Quyết định số 88/1997/VGCP-CNTDDV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 88/1997/VGCP-CNTDDV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/1997/VGCP-CNTDDV về mức trợ cước vận chuyển các mặt hàng phục vụ chính sách miền núi do Ban vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/1997/VGCP-CNTDDV

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/1997/VGCP-CNTDDV Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Quy t nh s 137/H BT ngày 27/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v qu n lý giá; Căn c Công văn s 7464/KT-TH ngày 30/12/1995 c a Th tư ng Chính ph quy nh v chính sách tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá lên mi n núi; Căn c Thông tư s 137/UB-TTLB ngày 6/3/1996 c a U ban Dân t c và Mi n núi hư ng d n th c hi n văn b n s 7464/KT-TH ngày 30/12/1995 c a Chính ph v chính sách tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hoá lên mi n núi; Theo ngh c a U ban nhân dân các t nh mi n núi; QUY T NNH i u 1. M c tr cư c v n chuy n các m t hàng: mu i I t, gi y vi t h c sinh, thu c ch a b nh t chân hàng Trung ương n Trung tâm t nh, huy n, c m xã c a các t nh mi n núi như b n ph l c kèm theo. M c tr cư c v n chuy n các m t hàng trên là m c thanh toán cho s lư ng hàng hoá th c t v n chuy n v a phương nhưng không vư t quá m c kinh phí tr cư c ã ư c thông báo cho a phương hàng năm. i u 2. Căn c tình hình cung c u, giá c th trư ng t i a phương và kinh phí tr cư c v n chuy n, U ban nhân dân t nh quy nh ho c hư ng d n các doanh nghi p quy nh giá bán l các m t hàng ư c tr giá nhưng không ư c vư t m c giá bán l t i a a phương do Nhà nư c quy nh ho c hư ng d n. S Tài chính - V t giá các a phương g i văn b n quy nh ho c hư ng d n giá bán l ; m c tr cư c v n chuy n t i a phương và báo cáo quy t toán cu i năm v Ban V t giá Chính ph , U ban Dân t c và Mi n núi, B Tài chính theo dõi và ki m tra và th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/6/1997 và ư c làm căn c xác nh k ho ch tr cư c v n chuy n năm 1998.
 2. Riêng nh ng tháng còn l i c a năm 1997, m c giá quy nh t i i u 1 là m c t i a; căn c vào tình hình th c t , các a phương có th quy nh m c tr cư c c th trong ph m vi kinh phí ã ư c c p năm 1997. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH QU NG NINH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 273.200 117.000 390.200 TP.Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 156.000 130.000 121.000 407.000 " 3 Thu c ch a b nh 403.730 318.290 511.120 1.233.140 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH CAO B NG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 483.800 285.000 768.800 TP.Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 270.100 82.100 217.000 569.200 "
 3. 3 Thu c ch a b nh 729.180 226.290 607.060 1.562.530 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH H I PHÒNG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 50.650 51.010 101.660 TP.H i Phòng 2 Gi y vi t h c sinh 84.000 34.400 43.000 161.400 Hà N i 3 Thu c ch a b nh 216.790 118.480 181.020 516.290 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH H I DƯƠNG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 122.220 51.000 173.220 TP. Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 57.840 46.100 37.400 141.340 " 3 Thu c ch a b nh 149.070 146.250 156.110 451.430 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD
 4. M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH HÀ TÂY (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 100.170 67.000 167.170 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 24.500 56.800 52.000 133.300 " 3 Thu c ch a b nh 62.560 187.340 217.410 467.310 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH B C GIANG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 143.200 100.600 243.800 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 66.600 62.800 94.000 223.400 " 3 Thu c ch a b nh 170.430 190.010 389.550 749.990 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH HÀ NAM (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân
 5. TT M t hàng chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 56.700 65.040 121.740 Nam nh 2 Gi y vi t h c sinh 47.400 48.500 33.700 129.600 Hà N i 3 Thu c ch a b nh 138.190 140.760 123.490 402.440 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH NINH BÌNH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 104.520 54.750 159.270 Nam nh 2 Gi y vi t h c sinh 68.470 35.100 40.700 144.270 Hà N i 3 Thu c ch a b nh 179.100 118.490 170.690 468.280 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH THANH HÓA (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 232.000 178.000 410.000 ng
 6. Mu i 2 Gi y vi t h c sinh 143.500 110.300 127.000 380.800 Hà N i 3 Thu c ch a b nh 382.130 297.950 416.560 1.096.640 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH NGH AN (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 244.220 248.000 492.220 Di n Châu 2 Gi y vi t h c sinh 266.500 178.700 217.000 662.200 Hà N i 3 Thu c ch a b nh 633.890 605.140 628.430 1.867.460 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH HÀ TĨNH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 121.910 98.000 219.910 Hà Tĩnh 2 Gi y vi t h c sinh 310.200 80.800 72.000 463.000 Hà N i 3 Thu c ch a b nh 760.580 267.300 308.700 1.336.580 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH
 7. T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH QU NG BÌNH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 206.730 299.000 505.730 Hà Tĩnh 2 Gi y vi t h c sinh 248.700 71.100 275.000 594.800 à N ng 3 Thu c ch a b nh 592.390 220.030 981.240 1.793.660 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH QU NG TRN (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 304.160 188.500 492.660 2 Gi y vi t h c sinh 110.540 49.000 162.000 321.540 à N ng 3 Thu c ch a b nh 303.980 136.860 392.160 833.000 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH TH A THIÊN - HU (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n
 8. M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 363.240 133.000 496.240 Quy Nhơn 2 Gi y vi t h c sinh 73.800 45.800 116.000 237.600 à N ng 3 Thu c ch a b nh 205.100 101.890 279.400 586.390 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH QU NG NAM (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 138.800 172.000 310.800 à N ng 2 Gi y vi t h c sinh 59.400 63.600 157.000 280.000 " 3 Thu c ch a b nh 221.790 203.170 645.160 1.070.120 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH À N NG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n
 9. 1 Mu i I t 252.640 110.000 362.640 Quy Nhơn 2 Gi y vi t h c sinh 0 33.700 147.000 180.700 à N ng 3 Thu c ch a b nh 0 203.200 645.160 848.360 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH QU NG NGÃI (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 174.210 214.500 388.710 Sa Huỳnh 2 Gi y vi t h c sinh 89.700 47.800 157.000 294.500 à N ng 3 Thu c ch a b nh 226.390 154.900 352.800 734.090 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH BÌNH NNH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 158.760 134.500 293.260 Phù M 2 Gi y vi t h c sinh - 96.200 153.000 249.200 à N ng 3 Thu c ch a b nh 524.810 168.680 314.960 1.008.450 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH
 10. T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH PHÚ YÊN (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 154.620 93.200 247.820 Hòn Khói 2 Gi y vi t h c sinh 272.800 44.200 82.000 399.000 TP. HCM 3 Thu c ch a b nh 661.450 169.970 286.170 1.117.590 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH KHÁNH HÒA (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 135.610 87.500 223.110 Hòn Khói 2 Gi y vi t h c sinh 291.800 44.200 55.400 391.400 TP. HCM 3 Thu c ch a b nh 706.770 145.690 235.190 1.087.650 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH NINH THU N (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n
 11. M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 48.890 72.860 121.750 ng Mu i 2 Gi y vi t h c sinh 227.000 55.500 63.800 346.300 TP. HCM 3 Thu c ch a b nh 552.680 181.800 245.470 988.950 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH NINH THU N (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 290.160 104.830 394.990 TP. HCM 2 Gi y vi t h c sinh 134.200 72.460 64.670 271.330 " 3 Thu c ch a b nh 332.130 243.540 276.360 854.030 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH GIA LAI (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n
 12. 1 Mu i I t 251.000 184.000 435.000 Quy Nhơn 2 Gi y vi t h c sinh 289.710 69.200 138.000 496.910 à N ng 3 Thu c ch a b nh 700.000 110.600 184.000 994.600 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH KON TUM (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 271.740 148.000 419.740 Quy Nhơn 2 Gi y vi t h c sinh 310.500 57.500 127.000 495.000 TP. à N ng 3 Thu c ch a b nh 823.210 163.840 302.260 1.289.310 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH ĂK L C (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 242.000 162.000 404.000 Hòn Khói 2 Gi y vi t h c sinh 509.840 125.710 162.000 797.550 TP. HCM 3 Thu c ch a b nh 995.300 229.680 705.600 1.930.580 "
 13. BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH LÂM NG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 264.560 208.000 472.560 Ninh Thu n 2 Gi y vi t h c sinh 202.800 90.700 167.000 460.500 TP. HCM 3 Thu c ch a b nh 532.880 245.780 523.240 1.301.900 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH NG NAI (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 105.760 69.420 175.180 TP. HCM 2 Gi y vi t h c sinh 32.150 62.700 53.150 148.000 " 3 Thu c ch a b nh 84.310 201.720 176.860 462.890 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH BÌNH PHƯ C (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph )
 14. ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 166.200 71.160 237.360 TP. HCM 2 Gi y vi t h c sinh 36.200 98.480 50.500 185.180 " 3 Thu c ch a b nh 99.170 313.530 213.890 626.590 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH BÀ RNA - VŨNG TÀU (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 133.100 38.970 172.070 TP. HCM 2 Gi y vi t h c sinh 83.610 50.730 38.970 173.310 " 3 Thu c ch a b nh 211.280 164.420 135.590 511.290 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH AN GIANG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n
 15. 1 Mu i I t 191.800 36.670 228.470 TP. HCM 2 Gi y vi t h c sinh 101.800 87.130 36.670 225.600 " 3 Thu c ch a b nh 246.000 278.730 152.800 677.610 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH LAI CHÂU (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t TP. Hà N i - a phương 905.200 472.000 1.377.200 " - T ng Công ty 598.070 472.000 1.070.070 " Mu i TW 2 Gi y vi t h c sinh 101.800 87.130 36.670 225.600 " 3 Thu c ch a b nh 246.000 278.730 152.800 677.610 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH SƠN LA (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 503.410 391.000 894.410 TP. Hà N i
 16. 2 Gi y vi t h c sinh 302.400 133.950 307.000 743.350 " 3 Thu c ch a b nh 785.820 408.800 1.051.560 2.246.180 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH HÒA BÌNH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 132.590 78.000 210.590 TP. Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 76.700 66.700 87.000 230.400 " 3 Thu c ch a b nh 275.470 187.270 238.760 701.500 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH HÀ GIANG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 611.540 314.000 925.540 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 300.600 117.700 257.000 675.300 " 3 Thu c ch a b nh 714.920 357.390 639.870 1.712.180 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH
 17. T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH TUYÊN QUANG (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 269.240 164.000 433.240 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 168.600 79.600 167.000 415.200 " 3 Thu c ch a b nh 382.800 296.180 590.210 1.269.190 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH LAO CAI (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 352.280 291.000 643.280 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 299.700 95.000 277.000 671.700 " 3 Thu c ch a b nh 779.020 226.290 721.360 1.726.670 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH YÊN BÁI (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n
 18. M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 250.490 220.000 470.490 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 181.100 100.200 177.000 458.300 " 3 Thu c ch a b nh 436.840 327.790 597.580 1.362.100 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH B C K N (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 246.030 139.500 385.530 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 165.000 80.800 127.000 372.800 " 3 Thu c ch a b nh 436.980 223.060 340.360 1.000.400 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH THÁI NGUYÊN (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 164.600 117.000 281.600 Hà N i
 19. 2 Gi y vi t h c sinh 95.040 83.700 97.000 275.740 " 3 Thu c ch a b nh 236.760 309.610 355.320 901.690 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH PHÚ TH (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 270.400 123.300 393.700 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 94.200 106.500 106.000 306.700 " 3 Thu c ch a b nh 234.645 320.265 480.480 1.035.390 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH VĨNH PHÚC (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 133.700 90.820 224.520 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 58.100 54.700 50.500 163.300 " 3 Thu c ch a b nh 170.240 89.680 179.100 439.020 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH T3 - CNTD
 20. M C TR CƯ C V N CHUY N CÁC M T HÀNG PH C V CHÍNH SÁCH MI N NÚI T NH L NG SƠN (Kèm theo Q s : 88/VGCP-CNTDDV ngày 29/8/1997 c a Ban v t giá Chính ph ) ơn v : ng/t n M c tr M c tr M c tr T ng S M t hàng cư c v n cư c v n cư c v n c ng m c Chân TT chuy n t chuy n t chuy n t tr cư c hàng TW t i t nh t i huy n t i v n t nh huy n c m xã chuy n 1 Mu i I t 261.500 120.000 381.500 Hà N i 2 Gi y vi t h c sinh 144.400 77.600 120.000 342.000 " 3 Thu c ch a b nh 335.980 262.440 388.500 986.920 " BAN V T GIÁ CHÍNH PH
Đồng bộ tài khoản