i ư c hư ng ph c p thâm niên hàng tháng. M c ph c p thâm niên, c 12 tháng công tác ư c hư ng b ng 1% lương chính. Nh ng cán b có nhi u th i kỳ ho t ng bên b n ư c c ng d n tính. 2. Chính sách bi t ti ng b n: Nh ng cán b bi t ti ng b n, làm vi c v i b n không qua phiên d ch, ư c hư ng m t kho n ph c p hàng tháng b ng 5% lương chính. N u có trình cao hơn như nói, vi t và d ch thông th o các văn b n t ti ng b n sang ti ng Vi t và ngư c l i, thì ư c hư ng ph c p b ng 10% lương chính. Cán b chuyên làm công tác phiên d ch thì không ư c hư ng kho n ph c p này. 3. Chính sách b i dư ng nghi p v : Cán b ư c các cơ quan ch qu n c p tài li u nghi p v , t o i u ki n thu n l i cho v nư c h c t p, tham quan, b i dư ng, tham d t ng k t công tác c a ngành, a phương không ng ng nâng cao trình nghi p v và năng l c công tác. 4. Chính sách b i dư ng s c kho : Cán b b m au ư c t ch c i u tr chu áo, trư ng h p c n thi t ư c k p th i ưa v nư c i u tr . Thu c phòng, ch a b nh thông thư ng ư c c p phát. Trư ng h p b thương vong ư c hư ng ch như i u 1 c a Quy t nh s 301- CP ngày 20-9-1980 c a H i ng Chính ph . 5. Chính sách i v i gia ình: Gia ình cán b ư c cơ quan, chính quy n a phương quan tâm giúp khi au m, khi g p khó khăn v i s ng và giúp gi i quy t h c t p, vi c làm cho con cái. 6. Chính sách khen thư ng:
  3. Cán b sau khi hoàn thành nhi m v v nư c, ư c xét khen thư ng tùy theo thành tích và ư c ưu tiên s p x p công tác, h c t p theo ch hi n hành. 7. Chính sách khi v hưu: Cán b có th i gian công tác b n, khi v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng ư c hư ng kho n tr c p m t l n, tính theo s năm công tác bên b n, m t năm ư c tr c p b ng m t tháng lương chính, nhưng nhi u nh t không quá 12 tháng. i u 3.- Quy t nh này có giá tr k t ngày ký và thay th các quy nh trư c ây i v i cán b sang giúp Lào và Cam-pu-chia nêu trong Ch th s 350-TTg ngày 3- 11-1979 và Ch th s 251-CT ngày 24-9-1982. i u 4.- U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia có trách nhi m hư ng d n và cùng v i các B , ngành liên quan ban hành các quy nh liên B th c hi n quy t nh này. i u 5.- B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, Ch nhi m U ban H p tác kinh t , văn hoá v i Lào và Cam-pu-chia, B trư ng các B Tài chính, Lao ng, Thương binh và xã h i và th trư ng các B , ngành liên quan khác, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản