Quyết định số 89/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 89/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 89/2004/QĐ-UB Hà N i, ngày 20 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 KHU Ô THN M I H ÌNH - QU N THANH XUÂN VÀ HUY N THANH TRÌ - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 88/2004/Q - UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th m i H ình t i Qu n Thanh Xuân và Huy n Thanh Trì - Hà N i; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th m i H ình ( a i m Qu n Thanh Xuân và Huy n Thanh Trì - Hà N i). i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng HDND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t; Ch t ch UBND Qu n Thanh Xuân, Ch t ch UBND Huy n Thanh Trì; Ch t ch UBND Phư ng H ình, Ch t ch UBND Xã Tân Tri u; Giám c Công ty Xây d ng và L p máy i n nư c - S Xây d ng Hà N i; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành; các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 KHU Ô THN M I H ÌNH QU N THANH XUÂN VÀ HUY N THANH TRÌ - HÀ N I (Ban hành theo Quy t nh s 89./2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th m i H ình - Qu n Thanh Xuân và Huy n Thanh Trì - Hà N i ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 80/2004/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2004 c a UBND Thành ph . i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong Khu ô th m i H ình còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND Qu n Thanh Xuân, Ch t ch UBND Huy n Thanh Trì, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i Khu ô th m i H ình theo úng Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: V trí, ranh gi i và ph m vi nghiên c u, l p quy ho ch: Khu ô th m i H ình n m t i Phư ng H ình (Qu n Thanh Xuân) và Xã Tân Tri u (Huy n Thanh Trì) - Hà N i. + Phía ông B c giáp khu dân cư và t xây d ng nhà c a m t s cơ quan, ơn v óng trên a bàn. + Phía Tây B c giáp khu dân cư và khu t xây d ng Trư ng trung h c cơ s , Nhà tr c a Qu n Thanh Xuân.
  3. + Phía Tây Nam giáp cơ quan, khu nhà t p th c a C c k thu t ài phát thanh và khu dân cư thôn Tri u Khúc xã Tân tri u. + Phía ông Nam là ru ng canh tác c a xã Tân Tri u, huy n Thanh Trì. T ng di n tích t: 74.896m2 i u 6: * T ng di n tích t trong ph m vi nghiên c u: 74.896m2 bao g m: - t làm ư ng khu v c và ư ng nhánh: 15.196m2 - t xây d ng công trình công c ng: 5.599m2 - t nhà tr , m u giáo: 2.828m2 - t cây xanh, bãi xe, HTKT 5.290m2 - t ư ng vào nhà : 5.646m2 - t : 40.337m2 * Toàn b t xây d ng trong ph m vi nghiên c u ư c chia thành 9 lô t v i các ch c năng sau: - t xây d ng công trình công c ng (ký hi u CC) g m 2 lô. - t xây d ng nhà tr m u giáo (ký hi u NT) g m 1 lô. - t cây xanh, bãi xe và HTKT (ký hi u CXHT) g m 2 lô. - t xây d ng nhà g m 4 lô t bao g m: + 2 lô t xây d ng nhà chung cư cao t ng (ký hi u NO). + 2 lô t xây d ng nhà vư n, bi t th (ký hi u BT). i u 7: t xây d ng công trình công c ng có t ng di n tích: 5.599m2 g m 2 lô t (Lô s 1 và 3) các ch tiêu cho t ng lô t dư c quy ho ch c th như sau: CH C D.TÍCH D.TÍCH D.TÍCH T NG M T H S KÝ NĂNG Ô T XD SÀN CAO S TT HI U T (M2) (M2) (M2) TB XD SD 1 Xây d ng CC1 2790 837 1674 2,0 30,0 0,6 CTCC (d ch v thương m i) 2 Xây d ng CC2 2809 1124 3372 3,0 40 1,2 CTCC
  4. (phòng khám a khoa) - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và h t ng k thu t: Thi t k công trình tuân th các ch tiêu kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... Trong khuôn viên t c a công trình b trí bãi xe, sân bãi ph c v theo Quy chuNn Xây d ng Vi t Nam. i u 8: t xây d ng Nhà tr M u giáo g m 1 lô t (Lô s 2) có di n tích 2.828m2; v i ch tiêu quy ho ch ki n trúc như sau: + Di n tích t : 2.828m2 + Di n tích xây d ng : 707m2 + Di n tích sàn xây d ng : 1.414m2 + T ng cao công trình : 2 t ng +M t xây d ng : 25 % + H s s d ng t : 0,5 l n - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch và h t ng k thu t: Tuân th các ch tiêu kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. Công trình ư c k t h p v i t ch c cây xanh, sân chơi trong khuôn viên khu t theo tiêu chuNn, quy chuNn quy nh. i u 9: t cây xanh bãi xe và công trình h t ng k thu t có t ng di n tích 5.290m2; g m 2 lô t (Lô s 8 và 9) trong ó: + Lô s 8 có di n tích : 3.087m2 + Lô s 9 có di n tích : 2.203m2 - Các yêu c u v ki n trúc, quy ho ch và h t ng k thu t: + V s d ng t: Là khu v c có các công trình h t ng k thu t c a thành ph (h th ng gi ng khoan và ư ng ng c p nư c thô) và tr ng cây xanh, th m c , b trí nơi xe cho nhóm nhà. + V k thu t: m b o c t san n n theo yêu c u thi t k , xây d ng h th ng thoát nư c cùng v i chi u sáng và ư ng d o, b trí tr ng cây xanh t o c nh quan và c i thi n i u ki n khí h u cho khu v c dân cư. i u 10: t có t ng di n tích 40.337m2 g m 4 lô (các Lô s 4, 5, 6, 7) bao g m t xây d ng nhà cao t ng (g m 2 Lô s 4, 5 có di n tích 24.168m2) và t xây d ng nhà vư n, bi t th g m 2 lô có di n tích 16.169m2 (các Lô s 6 và 7). Các ch tiêu quy ho ch ki n trúc c th như sau:
  5. D.TÍCH D.TÍCH D.TÍCH T NG M T H S CH C NĂNG KÝ T XD SÀN CAO S TT Ô T HI U (M2) (M2) (M2) TB XD SD 4 XD nhà cao NO 1 9.305 1.870 16.830 9,0 20 1,8 t ng 5 XD nhà cao NO 2 14.863 2.980 26.820 9,0 20 1,8 t ng 6 XD Nhà vư n, BT 5.630 1.689 5.060 3,0 30 0,9 bi t th 7 XD Nhà vư n, BT 10.539 3.162 9.486 3,0 30 0,9 bi t th - Dành Lô s 4 (Nhà cao t ng ký hi u NO1) v i di n tích 9.305m2 chi m kho ng 23% di n tích t c a Khu ô th , ph c v nhu c u c a Thành ph th c hi n chính sách di dân gi i phóng m t b ng. - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + Thi t k tuân th các ch tiêu kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t. + Các công trình nhà cao t ng: T ng 1 s d ng làm d ch v công c ng k t h p ch xe ph c v công trình. + Hình th c ki n trúc các công trình p, hi n i, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh sân vư n và ư ng n i b k t h p v i vi c b trí nơi xe, c p i n, c p nư c... m b o yêu c u s d ng dân cư khu v c. Các công trình giáp tr c ư ng chính có t ng cao l n hơn. i u 11: Quy ho ch h th ng giao thông: Ph m vi khu t nghiên c u xây d ng khu ô th m i có m t s tuy n ư ng quy ho ch, bao g m: * Các tuy n ư ng phân khu v c và ư ng nhánh - Tuy n ư ng biên phía Tây Nam là tuy n ư ng c p phân khu v c u n i v i ư ng Nguy n Trãi phía Tây có m t c t ngang 30m (lòng ư ng r ng 15m, hè hai bên r ng 7,5m x 2). - Tuy n ư ng biên phía ông Nam là tuy n ư ng c p phân khu v c u n i v i ư ng Vành ai 3 phía ông B c. Tuy n ư ng có m t c t ngang 30m (g m lòng ư ng 15m, hè 2 bên r ng 7,5m x 2). o n qua khu t nghiên c u có chi u r ng 15m. - Tuy n ư ng biên phía ông B c là tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 17,5m (lòng ư ng r ng 7,5m; hè 2 bên r ng 5m x 2).
  6. - Tuy n ư ng biên phía Tây B c là tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 13,5m ¸ 15m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè 2 bên r ng 4m). - Tuy n nhánh i qua khu t nghiên c u có m t c t ngang r ng 13,5m (lòng ư ng 7,5m; hè 2 bên r ng 3m x 2). * Giao thông n i b : ư c xác nh phù h p v i quy ho ch s d ng t và phương án t ch c m t b ng, có m t c t ngang r ng 10,5 ¸ 11,5m (g m lòng ư ng r ng 5,5m, hè 2 bên 2,5 ¸ 3m) m b o hành lang b trí h th ng ư ng dây ư ng ng k thu t t các tuy n chính t i các công trình và m b o cho xe ô tô con, xe ch rác, xe c u thương có th n t n công trình và c m công trình. - Nơi xe: + Trong khu t ô th m i, nhà ki u bi t th , nhà vư n ph i t m b o nhu c u xe cho b n thân công trình. + i v i khu nhà cao t ng: T m b o nhu c u xe t i t ng 1 (ho c t ng h m). + Ch xe th i gian ng n: B trí 2 bãi xe n m d c tuy n ư ng n i b giáp khu cây xanh phía ông Nam. i u 12: Quy ho ch h th ng c p nư c: - Ch tiêu tính toán cơ b n: + C p nư c sinh ho t : 200L/ngư i, ngày + Nư c c p cho công trình công c ng : 38m3/ha, ngày- êm + Nư c tư i cây r a ư ng : 10m3/ha + Nư c d phòng : 25% t ng lư ng nư c - Nư c c p cho khu ô th m i ư c l y t ư ng ng truy n d n trên ư ng vành ai 3, ngu n do nhà máy nư c H ình cung c p. Trong tương lai khi m ng lư i c p nư c cho khu v c ư c xây d ng hoàn ch nh theo quy ho ch thì nư c c p cho Khu ô th s ư c b sung t tuy n ng F400mm trên ư ng Nguy n Trãi t i. - Xây d ng tuy n ng phân ph i chính F110mm d c ư ng biên phía ông Nam Khu ô th m i l y nư c t ư ng ng truy n d n trên ư ng Vành ai 3, t ó nư c ư c c p vào các công trình b ng các ư ng ng phân ph i. - Xây d ng 2 b ch a t ng kh i lư ng 250m3 và 2 Tr m bơm tăng áp cho 2 ô t xây d ng nhà cao t ng. Xây d ng 1 b ch a nư c d phòng c u ho kh i lư ng 100m3. i u 13: Quy ho ch h th ng c p i n: - Ngu n c p: Khu ô th ư c l y ngu n t Tr m 110/22/6KV Thư ng ình - 2 x 40MVA hi n có b ng tuy n cáp tr c nhánh 22KV: 2 x XLPE - 150mm2 i ng m d c
  7. theo ư ng quy ho ch phía ông B c khu t nghiên c u. Trư c m t có th l y ngu n t m th i t Tuy n 6KV hi n có phía Tây ( ang c p i n cho tr m bi n th Nhà máy Ô tô Hoà Bình). - M ng lư i trung th : Xây d ng Tuy n cáp ng m 22KV: XLPE - 70mm2 ( u tr c ti p trên tuy n cáp tr c khu v c 22KV: XLPE - 150mm2) c p i n cho các Tr m bi n th 22/0,4KV. - M ng lư i h th 0,4KV chi u sáng sinh ho t, chi u sáng èn ư ng: · Chi u sáng sinh ho t nhà cao t ng và nhà th p t ng là các Tuy n cáp 0,4KV - XLPE có v b c cách i n PVC ti t di n l n i ng m trong hào cáp d c hè ư ng quy ho ch n các t i n. · Chi u sáng èn ư ng dùng Tuy n dây cáp XLPE i ng m trên hè tim c t cách bó v a 0,5m. i u 14: Quy ho ch thông tin bưu i n: - Ngu n c p: L y t T ng ài v tinh Thanh Xuân Nam 5000 s hi n có thông qua tuy n cáp g c hi n có d c Qu c l 6. - Xây d ng tuy n cáp g c n t tuy n cáp trên Qu c l 6, i ng m d c theo ư ng quy ho ch phía ông B c vào Khu ô th . - Ch tiêu: 55 máy /100 dân. i u 15: Quy ho ch chuNn b k thu t: - Thoát nư c mưa: Xây d ng h th ng thoát nư c riêng. Các tuy n c ng chính D1000 ¸ D1500mm b trí d c các tr c ư ng khu v c và ư ng nhánh chính, các tuy n c ng này u n i v i tuy n c ng D2000mm xây d ng d c theo tr c ư ng quy ho ch phía ông Thôn Tri u Khúc d n ra Tr m bơm C u Bươu r i bơm ra Sông Nhu (trư c m t có th thoát t m ra mương tiêu nư c Tân Tri u). Các tuy n c ng nhánh D400 ¸ D800mm t d c theo các tr c ư ng n i b thoát nư c cho các công trình vào các tuy n c ng chính. + Trong khi h th ng thoát nư c c a khu v c chưa ư c xây d ng hoàn ch nh, c n ào mương t m thay th h th ng mương tiêu thoát hi n có trong khu t mb o tiêu thoát nư c cho khu v c ư c bình thư ng. Tuy n mương thay th n m ngoài ranh gi i ô t quy ho ch có t ng chi u dài 315m, B = 6m; H = 0,8 ¸1,2m. - San n n: Cao kh ng ch n n t 6,4 ¸ 6,7m d c d n t ông sang Tây. d cn n ³ 0,04, chênh cao gi a 2 ư ng ng m c DH = 0,01m. i u 16: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: H th ng thoát nư c th i ư c thi t k là h th ng c ng riêng.
  8. - Các tuy n c ng thoát nư c th i ư c thi t k b o m tiêu thoát nư c tri t cho t ng ô t ra các tuy n c ng chính Thành ph D600mm d n ra Tr m x lý nư c th i Yên Xá. - Các tuy n c ng chính kích thư c D300mm xây d ng d c theo tr c ư ng khu v c và ư ng nhánh chính, m t c t 17,5m ¸ 30m phía Tây B c và ông Nam khu t u n i v i tuy n c ng Thành ph D600mm. - Các tuy n c ng nhánh: Kích thư c D300mm xây d ng d c theo tr c ư ng n i b m t c t 10,5 m ¸ 11,5m thu nư c t công trình thoát ra các tuy n c ng chính. - Trư c m t khi tuy n c ng thoát nư c th i c a Thành ph kích thư c D600mm chưa ư c xây d ng, nư c th i c a khu v c ư c x lý sơ b r i x vào tuy n c ng nhánh kích thư c D300mm và ư c u n i t m vào h th ng thoát nư c mưa. D c theo tuy n c ng xây d ng h th ng gi ng thăm u n i và b o dư ng nh kỳ. Trư c m t khi tuy n c ng thoát nư c th i c a Thành ph D600mm chưa ư c xây d ng, nư c th i c a khu v c ư c x lý sơ b r i x vào tuy n c ng nhánh kích thư c D300mm và ư c u n i t m vào h th ng thoát nư c mưa. * V sinh môi trư ng: Rác th i sinh ho t ư c thu gom v các thùng rác và công ten nơ kín ư c b trí v i bán kính ph c v phù h p cho vi c thu gom, v n chuy n n khu x lý c a Thành ph . i u 17: C m m c, ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng: - Nguyên t c: + nh v to tim ư ng n các ư ng có m t c t r ng 10,5m + nh v tim ư ng và ch gi i ư ng các tuy n ư ng chính khu v c trư c, sau ó nh v tim ư ng các c p ư ng nh hơn. - Xác nh ch gi i m ư ng: + ư ng khu v c tr c ông B c - Tây Nam t ư ng vành ai 3 i ư ng 70 (m t c t 1 - 1) có m t c t ngang r ng 30m, ch gi i xây d ng lùi vào so v i ch gi i ư ng t i thi u 5m. + ư ng khu v c tr c Tây B c - ông Nam t qu c l 6 i khu công viên cây xanh và trư ng ua ng a Tân Tri u (m t c t 1 - 1) có m t c t ngang r ng 30m, ch gi i xây d ng lùi vào so v i ch gi i ư ng t i thi u 5m. + ư ng tr c chính ơn v : Tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 17,5m (ký hi u m t c t 2 - 2) tr c Tây B c - ông Nam phía ông B c Khu ô th m i; t Qu c l 6 i qua Khu Thanh Xuân Nam n i v i ư ng chính khu v c phía ông Nam khu t nghiên c u.
  9. + ư ng nhánh chính có m t c t ngang r ng 13,5m (ký hi u m t c t 3 - 3) tr c ông B c - Tây Nam t ư ng Vành ai 3 v phía ông B c n i v i ư ng khu v c phía Tây Nam, ch gi i xây d ng lùi vào so v i ch gi i ư ng m i bên 3m. + ư ng có m t c t ngang 11,5m và 10,5m (có ký hi u m t c t 4 - 4 và 5 - 5) n i các nhóm nhà v i ư ng tr c chính ơn v và ư ng tr c chính khu v c, kho ng lùi công trình ư c xác nh trên cơ s phương án ki n trúc ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 18: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i H ình t l 1/500 ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t. i u 19: M i hành vi vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i H ình t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n: - UBND Thành ph Hà N i. - S Xây d ng - S Quy ho ch Ki n trúc - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND Qu n Thanh Xuân - UBND Huy n Thanh Trì - Công ty Xây d ng và L p máy i n nư c (S XD)
Đồng bộ tài khoản