Quyết định số 889/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
16
lượt xem
2
download

Quyết định số 889/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 889/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 889/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 889/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU T TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 3207/UB-VP ngày 27 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1367/TT-TCĐC ngày 10 tháng 9 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thu hồi 4.611,4 m2 đất tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và giao cho Ban Quản lý Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Tân Thành sử dụng 78.375,7 m2 đất (gồm 4.611,4 m2 đất thu hồi trên và 73.764,3 m2 đất Thủ tướng Chính phủ đã thu hồi của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và giao lại cho ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý tại Quyết định số 512/TTg ngày 28 tháng 8 năm 1995) để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Tân Thành. Sau khi xây dựng xong, Ban Quản lý Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Tân Thành phải bàn giao lại toàn bộ diện tích đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt giao đất cho từng công trình theo đúng quy định của pháp luật đất đai. Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo tờ bản đồ khu vực xin giao đất, ký hiệu số K8 - PM - 99, tỷ lệ 1/1.000 do Sở Địa chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác lập ngày 25 tháng 8 năm 1999 và được ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu duyệt ngày 27 tháng 8 năm 1999. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm : 1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;
  2. 2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công công trình; 3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Tân Thành, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, - Tổng cục Địa chính, - ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, - Sở Địa chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, - ủy ban nhân dân huyện Tân Thành, Nguyễn Công Tạn - Ban Quản lý Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm hành chính huyện Tân Thành, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ : CN, ĐP 2, - Lưu : NN (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản