Quyết định số 88/2002/QĐ-BNN về việc phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp Y tế cho Tổng công ty Cao su Việt nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 88/2002/QĐ-BNN về việc phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp Y tế cho Tổng công ty Cao su Việt nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 88/2002/qđ-bnn về việc phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp y tế cho tổng công ty cao su việt nam do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2002/QĐ-BNN về việc phân cấp quản lý biên chế sự nghiệp Y tế cho Tổng công ty Cao su Việt nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 88/2002/Q -BNN Hà N i, ngày 30 tháng 09 năm 2002 QUY T Đ NH V/V PHÂN C P QU N LÝ BIÊN CH S NGHI P Y T CHO T NG CÔNG TY CAO SU VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (PTNT); Căn c Quy t nh s : 262/Q - BTCCBCP ngày 07/8/2002 c a B trư ng – Trư ng Ban t ch c cán b Chính ph thông báo b sung ch tiêu biên ch hành chính s nghi p năm 2002 c a B Nông nghi p và PTNT; Xét ngh c a T ng giám c T ng công ty Cao su Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. - Phân c p cho T ng công ty Cao su Vi t Nam ư c thNm quy n tuy n d ng, qu n lý, s d ng i v i Biên ch s nghi p Y t thu c T ng công ty phù h p v i y u c u qu n lý c a ngành Cao su và c th như sau: + Lao ng: S biên ch 660 ngư i là theo 500 giư ng b nh vi n và giư ng phòng khám khu v c, không k s ngư i thu c các Tr m y t cơ s do T ng công ty qu n lý; + Qu ti n lương: chi trong giá thành phù h p v i kh năng và tương t v i lao ng khu v c s n xu t c a T ng công ty theo các quy nh hi n hành. i u 2. - Trong quá trình th c hi n n u có s chuy n giao qu n lý biên ch s nghi p y t ra kh i T ng công ty sang các t ch c khác th c hi n theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3.- Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B và T ng công ty Cao su Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
  2. Nguy n Văn ng
Đồng bộ tài khoản