Quyết định số 877-NT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 877-NT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 877-NT về việc tổ chức lại trường Kiến thiết cơ bản thuộc Cục Kiến thiết cơ bản thành trường trung cấp kỹ thuật thương nghiệp do Bộ Nội Thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 877-NT

  1. BỘ NỘI THƯƠNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 877-NT Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1962 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRƯỜNG KIẾN THIẾT CƠ BẢN THUỘC CỤC KIẾN THIẾT CƠ BẢN THÀNH TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT THƯƠNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 80-CP ngày 16-7-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương; Xét nhu cầu đào tạo cán bộ của ngành Nội thương; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ cán bộ giáo dục và Lao động tiền lương, ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức kỹ thuật, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Nay tổ chức lại trường Kiến thiết cơ bản thuộc Cục Kiến thiết cơ bản Bộ Nội thương thành trường trung cấp kỹ thuật thương nghiệp trực thuộc Bộ. Điều 2. - Trường trung cấp kỹ thuật thương nghiệp có nhiệm vụ: Đào tạo và bổ túc cán bộ kỹ thuật về các mặt: thiết kế, kỹ thuật cơ khí, tổ chức kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh hàng vật liệu xây dựng và một số mặt kỹ thuật nghiệp vụ khác theo kế hoạch đào tạo của Bộ. Điều 3. - Trường trung cấp kỹ thuật thương nghiệp đặt dưới quyền điều khiển của một Hiệu trưởng và có từ một đến hai Hiệu phó giúp việc. Giúp việc Hiệu trưởng và Hiệu phó có các bộ phận công tác sau đây: - Giáo vụ. - Các bộ môn giảng dạy (giáo viên) - Tổ chức. - Hành chính quản trị. Điều 4. - Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ cán bộ giáo dục và lao động tiền lương, Cục trưởng Cục Vật liệu - kiến thiết có trách nhiệm thi hành quyết định này.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đào
Đồng bộ tài khoản