Quyết định số 88 /2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
6
download

Quyết định số 88 /2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88 /2007/QĐ-UBND về ban hành quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88 /2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 88/2007/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH V L GI I VÀ QU N LÝ Ư NG H M TRONG CÁC KHU DÂN CƯ HI N H U THU C NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp; Căn c Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy chu n xây d ng Vi t Nam; Căn c Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 13 tháng 10 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t quy ho ch - xây d ng; Căn c vào Tiêu chu n, quy ph m: Quy ho ch xây d ng ô th - Tiêu chu n thi t k TCVN-4449: 1987, quy ph m k thu t thi t k ư ng ph , ư ng qu ng trư ng ô th 20 TCN 104 - 83; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 2215/SQHKT-QHC&HT ngày 20 tháng 6 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v l gi i và qu n lý ư ng h m trong các khu dân cư hi n h u thu c a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Văn b n s 5546/UB-QL T ngày 23 tháng 11 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph và thay th i m 4 và i m 5 c a Văn b n s 3665/UB- QL T ngày 27 tháng 9 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - ban - ngành thành ph , Vi n trư ng Vi n Quy ho ch xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã - th tr n, Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH T CH - Như i u 3; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; PHÓ CH T CH - oàn i bi u Qu c h i TP; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Báo, ài thành ph ; - VPH -UB: Các PVP; Nguy n H u Tín - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, ( TMT-Tu) QUY NNH V L GI I VÀ QU N LÝ Ư NG H M TRONG CÁC KHU DÂN CƯ HI N H U THU C NA BÀN THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 88 /2007/Q -UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nguyên t c chung 1. Vi c quy nh l gi i ư ng h m trong các khu dân cư hi n h u ph i căn c trên nhu c u giao thông, thoát hi m, phòng ch ng cháy n , b trí các tuy n c p i n, c p nư c, thoát nư c, ư ng dây thông tin, yêu c u v ánh sáng, thông thoáng và v sinh môi trư ng c a khu . 2. Vi c quy nh l gi i ư ng h m nh m m c ích c i thi n i u ki n s ng các khu dân cư chưa có i u ki n quy ho ch c i t o cơ b n áp ng yêu c u v môi trư ng s ng ô th . nh ng nơi ã có quy ho ch chi ti t c i t o khu dân cư ho c ã có d án c i t o nâng c p ô th thì ph i tuân th theo quy ho ch chi ti t ư c c p thNm quy n phê duy t. 3. Quy nh l gi i ư ng h m trư c m t ph c v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t - nhà , công tác giao thuê t, chuy n m c ích s d ng t và c p gi y phép xây d ng nhà và các công trình trong h m. M t b ng l gi i các ư ng h m ph i ư c nh v rõ ràng trên b n quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m t l 1/200, ho c 1/500 ho c 1/1000 (tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương quy t nh t l b n cho phù h p) ph c v qu n lý xây d ng c a c p thNm quy n. Khi có i u ki n v kinh phí, trên cơ s Nhà nư c và nhân dân cùng làm s ki n thi t ư ng h m theo l gi i ư c quy nh v i các tiêu chuNn cao hơn, phù h p v i yêu c u phát tri n h t ng k thu t ô th c a thành ph . i u 2. nh nghĩa và phân lo i ư ng h m
  3. 1. ư ng h m là các tuy n ư ng ph c v giao thông n i b khu v c và có l gi i nh hơn 12m. 2. Trong khu dân cư hi n h u có các lo i ư ng h m như sau: a) H m chính: là ư ng h m ư c n i thông vào ư ng ph (lo i ư ng khu v c có l gi i l n hơn 12m) và các h m nhánh ho c h m c t khác. b) H m nhánh: là ư ng h m ư c n i vào ư ng ph ho c h m chính, ho c có liên thông v i h m khác. c) H m c t: là ư ng h m ch n i m t u vào ư ng h m khác ho c ư ng ph . d) L i i chung: là ư ng h m c t ph c v giao thông n i b cho m t s căn h , ư c hình thành khi phân tách lô t. i u 3. i tư ng i u ch nh và ph m vi áp d ng 1. Quy nh v các ch tiêu quy ho ch - xây d ng l gi i ư ng h m; v l p, thNm nh, phê duy t và công b quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m trong các khu dân cư hi n h u trên a bàn thành ph H Chí Minh. 2. Quy nh này không áp d ng i v i các ư ng h m thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th 1/500 ã ư c c p thNm quy n phê duy t. b) Khu v c ã th c hi n d án nâng c p ô th và ã th c hi n vi c v n ng ngư i dân hi n t xây d ng m r ng h m, ng th i chi u r ng ư ng h m m b o quy nh t i i u 4 c a Quy t nh này. Chương 2: CÁC CH TIÊU QUY HO CH XÂY D NG L GI I H M i u 4. Quy nh l gi i cho các lo i ư ng h m 1. L gi i áp d ng cho h m chính: t i thi u là 6m. Trong trư ng h p c bi t: Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ư c quy n xem xét, quy t nh l gi i áp d ng cho h m chính nh hơn quy nh trên nhưng không nh hơn 4,5m. 2. L gi i áp d ng cho h m nhánh và h m c t: theo b ng 4-1 dư i ây. B ng 4-1 STT Chi u dài h m L gi i t i thi uGhi chú
  4. 01 Nh hơn 25m 3,5m 02 25m - 50m 4,0m Khi không có tr i n 03 50m - 100m 4,5m 04 100m - 200m 5,0m 05 L n hơn 200m 6,0m 3. Chi u r ng l i i chung ư c ch n cho phép nh hơn 3,5m, nhưng không nh hơn 2m, trên cơ s ý ki n ng thu n c a các h dân. 4. nh ng nơi có m t dân cư s ng hai bên h m quá cao (trên 300 ngư i/ha) ho c d c theo h m có tr i n c n tăng thêm 0,5m cho l gi i quy nh i v i các h m có l gi i t i thi u t 3,5 - 4,5m trong b ng 4-1 trên ây. 5. i v i các qu n, huy n ven (tr các qu n n i thành cũ g m qu n 1, qu n 3, qu n 4, qu n 5, qu n 6, qu n 8, qu n 10 và qu n 11, qu n Bình Th nh, qu n Tân Bình, qu n Tân Phú, qu n Gò V p, qu n Phú Nhu n) cho phép i u ch nh quy nh chi u r ng l gi i t i thi u cao hơn quy nh (t i b ng 4-1 trên) t 0,5 - 1m và phù h p v i i u ki n th c t t i a phương. i u 5. Các quy nh v quy ho ch - ki n trúc. 1. Trong trư ng h p h m c t dài quá 150m, không có i u ki n thông h m và có i u ki n v qu t ho c ư c k t h p v i d án xây d ng m i d c h m thì ưu tiên b trí ch quay u xe v i kích thư c phù h p theo tiêu chuNn quy ph m như: - Có hình tam giác u c nh không nh hơn 7m. - Ho c có hình vuông c nh không nh hơn 12m. - Ho c có hình tròn ư ng kính không nh hơn 10m. Trong trư ng h p khu dân cư n nh và không có i u ki n qu t th c hi n theo phương án như trên thì nghiên c u b trí thêm h m c t ph d c h m ho c cu i h m t o thành ngã ba cu i h m có l gi i l n hơn 3,5m và có v t góc theo bán kính 5m quay u xe. 2. i v i các h m nhánh n i hai u v i h m chính có chi u dài t 50m tr xu ng có lưu lư ng giao thông không áng k và hi n tr ng có các căn nhà u h m xây d ng kiên c ã có gi y phép xây d ng n m d c theo ư ng h m thì cho phép xác nh l gi i như l i i chung (r ng t i thi u 2m) v i ý ki n ng thu n c a các h dân trong khu v c h m trên. 3. Không b trí xây d ng ư ng dây cao th , trung th i n i d c theo ư ng h m. Khi b trí ư ng dây h th n i thì không s d ng dây tr n. Trong trư ng h p vì i u ki n k thu t và kinh t không th xây d ng m i tuy n i n theo phương án ng m ư c thì ngành i n ph i có bi n pháp m b o an toàn theo quy nh và phù h p theo i u 4.8 - hành lang b o v lư i i n theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam ã ban
  5. hành theo Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng và theo Ngh nh s 106/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c v b o v an toàn công trình lư i i n cao áp. 4. Khi th c hi n c i t o nâng c p h m, h th ng ư ng dây i n tho i, cáp quang c n ưu tiên t ng m t o không gian thông thoáng cho h m i v i h m có l gi i t i thi u 10m. Trư ng h p t i nh ng khu v c chưa i u ki n v k thu t và kinh phí xây d ng thì cho phép ti n hành t ng bư c vi c ng m hóa. 5. T i giao l gi a các ư ng h m có l gi i l n hơn 4m, gi a h m chính v i ư ng ph ph i th c hi n v t góc theo quy nh (b ng 50% so v i quy nh cho ư ng ph theo Quy chuNn xây d ng ã ban hành). Không v t góc i v i các h m có l gi i t 4m tr xu ng v i các ư ng h m khác và công trình xây d ng c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i ph i bo tròn c nh t ng tr t và l u trên v i bán kính R = 1m gi m m c nh hư ng n lưu thông. i u 6. Các quy nh v xây d ng 1. Vi c xây d ng t ng h m xe ô tô ch áp d ng khi: a) Công trình xây d ng có kho ng không gian r ng t i thi u 3m (k t ranh l gi i h m n ranh ư ng d n xu ng h m) m b o vi c xe ô tô lên xu ng h m không nh hư ng n vi c lưu thông trên ư ng h m. b) L gi i ư ng h m l n hơn 6m. 2. Trư ng h p c n thi t cho phép ư ng h m i qua t ng tr t c a nhà m t ti n trên ư ng chính (không áp d ng i v i các qu n, huy n ven nêu t i m c 4, i u 4 c a Quy nh này), ph i m b o quy nh như sau: a) B r ng ư ng h m không nh hơn 3,5m; b) Chi u cao thông th y không nh hơn 4,25m. Trư ng h p này ch gi i quy t cho giai o n trư c m t khi chưa có i u ki n m ư ng h m khác và c n có ý ki n ng thu n c a ch s h u khu t. 3. Các yêu c u khác v xây d ng liên quan n s d ng không gian ư ng h m: Áp d ng theo i u 7.4 và i u 7.5 - Quy chuNn xây d ng Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng. i v i nhà xây d ng sát ch gi i ư ng không cho phép xây d ng c nh b c th m, v t d t xe trong ph m vi l gi i. 4. T i nh ng khu dân cư ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t có ư ng d phóng trùng v i ư ng h m hi n h u thì vi c c p phép xây d ng ph i tuân theo l gi i quy ho ch c a ư ng d phóng. Trong trư ng h p xét th y quy ho ch chi ti t
  6. xây d ng ư c duy t trư c ây không kh thi thì y ban nhân dân qu n - huy n ch ng t ch c nghiên c u i u ch nh theo quy nh hi n hành. Chương 3: L P, TH M NNH, PHÊ DUY T VÀ CÔNG B QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG L GI I Ư NG H M i u 7. V thành ph n h sơ quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m 1. B n hi n tr ng a chính và ư ng h m t l 1/200, ho c 1/500, ho c 1/1000 (theo i u ki n c th c a t ng a phương). 2. B n quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m t l 1/200, ho c 1/500 ho c 1/1000 (có danh m c các tuy n ư ng h m v i lý trình c th ). 3. Thuy t minh t ng h p và tóm t t quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m. 4. ĩa CD-ROOM lưu tr b n v quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m. 5. Biên b n l y ý ki n c a ngư i dân thông qua i di n t dân ph , các oàn th và y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n và báo cáo t ng h p v n i dung l y ý ki n. i u 8. V l p, th m nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m 1. y ban nhân dân qu n - huy n ph i h p v i ơn v tư v n thi t k quy ho ch có ch c năng l p và phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m ph c v qu n lý xây d ng. 2. Vi c l p và phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m ư c ti n hành t i các khu dân cư hi n h u ư c xác nh trong các án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c phê duy t. 3. Th i gian phê duy t t i y ban nhân dân qu n - huy n là 30 ngày làm vi c sau khi có ý ki n thNm nh c a cơ quan qu n lý xây d ng c p qu n - huy n và nh n h sơ theo i u 7 Quy nh này. 4. Trong trư ng h p c n thi t, y ban nhân dân qu n - huy n có văn b n g i S Quy ho ch - Ki n trúc có ý ki n tham v n trư c khi quy t nh. Th i gian S Quy ho ch - Ki n trúc có ý ki n tr l i là 10 ngày làm vi c. i u 9. V l y ý ki n v quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m Vi c l y ý ki n v c a nhân dân v quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m áp d ng theo Lu t Xây d ng, i u 25 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph và M c III Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng ã ban hành. i u 10. Công b quy ho ch chi ti t xây d ng và c m m c l gi i ư ng h m
  7. 1. y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m công b quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m ư c duy t thu c a gi i hành chính do mình qu n lý m i ngư i th c hi n và giám sát vi c th c hi n. 2. Hình th c công b , công khai quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m ư c áp d ng theo i u 39 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng. 3. y ban nhân dân qu n - huy n ch ng t ch c c m m c tim quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m k t h p trên b n t l 1/200, ho c 1/500, ho c 1/1000 qu n lý v i ngoài th c a thu c ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý, theo nguyên t c xác nh th t ưu tiên phù h p yêu c u qu n lý quy ho ch xây d ng t i a phương, trên cơ s có b n a chính do S Tài nguyên và Môi trư ng cung c p. 4. Nguyên t c chung xác nh l gi i h m là l y tim ư ng hi n h u m r ng u hai bên và tùy theo tình hình hi n tr ng s nghiên c u, xác nh l a ch n tim ư ng h m h p lý nh t qu n lý. i v i các ư ng h m khúc khu u gây tr ng i cho giao thông, khi xác nh l gi i c n thi t k vi c n n h m. 5. y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m t ch c vi c ti p nh n, x lý và cung c p các thông tin v quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m khi có yêu c u. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 11. V nguyên t c t qu n 1. i v i l i i chung khi xác nh l gi i và c i t o ch nh trang ư ng h m s do các h dân trong khu t quy t nh nhưng không trái v i m c t i thi u quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy nh này. Nhà nư c khuy n khích m r ng các l i i chung m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy, thoát hi m và môi trư ng thông thoáng cho khu . 2. Trong trư ng h p l i i chung và h m c t không m b o các yêu c u v phòng cháy ch a cháy, y ban nhân dân qu n - huy n c n ch o, hư ng d n và h tr c ng ng dân cư trong h m th c hi n vi c hi n t m r ng và ch nh trang h m t các tiêu chuNn quy nh. 3. y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng k ho ch c th và t ch c l p d án c i t o các ư ng h m chưa t yêu c u theo b n Quy nh này trên tinh th n Nhà nư c và nhân dân cùng làm. Trư ng h p ã có ý ki n th ng nh t c a ngư i dân trong khu v c v hư ng u tư nâng c p c i t o ư ng h m thì ưu tiên tri n khai th c hi n. V nguyên t c kinh phí u tư c i t o nâng c p h th ng h t ng k thu t ô th trong khu (m r ng các ư ng h m, c ng rãnh thoát nư c, tuy n c p nư c…) trên cơ s xã h i hóa, Nhà nư c và nhân dân cùng làm. i u 12. Phân công trách nhi m
  8. 1. y ban nhân dân qu n - huy n: a) Khi kho ng cách gi a các ư ng ph (có l gi i l n hơn 12m) vư t quá 180m, thì trong quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 ư c phê duy t theo phân c p c n nghiên c u phương án m thêm ư ng ph ho c ư ng h m có tính kh thi tăng cư ng giao thông khu v c. b) Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n t ch c rà soát l i l gi i các ư ng h m ã ư c phê duy t trư c ây nhưng không kh thi và căn c các quy nh ư c ban hành theo Quy t nh này xem xét, i u ch nh và phê duy t l i, ng th i t ch c nâng c p c i t o các ư ng h m không m b o yêu c u i l i và phòng cháy ch a cháy trên a bàn. c) Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m ch ng xây d ng k ho ch th c hi n vi c k t h p t ch c c m m c tim quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i ư ng h m trên b n t l 1/200, ho c 1/500, ho c 1/1000 qu n lý v i ngoài th c a ph c v công tác qu n lý xây d ng công trình trên tuy n ư ng h m. Trong trư ng h p c n thi t thì ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng gi i quy t. d) Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n có trách nhi m qu n lý ch t ch vi c s d ng t và xây d ng công trình trong ph m vi l gi i các ư ng h m ư c duy t ho c ã ư c c i t o, nâng c p thu c a gi i hành chính do mình qu n lý. ) y ban nhân dân qu n - huy n ph i h p v i S Tài chính, S Quy ho ch - Ki n trúc xác nh và phê duy t kinh phí thi t k , thNm nh i v i h sơ quy ho ch chi ti t xây d ng l gi i h m phù h p theo Quy t nh s 06/2005/Q -BXD ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành nh m c chi phí quy ho ch xây d ng. 2. S Quy ho ch - Ki n trúc: a) S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m ph i h p v i S Giao thông - Công chính, S Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân các qu n - huy n rà soát l i tuy n và l gi i các ư ng d phóng (có l gi i l n hơn 12m) trong các khu dân cư hi n h u ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t trư c ây nhưng hi n nay không còn phù h p, t ng h p trình y ban nhân dân thành ph xét duy t i u ch nh. b) S Quy ho ch - Ki n trúc có trách nhi m theo dõi, ki m tra t ng h p nh ng v n vư ng m c trong quá trình th c hi n Quy nh này, báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. 3. S Giao thông - Công chính ph i h p v i S Tài chính i v i các d án liên quan n a gi i hành chính t 2 qu n, huy n tr lên và v i y ban nhân dân qu n - huy n i v i các d án a bàn t ng qu n, huy n xu t chính sách b i thư ng, h tr cho các t ch c, h gia ình, cá nhân khi th c hi n d án m ư ng. 4. S Xây d ng ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n trong vi c qu n lý c p phép xây d ng, qu n lý sau c p phép xây d ng theo úng l gi i ư ng h m ã ư c phê duy t.
  9. 5. S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n rà soát các ư ng h m chưa m b o yêu c u phòng cháy và ch a cháy y ban nhân dân qu n - huy n có k ho ch l p, phê duy t l gi i và ti n hành c i t o nâng c p k p th i./.
Đồng bộ tài khoản