Quyết định số 88/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 88/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/2005/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 88/2005/QĐ-UB Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2005 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C: PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T M R NG PHÍA B C VÀ TÂY B C KHU ĐÔ TH M I Đ I KIM - Đ NH CÔNG, T L 1/500 Đ a đi m: t i các phư ng Đ i Kim và Đ nh Công, Qu n Hoàng Mai, Hà N i U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th đô Hà n i; Căn c Ngh đ nh s 08/2005/CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t đi u ch nh Quy ho ch chung Th đô Hà N i đ n năm 2020; Căn c Quy t đ nh s 59/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c Khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công, t l 1/2000; Xét đ ngh c a Giám đ c S quy ho ch Ki n trúc t i T trình s 667/TTr –QHKT ngày 29 tháng 3 năm 2005, QUY T Đ NH Đi u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công, t l 1/500, do Vi n Ki n trúc nhi t đ i – Trư ng Đ i h c Ki n trúc Hà N i l p và hoàn thành tháng 03 năm 2005 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1. V trí: Khu m r ng phiá B c và Tây B c khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công n m v phía Tây và Tây Nam thành ph Hà N i, thu c đ a gi i hành chính phư ng Đ i Kim và phư ng Đ nh Công, qu n Hoàng Mai, Hà N i. 1.2. Ranh gi i: - Phía B c và Đông B c giáp đư ng quy ho ch có m t c t ngang 40m (đư ng vành đai 2,5) và khu đô th m i Đ nh Công. - Phía Tây B c giáp khu dân cư thôn Thư ng – Phư ng Đ nh Công. - Phía Tây Nam giáp sông Tô L ch. - Phía Nam giáp khu di dân d án thoát nư c Hà N i, khu nhà B c Linh Đàm m r ng và sông L . - Phía Đông giáp sông L và khu đô th m i B c Đ i Kim - Đ nh Công.
 2. - Phía Đông Nam giáp Khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công và dân cư thôn Đ i T Phư ng Đ i Kim. 1.3. Quy mô: T ng di n tích đ t trong ph m vi l p quy ho ch: 1.357.650 m2 Trong đó: Phư ng Đ nh Công: 1.282.722 m2 (128,27 ha) Phư ng Đ i Kim: 74.928 m2 (7,4928 ha) T ng s dân theo quy ho ch kho ng: 20.000 ngư i 2. M c tiêu: C th hoá quy ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công, t l 1/2000 đã đư c U ban nhân dân thành ph Hà N i phê duy t t i quy t đ nh s 59/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 nh m m c đích hình thành m t khu đô th đ ng b , hoàn ch nh các công trình h t ng k thu t và h t ng xã h i, h tr cho khu dân cư hi n có, phù h p v i tình hình phát tri n kinh t , xã h i c a qu n Hoàng Mai và thành ph Hà N i. Kh p n i h t ng k thu t và công trình ki n trúc gi a khu xây m i v i khu v c dân cư làng xóm hi n có và các khu đô th m i Đ nh Công, Đ i Kim - Đ nh Công, Khu nhà B c Linh Đàm… Khai thác có hi u qu qu đ t xây d ng, tăng thêm qu nhà ph c v cho các nhu c u c a ngư i dân th đô, qu nhà di dân gi i phóng m t b ng, dãn dân nông nghi p theo quy đ nh, đ ng th i t o đư c môi trư ng, đi u ki n s ng n đ nh cho nhân dân trong quá trình đô th hoá. Trên cơ s quy ho ch chi ti t đư c duy t, UBND thành ph s xem xét giao ch đ u tư ti n hành l p d án đ u tư xây d ng khu đô th theo đúng quy đ nh qu n lý đ u tư và xây d ng hi n hành và làm cơ s pháp lý cho vi c qu n lý đ u tư xây d ng theo quy ho ch. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng đ t đai: 2 Khu v c nghiên c u Quy ho ch chi ti t có di n tích đ t 1.357.650 m v i các ch c năng s d ng đ t như sau: a. Đ t công c ng khu (công trình h n h p): (ký hi u: HH-1.2, HH-1.1, HH-2.1, HH-2.2, HH- 3.1, HH-3.2, HH-3.3, HH-3.4) B trí trung tâm khu đô th là các công trình h n h p nh m đ m b o ph c v cho c khu đô th . Ngoài ra đư c b trí trung tâm c a 03 đơn v . Di n 2 tích đ t xây d ng công trình công c ng khu kho ng 70,504 m . b. Đ t cây xanh, th d c th thao: (ký hi u: CX-1.1, CX-1.2, CX-1.3, CX-2.1, CX-2.2, CX-2.3, CX-2.4, CX-3.1, CX-3.2, CX-3.3, CX-3.4, CX-3.5) Các ô đ t công viên cây xanh, th d c th thao đư c b trí xen k trong các đơn v . Đ t cây xanh đư c b trí thành h th ng t o nên s liên hoàn gi a các ch c năng khác nhau c a đơn v đ ng th i các d i cây xanh n i các 2 khu đô th m i v i nhau. Di n tích đ t cây xanh, th d c th d c th thao kho ng113.721m . c. Đ t xây d ng trư ng ph thông trung h c (ký hi u TH-3.3): Trong khu v c quy ho ch b trí 01 trư ng ph thông trung h c trung tâm các đơn v đ m b o kh năng ph c v t t nh t 2 cho khu đô th và khu v c lân c n. T ng di n tích trư ng h c kho ng 12.685 m .
 3. d. Đ t công c ng đơn v : (ký hi u CC-1.1, CC-1.2, CC-1.3, CC-2.1, CC-2.2, CC-2.3, CC- 3.1, CC-3.2, CC-3.3, TH-1.1, TH-1.2, TH-2.1, TH-3.1): Đ t công c ng đơn v g m đ t nhà tr , trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , m u giáo, tr m y t , đ n công an…) đư c phân b cho t ng đơn v , đáp ng k p th i nhu c u và đ m b o an toàn s c kho cho m i ngư i dân đ ng th i t o nên các trung tâm nhà tr cho tr vui chơi. T ng di n tích đ t công c ng 2 đơn v kho ng 63.851m . e. Đ t : (ký hi u NO, DD, LX): Đ t trong khu đô th bao g m nhà cao t ng và nhà th p 2 t ng, đ t dãn dân, đ t làng xóm v i t ng di n tích: 506.309m . Đ t th p t ng (ký hi u NO-1.5, NO-1.8, NO-1.9, NO-3.4, NO-3.5): Các khu nhà th p t ng đư c b trí ti p giáp v i các thôn xóm và ven h liên k t v i khu cây xanh trung tâm và cây 2 xanh h Đ nh Công. T ng di n tích xây d ng nhà th p t ng: 64.405m . Đ t cao t ng (ký hi u: NO-1.1, NO-1.2, NO-1.3, NO-1.4, NO-1.6, NO-1.7, NO-2.1, NO-3.1, NO-3.2, NO-3.3) đư c b trí bám d c theo các tr c đư ng l n t n d ng l i th m t đư ng, ti t ki m và nâng cao hi u qu s d ng đ t. T ng di n tích đ t xây d ng nhà cao t ng: 2 104.458 m . Đ t dãn dân: (ký hi u: DD-1.1, DD-1.2, DD-2.1, DD-2.2, DD-3.1, DD-3.2, DD-3.3) ph c v nhu c u dãn dân và di dân gi i phóng m t b ng c a khu v c. T ng di n tích đ t dãn dân: 2 43.125 m . Đ t làng xóm c i t o ch nh trang: (ký hi u: LX-1.1, LX-1.2, LX-2.1, LX-2.2, LX-2.3, LX-2.4, LX- 2.5, LX-2.6, LX-2.7, LX-2.8, LX-2.9, LX-2.10, LX-3.1, LX-3.2, LX-3.3, LX-3.4, LX-3.5, LX-3.6) là khu làng xóm hi n có, khi th c hi n d án đư c ti n hành c i t o ch nh trang theo quy 2 ho ch. T ng di n tích đ t làng xóm: 294.321 m . g) Đ t xây d ng bãi đ xe: (ký hi u: ĐX-1.1, ĐX-1.2, ĐX-2.1, ĐX-3.1) Các bãi đ xe đư c b trí v trí thu n ti n giao thông, đ ng th i k t h p bãi đ xe trong khu v c cây xanh đ tăng 2 hi u qu s d ng đ t. T ng di n tích bãi đ xe: 23.199 m . h) Đ t công trình văn hoá: (ký hi u: VH-2.1, VH-2.2, VH-2.3, VH-2.4, VH-2.5) g m chùa, đ n 2 và đài tư ng ni m Bác H v i t ng di n tích 16.515 m . B NG T NG H P QUY HO CH S D NG Đ T Di n tích STT Ch tiêu các lo i đ t quy ho ch 2 T l (%) (m ) T ng di n tích quy ho ch 1.357.650 100,00 1 Đ t Di tích l ch s , văn hoá, tôn giáo 16.515 1,22 2 Đ t qu c phòng 41.458 3,05 3 H đi u hoà, h sen 198.174 14,60 4 Sông L (D án riêng) 39.358 2,90 5 Đ t xây d ng tr m c p nư c s ch (D án riêng) 3.578 0,26 6 Đ t khu 1.058.567 77,97 100,00 Đ t công c ng khu (đ t xây d ng công trình 6.1 70.504 6,66 h n h p) 6.2 Đ t giao thông 233.796 22,09 - Đ t đư ng giao thông Thành ph 25.970
 4. - Đ t đư ng giao thông khu 175.987 - Đ t đư ng ven sông L có m t c t ngang ≥ 8.640 13,5m (d án riêng) - Bãi đ xe 23.199 6.3 Đ t cây xanh, TDTT 113.721 10,74 6.4 Đ t trư ng Ph thông trung h c (PTTH) 12.685 1,20 6.5 Đ t (g m 3 đơn v ) 627.861 59,31 (Đ t công c ng đơn v bao g m: Đ t xây d ng trư ng h c, nhà tr – m u giáo, tr m y t , Công an phư ng…) Các ch tiêu c th quy đ nh cho t ng ô đ t đư c th ng kê trong b ng sau: B NG CH TIÊU QUY HO CH S D NG Đ T M t H Ch S Ký Ch c DT đ t Di n S DT đ t đ T ng s tiêu đ t h c TT hi u năng ô XD tích ngư i (m2) XD cao SDĐ đư c sinh ôđ t đ t (m2) sàn(m2) (ngư i) (%) (l n) (m2/ng) (HS) I. Đ t công c ng khu 70.504 28.202 40 5,40 152.360 2,16 (công trình h n h p) Công 1 HH- trình h n 7.490 2.996 40 5 14.980 2,00 1.2 h p Công HH- trình h n 8.537 3.415 40 5 17.074 2,00 2 1.1 h p Công 3 HH- trình h n 14.190 5.676 40 7 39.732 2,80 2.1 h p Công HH- trình h n 8.138 3.255 40 5 16.276 2,00 4 2.2 h p Công HH- 5 trình h n 7.610 3044 40 5 15.220 2,00 3.1 h p Công trình h n h p (có HH- b trí ô 9.513 3805,2 40 5 19.026 2,00 3.2 đ t tr m xăng 6 riêng) Công HH- trình h n 10.944 4377,6 40 5 21.888 2,00 3.3 7 h p Công HH- trình h n 4.082 1632,8 40 5 8.164 2,00 3.4 8 h p II. Đ t trư ng h c c p III 12.685 3.805,5 30 5 19.028 1,5 951 TH- Trư ng 1 12.685 3805,5 30 5 19.028 1,5 951 3.3 PTTH
 5. III. Đ t giao thông 233.796 ĐX- Bãi đ 7.672 1 1.1 xe ĐX- Bãi đ 6.896 2 1.2 xe ĐX- Bãi đ 4.559 3 2.1 xe ĐX- Bãi đ 4.072 4 3.1 xe Đ t đư ng giao 25.970 5 thông thành ph Đ t đư ng giao 175.987 6 thông khu Đ t đư ng ven sông 8.640 7 L m t c t>=13,5m IV. Đ t cây xanh, TDTT Khu 113.721 Đ t cây CX- xanh, 7.252 1 1.1 TDTT Đ t cây CX- xanh, 21.301 2 1.2 TDTT Đ t cây CX- xanh, 3.624 3 1.3 TDTT Đ t cây xanh, CX- TDTT 8.945 2.1 (có b trí tr m 4 xăng) Đ t cây CX- xanh, 4.933 5 2.3 TDTT Đ t cây CX- xanh, 5.333 6 2.2 TDTT Đ t cây CX- xanh, 45.970 7 2.4 TDTT Đ t cây CX- xanh, 1.338 8 3.1 TDTT Đ t cây CX- xanh, 2.811 9 3.2 TDTT Đ t cây CX- xanh, 464 10 3.3 TDTT Đ t cây CX- xanh, 10.959 11 3.4 TDTT CX- Đ t cây 791 12 3.5 xanh,
 6. TDTT V. Đ t công trình văn hoá 16.515 Khu Chùa VH- 1 Đ nh 5.714 2.1 Công Chùa VH- Thiên 2 4.546 2.2 Hoa thôn H Khu tư ng ni m VH- 3 Bác H 3.334 2.3 Phư ng Đ nh Công Khu tư ng ni m VH- 4 Bác H 1.209 2.4 Phư ng Đ nh Công Đ n VH- 5 Đ m 1.712 2.5 Sen VI. Đ t tr m c p nư c s ch 3.578 1.252 35 2,00 2.504 0,70 Tr m CN- 1 c p 3.578 1.252 35 2,00 2.504 0,70 1.1 nư c VII. Đ t qu c phòng 41.458 VIII. H đi u hoà, h sen, 237.532 sông l HĐH- H đi u 1 190.000 0.1 hoà HS- 2 H sen 8.174 0.1 SL- 3 Sông L 39.358 0.1 IX. Đ t (g m 3 đơn v ) 627.861 221.236 0,35 3,59 793.688 1,26 20.000 2.054 Đ t Đư ng vào nhà 1. 57.701 có m t c t
 7. NO- Nhà 9 35 9.716 3.012 31 9 27.108 2,79 774 1.4 t ng Nhà 9 35 NO- t ng (QĐ 12.290 3.810 31 9 34.290 2,79 980 1.6 123) NO- Nhà 9 35 8.432 2.614 31 15 39.209 4,65 1.120 1.7 t ng C ng 56.306 16.162 28.7 11.6 187.027 3.32 35 5.344 Nhà th p 8.317 3.743 45 3 11.228 1,35 60 187 NO- t ng 1.5 (bi t th ) Nhà 60 th p 12.962 5.833 45 3 17.499 1,35 291 NO- t ng 1.8 (bi t th ) Nhà 60 th p 4.075 1.834 45 3 5.501 1,35 92 NO- t ng 1.9 (bi t th ) C ng 25.354 11.409 45 3 34.228 1,35 60 570 LX- Đ t làng 2.513 1.005 40 2 2.010 0,80 34 59 1.1 xóm LX- Đ t làng 34 11.225 4.490 40 2 8.980 0,80 263 1.2 xóm C ng 13.738 5.495 40 2 10.990 0.80 34 322 DD- Đ t dãn 5.604 2.802 50 3 8.406 1,50 41 206 1.1 dân DD- Đ t dãn 41 10.433 5.217 50 3 15.650 1,50 384 1.2 dân C ng 16.037 8.019 50 3 24.056 1,50 41 590 Công trình nhà tr , m u CC- giáo, 6.589 2.636 40 2 5.271 0,80 1.1 tr m y t , tr s công an Công trình nhà CC- tr m u 1.301 520 40 2 1.041 0,80 1.3 giáo (c i t o) Công CC- trình nhà 3.531 1.412 40 2 2.825 0,80 1.2 tr , m u giáo Trư ng TH- THCS 4.580 1374 30 3 4.122,00 0,9 244 1.2 (c i t o) Trư ng TH- Ti u h c 6.517 1955,1 30 3 5.865,30 0,9 466 1.1 (c i t o) C ng 22.518 7.898 30 2,42 19.124 0,9 710 C ng ĐV1 133.953 48.983 37 5,62 275.425 2,06 6.826 710
 8. NO- Nhà 8.104 2.107 26 18 37.922 4,68 35 1.083 2.1 18 t ng C ng 8.104 2.107 26 18 37.922 4.68 35 1.083 LX- Đ t làng 34 15.842 6.337 40 2 12.674 0,80 371 2.2 xóm LX- Đ t làng 34 32.771 13.108 40 2 26.217 0,80 768 2.3 xóm LX- Đ t làng 34 40.757 16.303 40 2 32.606 0,80 956 2.4 xóm LX- Đ t làng 34 36.729 14.692 40 2 29.383 0,80 861 2.5 xóm LX- Đ t làng 4.165 1.666 40 2 3.332 0,80 34 98 2.6 xóm LX- Đ t làng 34 8.327 3.331 40 2 6.662 0,80 195 2.7 xóm LX- Đ t làng 34 6.066 2.426 40 2 4.853 0,80 142 2.8 xóm LX- Đ t làng 34 4.304 1.722 40 2 3.443 0,80 101 2.9 xóm LX- Đ t làng 34 3.280 1.312 40 2 2.624 0,80 77 2.10 xóm LX- Đ t làng 34 Đơn 15.131 6.052 40 2 12.105 0,80 355 2.1 xóm v s 2 C ng 167.372 66.949 40 2 133.898 0,80 34 3.924 (ĐV2) DD- Đ t dãn 2.552 1.276 50 3 3.828 1,50 41 94 2.2 dân DD- Đ t dãn 41 9.489 4.745 50 3 14.234 1,50 349 2.1 dân C ng 12.041 6.021 50 3 18.062 1,50 41 443 Công trình nhà CC- tr m u 3.661 1.464 40 2 2.929 0,80 2.3 giáo (c i t o) Công CC- trình nhà 4.052 1.621 40 2 3.242 0,80 2.1 tr , m u giáo UBND phư ng Đ nh CC- Công, 3.807 1.523 40 2 3.046 0,80 2.2 tr m y t phư ng Đ nh Công TH- Trư ng 10.988 3296,4 30 3 9.889,20 0,9 785 2.1 ti u h c C ng 22.508 7.904 35,12 2,42 19.105 0,85 785 C ng ĐV2 210.025 82.981 39,51 2,52 208.986 1,00 5.450 785 Đơn NO- Nhà 9 17.566 5.445 31 9 49.005 2,79 35 1.400 v 3.2 t ng
 9. Đơn Nhà 35 NO- v 15 t ng 8.378 2.597 31 15 38.955 4,65 1.113 3.1 s 3 (QĐ 123) Nhà 9 35 (ĐV3) N0- t ng (QĐ 14.104 4.372 31 9 39.348 2,79 1.124 3.3 123) C ng 40.048 12.414 31 10,26 127.308 3,18 35 3.637 Nhà th p 19.927 8.967 45 3 26.901 1,35 60 448 NO- t ng 3.4 (bi t th ) Nhà th p 19.124 8.606 45 3 25.817 1,35 60 430 NO- t ng 3.5 (bi t th ) C ng 39.051 17.573 45 3 52.719 1,35 60 879 LX- Đ t làng 32.915 13.166 40 2 26.332 0,80 34 772 3.1 xóm LX- Đ t làng 34 22.892 9.157 40 2 18.314 0,80 537 3.2 xóm LX- Đ t làng 34 36.105 14.442 40 2 28.884 0,80 846 3.3 xóm LX- Đ t làng 34 9.455 3.782 40 2 7.564 0,80 222 3.4 xóm LX- Đ t làng 34 8.873 3.549 40 2 7.098 0,80 208 3.5 xóm LX- Đ t làng 34 2.971 1.188 40 2 2.377 0,80 70 3.6 xóm C ng 113.211 45.284 40 2 90.569 0,80 34 2.654 DD- Đ t dãn 7.886 3.943 50 3 11.829 1,50 41 290 3.1 dân DD- Đ t dãn 41 4.017 2.009 50 3 6.026 1,50 148 3.3 dân DD- Đ t dãn 41 3.144 1.572 50 3 4.716 1,50 116 3.2 dân C ng 15.047 7.524 50 3 22.571 1,50 41 554 Tr m y CC- t phư- 3.584 1.434 40 2 2.867 0,80 3.1 ng Đ nh Công Công CC- trình nhà 2.897 1.159 40 2 2.318 0,80 3.3 tr m u giáo Công trình nhà CC- tr m u 1.832 733 40 2 1.466 0,80 3.2 giáo (c i t o) TH- Trư ng 10.512 3153,6 30 3 9.460,80 0,9 560 3.1 THCS C ng 18.825 6.479 34,42 2,49 16.111 0,86 560 C ng ĐV3 226.182 89.275 39,5 3,46 309.278 1,37 7.724 560
 10. T ng c ng: 1.357.650 254.499 18,7 3,80 967.584 0,71 20.000 3.006 * Chú gi i: A-b.c trong đó A ký hi u ch c năng ô đ t, b s th t đơn v , c s th t ô đ t theo ch c năng c a t ng đơn v . Ví d : Ô đ t NO-2.1: Nhà xây m i, đơn v s 2, có s th t 1 T i các ô đ t CX-2.1 (ch c năng cây xanh công viên) và HH-3.2 (ch c năng xây d ng công trình h n h p) b trí tr m bán xăng d u v i di n tích t i thi u là 1.500 m2/tr m. Khi thi t k xây d ng tr m xăng ph i đ m b o cách ly v i các công trình lân c n, đ m b o theo quy đ nh an toàn v phòng ch a cháy. Các ô đ t NO-1.6, NO-3.1, NO-3.3 v i t ng di n tích đ t là: 34.772 m2 (kho ng 20% qu đ t m i) là giành đ b sung vào qu nhà thành ph theo Quy t đ nh 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 c a UBND thành ph Hà N i. 3.2. T ch c không gian quy ho ch ki n trúc và c nh quan: - Các công trình công c ng, d ch v … b trí trung tâm khu đô th , giao thông thu n ti n và bán kính ph c v đ n các đơn v ng n nh t. - Các khu nhà cao t ng b trí d c theo đư ng khu v c m t c t 40m và tr c đư ng phân khu v c m t c t 30m là tr c chính c a khu đô th . - Các khu nhà th p t ng b trí xen k trong các đơn v . - Các nhóm nhà b trí linh ho t và hình th c ki n trúc phong phú, có trung tâm sinh ho t c ng đ ng là nhà tr , trư ng h c và sân chơi. - Khu v c các thôn xóm đư c c i t o ch nh trang, đ u n i h th ng h t ng k thu t ; tôn t o các di tích l ch s văn hoá như đ n Sen, chùa Liên Hoa, đình thôn H , đài tư ng ni m Bác H nh m t o c nh quan cho khu v c và sinh ho t văn hoá tinh th n c a ngư i dân. Di n tích đ t dành cho công tác giãn dân và di dân gi i phóng m t b ng vào kho ng 13-15% so v i di n tích làng xóm hi n có. 3.3. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: 3.3.1 Giao thông: Khu đô th Đ i Kim -Đ nh Công m r ng phía B c và Tây B c g m các lo i đư ng sau: + Đư ng phân khu v c theo hư ng Đông B c – Tây Nam có chi u dài 865m, chi u r ng m t c t ngang B=30m g m lòng đư ng r ng 15m, v a hè hai bên r ng 7,5m là tr c chính c a khu đô th đ ng th i là hành lang b trí các công trình h t ng k thu t chính. + Các đư ng nhánh: g m các tuy n đư ng có 3 làn xe và 2 làn xe, t ng chi u dài là 5.440 m. Đư ng 3 làn xe g m tuy n kéo dài t khu đô th Đ i Kim- Đ nh Công theo hư ng Đông Tây có m t c t ngang r ng B=24m (trong đó lòng đư ng r ng 11,25m, v a hè 2 bên r ng 6,5m). Tuy n kéo dài t khu nhà B c Linh Đàm theo hư ng Nam B c – Tây B c có m t c t ngang r ng 21,25m (trong đó lòng đư ng r ng 11,25m, v a hè hai bên r ng 5,0m). Đư ng 2 làn xe có tuy n kéo dài t khu đô th Đ i Kim- Đ nh Công theo hư ng Nam B c- Tây B c có m t c t ngang r ng 17,5m (trong đó lòng đư ng r ng 7,5m, v a hè hai bên r ng 5,0m). + Đư ng l n (đ i l ) hư ng Đông Nam – Tây B c có m t c t ngang r ng 40m g m hai tuy n đư ng m i tuy n r ng 13,5m cách nhau b i gi i phân cách tr ng cây xanh r ng 13m, v a hè r ng 3,0m là tr c không gian c nh quan c a c khu v c.
 11. + Đư ng biên phía Tây B c khu đô th có m t c t ngang r ng B=13,5m (lòng đư ng r ng 7,5m, v a hè 2 bên r ng 3,0m), là ranh gi i gi a khu đô th m i v i khu làng xóm hi n có (thôn Thư ng). + Các tuy n đư ng vào nhà : có m t c t ngang r ng 11,5m (trong đó lòng đư ng r ng 5,5m, v a hè hai bên r ng 3,0m) là tuy n giao thông n i b trong t ng khu ch c năng, đ m b o cho các phương ti n giao thông cơ gi i, c u ho , c u thương, thu gom rác th i… có th đ n t n công trình. + Các tuy n đư ng hè – hành lang b o v sông L và sông Tô L ch theo các d án riêng do UBND Thành Ph duy t. * Giao thông tĩnh: Các bãi đ xe đư c b trí trong các lô đ t ký hi u ĐX-1.1, ĐX-1.2, ĐX- 2.1, ĐX-3.1 có t ng di n tích 2,3199 ha, ti p giáp v i các tr c đư ng chính, b trí g n khu Trung tâm công c ng. Ngoài ra trong các công trình cao t ng b trí t ng h m, t ng 1 đ đ xe cho chính công trình. 3.3.2 C p nư c: Trong giai đo n đ u (tính đ n năm 2010), Ch đ u tư khu đô th ph i làm h p đ ng v i ch đ u tư tr m c p nư c đang xây d ng t i Phư ng Đ nh Công (tr m c p nư c này n m trong ranh gi i quy ho ch c p nư c t m th i cho d án) đ đ m b o cung c p nư c cho dân cư trong toàn khu quy ho ch. Giai đo n sau: nư c c p cho khu quy ho ch đư c l y t ng truy n d n D400 d ki n xây d ng d c theo tr c đư ng 2,5 (m t c t 40 m) phía b c. Ngu n nư c do nhà máy nư c Nam Dư (đang xây d ng cung c p) thi t k đư ng ng c p nư c đ m b o đư c tính toán h p lý cho hai giai đo n trên. Do kh năng lâu dài s có đư ng ng c p nư c Thành ph theo đư ng vành đai 2,5 nên đ t thêm đư ng ng Φ 400 d c tr c đư ng 30(m) v phía Đông B c (t tr m c p đ n đi m n i t i ng giao nhau t đư ng 2,5 và đư ng quy ho ch 30m). Tuy n ng này đư c đ u n i v i tuy n ng truy n d n Φ 600 hi n có trên đư ng Gi i Phóng. Các tuy n ng c p nư c chôn trong hè đư ng có đ sâu t 0,7 - 1,2 m tính đ n đ nh ng. Các công trình cao dư i 5 t ng l y nư c tr c ti p t các đư ng ng đ t theo các tr c đư ng nhánh và đư ng n i b . Các công trình cao trên 5 t ng l y nư c qua b ch a và h th ng bơm riêng xây d ng trong t ng công trình. * C p nư c c u ho . B trí trên v a hè c a 1 s tuy n đư ng chính các h ng c u ho . Các h ng c u ho này s có d án xây d ng riêng và c n có s th ng nh t c a cơ quan phòng cháy ch a cháy c p Thành ph . Ngoài ra có th t n d ng các b ch a nư c trong các khu nhà cao t ng, nư c sông, h đ s d ng khi có ho ho n. 3.3.3. San n n, Thoát nư c mưa: a) San n n : Cao đ tim đư ng t i các ng giao nhau trong khu đô th đư c thi t k trên cơ s cao đ m c nư c tính toán t i v trí đ t c ng c ng v i đ sâu chôn c ng theo quy đ nh t 0,7m – 0,9m. Cao đ n n ô đ t trong khu v c đư c thi t k theo phương pháp đ ng m c, cao đ t i đa và th i thi u c a đư ng thi t k san n n đư c ch n phù h p v i cao đ kh ng ch chung c a
 12. khu v c. Có xét t i cao đ san n n c a các d án và công trình đã đư c xây d ng nh ng năm trư c đây đ đ m b o yêu c u thoát nư c, yêu c u ch ng l t úng. - Cao đ n n th p nh t Hmin=5,80 m - Cao đ n n cao nh t Hmax=6,0 m b). Thoát nư c mưa: D c theo các tuy n đư ng quy ho ch đ t các đư ng c ng φ 400 ÷ φ 2.000 (mm), chia lưu v c nư c theo 3 tuy n thoát nư c chính: - Tuy n c ng có kích thư c φ1000 ÷ φ 2000 (mm) ch y d c theo đư ng phân khu v c m t c t B=30 m đ ra sông Tô L ch. Tuy n này thu toàn b nư c mưa c a khu v c xây d ng m i phía Tây B c khu đô th m r ng. - Tuy n c ng có kích thư c φ 800 ÷ φ 1500 (mm) ch y d c theo đư ng nhánh m t c t 17,5 (m) đ ra sông L . Tuy n đư ng này thu toàn b nư c mưa c a khu v c xây d ng m i phía Nam khu đô th m i m r ng. - Khu v c công viên cây xanh phía Nam khu đ t xây d ng đư ng c ng thoát nư c mưa đ tr c ti p ra sông L . D c theo tuy n c ng thoát nư c d ki n xây d ng h th ng gi ng thu, gi ng thăm đ thoát nư c m t; đ ng th i là các đi m đ u n i các tuy n c ng có kích thư c khác nhau ho c thay đ i hư ng tuy n. Trong quá trình s d ng sau này là nơi n o vét ho c b o dư ng c ng đ nh kỳ. - H th ng c ng liên hoàn h đi u hoà: H Đ nh Công n m trong h th ng h đi u hoà c a Thành ph , n m gi a h Đ m Bông và h Linh Đàm. Trong h th ng thoát nư c mưa c n xây d ng 2 h th ng c ng ng m. H th ng c ng d n nư c t H Đ m Bông sang h Đ nh Công và h th ng c ng d n nư c t h Đ nh Công sang h Linh Đàm b ng c ng b n 2x(3mx3m). 3.3.4. Thoát nư c b n và v sinh môi trư ng: a). Thoát nư c b n: V lâu dài, h th ng thoát nư c mưa và nư c b n ph i đư c thi t k riêng. Giai đo n đ u nư c b n sau khi đư c s lý c c b đư c đ u n i t m t i m t s đi m v i h th ng thoát nư c mưa. Các tuy n c ng chính và c ng nhánh trong khu v c nghiên c u đư c tính toán lưu lư ng đ m b o tiêu thoát nư c tri t đ cho t ng nhóm nhà ra tuy n c ng chính, tr m bơm, tr m x lý nư c b n khu v c. Nư c b n sinh ho t thoát theo h th ng c ng ng m xây d ng trong v a hè d c theo các tuy n đư ng, phân lu ng vào 3 tuy n c ng chính v 2 tr m bơm chuy n b c: 2 tr m phía Nam ti p giáp v i sông L . Nư c th i đ ra sông Tô L ch v tr m x lý 3 Thôn.(Chú ý dành đ t đ làm các tr m x lý sơ b nư c th i trư c khi đ vào sông). Đ i v i các thôn xóm hi n có, ph i có phương hư ng c i t o và xây d ng h th ng c ng thoát nư c b n sinh ho t t các tuy n đư ng l n trong thôn đ đ u n i vào h th ng thoát nư c chung c a toàn khu v c. b). V sinh môi trư ng:
 13. Vi c thu gom x lý rác th i đư c b trí các khu v c thu gom, trung chuy n, t đó liên h v i công ty v sinh môi trư ng đ m nh n chuy n đ n khu x lý rác c a Thành ph . Đ vi c thu gom đư c hi u qu và gi v sinh môi trư ng t t: - B trí các thùng rác công c ng nh ng nơi t p trung đông ngư i qua l i và trên các hè ph chính. - M i khu nhà cao t ng xây d ng các b ch a rác riêng, có phân lo i rác. - Các h gia đình t phân lo i rác th i vào túi trư c khi cho vào t ng b ch a rác. Đ i v i khu v c làng xóm, t ch c các đ i thu gom rác theo t ng khu v c vào gi c đ nh, rác sau khi thu gom đư c t p trung theo t ng khu v c, sau đó v n chuy n t i nơi quy đ nh c a thành ph . 3.3.5. C p đi n và thông tin liên l c: a). C p đi n Ngu n đi n c p cho khu quy ho ch d ki n l y t tuy n cáp ng m 22KV đ t d c theo đư ng quy ho ch m t c t 40m phía B c, t tr m 110/220KV Thư ng Đình c p. T ng công su t c a 09 tr m bi n th : 11.340 KVA. Các tr m đư c xây riêng. V trí, công su t tr m bi n th s đư c xác đ nh trong giai đo n thi t k k thu t. b). Thông tin liên l c: H th ng đư ng dây thông tin bưu đi n khu quy ho ch đư c đ u n i t tuy n cáp quang bưu đi n d ki n xây d ng theo đư ng quy ho ch m t c t 40m phía B c khu quy ho ch. M ng lư i thông tin trong khu v c đư c thi t k thông qua m ng cáp g c t t ng đài cu Qu n Hoàng Mai đ n các t trong khu v c. H th ng thông tin liên l c c a khu đô th đư c l y t tuy n cáp quang bưu đi n xây d ng d c theo đư ng vành đai 2,5 phía B c khu đô th . Trong khu đô th xây d ng m t t ng đài v tinh 10.000 s và 07 t cáp khu v c. Đi u 2: - Giám đ c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n các b n v theo quy t đ nh phê duy t Quy ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công, t l 1/500 trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t đ nh này; ch trì ph i h p v i Ch đ u tư là Công ty kinh doanh phát tri n nhà Hà N i, UBND qu n Hoàng Mai, UBND phư ng Đ i Kim và phư ng Đ nh Công t ch c công b , công khai Quy ho ch chi ti t m r ng phía B c và Tây B c khu đô th m i Đ i Kim - Đ nh Công, t l 1/500 đư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n; Hư ng d n ch đ u tư l p báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng, thi t k đô th trình các c p có th m quy n xem xét, th m đ nh và phê duy t theo quy đ nh c a pháp lu t. - Ch t ch UBND Qu n Hoàng Mai có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch chi ti t đư c phê duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo th m quy n và quy đ nh c a Pháp lu t. - Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 14. Đi u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám đ c các S : K ho ch và Đ u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà đ t; Ch t ch UBND qu n Hoàng Mai; Ch t ch UBND các phư ng Đ i Kim, Đ nh Công; Giám đ c Công ty Kinh doanh Phát tri n nhà Hà N i; Giám đ c, th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản