Quyết định số 889/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 889/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 889/QĐ về việc công bố 41 tiêu chuẩn Việt Nam và hiệu lực bắt buộc áp dụng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 889/QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 889/QĐ Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1991 QUY T Đ NH CÔNG B 41 TIÊU CHU N VI T NAM VÀ HI U L C B T BU C ÁP D NG CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c các Đi u 11, 12 và 13 c a Pháp l nh ch t lư ng hàng hoá ngày 27 tháng 12 năm 1960; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n - Đo lư ng - Ch t lư ng, QUY T Đ NH Đi u 1. Công b 41 (b n mươi m t) Tiêu chu n Vi t Nam (Danh m c kèm theo) do U ban Khoa h c Nhà nư c đã ban hành là các Tiêu chu n vi t Nam b t bu c áp d ng. Đi u 2. Hi u l c b t bu c áp d ng c a các Tiêu chu n Vi t Nam đã đư c công b t i Đi u 1 k t ngày ký Quy t đ nh này. Đi u 3. M i t ch c, cá nhân ph i tuân theo Tiêu chu n Vi t Nam b t bu c áp d ng k t ngày có hi u l c. Đoàn Phương (Đã ký) DANH M C TCVN B T BU C ÁP D NG (Công b theo Quy t đ nh s 889-QĐ ngày 31-12-1991 c a Ch nhi m U ban Khoa h c Nhà nư c) STT S hi u TCVN Tên tiêu chu n Ghi chú 1 2 3 4 1 326-88 D ng c dung tích b ng thu tinh dùng trong thí nghi m. Yêu c u k thu t 2 2289-78 Quá trình s n xu t. Yêu c u chung v an toàn. 3 2292-78 Công vi c sơn. Yêu c u chung v an toàn. 4 2293-78 Gia công g . Yêu c u chung v an toàn. 5 2294-78 Nhi t luy n kim lo i. Yêu c u chung v an toàn. 6 3146-46 Công vi c hàn đi n. Yêu c u chung v an toàn. 7 3147-90 Quy ph m k thu t an toàn trong công tác x p d .
  2. 8 3149-79 T o các ch t ph kim lo i và các l p ph vô cơ. Yêu c u chung v an toàn. 9 3164-79 Các ch t đ c h i. Phân lo i và yêu c u chung v an toàn. 10 3254-89 An toàn cháy. Yêu c u chung. 11 3255-85 An toàn n . Yêu c u chung. 12 3718-82 Trư ng đi n t t n s radic. Yêu c u an toàn. 13 4044-85 Quy ph m ngăn ng a ô nhi m bi n do t u gây ra. K t c u và trang thi t b c a tàu. 14 4162-82 Xi téc ôtô. Yêu c u k thu t. 15 4206-86 H th ng l nh. K thu t an toàn. 16 4244-86 Quy ph m k thu t an toàn thi t b nâng. 17 4245-86 Quy ph m k thu t an toàn và v sinh trong s n xu t, s d ng axetylen, ôxy đ gia công kim lo i. 18 4337-86 Xà lan giao nh n và V n chuy n xăng d u. Yêu c u k thu t đo lư ng. 19 4397-87 Quy ph m an toàn b c x ion hoá . 20 4476-87 D ng c đo đi n. Yêu c u k thu t chung. 21 4487-88 T m chu n đ c ng. Yêu c u k thu t. 22 4498-88 Phương ti n b o v t p th ch ng b c x ion hoá. Yêu c u k thu t chung. 23 4512-88 Quy ph m v n chuy n hàng nguy hi m b ng đư ng bi n. 24 4520-88 Đ i lư ng V t lý và đơn v đ i lư ng v t lý. Các v n đ chung. 25 4521-88 Đ i lư ng và đơn v đi n t . 26 4522-88 Đ i lư ng và đơn v cơ. 27 4525-88 Đ i lư ng và đơn v quang và b c x đi n t có liên quan. 28 4526-88 Đ i lư ng và đơn v không gian, th i gian và các hi n tư ng tu n hoàn. 29 4535-88 Qu cân kh i lư ng đ n 50 kg. Yêu c u k thu t. 30 4586-88 V t li u n . Quy ph m an toàn v b o qu n v n chuy n và s d ng. 31 4744-89 Quy ph m k thu t an toàn trong các cơ s cơ khí.
  3. 32 4756-89 Quy ph m n i đ t và n i không các thi t b đi n. 33 4988-89 Cân không t đ ng. Yêu c u đo lư ng. 34 5053-90 Màu s c tín hi u và d u hi u an toàn 35 5178-90 Quy ph m k thu t an toàn trong khai thác và ch bi n đá l thiên. 36 5279-90 An toàn n . B i cháy. Yêu c u chung 37 5326-91 Quy ph m k thu t khai thác m l thiên. 38 5334-91 Thi t b đi n kho d u và s n ph m d u. Quy ph m k thu t an toàn trong thi t k và l p đ t. 39 2244-91 H th ng dung sai và l p ghép. Khái ni m chung, dãy dung sai và sai l ch cơ b n. 40 2245-91 H th ng dung sai và l p ghép. Dung sai và l p ghép. 41 2511-7 Nhám b m t. Thông s và đ c tính.
Đồng bộ tài khoản