Quyết định số 871/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 871/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 871/1999/QĐ-TTg về việc cho Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn và Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 844/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn và Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam thuê đất tại thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 871/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 871/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 844/TTG NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ SÀI GÒN VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH MERCEDES - BENZ VIỆT NAM THUÊ ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4486/CV-UB- QLĐT ngày 16 tháng 11 năm 1998), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1298/TT-TCĐC ngày 25 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 của Quyết định số 844/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ như sau : Cho Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn và Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam thuê 104.248 m2 đất thuộc phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 30 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư (ngày 14 tháng 4 năm 1995) để xây dựng Nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô, trong đó : - Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn thuê trong 17 năm 6 tháng đầu và được sử dụng tiền thuê đất để góp vốn liên doanh; Công ty phải nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất theo quy định của Bộ Tài chính. - Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam thuê 12 năm 6 tháng sau. Vị trí, ranh giới khu đất trên xác định theo tờ bản đồ thu hồi đất số 22.566/GĐ, tỷ lệ 1/2.000, do Sở Địa chính (nay là Sở Địa chính - Nhà đất) thành phố Hồ Chí Minh xác lập ngày 01 tháng 11 năm 1995. Điều 2. Mọi quy định khác tại Quyết định số 844/TTg ngày 22 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.
  2. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Công nghiệp,Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, - Tổng cục Địa chính, - UBND thành phố Hồ Chí Minh, - Sở Địa chính - Nhà đất TP Hồ Chí Minh, - Công ty Cơ khí ô tô Sài Gòn (262 Trần Hưng Đạo, Nguyễn Công Tạn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), - Công ty liên doanh Mercedes - Benz Việt Nam, (Đường Quang Trung, quận Gò Vấp, đã ký thành phố Hồ Chí Minh), - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ CN, - Lưu : NN (3b), VT.
Đồng bộ tài khoản