Quyết định số 88/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 88/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2002/QĐ-UB Về việc Ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức hoạt động của Quĩ phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 88/2002/QĐ-UB Hà N i, ngày 11 tháng 06 năm 2002 QUY T Đ NH BAN HÀNH ĐI U L T M TH I V T CH C HO T Đ NG C A QU PHÁT TRI N NHÀ THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND; Căn c Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 c a Chính ph v ưu đãi đ u tư xây d ng nhà đ bán và cho thuê; Căn c Thông tư s 20/2001/TT-BTC ngày 28/2/2002 c a B Tài chính v hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 c a Chính ph v ưu đãi đ u tư xây đ ng nhà đ bán và cho thuê. Căn c Quy t đ nh s 35/2002/QĐ-UB ngày 4/3/2002 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c t ch c l i Quĩ phát tri n nhà Thành ph Hà N i. Căn c công văn s 3270/TC-TCNH ngày 4/4/2002 c a B Tài chính v vi c thành l p và ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà Thành ph Hà N i. Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài chính v t giá Hà N i. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đi u l t m th i v t ch c ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà Thành ph Hà N i. Đi u 2 : Giao Giám đ c Quĩ phát tri n nhà Thành ph t ch c qu n lý, s d ng Quĩ đúng m c đích, có hi u qu và theo đúng qui đ nh c a ch đ qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c. Đi u 3 : Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th các Quy t đ nh s 20/1999/QĐ- UB ngày 2/4/1999, s 50/1999/QĐ-UB ngày 22/6/1999 và s 76/2000/QĐ-UB ngày 31/8/2000 c a U ban nhân dân Thành ph . Đi u 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành ph ; Giám đ c : S Tài chính V t giá, S K ho ch và Đ u tư; Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; Giám đ c Quĩ phát tri n nhà Thành ph và Th trư ng các đơn v liên quan c a Thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Hoàng Văn Nghiên
  2. ĐI U L T M TH I V T CH C HO T Đ NG C A QUĨ PHÁT TRI N NHÀ THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 88/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUI Đ NH CHUNG Đi u 1 : Quĩ phát tri n nhà Thành ph Hà N i (sau đây g i t t là Quĩ Phát tri n nhà ) là t ch c tài chính Nhà nư c ho t đ ng không vì m c đích l i nhu n do U ban nhân dân Thành ph thành l p đ ti p nh n ngu n v n do ngân sách Thành ph giao và do huy đ ng đư c và h tr v n vay cho các d án phát tri n nhà và h t ng k thu t các khu nhà , các khu đô th trên đ a bàn Thành ph có kh năng thu h i v n đư c c p có th m quy n phê duy t theo qui đ nh c a nhà nư c, nh m th c hi n m c tiêu gi i quy t nhu c u nhà cho đ i tư ng khó khăn v nhà , đ i tư ng chính sách , đ i tư ng b thu h i đ t đ gi i phóng m t b ng xây d ng các công trình đ u tư phát tri n kinh t - xã h i c a Th đô và đ i tư ng có nhu c u v nhà . Đi u 2 : Quĩ phát tri n nhà tr c thu c U ban nhân dân Thành ph Hà N i là đơn v h ch toán đ c l p, ho t đ ng theo nguyên t c b o toàn v n và bù đ p chi phí, có tư cách pháp nhân, có v n đi u l , đư c s d ng con d u riêng, m tài kho n t i các Ngân hàng thương m i trong nư c và Kho b c Nhà nư c theo qui đ nh hi n hành. Chương 2: NH NG QUI Đ NH C TH Đi u 3 : V n ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà 1. V n Đi u l là 300 t đ ng do : - Ngân sách Thành ph c p t ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c, m t ph n ti n thu s d ng đ t , ti n kh u hao cơ b n trích t ti n cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c và đ m b o c p đ v n đi u l trong vòng 03 năm đ u. - Trích t quĩ b sung v n đi u l . 2. V n huy đ ng : - Ti n h tr , ti n đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Các ngu n v n huy đ ng khác theo qui đ nh c a Pháp lu t. 3. V n nh n u thác : - Quĩ phát tri n nhà đư c ký h p đ ng nh n u thác t Ngân sách Nhà nư c, các t ch c và cá nhân có yêu c u và Quĩ phát tri n nhà đư c hư ng phí d ch v trích trên s dư vay. M c phí d ch v đư c U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh đ i v i ngu n v n u thác t ngân sách ho c do Quĩ phát tri n nhà tho thu n trong h p đ ng u thác đ i v i các ngu n v n khác. - Cơ ch qu n lý v n Ngân sách u thác cho vay s do Giám đ c Quĩ Phát tri n nhà ph i h p v i S Tài chính v t giá và S K ho ch và đ u tư trình U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh.
  3. Đi u 4 : B máy đi u hành c a Quĩ Phát tri n nhà g m Giám đ c, 1 đ n 2 Phó giám đ c và các b ph n nghi p v . 1. Giám đ c Quĩ phát tri n nhà do Ch t ch U ban nhân dân Thành ph b nhi m ho c bãi nhi m, là ngư i đ i di n pháp nhân c a Quĩ phát tri n nhà , ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân Thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t đ ng nghi p v c a Quĩ phát tri n nhà . 2. Phó giám đ c và K toán trư ng do Ch t ch U ban nhân dân Thành ph b nhi m ho c bãi nhi m. Các b ph n nghi p v (Phòng, Ban...) do U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh theo đ ngh c a Giám đ c Quĩ phát tri n nhà và Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph . 3. Giám đ c Quĩ phát tri n nhà có nhi m v và quy n h n : - Đi u hành và qu n lý các ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà theo đúng Quy t đ nh s 35/2002/QĐ-UB ngày 4/3/2002 và đi u l t m th i v t ch c và ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà ban hành kèm theo Quy t đ nh này c a U ban nhân dân Thành ph và qui đ nh c a Pháp lu t. - Ban hành Qui ch nghi p v c a Quĩ phát tri n nhà theo qui đ nh c a pháp lu t. - Ký các văn b n thu c ph m vi đi u hành c a Giám đ c và ch u trách nhi m v các quy t đ nh c a mình trư c Pháp lu t và U ban nhân dân Thành ph . - Hàng năm xây d ng k ho ch cho vay v n t Quĩ phát tri n nhà , trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t. - Th c hi n báo cáo đ nh kỳ v i U ban nhân dân Thành ph và các S : Tài chính - V t giá, K ho ch và đ u tư v tình hình huy đ ng v n cho vay, thu n và ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà . - Tr c ti p qu n lý v n, tài s n và ch u trách nhi m b o toàn phát tri n v n, tài s n c a Quĩ phát tri n nhà . Đi u 5 : Đ i tư ng vay v n Quĩ phát tri n nhà . 1. Đ i v i các doanh nghi p trong nư c : - Là ch đ u tư d án đ u tư xây d ng nhà , h t ng k thu t các khu nhà , các khu đô th trên đ a bàn Thành ph có ch c năng kinh doanh xây d ng nhà , h t ng k thu t các khu nhà , các khu đô th ; Đư c U ban nhân dân Thành ph giao nhi m v phát tri n Quĩ nhà và đư c s d ng ngu n v n vay t Quĩ phát tri n nhà . - Các d án nêu trên, g m : + D án đ u tư xây d ng nhà đ bán, cho thuê, gi i quy t nhà cho các đ i tư ng chính sách, đ i tư ng có khó khăn v nhà và đ i tư ng b thu h i đ t di dân gi i phóng m t b ng đ xây d ng các công trình phát tri n kinh t xã h i c a Th đô. + D án đ u tư xây d ng h t ng k thu t các khu nhà , các khu dô th trên đ a bàn Thành ph . 2. Đ i v i đ i tư ng hư ng lương t NSNN đư c vay v n :
  4. - Đ i tư ng đư c vay v n là cán b công ch c, viên ch c hư ng lương t NSNN trên đ a bàn Thành ph Hà N i đư c vay Quĩ phát tri n nhà v i lãi su t th p đ mua nhà trong các d án đ u tư xây d ng nhà đư c ưu đãi (có qui đ nh riêng). - Cơ ch tín d ng cho vay do Giám đ c Quĩ phát tri n nhà trình U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh. Đi u 6 : Đi u ki n c a các d án đư c vay v n : - D án nhà chung cư cao t ng (t 5 t ng tr lên) có c u trúc căn h khép kín, có c u thang và l i đi chung. - D án nhà có cơ c u s d ng đ t t 60% t ng di n tích đ t xây d ng nhà tr lên là chung cư cao t ng. - Ph i có quy t đ nh phê duy t d án đ u tư c a c p có th m quy n v đ u tư và xây d ng nhà và h t ng k thu t các khu nhà , các khu đô th t i Thành ph Hà N i. - Có thi t k k thu t và t ng d toán đư c c p có th m quy n phê duy t. - D án xét th y kh thi, có hi u qu và có kh năng thu h i v n. - D án vay v n ph i có trong k ho ch vay v n hàng năm đư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t. Đi u 7 : Th m đ nh h sơ vay v n 1. H sơ c a đơn v đ ngh vay v n ph i g i đ n Quĩ phát tri n nhà g m: - Báo cáo nghiên c u kh thi và quy t d nh đ u tư c a c p có th m quy n phê duy t. - Quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán c a c p có th m quy n. - Phương án tài chính, phương án tr n v n vay. - Các h p đ ng kinh t (n u có), các văn b n pháp lý khác liên quan đ n vi c đ u tư d án c n vay như : gi y c p đ t... - Quy t đ nh thành l p đơn v , quy t đ nh b nhi m Giám đ c (T ng giám đ c), K toán trư ng, gi y phép kinh doanh, báo cáo tài chính trong 2 năm g n nh t (n u là doanh nghi p). 2. Sau khi nh n đ h sơ vay v n h p l , Quĩ phát tri n nhà ti n hành phân tích, đánh giá hi u qu c a d án, kh năng vay, tr c a đơn v vay v n và kh năng tài chính c a doanh nghi p. N u d án đ đi u ki n vay v n theo qui đ nh t i Đi u 6 Qui ch này thì ch m nh t sau 15 ngày Quĩ phát tri n nhà s quy t đ nh ho c trình U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh cho vay theo th m quy n. Đi u 8 : H p đ ng vay v n 1. Sau khi ch đ u tư hoàn thành th t c h sơ theo qui d nh t i Đi u 7 Qui ch này, Quĩ phát tri n nhà và ch đ u tư ti n hành ký h p đ ng vay v n. 2. N i dung ch y u c a h p đ ng vay v n : - T ng m c v n đ u tư c a d án trong quy t đ nh đ u tư đư c duy t.
  5. - N i dung đ u tư. - M c lãi su t. - Th i h n vay, th i h n tr n (g c và lãi), th i đi m b t đ u tr n (g c và lãi), kỳ h n tr n và m c n t ng kỳ. - Trách nhi m và cam k t th c hi n h p đ ng c a đơn v vay v n và Quĩ phát tri n nhà . - H p đ ng vay v n đư c l p thành 3 b n : 1 b n đơn v vay v n gi , 2 b n Quĩ phát tri n nhà lưu gi và giao d ch. Khi có vi ph m ho c tranh ch p h p đ ng, Quĩ phát tri n nhà s đưa 1 b n h p đ ng vay v n này t i cơ quan có th m quy n xem xét và gi i quy t theo Pháp lu t qui đ nh. 3. Thanh lý h p đ ng vay v n : Sau khi đơn v vay v n tr h t n vay (g c và lãi) Quĩ phát tri n nhà và đơn v vay cùng ti n hành l p biên b n thanh lý h p đ ng vay v n và l p thành 3 b n, 1 b n đơn v vay v n gi , 2 b n Quĩ phát tri n nhà lưu gi và giao d ch. Khi có vi ph m ho c tranh ch p, Quĩ phát tri n nhà s đưa 1 b n thanh lý h p đ ng vay v n này t i cơ quan có th m quy n xem xét và gi i quy t theo Pháp lu t qui đ nh. Đi u 9 : B o đ m ti n vay. - Đ i v i ch đ u tư là doanh nghi p nhà nư c : Khi vay v n c a Quĩ phát tri n nhà ch đ u tư là doanh nghi p nhà nư c đư c dùng tài s n hình thành b ng v n vay đ b o đ m ti n vay. - Đ i v i ch đ u tư là doanh nghi p trong nư c thu c các thành ph n kinh t khác (ngoài DNNN) : Khi vay v n c a Quĩ phát tri n nhà ph i đ m b o ti n vay b ng tài s n th ch p thu c s h u h p pháp c a ch đ u tư, tr giá ít nh t b ng 30% s v n vay. Ph n còn l i, cho phép các doanh nghi p này đư c dùng tài s n hình thành b ng ngu n v n vay đ b o đ m ti n vay. - Trong th i gian chưa tr h t n , ch đ u tư không đư c chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c tài s n đó đ vay v n nơi khác. Đi u 10 : M c v n vay, th m quy n cho vay, th i h n vay, m c lãi su t ph i n p và tr n vay (g c và lãi). 1. M c v n vay và th m quy n cho vay : Đ i v i ch đ u tư vay v n, trư c h t c n huy đ ng t i đa ngu n v n t b sung và các ngu n v n h p khác khác đ đ u tư. Quĩ phát tri n nhà cho vay b sung s v n còn thi u theo d án. 1.1. Giám đ c Quĩ phát tri n nhà quy t đ nh cho vay đ i v i các d án có t ng m c đ u tư t i đa đ n 5% v n đi u l c a Quĩ phát tri n nhà t i th i đi m tương ng. 1.2. Ch t ch UBND Thành ph quy t đ nh cho vay đ i v i các d án có t ng m c đ u tư trên 5% v n đi u l c a Quĩ t i th i đi m tương ng. 1.3. M c cho vay t i đa đ i v i m i d án ghi t i đi m 1.1 và 1.2 trên không quá 50% d toán đư c duy t ho c giá tr trúng th u đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Th i h n vay v n t i đa là 5 năm đư c tính t ngày ch đ u tư vay v n nh n kho n vay đ u tiên đ n ngày ph i tr h t n vay (g c và lãi). Đ i v i các d án c n đư c ưu đãi theo Quy t đ nh c a Ch t ch U ban nhân dân Thành ph thì th i gian vay t i đa là 10 năm. 3. M c lãi su t cho vay áp d ng đ i v i các d án vay v n c a Quĩ phát tri n nhà đư c qui đ nh m c c th như sau :
  6. - D án đ u tư xây d ng nhà đ kinh doanh thì m c lãi su t cho vay là 0,3%/tháng. - D án đ u tư xây d ng nhà , xây d ng h t ng k thu t c a khu nhà , khu đô th đ bán, cho thuê nhà đ i v i các đ i tư ng có khó khăn v nhà , đ i tư ng b thu h i đ t di dân gi i phóng m t b ng thì m c lãi su t cho vay là 0,2%/tháng. - D án c n đư c ưu đãi như xây d ng nhà đ bán tr d n, cho thuê đ i v i các đ i tư ng chính sách (ngư i có thu nh p th p...) theo quy t đ nh c a Ch t ch U ban nhân dân Thành ph thì m c lãi su t ưu đãi là 0,1%/tháng. 4. Th i h n tr n vay (g c và lãi) đư c tính t ngày đơn v vay v n b t đ u tr n vay cho đ n ngày tr h t n vay theo nguyên t c : - Tr lãi su t hàng tháng cho Quĩ phát tri n nhà theo h p đ ng vay v n đã ký, quá ngày qui đ nh, đơn v vay không tr đư c lãi, thì lãi đư c tính b ng m c lãi su t c a ngân hàng thương m i t i th i đi m đó và đư c nh p vào g c đ tính lãi cho kỳ ti p theo. - Tr g c vay : H t th i h n vay (đã đư c ghi trong h p đ ng vay v n) đơn v vay v n ph i tr toàn b g c vay và s lãi còn l i. N u quá h n, b tính lãi su t quá h n, lãi su t quá h n b ng 1,3 l n lãi su t cho vay trung h n c a ngân hàng thương m i k t ngày quá h n. - Đơn v vay có th tr n vay trư c th i h n. Đi u 11 : T m ng cho vay và thu h i v n vay 1. T m ng cho vay v n : - T m ng cho vay v n trong các trư ng h p : + D án vay th c hi n đ u th u d án ho c đ u th u t ng ph n (xây l p, thi t b , tư v n...) + D án vay v n mua thi t b l p đ t cho nhà . + Các chi phí khác trong giai đo n th c hi n d án (đ n bù gi i phóng m t b ng...). - Đi u ki n đ t m ng cho vay : + Ph i có h p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và đơn v trúng th u, văn b n phê duy t k t qu đ u th u c a c p có th m quy n và gi y b o lãnh th c hi n h p đ ng. + Vi c mua thi t b ph i có quy t đ nh c a c p có th m quy n phê duy t k t qu đ u th u, có h p đ ng kinh t và gi y b o lãnh th c hi n h p đ ng. + Đ i v i công vi c ph i thuê tư v n, ph i có quy t đ nh c a c p có th m quy n phê duy t k t qu đ u th u và h p đ ng gi a đơn v vay và đơn v tư v n. 2. M c t m ng cho vay : - M c t m ng cho vay theo ti n đ th c hi n d án như ch đ c p phát v n đ u tư hi n hành đ i v i các công trình XDCB thu c ngu n v n ngân sách. - Khi nh n v n vay thanh toán kh i lư ng hoàn thành, ngoài các tài li u như thanh toán t m ng, ch đ u tư ph i g i thêm : + B ng kê kh i lư ng hoàn thành kèm biên b n nghi m thu đ i v i ph n xây l p; Biên b n nghi m thu đ i v i ph n thi t b .
  7. + Phi u giá và ch ng t thanh toán, trư ng h p thanh toán l n cu i ph i g i biên b n nghi m thu bàn giao. + Nh ng kh i lư ng phát sinh ph i có văn b n b sung và danh m c thi t b ph i phù h p v i quy t đ nh đ u tư. 3. Thu n và lãi vay : - Đ n kỳ h n tr n (g c và lãi) đã tho thu n trong h p đ ng vay v n, Quĩ phát tri n nhà l p thông báo g i cho đơn v vay v n. Đơn v vay v n ph i ch đ ng tr n cho Quĩ phát tri n nhà . - Đ n kỳ h n tr n (g c và lãi) mà đơn v vay v n không tr đư c n , Quĩ phát tri n nhà chuy n ngay s ph i tr sang n quá h n và áp d ng m c lãi su t đ i v i ph n v n quá h n qui đ nh t i Kho n 4 Đi u 10, đ ng th i đ ngh Ngân hàng nơi đơn v vay v n m tài kho n thu h n vay. - Sau khi áp d ng các bi n pháp thu n nói trên mà đơn v vay v n v n không tr đư c n s x lý theo qui đ nh hi n hành c a pháp lu t. - Trư ng h p đơn v vay v n b phá s n mà chưa tr h t n , Quĩ phát tri n nhà s thu h i s v n đơn v còn n theo qui đ nh c a Lu t phá s n doanh nghi p. Đi u 12 : Th m quy n x lý r i ro do các nguyên nhân khách quan. H t h n tr n , đơn v vay v n không tr đư c toàn b ho c m t ph n v n vay cho Quĩ phát tri n nhà , vì nh ng lý do khách quan ho c b t kh kháng, đơn v vay v n ph i có công văn nêu lý do xin gia h n n , mi n gi m lãi ti n vay, khoanh n g i cơ quan Quĩ phát tri n nhà xem xét và gi i quy t như sau : 1. Giám đ c Quĩ phát tri n nhà quy t đ nh gia h n n đ n 3 tháng đ i v i các d án theo th m quy n qui đ nh t i Kho n 1.1 Đi u 10 c a Đi u l này. Quá th i h n trên, Quĩ phát tri n nhà báo cáo U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh. 2. Ch t ch U ban nhân dân Thành ph quy t đ nh gia h n n , mi n gi m lãi ti n vay, khoanh n đ n 6 tháng đ i v i các d án theo th m quy n qui đ nh t i kho n 1.2 Đi u 10 c a Đi u l này, trên cơ s đ ngh c a Giám đ c Quĩ phát tri n nhà , ý ki n th m đ nh c a S Tài chính v t giá và các S , ngành ch c năng liên quan thu c Thành ph . Đi u 13 : Thu, chi tài chính c a Quĩ phát tri n nhà . 1. Các kho n thu c a Quĩ phát tri n nhà : - Thu lãi v n cho vay các d án. - Thu lãi ti n g i t i ngân hàng. - Thu phí qu n lý v n đ u tư theo h p đ ng y thác. - Thu c p bù chênh l h lãi su t do Ngân sách Thành ph c p. - Các kho n thu khác phát sinh. 2 Các kho n chi c a Qu phát tri n nhà : 2.1 Chi phí nghi p v
  8. - Các kho n chi phát sinh trong vi c th m đ nh d án đ u tư, cho vay, ki m tra, thu h i n c a các d án đ u tư ho c các đ i tư ng đư c Qu Phát tri n nhà cho vay v n đ u tư. - Chi tr lãi cho các kho n vay, huy đ ng h p pháp. - Các chi phí nghi p v khác. 2.2. Chi phí qu n lý - Chi lương, ph c p lương theo ch đ do S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i trình UBND Thành ph Hà N i quy t đ nh. - Chi b o hi m xã h i, b o hi m y t , đóng góp kinh phí công đoàn và các kho n ph i n p theo lương theo ch đ quy đ nh c a Nhà nư c. - Chi ăn gi a ca. M c chi m i ngư i không vư t quá m c lương t i thi u cho công nhân viên ch c. - Chi tr c p khó khăn theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. - Chi phí trích kh u hao tài s n c đ nh. - Chi phí thuê chuyên gia. - Chi phí mua s m phương ti n làm vi c, tr ti n thuê tr s , b o dư ng, s a ch a tài s n. - Các kho n chi công tác phí, thông tin, tuyên truy n, văn phòng ph m, n ch . - Chi đào t o, hu n luy n nghi p v . - Chi trang ph c, phương ti n b o h lao đ ng. - Chi các kho n đi n, nư c, v sinh, ti p khách, h i ngh ... - Các kho n chi phí qu n lý khác... 2.3. Các kho n thu ph i n p: Theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 3. Trong vòng 5 năm đ u ho t đ ng, n u thu không đ chi, Qu phát tri n nhà báo cáo UBND Thành ph x lý h tr t ngân sách Thành ph . Đi u 14: Ch đ tài chính 1. Qu phát tri n nhà là đơn v h ch toán kinh t đ c l p. Năm tài chính c a Qu Phát tri n nhà b t đ u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Qu phát tri n nhà th c hi n nghĩa v thu và đư c hư ng ưu đãi v thu theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 3. k t qu ho t đ ng c a Qu phát tri n nhà là kho n chênh l ch gi a t ng s thu nh p và t ng s chi phí phát sinh trong năm. Sau khi làm nghĩa v v thu v i Nhà nư c s còn l i đư c phân ph i như sau: - Trích 10% quĩ d phòng r i ro cho đ n khi b ng 25% v n đi u l .
  9. - Trích 50% quĩ b sung v n đi u l . - Trích 5% quĩ d phòng tr c p thôi vi c. M c trích cho đ n khi s dư c a Quĩ phát tri n nhà b ng 6 tháng lương th c hi n c a Quĩ phát tri n nhà . - Trích 2 quĩ khen thư ng và phúc l i. M c trích 2 quĩ th c hi n theo qui đ nh như đ i v i doanh nghi p. - S còn l i sau khi trích l p các quĩ trên s đư c b sung vào v n đi u l c a Quĩ phát tri n nhà . Đi u 15 : Ch đ báo cáo, ki m tra, x lý vi ph m. 1. Đ nh kỳ vào ngày 10 c a tháng đ u quí, đơn v vay v n có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n đ u tư, tình hình nh n và s d ng v n vay v i Quĩ phát tri n nhà . 2. Hàng quí, năm Quĩ phát tri n nhà có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân Thành ph đ ng th i g i báo cáo t i S Tài chính - V t giá, S K ho ch và Đ u tư v tình hình qu n lý cho vay, thu n vay (g c và lãi) trên đ a bàn Thành ph . Đi u 16 : Ch đ k toán, ki m toán Quĩ phát tri n nhà ph i t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê theo đúng các qui đ nh c a pháp lu t hi n hành và t ch c ki m toán n i b , báo cáo tài chính và ch u trách nhi m v s li u đã công b . Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 17 : Đi u l t m th i này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th các Quy t đ nh s 20/1999-QĐ-UB ngày 2/4/1999, s 50/1999/QĐ-UB ngày 22/6/1999 và s 76/2000/QĐ-UB ngày 31/8/2000 c a U ban nhân dân Thành ph . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c Quĩ phát tri n nhà Thành ph trình U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t đ nh. Khi B Tài chính và B Xây d ng ban hành đi u l ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà áp d ng trong toàn qu c và hư ng d n v cơ ch tài chính thì Đi u l t m th i v t ch c ho t đ ng c a Quĩ phát tri n nhà Thành ph s đư c đi u ch nh, s a đ i cho phù h p theo qui đ nh c a Pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản