Quyết định số 87-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 87-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87-HĐBT về việc điều chỉnh dịa giới hành chính một số xã và thị trấn của huyện nhà bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 87-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87-H BT Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 1986 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 87-H BT NGÀY 17-7-1986 V VI C I U CH NH DNA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ VÀ THN TR N C A HUY N NHÀ BÈ THU C THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban T ch c Chính ph . QUY T NNH: i u 1. - Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã th tr n c a huy n Nhà Bè thu c thành ph H Chí Minh như sau: 1. Thành l p th tr n Nhà Bè (th tr n huy n l huy n Nhà Bè) trên cơ s 430 hécta t v i 5001 nhân khNu c a xã Phú M và 423 hécta t v i 10.948 nhân khNu c a xã Phú Xuân cùng huy n. Th tr n Nhà Bè có t ng di n tích t nhiên 853 hécta v i 15.949 nhân khNu. a gi i th tr n Nhà Bè phía ông giáp t nh ng Nai; phía tây giáp xã Phư c Ki n; phía nam giáp xã Phú Xuân; phía b c giáp xã Phú M . Xã Phú Xuân còn 1.156 hécta t v i 10.615 nhân khNu. a gi i xã Phú Xuân phía ông giáp t nh ng Nai; phía tây giáp xã Phư c Ki n và xã Nhơn c; phía nam giáp xã Long Th i và huy n Duyên H i; phía b c giáp th tr n Nhà Bè. 2. Tách 352 hécta t v i 1.939 nhân khNu c a xã Tân Thu n sáp nh p vào xã Phú M . Xã Phú M có t ng di n tích t nhiên 1.342 hécta v i 7.720 nhân khNu.
  2. a gi i xã Phú M phía ông giáp t nh ng Nai; phía tây giáp xã Phư c Ki n và xã Tân Quy; phía nam giáp th tr n Nhà Bè; phía b c giáp xã Tân Thu n. 3. Chia xã Tân Thu n thành 2 xã l y tên là xã Tân Thu n ông và xã Tân Thu n Tây. - Xã Tân Thu n ông có 663 hécta t v i 9478 nhân khNu. a gi i xã Tân Thu n ông phía ông giáp xã Th nh M L i thu c huy n Th c; phía tây giáp xã Tân Thu n Tây; phía nam giáp xã Phú M ; phía b c giáp xã Th Thiêm thu c huy n Th c. - Xã Tân Thu n Tây có 324 hécta t v i 13.257 nhân khNu. a gi i xã Tân Thu n Tây phía ông giáp xã Tân Thu n ông; phía tây giáp xã Tân Quy; phía nam giáp xã Phú M ; phía b c giáp phư ng 18 thu c qu n 4. 4. Tách 208 hécta t v i 944 nhân khNu c a xã Tân Quy sáp nh p vào xã Phư c Ki n. Xã Phư c Ki n có t ng di n tích t nhiên 1.274 hécta v i 5.836 nhân khNu. a gi i xã Phư c Ki n phía ông giáp xã Phú Xuân, xã Phú M và th tr n Nhà Bè; phía tây giáp xã Phư c L c và xã Bình Hưng thu c huy n Bình Chánh; phía nam giáp xã Nhơn c; phía b c giáp xã Tân Quy. 5. Chia xã Tân Quy thành hai xã l y tên là xã Tân Quy ông và xã Tân Quy Tây. - Xã Tân Quy ông có 414 hécta t v i 12.343 nhân khNu. a gi i xã Tân Quy ông phía ông giáp xã Phú M và xã Tân Thu n Tây; phía tây giáp xã Tân Quy Tây; phía nam giáp xã Phư c Ki n; phía b c giáp xã Tân Quy Tây và xã Tân Thu n Tây. - Xã Tân Quy Tây có 364 hécta t v i 9.232 nhân khNu. a gi i xã Tây Quy Tây phía ông giáp xã Tân Quy ông và Tân Thu n Tây; phía tây giáp phư ng 1 thu c qu n 8 và xã Bình Hưng thu c huy n Bình Chánh; phía nam giáp xã Phư c Ki n; phía b c giáp các phư ng 1, 3, 4 và 15 thu c qu n 4. i u 2. - U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản