Quyết định số 89/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 89/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2001/QĐ-UB về việc ban hành Quy định xử lý, thu hồi đất do các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân để hoang hoá, không sử dụng, sử dụng sai mục đích - vi phạm Luật đất đâi trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 89/2001/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2001 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY NNH X LÝ, THU H I T DO CÁC T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN HOANG HOÁ, KHÔNG S D NG, S D NG SAI M C ÍCH - VI PH M LU T T AI TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND. Căn c Lu t t ai năm 1993, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 2001. Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a U ban thư ng v Qu c h i. Căn c Ngh nh 04/CP ngày 10 tháng 1 năm 1997 c a Chính ph v s ph t hành chính trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t; Căn c Ngh nh 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 hư ng d n thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Ngh nh 66/2001/N -CP ngày 28/9/2001 c a Chính ph v b sung m t s i u c a Ngh nh 04/2000/N - CP. Th c hi n Ngh quy t s 09/2000/NQ-H ngày 21 tháng 7 năm 2000 c a H i ng Nhân dân Thành ph khoá 12, kỳ h p th 3. Xét ngh c a Giám c S a chính Nhà t và Giám c S Tư pháp. QUY T NNH i uI 1 Ban hành kèm theo Quy t nh này “B n Quy nh x lý, thu h i t do các t ch c, h gia ình, cá nhân hoang hoá, không s d ng, s d ng sai m c ích- vi ph m Lu t t ai trên a bàn thành ph Hà N i” i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký i u 3: Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thu c U ban nhân dân thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và các t ch c, cá nhân s d ng t trên a bàn thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh./. - TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH
  2. PHÓ CH TNCH Lê Quý ôn QUY NNH V X LÝ, THU H I T DO CÁC T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN HOANG HOÁ, KHÔNG S D NG, S D NG SAI M C ÍCH, VI PH M PHÁP LU T T AI TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S : 89/2001/Q -U BAN HÀNH CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2001 C A UBND THÀNH PH ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: B n Quy nh này quy nh trình t , th t c x lý, thu h i t ai c a các t ch c, h gia ình, cá nhân hoang hoá không s d ng, s d ng t sai m c ích- vi ph m Lu t t ai trên a bàn thành ph Hà N i, ng th i xác nh rõ thNm quy n và trách nhi m c a các c p và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t t ai i u 2: Nguyên t c x lý thu h i t. 1. X lý k p th i, công khai, m b o công b ng, khách quan v i các i tư ng vi ph m 2. X lý b ng Quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n 3. X lý v tài chính g m: x ph t hành chính v vi ph m trong qu n lý s d ng t ai, thu h i toàn b ho c m t ph n di n tích t vi ph m. i u 3: i tư ng áp d ng. T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t (sau ây g i chung là ngư i s d ng t) b thu h i toàn b ho c m t ph n t trong nh ng trư ng h p sau ây: 1. t c a t ch c ang s d ng nhưng gi m nhu c u s d ng t ho c h gia ình, cá nhân s d ng t ã ch t mà không có ngư i ư c ti p t c s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. t do ngư i s d ng t nguy n tr l i t ư c giao. 3. t s d ng không úng m c ích ư c giao.
  3. 4. t ư c giao không úng thNm quy n theo quy nh t i Lu t t ai. 5. t hoang hoá, không s d ng. 6. t l n chi m. 7. t ư c giao sau 12 tháng nhưng không s d ng mà không ư c phép c a c p có thNm quy n giao t. Chương 2: XÁC NNH V TH M QUY N, H SƠ VÀ TRÌNH T THU H I T i u 4: ThNm quy n c a các c p chính quy n: 1. ThNm quy n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n: a. Quy t nh thu h i t i v i các trư ng h p h gia ình, cá nhân t ý chuy n i m c ích s d ng t thu c qu t công ích ư c U ban nhân dân xã cho thuê. b. L p biên b n và x ph t hành chính theo thNm quy n, chuy n h sơ và ki n ngh thu h i t v i cơ quan qu n lý c p trên i v i các trư ng h p vi ph m khác. c. Th c hi n các bi n pháp qu n lý nguyên tr ng di n tích t vi ph m trong khi ch x lý c a c p có thNm quy n. 2. ThNm quy n c a U ban nhân dân qu n, huy n: a. T ch c ch o ki m tra thư ng xuyên và nh kỳ vi c qu n lý và s d ng t trên a bàn hành chính c a a phương mình. b. Quy t nh x ph t hành chính các trư ng h p vi ph m pháp lu t v t ai theo thNm quy n. c. Quy t nh thu h i t c a các h gia ình, cá nhân trong các trư ng h p sau: - L n chi m, hoang hoá không s d ng, s d ng sai m c ích t i khu v c ngo i thành, - T ý chuy n m c ích s d ng t nông nghi p sang m c ích khác t i khu v c n i thành, - T nguy n tr l i t ho c cá nhân ã ch t mà không có ngư i ti p t c s d ng theo quy nh c a pháp lu t i v i các trư ng h p là t t i a bàn khu dân cư nông thôn. d. L p h sơ và ki n ngh cơ quan qu n lý c p trên x lý thu h i t c a các t ch c ư c c p có thNm quy n quy t nh giao t nhưng hoang hoá, không s d ng, s d ng t sai m c ích, vi ph m pháp lu t v t ai.
  4. 3. ThNm quy n c a U ban Nhân dân Thành ph : a. Quy t nh thu h i t trong các trư ng h p: - T ch c s d ng t t nguy n tr l i t khi gi m nhu c u s d ng t; h gia ình, cá nhân s d ng t t i khu v c ô th ã ch t mà không có ngư i ư c ti p t c s d ng theo quy nh c a pháp lu t. - Các trư ng h p t hoang hoá, không s d ng, s d ng t sai m c ích quy nh t i quy t nh giao t, cho thuê t thu c thNm quy n U ban Nhân dân Thành ph . - Ki n ngh thu h i t c a cơ quan Thu các c p khi ngư i s d ng t c ý không th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c. b. Quy t nh x ph t hành chính các trư ng h p vi ph m pháp lu t v t ai theo thNm quy n. c. Ki n ngh Th tư ng Chính ph x lý thu h i t i v i các trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph quy t nh giao t, cho thuê t nhưng t hoang hoá , không s d ng, s d ng t sai m c ích. i u 5: Trình t , th t c thu h i t: 1. H sơ thu h i t g m: a. Biên b n do U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n l p i v i các trư ng h p t hoang hoá, không s d ng, s d ng t sai m c ích, vi ph m pháp lu t t ai; l n chi m t công, t chưa giao s d ng. b. Quy t nh x ph t hành chính và biên lai n p ph t c a i v i trư ng h p vi ph m. c. K t lu n c a cơ quan Thanh tra (n u có). d. Trích sao B n a chính ho c sơ khu t ư c l p t i hi n trư ng. . Gi y t v ngu n g c s d ng t (n u có). e. Báo cáo c a U ban Nhân dân xã, phư ng, th tr n, qu n, huy n, S a chính Nhà t v i cơ quan qu n lý c p trên v vi c ki n ngh thu h i t. 2. Trình t th c hi n thu h i t: a. Sau 15 ngày k t khi nh n h sơ thu h i t quy nh t i Kho n 1 i u này, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 4 Quy nh này ra quy t nh thu h i t. -S a chính Nhà t là cơ quan ti p nh n h sơ ki n ngh thu h i t c a U ban Nhân dân các qu n, huy n,
  5. - Phòng a chính Nhà t- Xây d ng các qu n, huy n v a là ơn v ti p nh n h sơ ki n ngh thu h i t c a U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n v a có trách nhi m phát hi n vi ph m và l p h sơ trình U ban nhân dân qu n, huy n quy t nh thu h i t trong các trư ng h p thu c thNm quy n c a U ban nhân dân qu n, huy n, ho c trình c p có thNm quy n quy t nh thu h i t. b. T ch c th c hi n Quy t nh thu h i t và qu n lý t thu h i: - U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m qu n lý ch t ch toàn b di n tích t ã ư c thu h i trên a bàn, ng th i báo cáo U ban nhân dân qu n, huy n có k ho ch s d ng t ó. - U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch o giám sát vi c qu n lý di n tích t thu h i trên a bàn. Trong trư ng h p c th , U ban nhân dân qu n, huy n có th giao cho ơn v ch c năng, nhi m v và năng l c qu n lý di n tích t thu h i. Khi t ch c có nhu c u s d ng t phù h p v i quy ho ch và D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t, ư c Nhà nư c giao t s ph i thanh toán chi phí cho ơn v qu n lý. - Trư ng h p t thu h i có giá tr cao, nhi u ch u tư có nhu c u s d ng t thì U ban nhân dân thành ph yêu c u t ch c u giá quy n s d ng t. i u 6: X lý v tài chính khi thu h i t. 1. Các trư ng h p l n chi m t, khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng (ho c h tr ) v t và ph i bàn giao l i t không i u ki n; các trư ng h p khác ư c Nhà nư c xem xét b i thư ng (ho c h tr ) ph n kinh phí ã u tư vào t theo quy nh. 2. U ban nhân dân thành ph giao Giám c S Tài chính V t giá ph i h p v i S a chính Nhà t, C c thu Hà n i nghiên c u và xu t c th v vi c b i thư ng (ho c h tr ) ph n kinh phí ã u tư vào t c a các trư ng h p b thu h i, trình U ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành. i u 7: Kinh phí ph c v công tác thu h i t. 1. Kinh phí l p h sơ thu h i t. D toán kinh phí thu h i t ư c xác nh theo di n tích t thu h i và khu v c t thu h i. Chi phí cho vi c l p h sơ thu h i t bao g m các kho n như o v b n , ki m tra n i nghi p và ngo i nghi p, in n và sao ch p tài li u, t ch c h i ngh gi a các bên có liên quan và các chi phí hành chính khác, ư c thanh toán theo quy nh hi n hành. Theo thNm quy n thu h i t, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, phòng a chính Nhà t- Xây d ng các qu n, huy n, S a chính Nhà t l p k ho ch d chi ngân sách hàng năm, ph c v cho công tác l p h sơ thu h i t và tri n khai thu h i t ngoài hi n trư ng, trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Kinh phí thanh toán cho ngư i b thu h i t.
  6. Do Ngân sách thanh toán theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t. Khi ngư i s d ng t m i ư c giao t, cho thuê t th c hi n D án u tư s d ng t ư c c p có thNm quy n phê duy t, có trách nhi m hoàn tr l i Ngân sách. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 8: Tri n khai Quy t nh thu h i t. 1. Căn c n i d ng Quy t nh thu h i t c a c p có thNm quy n, ngư i b thu h i t, ngư i ư c Nhà nư c giao t và các ngành, các c p liên quan có trách nhi m thi hành. 2. U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch o thanh toán b ng ngu n Ngân sách cho nh ng chi phí h p lý do ngư i b thu h i t ã u tư. 3. U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch o l p phương án s d ng t hi u qu ho c tho thu n cho t ch c, h gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng làm th t c ư c s d ng t chính th c theo quy nh c a pháp lu t. i u 9: Trách nhi m c a ngư i s d ng t b thu h i. T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t trên a bàn Thành ph vi ph m pháp lu t v t ai b thu h i có trách nhi m kê khai trung th c giá tr u tư vào t và tài s n trên t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c kê khai c a mình; ng th i ch p hành quy t nh thu h i t c a c p có thNm quy n. Trư ng h p kê khai không chính xác, không trung th c thì ph i có H i ng nh gia giá tr u tư và tài s n trên t, m i chi phí ho t ng cho vi c nh giá do ngư i b thu h i t ch u. Trư ng h p c tình không th c hi n quy t nh thu h i t, thì cơ quan quy t nh thu h i t ra quy t nh và t ch c cư ng ch , tuỳ theo m c có th chuy n h sơ t i cơ quan pháp lu t x lý theo quy nh . i u 10: Trách nhi m c a các ngành, các c p 1. S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá b trí ngu n ngân sách hàng năm cho U ban nhân dân các qu n, huy n và S a chính Nhà t, m b o th c hi n công tác l p h sơ thu h i t và ki m tra quy t toán theo k t qu th c hi n; hư ng d n U ban nhân dân các qu n, huy n l p phương án b i thư ng ph n kinh phí do ngư i b thu h i t ã u tư, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t. 2. S a chính Nhà t có trách nhi m: - Ph i h p v i U ban nhân dân các qu n, huy n và các s , ngành có liên quan, thư ng xuyên ki m tra vi c s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân k p th i x lý theo thNm quy n; thông báo vi c thu h i t và l p h sơ trình U ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i t; ph i h p v i các ngành và U ban nhân dân các qu n, huy n xem xét phương án s d ng t ho c u giá quy n s d ng t, trình U ban nhân dân Thành ph quy t nh.
  7. - Thanh tra a chính Nhà t có trách nhi m phát hi n vi ph m, x lý theo thNm quy n và ph i h p l p h sơ trình U ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i t ho c báo cáo U ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. S Tài chính- V t giá là ch t ch H i ng nh giá thành ph có trách nhi m xác nh giá tr ph n kinh phí ã u tư c a ngư i s d ng t b thu h i. 4. C c Thu Thành ph ki m tra vi c th c hi n nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c c a các t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t trên a bàn thành ph ; k p th i phát hi n các t ch c, h gia ình, các cá nhân c tình không th c hi n nghĩa v tài chính v i Nhà nư c, thông báo t i U ban nhân dân các qu n, huy n và S a chính Nhà t trình U ban nhân dân thành ph quy t nh thu h i t. 5. Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v qu n lý các công trình chuyên ngành (di tích l ch s văn hoá, danh lam th ng c nh, ê i u, i n, ư ng s t, ư ng b và các công trình công c ng khác) có trách nhi m ph i h p ch t ch v i U ban nhân dân qu n, huy n, xã, phư ng th tr n trong vi c qu n lý qu t chuyên dùng, k p th i phát hi n và ngăn ch n các vi ph m. 6. U ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch o U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n có k ho ch ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ vi c s d ng t c a các t ch c, h gia ình, cá nhân trên a bàn; k p th i phát hi n vi ph m, ngăn ch n và x lý theo thNm quy n i v i các trư ng h p l n chi m t công và l p biên b n, báo cáo c p trên x lý theo thNm quy n; t ch c qu n lý ch t ch di n tích t thu h i ưa vào s d ng có hi u qu . 7. U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m qu n lý ch t ch toàn b qu t trên a bàn hành chính c a a phương mình. K p th i ngăn ch n, bu c hoàn tr l i nguyên tr ng và x lý theo thNm quy n i v i các trư ng h p l n chi m t công; hoang hoá, không s d ng, s d ng t sai m c ích và các vi ph m khác. i u 11. Các khi u n i, t cáo v vi c thu h i t ư c gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t t ai. i u 12. Các t ch c, h gia ình, các cá nhân không làm tròn trách nhi m ư c giao ho c l i d ng ch c v , quy n h n c ý làm trái, bao che cho ngư i vi ph m gây thi t h i cho nhà nư c và các t ch c, cá nhân khác; vi ph m v qu n lý t ai thì tuỳ theo m c s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. Trong quá trình th c hi n B n quy nh này, n u có phát sinh vư ng m c c n ph n ánh v S a chính Nhà t t ng h p báo cáo U ban Nhân dân thành ph k p th i b sung và s a i./.
Đồng bộ tài khoản