Quyết định số 880/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 880/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 880/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực cho 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 880/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 880/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C H TR LƯƠNG TH C CHO 4 HUY N VÙNG CAO NÚI Á T NH HÀ GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Tài chính (công văn s 5280/BTC-NSNN ngày 08 tháng 5 năm 2008) QUY T NNH: i u 1. B Tài chính xu t g o d tr qu c gia h tr lương th c cho t nh Hà Giang trong 2 năm (2008 – 2009), m i năm 564 t n, th c hi n vi c khoanh nuôi, b o v r ng t i 4 huy n vùng núi á t nh Hà Giang. i u 2. M c h tr g o th c hi n theo Quy t nh s 304/2005/Q -TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m giao r ng, khoán b o v r ng cho h gia ình và c ng ng trong buôn, làng là ng bào dân t c thi u s t i ch các t nh Tây Nguyên. i u 3. Cư c v n chuy n s g o nêu trên: C c d tr qu c gia m nhi m v n chuy n g o t kho d tr qu c gia n trung tâm các huy n l c a t nh Hà Giang y ban nhân dân t nh ti p nh n g o và phân ph i cho các h dân. y ban nhân dân t nh Hà Giang s d ng ngân sách a phương th c hi n vi c v n chuy n g o t các huy n l thu c T nh phân ph i n các h dân. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Lao ng, Thương binh và Xã h i, Ch t ch y ban nhân dân Hà Giang và các B ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng các Phó Th tư ng CP; - Ban ch o Tây B c;
  2. - Văn phòng Qu c h i; - UB Dân t c c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW ng; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, TT T; - Lưu KTN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản