Quyết định số 885/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 885/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 885/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng bể bơi thi đấu và tập luyện Trung tâm Thể dục Thể thao thành tích cao, thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 885/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 885/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BỂ BƠI THI ĐẤU VÀ TẬP LUYỆN TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 1845/UB-VP ngày 21 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1371/TT-TCĐC ngày 11 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 49.950 m2 đất thuộc phường Hòa Cường, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Sở Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng để xây dựng bể bơi thi đấu và tập luyện Trung tâm Thể dục Thể thao thành tích cao theo đúng Dự án đầu tư đã được duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ sơ đồ khu vực thu hồi đất, giao đất số 780/99 ĐC-NĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng xác lập và được ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng duyệt. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm : 1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước; 2. Chỉ đạo việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình; 3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, ủy ban Thể dục Thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà
  2. Nẵng, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, - ủy ban Thể dục Thể thao, - Tổng cục Địa chính, - ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, - Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Công Tạn - Sở Thể dục Thể thao thành phố Đà Nẵng, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ VX, - Lưu : NN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản