Quyết định số 88/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 88/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 88/TTg về những nội dung chủ yếu của chương trình xây dựng Trung tâm Y Tế chuyên sâu Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 88/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88-TTg Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1995 QUY T Đ NH V NH NG N I DUNG CH Y U C A CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG TRUNG TÂM Y T CHUYÊN SÂU HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a H i ng th m nh lu n ch ng kinh t - k thu t c p Nhà nư c s 3712 UB/VPT ngày 9-12-1994 v chương trình Trung tâm Y t chuyên sâu Hà N i; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH i u 1. Nay phê chuNn chương trình xây d ng Trung tâm Y t chuyên sâu Hà N i v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu chương trình: M c tiêu chung: Xây d ng và phát tri n các cơ s y t - y h c Hà N i thành m t trung tâm m nh, t ng bư c hi n i hoá theo k p trình khu v c và th gi i, góp ph n quan tr ng trong công tác b o v chăm sóc s c kho nhân dân v i ch t lư ng ngày càng cao. M c tiêu c th : - i m i và b sung các trang thi t b nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr . - u tư xây d ng và s a ch a nâng c p cơ s h t ng phù h p v i trang thi t b và ph c v t t cho ngư i b nh. - Tăng cư ng ào t o, b túc cán b có trình cao v chuyên môn và qu n lý. 2. Ph m vi l a ch n u tư Trung tâm Y t chuyên sâu Hà N i: a) Giai o n 1: năm 1995-1996: u tư t p trung cho 5 cơ s : B nh vi n B ch Mai, B nh vi n Vi t - c, Quân y Vi n 108, B nh vi n H u ngh và Trư ng i h c Y Hà N i.
  2. b) Giai o n 2: t năm 1997 n năm 2000: Ti p t c tri n khai u tư m t s ơn v mũi nhon u ngành c a các b nh vi n trên a bàn Hà N i. 3. Nhi m v c a các ơn v trong Trung tâm Y t chuyên sâu Hà N i: - Th c hi n các k thu t cao thu c chuyên ngành nh m nâng cao ch t lư ng chNn oán và i u tr . - Là cơ s th c hành c a i h c Y, Dư c Hà N i, b o m ch t lư ng ào t o i h c và sau i h c cho ngành Y t . - Ti n hành các công trình nghiên c u khoa h c trình k thu t cao. - Ch o v khoa h c k thu t chuyên ngành, b o m m t bư c phát tri n m i v y t và y h c. - M r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c y t - y h c. 4. Các bư c th c hi n n i dung chương trình: a) Giai o n 1 (1995-1996): u tư nâng c p trang thi t b và cơ s v t ch t cho b nh vi n B ch Mai, B nh vi n H u ngh , B nh vi n Vi t - c và Trư ng i h c Y Hà N i trên các cơ s ch y u sau: - Các Labo chNn oán, - Các phòng xét nghi m, - Các ơn v i u tr , - Khoa Qu c t , - Các phương ti n gi ng d y hi n i, - Xây d ng m i và s a ch a cơ s h t ng áp ng v i trang thi t b hi n i. b) Giai o n 2 (1997-2000): - Ti p t c u tư cho các B nh vi n B ch Mai, B nh vi n Vi t - c, B nh vi n H u ngh , Quân y vi n 108 và Trư ng i h c Y Hà N i. - M r ng u tư cho các ơn v mũi nh n chuyên sâu c a các ơn v u ngành trên a bàn Hà N i. 5. Kinh phí: a) Ngu n kinh phí bao g m:
  3. - Ngân sách Nhà nư c c p theo d án c th cho t ng b nh vi n và ơn v mũi nh n ghi trong chương trình. - Ngu n vi n tr (vi n tr không hoàn l i c a các chính ph và các t ch c Qu c t ). - V n vay v i lãi su t th p xây d ng Trung tâm Y t chuyên sâu. b) Cơ c u u tư: - 50% dành cho trang thi t b y t chuyên dùng, b o m tính hi n i, nh m chNn oán và i u tr có hi u qu cao, ng th i cân i gi a trang thi t b hi n i v i kh năng qu n lý v n hành, phù h p v i kh năng tài chính. Trong quá trình i m i trang thi t b y t , ph i có bi n pháp s d ng th t t t các trang thi t b ã có. - 10% ph tùng thay th và các lo i v t tư khác. - 20% cho ào t o cán b . - 20% cho xây d ng cơ b n. c) Thu h i v n: B Y t ch o 5 cơ s : B nh vi n B ch Mai, B nh vi n H u ngh , B nh vi n Vi t - c, Quân y Vi n 108, Trư ng i h c Y Hà N i và các ơn v khác ư c u tư có bi n pháp thu h i m t ph n v n u tư theo các quy nh c a Nhà nư c ti t ki m cho ngân sách Nhà nư c. i u 2. B trư ng B Y t ch u trách nhi m thành l p và tr c ti p ch o Ban Ch o chương trình xây d ng Trung tâm Y t chuyên sâu Hà N i th c hi n chương trình theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3. B Tài chính và U ban K ho ch Nhà nư c có trách nhi m b trí kinh phí và c p kinh phí hàng năm cho Trung tâm Y t chuyên sâu Hà N i theo ngh c a B Y t . i u 4. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , các B trư ng Y t , Tài chính, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c và Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản