Quyết định số 880/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 880/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 880/1999/QĐ-TTg về việc xử lý lỗ phát sinh do rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong kinh doanh phân bón nhập khẩu năm 1997 và 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 880/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 880/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ XỬ LÝ LỖ PHÁT SINH DO RỦI RO TỶ GIÁ NGOẠI TỆ TRONG KINH DOANH PHÂN BÓN NHẬP KHẨU NĂM 1997 VÀ 1998 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4459TC/TCDN ngày 06 tháng 9 năm 1999), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 754/CV-NHNN7 ngày 16 tháng 8 năm 1999), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 286 BNN/KH ngày 09 tháng 8 năm 1999), của Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 791/VGCP-NLTS ngày 10 tháng 8 năm 1999), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5280BKH/TMDV ngày 11 tháng 8 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trích 59.124 triệu đồng (Năm mươi chín tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu đồng) từ Quỹ bình ổn giá để hỗ trợ một phần lỗ phát sinh rủi ro tỷ giá ngoại tệ trong năm 1997 và năm 1998 về kinh doanh phân bón nhập khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp có tên sau đây : 1. Công ty Thương mại và dịch vụ Hải Phòng : 22.513 triệu đồng; 2. Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp : 31.089 triệu đồng; 3. Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hoá : 1.390 triệu đồng; 4. Công ty Vật tư nông nghiệp Quảng Nam : 1.446 triệu đồng; 5. Công ty Vật tư Kỹ thuật Bình Định : 838 triệu đồng; Công ty Xovimex Đồng Tháp : 1.848 triệu đồng; Điều 2. Các doanh nghiệp phải sử dụng ngay số tiền được cấp bù lỗ nêu tại Điều 1 Quyết định này để trả nợ ngân hàng.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 1 và Điều 3, - Thủ tướng các Phó Thủ tướng : . Nguyễn Tấn Dũng, . Nguyễn Công Tạn, - UBND các tỉnh và thành phố Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Tháp, - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Tấn Dũng - VPCP : BTCN, các PCN : . Nguyễn Quốc Huy, . Nguyễn Công Sự, các Vụ : CN, NN, TTTT& BC, - Lưu : KTTH (3) Văn thư.
Đồng bộ tài khoản