Quyết định số 89/2001/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 89/2001/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2001/QĐ-BNN về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2001/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2001/Q -BNN Hà N i, ngày 06 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 89/2001/Q -BNN NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2001 V VI C ĂNG KÝ CHÍNH TH C, ĂNG KÝ B SUNG VÀ ĂNG KÝ C CÁCH M T S LO I THU C B O V TH C V T VÀ DANH M C Ư C PHÉP S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c i u 26, Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t, công b ngày 15/02/1993; Căn c i u l qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và Ch t lư ng s n ph m. QUY T NNH i u 1: Cho ăng ký chính th c 09 lo i thu c b o v th c v t vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo) g m: 02 lo i thu c tr sâu, 01 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 04 lo i thu c tr c , 02 lo i thu c kích sinh trư ng cây tr ng. i u 2: Cho ăng ký b sung 90 lo i thu c b o v th c v t g m: 48 lo i thu c tr sâu, 29 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng, 11 lo i thu c tr c , 01 lo i thu c tr chu t, 01 lo i thu c kích thích sinh trư ng cây tr ng vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo). i u 3: Chuy n thu c tr c Gramoxone 20SL ho t ch t là Paraquat, t danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng sang danh m c thu c ư c phép s d ng Vi t Nam. Ph m vi s d ng lo i thu c này do C c B o v th c v t quy nh. i u 4: Cho ăng ký c cách 2 lo i thu c tr b nh h i cây tr ng có tên thương phNm là Sông Lam 333 50 ND và Exin 4.5 HP v i cùng ho t ch t Acid salycylic vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam (có danh m c kèm theo).
 2. i u 5: Vi c xu t khNu, nh p khNu các lo i thu c b o v th c v t ban hành kèm theo quy t nh này ư c th c hi n theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n vi c xu t khNu, nh p khNu hàng hoá thu c di n qu n lý chuyên ngành nông nghi p theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005. i u 6: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. C c b o v th c v t ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t cách s d ng an toàn và hi u qu các thu c b o v th c v t k trên. i u 7: Ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c Công ngh và CLSP, Th trư ng các ơn v thu c B và các t ch c, cá nhân trong nư c và ngư i nư c ngoài qu n lý, s n xu t, kinh doanh buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao c Phát ( ã ký) CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ CHÍNH TH C VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2001/Q -BNN-BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) Tên ho t ch t Tên thương M c ích Tên t ch c xin ăng ký m i xin ăng xin ăng ký chính th c ký chính th c Thu c tr sâu 1 Alanycarb 95% Onic 30 EC Tr sâu xanh da Otsuka Chemical láng h i l c Co., Ltd, Japan 2 Chromafenozide Phares 50 Tr sâu xanh da Nippon Kayaku Co., 91% EC láng h i u tương Ltd, Tokyo Japan Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Iminoctadine Bellkute 40 Tr b nh ph n Dainippon Ink 93% WP tr ng h i dưa Chimicals, Inc, Japan. chu t Thu c tr c 1. Imazapic 96.9% Cadre 240 tr c h i mía BASF Singapore Pte Ltd
 3. AS 2. Fluometuron Cottonex 50 tr c h i bông Agan Chemical 94% SC Manufacturers Ltd, Israel 3. Imazosulfuron Quissa 10SC tr c h i lúa Takeda Chemical Ind 97% Ltd 4. Quizalofop - P - Targa tr c h i l c Nissan Chem. Ind Ltd, Ethyl 98% Supper 5 EC Tokyo, Japan Kích thích sinh trư ng cây tr ng 1. Paclobutrazol Supper kích thích ra hoa Tan Quy Co., TP. H 95% Cultar Mix cây xoài Chí Minh 10 WP 2. Nucleotide L c Phong kích thích sinh Vi n B o v th c v t (Adenylic acid, 95 0,05 L trư ng cây chè guanylic acid, cytidylic acid, uridylic acid) CÁC THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ B SUNG VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2001/Q -BNN-BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT) TT Tên thương Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng ký Tên t ch c xin m i xin ăng có trong danh ăng ký ký m c 1 Abatimec 1.8 Abamectin - t tên Cty TNHH EC Thương m i ng - sâu tơ h i b p c i Xanh, tp HCM 2 Arriphos 40 Dimethoate - t tên Cty TNHH - TM EC Thái Nông - b xít h i lúa 3 Bulldock 025 Beta - - r p h i l c, ngô; sâu Bayer Agritech Sài EC Cyfluthrin cu n lá h i u, r p Gòn h i thu c lá 4 Bitam 2.5 EC Deltamethrin - t tên Aventis CropScience - b xít h i lúa Vietnam 5 Butal 10 WP Buprofezin - t tên Jiangyin Jianglian Industry Trade
 4. Co., Ltd, China - r y nâu h i lúa 6 Binhdan 95 Nereistoxin 95 WP: r p sáp h i cà Jiangyin Jianlian WP, 18 SL, 10 phê Industry Trade H Co., Ltd, China 18 SL: sâu keo h i lúa, sâu c thân h i mía, r y xanh h i lúa, r p sáp h i cà phê, sâu tơ h i b p c i, r p h i rau, sâu c qu h i nhãn 10H: i d ng, sâu c thân h i lúa, ngô, mía 7 Binh - 58 40 Dimethoate b trĩ, b xít, r y xanh Jiangyin Jianlian EC h i lúa; r p h i u Industry Trade xanh, thu c lá; r p sáp Co., China h i cam, cà phê 8 Bullet 48 EC Chlorpyrifos - t tên Imaspro Resources Sdn Bhd Malaysia - sâu khoang h i l c 9 Brightin 1,8 Abamectin - t tên Hoa Ki u PTE Ltd EC - sâu tơ h i b p c i 10 Canon 100 SL Imidacloprid - t tên Công ty v t tư KTNN C n Thơ - b trĩ h i dưa chu t 11 Callous 500 Profenofos - b trĩ h i lúa Arysta Agro EC Vietnam Corporation 12 Colt 95 WP Nereistoxin - t tên Cty TNHH Thanh Sơn Hóa Nông - sâu phao h i lúa 13 Cyrin 10 EC Cypermethrin - sâu c qu h i xoài Công ty TNHH Nông Phát 14 Cyfitox 300 Dimethoate 280 - h n h p 2 ho t ch t Cty TNHH Kinh EC g/l + Alpha - doanh XNK Hòa Cypermethrin - r p sáp h i cà phê Bình 20 g/l 15 Cyperkill 5 EC Cypermethrin - sâu tơ h i b p c i, Mitchell Cotts sâu khoang h i u Chem. Ltd
 5. tương 16 Delta 2.5 EC Deltamthrin - t tên Cty TNHH TM - DV Thanh Sơn - sâu khoang h i c i Hóa Nông xanh 17 Dibadan Nereistoxin 95 WP: tr sâu Công ty TNHH khoang h i ngô, sâu tơ Nông dư c i n 18 SL, h i b p c i, r y h i Bàn bông, r p sáp h i cà 95 WP phê. 18 SL: tr sâu c thân, r y nâu h i lúa, sâu tơ h i b p c i, r y h i bông, r p h i ngô. 18 Dibacide 50 Fenobucarb - t tên Cty TNHH Nông EC dư c i n Bàn - r y nâu h i lúa 19 Diptecide 90 Trichlorfon - t tên Cty TNHH Bình WP Phương, ng a, - b xít h i lúa Hà N i 20 Dizorin 35 EC Dimethoate 300 - sâu xanh h i cà chua Cty TNHH - TM g/l + Tân Thành, C n Cypermethrin Thơ 50 g/l 21 Difluent 25 Buprofezin - i hàm lư ng ho t Cty TNHH Nông WP ch t dư c i n Bàn - r y nâu h i lúa 22 Dragon 585 Cypermethrin - h n h p 2 ho t ch t Imaspro Resources EC 5,5 % + Sdn Bhd Malaysia Chlorpuiphos - r p h i cây có múi 53,0 % 23 Kinalux 25 EC Quinalphos - sâu xanh h i cà chua United Phosphorus Ltd, India 24 Lannate 40 SP Methomyl - b trĩ h i dưa h u Du Pont Far East Inc USA - sâu xanh h i cà chua 25 Lorsban 15 G Chlorpyrifos - sâu c thân h i lúa Dow Ethyl AgroSciences B.V 26 Monster 75 Acephate - r y h i dưa, r p sáp Cty TNHH Nông WP h i cà phê dư c i n Bàn
 6. 27 Meta 2.5 EC Deltamethrin sâu phao h i lúa Cty TNHH - TM Tân Thành, t nh C n Thơ 28 Marshal Carbosulfan 200 SC: r y nâu h i FMC lúa, b trĩ h i dưa h u, International, USA 200 SC, 5 G r p sáp h i cà phê 5 G: tuy n trùng h i cà phê, r y nâu h i lúa 29 Nurelle D Chlorpyrifos sâu tơ h i b p c i, giòi Dow 25/2.5 EC 250 g/l + c lá h i rau c i AgroSciences B.V Cypermethrin 25 g/l 30 Nugor 40 EC Dimethoate - b xít h i lúa, nh n United Phosphorus h i cây có múi, r p Ltd, India sáp h i cà phê 31 Ortus 5 SC Fenpyroximate nh n h i v i, nh n Nihon Nohyaku h i ào, hoa h ng Co., Ltd, Tokyo, Japan 32 Perkill 50 EC, Permethrin 10 EC: r p v y h i cà United Phosphorus phê Ltd, India 10 EC 50 EC: b xít h i lúa, r p sáp h i cà phê 33 Permecide 50 Permethrin sâu khoang h i l c Hoa Ki u PTE Ltd EC 34 Pounce 10 EC Permethrin bõ trĩ, b xít h i lúa FMC International, USA 35 Pasha 50 DD Fenobucarb - t tên Cty TNHH TM- DV Thanh Sơn - r y nâu h i lúa Hóa Nông 36 Sherbush 5 Cypermenthrin sâu keo h i lúa Công ty v t tư ND, nông nghi p Ti n Giang 10 ND 37 Shertox 25 EC, Cypermenthrin 25 EC: i hàm lư ng Cty TNHH An ho t ch t, sâu khoang Nông 5 EC h i l c; 5 EC: b xít h i lúa 38 Shachong Nereistoxin i hàm lư ng ho t Hoa Vi t Trade shuang ch t, sâu c thân h i Corp Ltd,
 7. lúa Guangxi, China 50 SP/BHN 39 Shaling Nereistoxin - t tên Cty TNHH Kinh Shuang doanh XNK Hòa - sâu c thân h i lúa bình, Hà N i 95 WP 40 Sumi - alpha Esfenvalerate - b xít h i lúa Sumitomo Chemical Co., Ltd 5 EC 41 Taginon 18 Nereistoxin 18 SL: b trĩ h i lúa, Cty TNHH-TM SL, Tân Thành, t nh 95 WP: i d ng tr C n Thơ 95 WP nâu h i lúa 42 Terex 90 SP Trichlorfon - t tên Công ty TNHH TM & DV Ng c - Sâu khoang h i b p Tùng c i 43 Tricel 20 EC Chlorpyrifos - t tên Excel Industries Ltd, India - sâu xanh h i u tương 44 Tungrin 10 EC Cypermethrin - t tên Công ty TNHH TM & DV Ng c - b xít h i lúa Tùng 45 Tungsong 18 Nereistoxin - t tên Công ty TNHH SL TM & DV Ng c - Sâu c thân h i lúa Tùng 46 Unitox 5 EC Alpha - - t tên Search Chem. Cypermethrin Industries Ltd, - b xít h i lúa India 47 Visher 10 EW, Cypermethrin 10 EW: i d ng, sâu Cty Thu c sát xanh h i thu c lá, trùng Vi t Nam 25 EW 25 EW: i d ng, r p h i cam 48 Watox 40 EC Dimethoate - t tên Cty TNHH Vi t Th ng - B c Giang - b xít h i lúa Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Antracol 70 Propineb - b nh thán thư h i cà Bayer Agritech Sài WP phê Gòn
 8. 2 Anvil 5 SC Hexaconazole - b nh lem lép h t h i Syngenta Vietnam lúa, m lá h i l c, Ltd khô v n h i ngô, ph n tr ng h i xoài, hoa h ng 3 Appencarb Carbendazim - b nh thán thư h i t Handelsgesellschat super Detlef Von Appen MBH 75 DF 4 Alpine 80 WP Fosetyl - - t tên Cty Thu c tr sâu Aluminium Sài Gòn - b nh sương mai h i cà chua 5 Arin 50 SC Carbendazim - t tên Cty TNHH TM & DV Ng c Tùng - b nh o ôn h i lúa 6 Anlicin 5 SL, Validamycin - i d ng. Cty TNHH An Nông 3 SL 5 SL: b nh khô v n h i lúa 3 SL: b nh khô v n h i lúa 7 AnnongManco Mancozeb - t tên Cty TNHH An Nông 80 WP - b nh sương mai h i khoai tây 8 Ben 50 WP Benomyl - b nh vàng lá h i lúa Hoa Ki u PTE Ltd 9 BordoCop Copper Sulfate - t tên, b nh sương Tan Quy Co., Super mai h i v i tp H Chí Minh 25 WP 10 Benvil 50 SC Carbendazim - t tên, b nh khô v n Công ty TNHH h i lúa An Nông 11 Binhconil Chlorothalonil - b nh ch m xám h i Jiangin Jianglian chè, m nâu h i Industry Trade 75 WP thu c lá, khô v n h i Co., Ltd lúa, m lá h i u cove 12 Crop - Care Carbendazim - t tên, b nh khô v n Imaspro Resources h i lúa Sdn Bhd Malaysia 500 SC
 9. 13 Damycine 3 Validamycin - t tên, b nh khô v n Cty TNHH Nông SL., h i lúa dư c i n bàn, Qu ng Nam 5 WP 14 Dizeb - M 45 Mancozeb - b nh thán thư h i Jiangyin Jianglian 80 WP dưa h u, b nh khô Industry Trade v n, o ôn h i lúa, r Co., Ltd s t h i cà phê, m lá h i ngô, m nâu h i thu c lá, r s t h i u tương. 15 Forwanit 50 Chlorothalonil - i d ng, b nh khô Forward SC v n h i lúa, r s t h i International Ltd cà phê 16 Folpan 50 WP, Folpet 50 WP: b nh khô v n, Makhteshim - 50 SC b nh o ôn h i lúa, Chemical Works Ltd, Israel 50 SC: i d ng, b nh khô v n h i lúa, b nh thán thư h i xoài 17 Hidrocop 77 Copper - t tên Tan Quy Co., WP Hydrocide - b nh sương mai h i tp. H Chí Minh cà chua 18 Manage 5 WP Imibenconazole - b nh thán thư h i Hokko Chemical v i, m em hoa Industry Co., Ltd h ng, ph n tr ng h i dưa chu t, thán thư h i xoài 19 Nustar 40 EC Flusilazole - b nh vàng lá lúa Du Pont Far East Inc USA - b nh lem lép h t 20 OK - Sulfolac Sulfur - t tên Tan Quy Co., tp. H Chí Minh 80 DF - b nh ph n tr ng h i xoài 21 One-Over 40 Isoprothiolane - t tên Cty TNHH Nông EC dư c i n Bàn - b nh o ôn h i lúa 22 Prota 50WP Iprodione - t tên, b nh lem lép Cty TNHH-TM h t h i lúa Tân Thành. t nh C n Thơ 23 Sumi-Eight Diniconazole - b nh lem lép h t h i Sumitomo
 10. 12.5 WP lúa Chemical Co., Ltd 24 TQ-Metaxyl Metalaxyl - t tên, b nh sương Tan Quy Co.. TP. 25 WP mai h i v i H Chí Minh 25 Tilvil 50 SC Carbendazim - t tên Cty TNHH Kinh doanh XNK Hoà - b nh khô v n h i lúa Bình 26 Tridozole 75 Tricyelazole - t tên Cty TNHH WP Thương m i ng - b nh o ôn h i lúa Xanh, TP.HCM 27 Viram Plus Carbendazim - h n h p hai ho t Công ty Thu c sát 500 SC ch t, b nh ph n tr ng trùng Vi t Nam h i xoài 28 Vacinmeisu Validamycin - t tên Cty TNHH kinh doanh XNK Hoà - b nh khô v n h i lúa Bình 29 Zoom 50 SC Carbendazim - i d ng United Phosphorus Ltd, India - b nh o ôn h i lúa Thu c tr c 1 Dosate 480 SC Glyphosate - t tên Cty TNHH Isopropylamine Thương m i ng salt - c h i cao su Xanh, TP.HCM 2 Go 80 WP Diuron - i hàm lư ng ho t Nufarm Ltd ch t, d ng, - c h i mía 3 Ekill 25 SC Quinclorac - t tên Map Pacific PTe Ltd - c h i lúa s 4 Lyrin 480 DD Clyphosate - t tên Công ty TNHH TM & DV Ng c Isopropylamine - tr c h i cây có múi tùng salt 5 Lyphoxim 396 Glyphosate c b ru ng lúa Cty Thu c tr sâu SL Sài Gòn Isopropylamine salt 6 Natos 15 WP Metsulfuron - h n h p 3 ho t ch t Cty Thu c tr sâu Methyl 0,2% + Bensulfuron - tr c h i lúa - B Qu c phòng Methyl 0,8 % + Acetochlor
 11. 14.0% 7 Nufarm Glyphosate - c h i cao su Nufarm Ltd Glyphosate 360 AC Isopropylamine salt 8 Piupannong Glyphosate - t tên Cty TNHH An 480 DD Nông Isopropylamine - tr c trên t chưa salt gieo c y lúa 9 Saathi 10 WP Pyrazosulfuron - t tên United Phosphorus Ethyl Ltd, India - c h i lúa 10 Shoot Glyphosate - i hàm lư ng ho t Imaspro Resourees ch t Sdn Bhd Malaysia 660 AS Isopropylamine salt - c h i cao su 11 Sencor 70 WP Metribuzin - c h i khoai tây Bayer Agritech Sài Gòn Thu c tr chu t 1 Good cat 0,005 Bromadiolone - t tên Công ty TNHH d ng h t TM Vân Nh t, - tr chu t ngoài ng Trung Qu c ru ng Kích thích sinh trư ng cây tr ng 1 Gibta T 20 Gibberellic acid - t tên Jiangyin Jianglian (GA3) Industry Trade - kích thích sinh Co.,Ltd trư ng lúa THU C B O V TH C V T Ư C CHUY N SANG DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2001/Q -BNN-BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2001 B trư ng B Nông nghi p và PTNN) TT Tên thương Tên ho t ch t ã Lý do xin ăng ký Tên t ch c xin m i xin ăng có trong danh ăng ký ký m c Thu c tr c 1 Gramoxone 20 Paraquat Rút kh i danh m c Syngenta Vi t SL thu c h n ch s Nam Ltd
 12. d ng chuy n vào danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng Vi t Nam THU C B O V TH C V T Ư C ĂNG KÝ C CÁCH VÀO DANH M C THU C B O V TH C V T Ư C PHÉP S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2001/Q -BNN-BVTV ngày 06 tháng 9 năm 2001 B trư ng B Nông nghi p và PTNN) TT Tên ho t ch t Tên thương M c ích xin ăng ký Tên t ch c xin ăng ký m i xin ăng ký Thu c tr b nh h i cây tr ng 1 Acid salicylic Sông lam 333 - B nh khô v n, b nh Cty XNK v t tư KT o ôn h i lúa (REXCO) - TT khoa 50 ND h c t nhiên - - B nh ch y m do CNQG, TP H Chí Minh Phytophthora gây ra h i cây có múi 2 Acid salicylic Exin 4.5 HP - B nh o ôn, b nh Công ty thu c sát b c lá h i lúa trùng Vi t Nam (Exin R) - B nh héo tươi h i cà Exin 4.5 HP chua (Phytoxin VS)
Đồng bộ tài khoản