Quyết định số 879/2006/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 879/2006/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 879/2006/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 879/2006/QĐ-CTN

  1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 879/2006/QĐ-CTN Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CHO NH P QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 91/TTr-CP ngày 22/6/2006, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam đ i v i 5 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Đi u 2. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t
  2. DANH SÁCH CÔNG DÂN CAMPUCHIA, TRUNG QU C, N Đ ĐƯ C NH P QU C T CH VI T NAM (Kèm theo Quy t đ nh s 879/2006/QĐ-CTN ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Ch t ch nư c) I. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 1. Dang Kim Y n, sinh ngày 02/11/1977 t i Vi t Nam; gi i tính n . Có tên g i Vi t Nam là Đ ng Kim Y n. Hi n trú t i 26A/7 L c Long Quân, phư ng 3, qu n 11, thành ph H Chí Minh. II. CÔNG DÂN TRUNG QU C (ĐÀI LOAN) 2. Tang Vi Liet, sinh ngày 26/12/1974 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính nam. Có tên g i Vi t Nam là Tăng Vĩ Li t. Hi n trú t i 119B/59 Tân Hòa Đông, phư ng 14, qu n 6, thành ph H Chí Minh. 3. Lý Hu Châu, sinh ngày 14/4/1964 t i thành ph H Chí Minh; gi i tính n . Có tên g i Vi t Nam là Lý Hu Châu. Hi n trú t i 140 Hà Tôn Quy n, phư ng 4, qu n 11, thành ph H Chí Minh. III. CÔNG DÂN NĐ 4. Sethruaman Saker Ng c Tùng, sinh ngày 16/01/1965 t i thành ph H Chí Minh. Có tên g i Vi t Nam là Nguy n Ng c Tùng. Hi n trú t i 157/31 đư ng 3 tháng 2, phư ng 11, qu n 10, thành ph H Chí Minh. 5. S. Basker Ng c Tân, sinh ngày 10/7/1991 t i thành ph H Chí Minh. Có tên g i Vi t Nam là Nguy n Ng c Tân. Hi n trú t i 157/31 đư ng 3 tháng 2, phư ng 11, qu n 10, thành ph H Chí Minh./.
Đồng bộ tài khoản