Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
96
lượt xem
19
download

Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN về việc ban hành Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p – T do – H nh phúc S : 89/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V QU N LÝ THU C B O V TH C V T B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t ngày 25 tháng 7 năm 2001; Căn c Đi u l v Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ; Xét đ ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Quy đ nh v qu n lý thu c b o v th c v t. Ban hành kèm theo Quy đ nh này có 11 ph l c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo Chính ph , thay th Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và m c I, Ph n II c a Thông tư s 75/2000/TT-BNN ngày 17/7/2000 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c B o v th c v t, th trư ng các đơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám đ c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng
 2. QUY Đ NH V QU N LÝ THU C B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 89/2006/QĐ-BNN ngày 02 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh v th t c đăng ký; s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói; xu t kh u, nh p kh u; buôn bán; b o qu n, v n chuy n; s d ng; tiêu h y; nhãn thu c; bao bì; h i th o, qu ng cáo thu c b o v th c v t Vi t Nam. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này áp d ng cho t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t đ ng liên quan đ n các lĩnh v c nêu trên t i Vi t Nam. Chương 2 TH T C ĐĂNG KÝ THU C B O V TH C V T Đi u 3. Nguyên t c chung 1. M i lo i ho t ch t hay nguyên li u (thu c k thu t) thu c b o v th c v t c a m t nhà s n xu t ch đư c đăng ký 01 tên thương ph m Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài là nhà s n xu t ra ho t ch t hay nguyên li u (thu c k thu t) đư c tr c ti p đ ng tên đăng ký ho c y quy n 01 l n cho t ch c, cá nhân khác đ ng tên đăng ký 01 tên thương ph m cho 01 ho t ch t hay nguyên li u (thu c k thu t) do mình s n xu t ra. 3. T ch c, cá nhân đư c y quy n ch đư c đ ng tên đăng ký 01 tên thương ph m cho 01 lo i ho t ch t hay nguyên li u (thu c k thu t) c a b t kỳ nhà y quy n nào. T ch c, cá nhân đ ng tên đăng ký đư c quy n thay đ i nhà s n xu t theo yêu c u ho c đư c quy n chuy n như ng tên s n ph m đã đăng ký theo th a thu n. Sau khi chuy n như ng, đơn v đã đ ng tên đăng ký và đơn v đư c chuy n như ng quy n đ ng tên đăng ký không đư c s d ng ho t ch t cùng lo i đ đ ng tên đăng ký tên s n ph m khác. Vi c thay đ i nhà s n xu t ho c chuy n như ng tên s n ph m đã đăng ký ph i đư c C c B o v th c v t ch p thu n và làm các th t c pháp lý liên quan. 4. Trư ng h p thay đ i m c đích s d ng thì m t m c đích s d ng đư c đăng ký 01 tên thương ph m khác. 5. Các lo i thu c có ngu n g c hóa h c l n đ u xin đăng ký s d ng đ phòng tr dich h i (tr thu c di t tr c dùng cho cây ăn qu và chè), đ đi u hoà sinh trư ng cho t ng lo i cây ăn qu t giai đo n đ u qu , cho cây chè, cho t ng lo i cây rau ho c đ b o qu n nông s n sau thu ho ch thì ph i ti n hành kh o nghi m xác đ nh l i th i gian cách ly Vi t Nam. Th i gian th c hi n các kh o nghi m này không đư c kéo dài hơn th i gian kh o nghi m hi u l c sinh h c c a lo i thu c đó và đư c th c hi n theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v kh o nghi m thu c b o v th c v t nh m m c đích đăng ký Vi t Nam. 6. Các lo i thu c có ngu n g c hóa h c v i đ đ c c p tính c a ho t ch t thu c nhóm III ho c nhóm IV theo quy đ nh t i m c 1, m c 9, Ph l c 7 c a Quy đ nh này, có ho t ch t không thu c nhóm chlor h u cơ, có th i gian cách ly Vi t Nam t i đa là 7 ngày và có k t qu kh o nghi m hi u l c sinh h c Vi t Nam đ t yêu c u theo quy đ nh thì đư c đăng ký s d ng đ phòng tr d ch h i, đ đi u hoà sinh trư ng cho cây ăn qu t giai đo n đ u qu , cho cây chè và cho cây rau ho c đ b o qu n nông s n sau thu ho ch. 7. Các lo i thu c đã đư c đăng ký riêng l đ phòng tr cùng m t lo i d ch h i, có th đư c khuy n cáo ph i tr n khi s d ng, nhưng không đư c mang m t tên riêng khi chưa đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch p thu n. Đi u 4. Các lo i thu c b o v th c v t ph i đăng ký s d ng Vi t Nam 1. Chưa có tên ho t ch t trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng Vi t Nam; 2. Có tên ho t ch t và tên thương ph m trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng nhưng mang tên thương ph m khác;
 3. 3. Có tên thương ph m trong danh m c đư c phép s d ng, nhưng thay đ i ph m vi s d ng, li u lư ng s d ng, cách s d ng, thay đ i m c đích s d ng, thay đ i d ng thu c, thay đ i hàm lư ng ho t ch t ho c h n h p v i nhau thành thu c m i. Đi u 5. Các lo i thu c b o v th c v t không đư c đăng ký s d ng Vi t Nam 1. Thu c trong danh m c thu c b o v th c v t h n ch s d ng Vi t Nam đ tr d ch h i trên đ ng ru ng (tr trư ng h p gia h n đăng ký); 2. Ho t ch t thu c b o v th c v t do cá nhân, t ch c nư c ngoài sáng ch , nhưng chưa đư c đăng ký s d ng nư c ngoài; 3. Có tên thương ph m trùng v i tên ho t ch t hay tên nguyên li u (thu c k thu t); 4. Thu c thành ph m có đ đ c c p tính nhóm I ho c thu c thành ph m có đ đ c c p tính nhóm II nhưng có ho t ch t thu c nhóm đ c I, theo quy đ nh t i m c 1, m c 9, Ph l c 7 c a Quy đ nh này, tr các thu c chuyên dùng trong kh trùng kho tàng, b n bãi, thu c x lý g , công trình xây d ng, đê đi u; các lo i thu c không thu c các nhóm đ c nêu trên, nhưng có trong các danh m c c nh báo c a T ch c Nông lương c a Liên h p qu c (FAO) và Chương trình Môi trư ng c a Liên h p qu c (UNEP) v vi c hư ng d n th c hi n Công ư c qu c t Rotterdam. Đi u 6. Các hình th c đăng ký 1.Đăng ký chính th c a. Đăng ký chính th c đư c áp d ng cho các lo i thu c - M i sáng ch trong nư c và đư c h i đ ng khoa h c có th m quy n t c p ngành tr lên xét duy t và đư c công nh n là m t lo i thu c b o v th c v t; - Đã thành s n ph m hàng hóa nư c ngoài, nhưng l n đ u tiên đư c đưa vào s d ng Vi t Nam. b. Đăng ký chính th c ph i ti n hành kh o nghi m v hi u l c sinh h c (g i t t là kh o nghi m) phía B c và phía Nam (tr cây tr ng đ c thù) theo 2 giai đo n: kh o nghi m di n h p và kh o nghi m di n r ng. Các kh o nghi m hi u l c sinh h c đư c ti n hành theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v kh o nghi m thu c b o v th c v t nh m m c đích đăng ký Vi t Nam. 2. Đăng ký b sung a. Đăng ký b sung đư c áp d ng cho các lo i thu c - C a t ch c, cá nhân khác có ho t ch t như thu c đã đư c đăng ký chính th c 03 năm k t ngày Quy t đ nh đăng ký c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có hi u l c thi hành; - Thay đ i ph m vi s d ng, li u lư ng s d ng, cách s d ng, d ng thu c, hàm lư ng ho t ch t, đơn v ghi hàm lư ng ho t ch t; - Mang tên thương ph m khác; - H n h p 2 hay nhi u ho t ch t thành s n ph m m i; - Thay đ i m c đích s d ng. b. T t c các trư ng h p đăng ký b sung đ u ph i ti n hành kh o nghi m hi u l c sinh h c Vi t Nam. Trư ng h p thay đ i ph m vi s d ng, li u lư ng s d ng, cách s d ng, d ng thu c, hàm lư ng ho t ch t ho c đơn v ghi hàm lư ng ho t ch t c a thu c thì ph i ti n hành kh o nghi m hi u l c sinh h c trên di n r ng. Trư ng h p b sung tên thương ph m, h n h p ho c thay đ i m c đích s d ng thì ph i ti n hành kh o nghi m hi u l c sinh h c trên di n h p và di n r ng phía B c và phía Nam theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v kh o nghi m thu c b o v th c v t nh m m c đích đăng ký Vi t Nam. 3. Đăng ký đ c cách a. Đăng ký đ c cách là hình th c đăng ký không thông qua th t c xét duy t như đăng ký b sung, đăng ký chính th c. Đăng ký đ c cách ch áp d ng cho các lo i thu c có ngu n g c sinh h c v i các d ng thành ph m có đ đ c thu c nhóm III, IV theo quy đ nh t i m c 1, m c 9, Ph l c 7 c a Quy đ nh này và không ph i tr n v i các thu c có ngu n g c hoá h c. b. T t c các lo i thu c có ngu n `g c sinh h c xin đăng ký đ c cách đ u không ph i ti n hành kh o nghi m hi u l c sinh h c Vi t Nam theo quy đ nh t i kho n 1, kho n 2, Đi u 6 c a Quy đ nh này. Các k t qu nghiên c u trong nư c (đ i v i các lo i thu c do các t ch c, cá nhân trong nư c
 4. nghiên c u) ho c k t qu kh o nghi m hi u l c sinh h c Vi t Nam (đ i v i các lo i thu c do nư c ngoài sáng ch ) ph i đư c H i đ ng khoa h c t c p S ho c tương đương tr lên đánh giá và xác nh n m i đư c xem xét cho phép đăng ký s d ng Vi t Nam. 4. Gia h n đăng ký Gia h n đăng ký đư c áp d ng cho các lo i thu c có trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng Vi t Nam, khi gi y ch ng nh n đăng ký h t h n. Th i gian n p h sơ gia h n đăng ký là 6 tháng trư c khi gi y ch ng nh n đăng ký h t h n. Các lo i thu c b o v th c v t không làm th t c gia h n đăng ký đúng kỳ h n s b lo i kh i danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng Vi t Nam. Đi u 7. H sơ, m u thu c T ch c, cá nhân đ ng tên đăng ký ph i n p các tài li u và m u thu c v C c B o v th c v t, g m: 1. Đơn xin đăng ký (theo m u t i Ph l c 1 c a Quy đ nh này); 2. B n sao văn b ng b o h quy n s h u công nghi p ho c thông báo k t qu tra c u nhãn hi u hàng hoá (có công ch ng) do C c S h u Trí tu Vi t Nam c p ho c b n sao (có công ch ng) gi y y nhi m, gi y chuy n như ng quy n s d ng các văn b ng b o h quy n s h u các s n ph m Vi t Nam c a ch s h u các s n ph m đó (n u có). Sau khi đư c đăng ký, n u có k t lu n c a C c S h u Trí tu v vi c vi ph m nhãn hi u hàng hoá thì tên thu c đó s b lo i b và đư c thay th b ng m t tên khác trên cơ s thông báo k t qu tra c u nhãn hi u hàng hoá ho c gi y ch ng nh n đăng ký nhãn hi u hàng hoá do C c S h u Trí tu Vi t Nam c p; 3. Gi y y quy n ho c b n sao (có công ch ng) gi y y quy n c a nhà s n xu t ra ho t ch t ho c nguyên li u (thu c k thu t) xin đăng ký; 4. Gi y xác nh n ho c b n sao (có công ch ng) gi y xác nh n là nhà s n xu t ra ho t ch t ho c nguyên li u (thu c k thu t) do cơ quan qu n lý có th m quy n c a nư c s t i c p; 5. Tài li u b ng ti ng Vi t ho c ti ng Anh, ph i chi ti t, đư c sao, d ch t b n g c, có d u xác nh n c a nhà s n xu t ra ho t ch t ho c nguyên li u (thu c k thu t) đã y quy n (theo yêu c u t i Ph l c 2 c a Quy đ nh này); 6. Ch t chu n (theo yêu c u t i Ph l c 2 c a Quy đ nh này), m u nhãn (theo yêu c u t i Chương IX c a Quy đ nh này). Đi u 8. Phí, l phí đăng ký T ch c, cá nhân xin đăng ký ph i n p phí, l phí đăng ký theo quy đ nh hi n hành. Đi u 9. Cơ quan đăng ký và trách nhi m c a cơ quan đăng ký 1. C c B o v th c v t là cơ quan đăng ký thu c b o v th c v t t i Vi t Nam. 2. Trách nhi m c a cơ quan đăng ký a. Ti p nh n h sơ và m u thu c. b. Th m đ nh, lưu gi và b o m t h sơ. c. Tr l i k t qu th m đ nh và c p gi y phép kh o nghi m (theo m u t i Ph l c 10 c a Quy đ nh này) trong vòng 03 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l . Trư ng h p không c p gi y phép kh o nghi m ph i nêu rõ lý do. d. T ch c 02 kỳ h p H i đ ng Tư v n vào quý I và quý III hàng năm đ xét duy t các thu c có ngu n g c hoá h c xin đăng ký và l p h sơ trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh đăng ký chính th c, đăng ký b sung các lo i thu c sau khi đã đư c H i đ ng Tư v n xem xét và công nh n. đ. Th m đ nh tài li u, l p h sơ trình B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh đăng ký đ c cách các thu c có ngu n g c sinh h c vào tháng cu i m i quý. e. C p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v th c v t (theo m u t i Ph l c 11 c a Quy đ nh này) trong vòng 15 ngày k t ngày quy t đ nh đăng ký c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có hi u l c thi hành. g. Thu phí, l phí c p gi y phép kh o nghi m và gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v th c v t theo quy đ nh hi n hành. Đi u 10. Th i h n c a các lo i gi y phép
 5. Th i h n c a gi y phép kh o nghi m là 03 năm và c a gi y ch ng nh n đăng ký chính th c, đăng ký b sung, đăng ký đ c cách và gia h n đăng ký là 05 năm. Chương 3 S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THU C B O V TH C V T Đi u 11. Nguyên t c chung Ch đư c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói các lo i thu c trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng V êt Nam và các lo i thu c đã đư c phép nh p kh u đ gia công nh m m c đích tái xu t theo h p đ ng đã ký v i nư c ngoài. T ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t ph i có đ các đi u ki n đư c quy đ nh t i Đi u 7 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph . Nghiêm c m t ý t ch c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói l thu c b o v th c v t khi chưa đ các đi u ki n đư c quy đ nh t i Đi u 7 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t nêu trên. Ngư i tr c ti p đi u hành s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t ph i có ch ng ch hành ngh do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t ph i có đ đi u ki n đư c quy đ nh t i Đi u 8 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t nêu trên. Th t c c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 91/2002/QĐ-BNN ngày 11 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 12. H sơ 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 7, Đi u 8 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph và có nhu c u ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t Vi t Nam ph i g i h sơ v C c B o v th c v t (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 2. H sơ bao g m: a. T trình v vi c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t; b. B n sao lu n ch ng kinh t , k thu t v hình th c ho t đ ng (s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói); v ch ng lo i thu c s s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói; v th i gian ho t đ ng c a d án; c. B n sao (có công ch ng) văn b ng liên quan c a ngư i tr c ti p đi u hành s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t, n u là ngư i nư c ngoài. Đi u 13. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t 1. Th c hi n ch đ báo cáo b ng văn b n cho C c B o v th c v t v tình hình s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t vào quý IV hàng năm, k c vi c thay đ i công su t thi t k , hình th c ho t đ ng và ch ng lo i thu c đư c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói. 2. Thông báo b ng văn b n cho C c B o v th c v t v vi c không ti p t c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t c a d án. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t n u ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t c a mình gây nh hư ng x u t i ngư i, v t nuôi và môi trư ng; ch u trách nhi m v ch t lư ng s n ph m c a mình khi đưa ra lưu thông, s d ng. Đi u 14. Trách nhi m c a C c B o v th c v t 1. Ti p nh n h sơ v ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t c a t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. Tr l i b ng văn b n cho đơn v xin ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t trong vòng 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ đư c quy đ nh t i Đi u 12 c a Quy đ nh này.
 6. 3. Ti p nh n các báo cáo v ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói; các thông báo v vi c không ti p t c ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t c a các t ch c, cá nhân và t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. T ch c thanh tra, ki m tra hàng năm; thanh tra, ki m tra đ t xu t các cơ s s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t khi xét th y c n thi t. Chương 4 XU T KH U, NH P KH U THU C B O V TH C V T Đi u 15. Nguyên t c chung 1. Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t đư c phép ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u thu c b o v th c v t theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Các t ch c, cá nhân nh p kh u thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng, thu c b o v th c v t chưa có trong danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam đ nghiên c u, th nghi m ho c đ s d ng trong các d án c a nư c ngoài t i Vi t Nam ho c thu c b o v th c v t đ tái xu t theo h p đ ng đã ký v i nư c ngoài ph i đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép nh p kh u. 3. Ch đư c nh p kh u thu c b o v th c v t trong danh m c đư c phép s d ng ho c h n ch s d ng d ng thành ph m có hàm lư ng ho t ch t như hàm lư ng ho t ch t c a thu c thành ph m đã đăng ký; nguyên li u (thu c k thu t) có hàm lư ng ho t ch t t i thi u b ng hàm lư ng ho t ch t c a nguyên li u đã có trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, h n ch s d ng Vi t Nam. 4. Ch đư c nh p kh u thu c b o v th c v t trong danh m c đư c phép s d ng, h n ch s d ng có ngu n g c, xu t x ; đáp ng đ y đ ch tiêu k thu t c a thu c đã đăng ký t i Vi t Nam. 5. Vào cu i quý IV hàng năm, các t ch c, cá nhân nh p kh u thu c b o v th c v t ph i báo cáo b ng văn b n v tình hình nh p kh u thu c b o v th c v t c a đơn v cho C c B o v th c v t. Đi u 16. Đi u ki n xu t kh u, nh p kh u thu c b o v th c v t 1. Có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh có ghi ngành hàng kinh doanh là thu c b o v th c v t ho c v t tư nông nghi p. 2. Có gi y đăng ký mã s doanh nghi p xu t kh u, nh p kh u do cơ quan H i quan t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. 3. Có h p đ ng tái xu t v i đ i tác nư c ngoài (n u nh p kh u đ tái xu t) đư c ghi c th v ch ng lo i, kh i lư ng thu c nh p kh u đ tái xu t; th i h n tái xu t và c a kh u tái xu t. Sau khi hoàn thành vi c tái xu t, đơn v ph i n p cho C c B o v th c v t b n sao gi y ch ng nh n thông quan c a H i quan c a kh u v lô hàng đó. 4. T trình xin nh p kh u thu c chưa có trong danh m c đư c phép s d ng, h n ch s d ng đ dùng trong nghiên c u, thí nghi m, th nghi m, kh o nghi m ho c s d ng trong các d án đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (có ghi rõ đ a ch liên l c Vi t Nam). Đi u 17. Th t c c p gi y phép nh p kh u thu c b o v th c v t 1. T ch c, cá nhân nh p kh u thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam ph i n p cho C c B o v th c v t đơn xin nh p kh u, ghi rõ: tên thu c, kh i lư ng nh p kh u, ngu n g c, xu t x , th i gian và đ a đi m nh p kh u. 2. T ch c, cá nhân nh p kh u thu c m u đ nghiên c u, th nghi m Vi t Nam ph i n p cho C c B o v th c v t t trình nêu rõ lý do, đ a đi m, th i gian nghiên c u, th nghi m, tên thu c, kh i lư ng thu c c n nh p kh u; đ a đi m, th i gian nh p kh u. 3. T ch c, cá nhân nh p kh u thu c b o v th c v t đ tái xu t, ph i n p cho C c B o v th c v t 01 b n sao (có công ch ng) h p đ ng xu t kh u và 01 b n sao (có công ch ng) h p đ ng nh p kh u v i đ i tác nư c ngoài. Quá trình t m nh p, tái xu t thu c b o v th c v t đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 12 c a Ngh đ nh s 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hoá. 4. T ch c, cá nhân nh p kh u thu c b o v th c v t chưa có trong danh m c đư c phép s d ng đ dùng trong d án đ u tư c a nư c ngoài t i Vi t Nam, ph i n p cho C c B o v th c v t b n sao (có công ch ng) gi y phép đ u tư nư c ngoài do cơ quan có th m quy n Vi t Nam c p (ch n p l n đ u).
 7. 5. Gi y phép nh p kh u thu c b o v th c v t đư c áp d ng theo m u th ng nh t (Ph l c 9 kèm theo Quy đ nh), có giá tr cho toàn b lô hàng và th i gian đư c ghi trong gi y phép. Chương 5 BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T Đi u 18. Nguyên t c chung T ch c, cá nhân buôn bán thu c b o v th c v t ph i có đ đi u ki n đư c quy đ nh t i Đi u 16 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t, ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Đi u 7 c a Ngh đ nh s 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có đi u ki n. Ch đư c buôn bán các lo i thu c b o v th c v t có trong danh m c đư c phép s d ng, h n ch s d ng do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành hàng năm. Ch đư c buôn bán các lo i thu c b o v th c v t d ng thành ph m còn h n s d ng, có ngu n g c, xu t x rõ ràng, có nhãn hàng hóa theo đúng quy đ nh t i Chương IX c a Quy đ nh này và các quy đ nh khác c a pháp lu t v nhãn hàng hóa. Ngư i tr c ti p buôn bán thu c b o v th c v t ph i có ch ng ch hành ngh do Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p. Không đư c buôn bán thu c b o v th c v t ch ho c các nơi khác không đúng quy đ nh t i Đi u 21 c a Quy đ nh này. Đi u 19. Đi u ki n đ đư c c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t ph i có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 17 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph . Đi u 20. Th t c c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t Th t c c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t đư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 91/2002/QĐ-BNN ngày 11 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 21. Đ a đi m buôn bán thu c b o v th c v t C a hàng buôn bán thu c b o v th c v t ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a chính quy n c p xã, phư ng ho c c p tương đương; ph i xa khu dân cư, trư ng h c, b nh vi n, ch và ngu n nư c; ph i đ m b o an toàn cho ngư i, v t nuôi và môi trư ng; không b ng p nư c trong m i tình hu ng; có đ y đ phương ti n phòng ch ng cháy n và đáp ng yêu c u quy đ nh t i kho n 2, Đi u 19 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph . Chương 6 V N CHUY N, B O QU N THU C B O V TH C V T Đi u 22. Nguyên t c chung V n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i tuân theo nh ng quy đ nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông đư ng b , đư ng s t, đư ng th y n i đ a và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. V n chuy n thu c b o v th c v t ph i theo đúng l ch trình đư c ghi trong h p đ ng ho c gi y t khác có liên quan v v n chuy n thu c b o v th c v t gi a ch phương ti n và ch s h u hàng hoá. Nghiêm c m vi c v n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t trên các phương ti n cùng v i chuyên ch hành khách, chuyên ch v t nuôi, chuyên ch lương th c, th c ph m, các ch t d gây cháy, n và các hàng hóa khác (tr phân bón). V n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i đ m b o an toàn cho ngư i, môi trư ng sinh thái theo l trình v n chuy n; không đư c d ng nơi đông ngư i, g n trư ng h c, b nh vi n, ch , ngu n nư c sinh ho t. Đi u 23. V n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t
 8. 1. Ngư i v n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t Ngư i lái xe, ngư i áp t i hàng ph i hi u rõ tính ch t nguy hi m c a thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t như: đ c h i, d cháy, d n , ăn mòn và ph i bi t x lý sơ b khi s c x y ra trong quá trình v n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t. 2. Khi s c x y ra Khi g p s c do đ v , tai n n giao thông trong quá trình v n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t, ngư i lái xe, ngư i áp t i ho c ch s h u hàng hóa ph i thông báo ngay cho chính quy n đ a phương ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n g n nh t đ có bi n pháp ngăn ch n, kh c ph c k p th i h u qu do thu c b rò r gây ra. Ch s h u hàng hóa ph i ch u m i chi phí kh c ph c. 3. Thùng ch a ho c container ch a thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t trong quá trình v n chuy n - Thùng ch a thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t đ v n chuy n ph i đư c làm b ng các v t li u dai, b n, ít th m nư c. - T t c các thùng ch a ho c container ch a thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i đư c dán bi u trưng nguy hi m v i đ u lâu, xương chéo màu đen trên n n tr ng trong hình vuông đ t l ch. Kích thư c c a bi u trưng nguy hi m dán trên m i thùng đ ng thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t là 100mm x 100mm và dán trên container là 250mm x 250mm (kho n 1, m c II, Ph l c 8 c a Quy đ nh này). V trí dán bi u trưng nguy hi m hai bên thùng ch a; hai bên và phía sau container. - T t c các thùng ch a ho c container ch a thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i đư c dán báo hi u nguy hi m có hình ch nh t, màu vàng cam, gi a có ghi ch UN (Liên h p qu c). Kích thư c báo hi u nguy hi m là 300mm x 200mm (kho n 2, m c II, Ph l c 8 c a Quy đ nh này). V trí dán báo hi u nguy hi m phía dư i bi u trưng nguy hi m. 4. Phương ti n v n chuy n thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t - Các phương ti n v n t i thông thư ng đư c các cơ quan có th m quy n cho phép lưu hành đ v n chuy n hàng hoá thì đư c chuyên ch thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t. - Phương ti n chuyên ch thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i có mui, b t che kín, có kh năng ch ng l i mưa, gió b t thư ng trong su t quá trình v n chuy n. - Phương ti n chuyên ch thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t đư c x p cu i cùng c a m i chuy n phà, n u b n phà không có phà chuyên dùng cho lo i hàng nguy hi m. - Phương ti n chuyên ch các thùng ch a thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t ph i đư c dán bi u trưng nguy hi m và báo hi u nguy hi m hai bên. Quy cách c a bi u trưng nguy hi m và báo hi u nguy hi m như quy cách c a bi u trưng nguy hi m và báo hi u nguy hi m dán m i container. Đi u 24. Kho b o qu n thu c b o v th c v t Kho b o qu n thu c b o v th c v t ph i đ m b o các yêu c u sau: 1. Đ a đi m kho b o qu n thu c b o v th c v t (ngoài khu công nghi p) ph i đư c s ch p thu n b ng văn b n c a chính quy n c p xã, phư ng ho c tương đương tr lên; 2. Kho ph i đư c xây d ng v ng ch c, b ng v t li u khó cháy, không b úng ng p, đ m b o thông thóang, thu n ti n cho các phương ti n ch a cháy ho t đ ng; 3. Kho ph i có các d ng c ch a cháy, phòng đ c, c p c u và có bi n bi u trưng nguy hi m in đ u lâu, xương chéo màu đen trên n n tr ng trong hình vuông đ t l ch có kích thư c như bi u trưng nguy hi m c a phương ti n ho c container quy đ nh t i kho n 1, M c II c a Ph l c 8 c a Quy đ nh này. Đi u 25. B o qu n thu c b o v th c v t Vi c b o qu n thu c b o v th c v t ph i đ m b o an toàn cho ngư i, v t nuôi và môi trư ng khu v c xung quanh. Trong trư ng h p thu c b rò r , khu ch tán gây tác h i đ n môi sinh, môi trư ng, ch s h u thu c ph i ch u trách nhi m kh c ph c h u qu dư i s hư ng d n ho c ki m tra c a cơ quan b o v và ki m d ch th c v t, cơ quan qu n lý môi trư ng, y ban nhân dân nơi g n nh t và ch u m i chi phí cho vi c kh c ph c h u qu đó. Chương 8
 9. S D NG THU C B O V TH C V T Đi u 26. Nguyên t c chung Ch đư c s d ng thu c b o v th c v t trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng ho c danh m c h n ch s d ng do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành hàng năm. Nghiêm c m s d ng các lo i thu c b c m s d ng Vi t Nam; các lo i thu c ngoài danh m c đư c phép s d ng, ngoài danh m c h n ch s d ng; các lo i thu c không rõ ngu n g c, xu t x ; các lo i thu c có nhãn ch ghi b ng ti ng nư c ngoài. C m s d ng thu c b o v th c v t trái v i hư ng d n đã đư c ghi trên nhãn c a thu c đó. Vi c s d ng thu c b o v th c v t ph i đ m b o nguyên t c 4 đúng và ph i tuân th th i gian cách ly đã đư c ghi trên nhãn c a t ng lo i thu c. Đi u 27. Trách nhi m c a ngư i s d ng thu c b o v th c v t Ngư i s d ng thu c b o v th c v t ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng tùy ti n, không đ m b o th i gian cách ly, s d ng không đúng k thu t đư c khuy n cáo đ l i dư lư ng thu c b o v th c v t trong nông s n vư t m c cho phép, s d ng thu c c m, thu c ngoài danh m c, thu c không rõ ngu n g c, xu t x , gây nh hư ng x u đ n s c kh e c a ngư i, v t nuôi, môi sinh và môi trư ng. N u gây thi t h i v v t ch t cho ngư i khác thì ph i b i thư ng. Đi u 28. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý và đơn v kinh doanh thu c b o v th c v t 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v và ki m d ch th c v t thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i các ngành ch c năng t ch c ki m tra vi c s d ng thu c b o v th c v t các khu v c s n xu t, đ c bi t các khu v c chuyên s n xu t rau, chè, cây ăn qu ; phát hi n và x lý các trư ng h p c tình vi ph m các nguyên t c chung v s d ng thu c b o v th c v t đư c quy đ nh t i Đi u 26 c a Quy đ nh này. 2. Chính quy n c p xã, phư ng ho c c p tương đương ch u trách nhi m tham gia qu n lý vi c buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t t i đ a phương; ph i h p v i cơ quan chuyên môn v b o v và ki m d ch th c v t t ch c tuyên truy n, hư ng d n vi c s d ng thu c b o v th c v t h p lý, hi u qu và x lý các hành vi vi ph m liên quan. 3. T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài kinh doanh, buôn bán thu c b o v th c v t ph i hư ng d n c th , rõ ràng cho ngư i mua thu c, đ ng th i ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ph i b i thư ng thi t h i kinh t do vi c tuyên truy n, qu ng cáo, hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t không đ , không đúng, không chính xác, làm cho ngư i mua và s d ng thu c nh m l n, gây tác h i đ i v i s c kho c a ngư i, v t nuôi, môi trư ng sinh thái và t n h i đ n s n xu t. Chương 8 TIÊU H Y THU C, BAO BÌ THU C B O V TH C V T Đi u 29. Nguyên t c chung Tiêu h y thu c, bao bì thu c b o v th c v t ph i đ m b o các yêu c u đư c quy đ nh t i Đi u 22 c a Đi u l Qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph và các quy đ nh c a pháp lu t v tiêu h y thu c b o v th c v t. Đi u 30. Vi c tiêu h y Vi c tiêu h y thu c, bao bì thu c b o v th c v t đư c th c hi n theo quy đ nh t i Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và ph i phù h p v i m c 5, Ph n II, Ch th s 29/1998/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và các quy đ nh khác c a pháp lu t v tiêu h y thu c b o v th c v t. T ch c, cá nhân có thu c, bao bì thu c bu c tiêu hu ph i ch u m i chi phí cho vi c tiêu h y. Chương 9 NHÃN THU C B O V TH C V T Đi u 31. Nguyên t c chung 1. T t c các lo i thu c b o v th c v t khi bán buôn, bán l và s d ng ph i có nhãn b ng ti ng Vi t Nam, n i dung nhãn ph i đúng v i n i dung ghi trong m u nhãn đã đư c C c B o v th c v t ch p thu n khi xét duy t đăng ký và phù h p v i các quy đ nh hi n hành v ghi nhãn hàng hóa. N i dung c a nhãn thu c ch đư c thay đ i khi có s ch p thu n c a C c B o v th c v t.
 10. 2. Nhãn đư c in b ng c ch thông thư ng, t i thi u là 8, rõ ràng, d đ c, không b m nh t ho c d b rách nát trong quá trình lưu thông, b o qu n, v n chuy n và s d ng. 3. Nhãn ph i đư c g n ch t ho c in trên bao bì thu c. 4. N n nhãn không đư c dùng màu trùng v i màu ch đ đ c c a thu c b o v th c v t. 5. Tên ho t ch t hay nguyên li u (thu c k thu t) ch đư c ghi trên nhãn m c "thành ph n". 6. Đ i v i các lo i thu c đư c đóng gói v i bao bì nh , nhãn cũng đư c in c ch thông thư ng, t i thi u là 8 và n u không in đ các thông tin b t bu c thì ph i có nhãn ph đính kèm cho m i bao gói thu c. 7. M i s thay đ i v n i dung nhãn thu c so v i m u nhãn đã đư c ch p thu n khi xét duy t đăng ký đ u là hành vi vi ph m pháp lu t hi n hành v ghi nhãn hàng hóa. Đi u 32. N i dung ghi trên nhãn thu c bao g m 1. Thông tin v đ đ c phù h p v i quy đ nh t i m c 1, m c 9, Ph l c 7 c a Quy đ nh này; 2. Tên thương ph m, thành ph n, hàm lư ng ho t ch t, ghi rõ đơn v đư c tính b ng g/l theo tr ng lư ng/th tích (w/v); g/kg theo tr ng lư ng/tr ng lư ng (w/w) hay theo t kh i (%); d ng thu c; công d ng c a thu c như đã đăng ký; 3. Hư ng d n s d ng phù h p v i n i dung đã đư c đăng ký; 4. Nh ng bi n pháp an toàn khi s d ng, sau khi s d ng và bi n pháp sơ c u khi b ng đ c; 5. Kh năng h n h p v i các lo i thu c khác (n u có), cách b o qu n; 6. S đăng ký s d ng, th tích th c, đơn v là l ho c ml (đ i v i thu c d ng l ng); kh i lư ng t nh, đơn v là kg ho c g (đ i v i thu c d ng b t, h t); kh i lư ng m t viên, đơn v là g và s lư ng viên, đơn v là viên (đ i v i thu c d ng viên); 7. Tên nhà s n xu t, đ a ch nơi s n xu t; tên cơ s gia công, cung ng, đ a ch nơi gia công ho c cung ng. 8. Ngày gia công ho c đóng gói, th i h n s d ng; 9. Hình tư ng hư ng d n cách b o qu n, pha ch , s d ng (n u có); 10. Th i gian cách ly, hình tư ng, v ch màu bi u th đ đ c, nhóm đ c và tính ch t v t lý c a thu c. Đi u 33. Nhãn thu c b o v th c v t g m các lo i Nhãn 1 c t, nhãn 2 c t, nhãn 3 c t và nhãn ph (b c c và n i dung c a t ng lo i ph i phù h p v i Ph l c 3 c a Quy đ nh này). Chương 10 BAO BÌ, ĐÓNG GÓI THU C B O V TH C V T Đi u 34. Nguyên t c chung 1. Thu c b o v th c v t ph i đư c đ ng trong bao bì riêng. 2. C m dùng các lo i bao bì chuyên đ ng đ ăn, th c u ng đ đ ng thu c ho c dùng các bao bì đã đ ng thu c b o v th c v t đ đ ng đ ăn, th c u ng. 3. Không đ ng thu c b ng các bao bì d b hư h ng, gây nguy hi m cho ngư i s d ng; c m đ ng thu c trong ng tiêm th y tinh. 4. Bao bì đ ng thu c ph i đ m b o các yêu c u a. B n trong quá trình b o qu n, lưu thông và s d ng; b. Không làm thay đ i thành ph n, tính ch t và tác d ng c a thu c; c. Ngăn c n đư c s tác đ ng c a các y u t c a môi trư ng làm nh hư ng đ n ch t lư ng thu c. Đi u 35. Đóng gói Kh i lư ng, th tích thu c b o v th c v t đư c đóng gói ph i đúng v i kh i lư ng t nh, th tích th c (có dung sai) đư c ghi trên nhãn c a thu c đó. Chương 11 H I TH O, QU NG CÁO THU C B O V TH C V T
 11. Đi u 36. Nguyên t c chung 1. Ch đư c h i th o, qu ng cáo các lo i thu c trong danh m c đư c phép s d ng; h i th o các lo i thu c trong danh m c h n ch s d ng Vi t Nam nh m khuy n cáo s d ng h p lý và an toàn. N i dung h i th o, qu ng cáo thu c b o v th c v t ph i đúng v i n i dung đã đư c đăng ký c a thu c đó. Không đư c qu ng cáo các lo i thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng ho c thu c b o v th c v t ngoài danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam. 2. T t c các cu c h i th o thương m i v thu c b o v th c v t c a các đơn v kinh doanh đ u b t bu c ph i có chương trình gi i thi u v "An toàn trong s d ng thu c b o v th c v t". N i dung c a chương trình này do C c B o v th c v t hư ng d n. Đi u 37. Qu ng cáo, h i th o 1. Qu ng cáo thu c b o v th c v t ph i ch p hành đúng quy đ nh c a Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; kho n 3, Đi u 35, Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t; Thông tư liên t ch s 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03 tháng 11 năm 2004 c a B Văn hóa thông tin và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n v qu ng cáo m t s hàng hoá trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn; Đi u 10, Ngh đ nh s 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph v An toàn hóa ch t. 2. Vi c qu ng cáo thu c b o v th c v t trên các phương ti n thông tin c a Trung ương ph i có ý ki n ch p thu n b ng văn b n v n i dung qu ng cáo lo i thu c đó c a C c B o v th c v t. 3. Vi c h i th o thu c b o v th c v t đ a phương ho c qu ng cáo thu c b o v th c v t trên các phương ti n thông tin c a đ a phương đ u ph i có ý ki n b ng văn b n th ng nh t v n i dung c a Chi c c B o v th c v t t nh, thành ph s t i. Trư ng h p các thu c đã đư c phép qu ng cáo trên các phương ti n thông tin c a Trung ương, n u có nhu c u qu ng cáo trên các phương ti n thông tin c a đ a phương, đơn v có s n ph m qu ng cáo ph i sao g i ý ki n ch p thu n b ng văn b n v n i dung qu ng cáo lo i thu c đó c a C c B o v thưc v t cho Chi c c B o v th c v t, nơi c n qu ng cáo. KT. B TRƯ NG Th trư ng Bùi Bá B ng
 12. PH L C 1 M U ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p–T do – H nh phúc THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THU C B O V TH C V T APPLICATION FOR PESTICIDE REGISTRATION TÊN THU C THƯƠNG M I: .............................................................................................………….….. Trade name TÊN CHUNG:….......................................................................................................................…………… Common name HÀM LƯ NG:...................…….....………….… D NG THÀNH PH M:……......................…………. Active ingredient content Formulation type TÊN NHÀ S N XU T: ........................................................................................................…………….. Name of manufacturer/ basic producer Đ A CH NƠI S N XU T: .....................................................................................................….……….. Address where manufacturing: TÊN, Đ A CH T CH C XIN ĐĂNG KÝ:.........................................................................…….………. Name and address of applicant Đ A CH LIÊN L C T I VI T NAM:…………………………………………………….……………... Contact address in Vietnam ………………………………………………………TEL:…………………....FAX:…………………….. HÌNH TH C XIN ĐĂNG KÝ:............................................................................................…….………… Type of -application: Chính th c: B sung: - Tên thương m i: - D ng: Full Supplementary Trade name Formulation Tái đăng ký: - Hàm lư ng ho t ch t: - H n h p: Re-application Content of a.i. Combination Đăng ký đ c cách: - Ph m vi s d ng: - Cách s d ng: Exceptional case Scope of application Method of application - M c đích s d ng: - Li u lư ng: Aim of use Dose - Thay đ i khác: Other changes Đ I TƯ NG ĐĂNG KÝ S D NG: Target of pest and crop: Cây tr ng (Crop) D ch h i (Pest)
 13. CÁC TÀI LI U VÀ M U THU C KÈM THEO : Accompanying dossiers and samples 1..........................................................................................................………………….. 2..........................................................................................................………………….. 3..........................................................................................................………………….. Chúng tôi xin cam đoan l i khai trong đơn, tài li u cũng như m u v t kèm theo là đúng s th t. I declare that all the informations contained in this application as well as accompanying dossiers and materials are true and correct. T i......………....., ngày.........…………......... At on Ký tên (Signature) Name: Title: PH L C 2 N I DUNG TÀI LI U; M U THU C PH I N P KHI ĐĂNG KÝ THU C B O V TH C V T Tuỳ theo t ng hình th c đăng ký, t ch c, cá nhân xin đăng ký thu c b o v th c v t ph i n p các tài li u và m u thu c. I. V I ĐĂNG KÝ CHÍNH TH C 1. Tài li u: Tài li u v tính ch t v t lý c a ho t ch t, c a thu c thành ph m như: tên hóa h c, tên ho t ch t, tên thương ph m, công th c c u t o, công th c phân t c a ho t ch t, màu s c, áp su t hơi, kh năng hoà tan, đi m nóng ch y (d ng r n), đi m sôi (d ng l ng), t tr ng c a ho t ch t, c a thu c thành ph m, đi m b c cháy, kh năng b t l a, kh năng gây n , kh năng ăn mòn, kh năng h n h p, kh năng b n v ng và các đ c tính lý hóa cơ b n khác. D ng thu c, thành ph n, hàm lư ng ho t ch t c a thu c thành ph m; thành ph n, hàm lư ng ho t ch t và t p ch t c a thu c k thu t (nguyên li u). Tài li u v đ c lý c a ho t ch t, c a thu c thành ph m: Đ đ c c p tính (đư ng mi ng, đư ng ti p xúc, đư ng hô h p), kh năng gây kích thích m t, da, kh năng gây d ng. Đ c mãn tính như kh năng gây ung thư, gây quái thai, gây đ t bi n gen, nh hư ng đ n kh năng sinh s n…Các ch tiêu ph i có d n ch ng b ng k t qu th nghi m đính kèm. Các tài li u khác: Quá trình chuy n hóa c a thu c trong cơ th ngư i, đ ng v t, kh năng tích lũy trong m , quá trình chuy n hóa và phân gi i trong cây, trong đ t và trong đi u ki n t nhiên. nh hư ng c a thu c đ n đ ng v t hoang dã như: cá, ong, chim, đ ng v t có ích (giun đ t, thiên đ ch…); m c h p th hàng ngày cho phép (ADI); m c dư lư ng t i đa cho phép (MRL); th i gian cách ly (PHI), hi u l c sinh h c nư c ngoài, tình hình đăng ký nư c ngoài, (b n sao gi y ch ng nh n đăng ký nư c ngoài). Tài li u v phương pháp và qui trình phân tích ch t lư ng và dư lư ng trong đ t, nư c và nông s n. Tài li u v phương pháp sơ c u khi b ng đ c thu c, các văn b n gi y t đư c quy đ nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4 Đi u 7 c a Quy đ nh này. 2. M u v t: 2g (hai gam) ch t chu n. Ch t chu n ph i có xác nh n ch t lư ng c a nhà s n xu t và th i h n s d ng còn ít nh t là 2 năm. 3. M u nhãn b ng ti ng Vi t, n i dung phù h p v i Chương IX c a Quy đ nh này và v i các quy đ nh hi n hành khác c a Vi t Nam v quy ch ghi nhãn hàng hoá. 4. K t qu kh o nghi m hi u l c sinh h c Vi t Nam ph i đư c đánh giá b i H i đ ng khoa h c do cơ quan qu n lý kh o nghi m thu c b o v th c v t nh m m c đích đăng ký thành l p. II. V I ĐĂNG KÝ B SUNG
 14. 1. Tài li u k thu t như ph n I, tr trư ng h p đã n p đ y đ khi đăng ký chính th c. 2. M u v t: 2g ch t chu n, n u thu c xin đăng ký b sung tên thương ph m. Ch t chu n ph i có xác nh n ch t lư ng c a nhà s n xu t và th i h n s d ng còn ít nh t là 2 năm. 3. M u nhãn b ng ti ng Vi t, n i dung phù h p v i quy đ nh hi n hành c a Vi t Nam. 4. K t qu kh o nghi m hi u l c sinh h c Vi t Nam ph i đư c đánh giá c a H i đ ng khoa h c do cơ quan qu n lý kh o nghi m thu c b o v th c v t nh m m c đích đăng ký thành l p. III. V I ĐĂNG KÝ Đ C CÁCH Tài li u k thu t và m u thu c ph i n p như đăng ký chính th c. K t qu nghiên c u v hi u l c sinh h c đ sáng ch ra lo i thu c đó đư c ch p nh n theo quy đ nh t i đi m b, kh on 3, Đi u 6 c a Quy đ nh này làm cơ s đ ch p thu n cho đăng ký. IV. V I GIA H N ĐĂNG KÝ Đ i v i các thu c đã đư c đăng ký s d ng Vi t Nam nhưng gi y ch ng nh n đăng ký h t h n thì ph i n p đơn xin gia h n, tài li u v tình hình đăng ký và s d ng nư c ngoài hi n nay. Báo cáo v s lư ng ho c giá tr thu c đó đư c nh p kh u, s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán và s d ng hàng năm Vi t Nam (có b n sao v n đơn nh p kh u, hóa đơn mua bán h p l g i kèm). PH L C V NHÃN THU C B O V TH C V T PH L C 3 N I DUNG NHÃN 1 C T - Thông tin v đ đ c (Ph l c 7, m c 1). - Tên thu c và d ng thu c (Ph l c 7, m c 2). - Thành ph n: + Ho t ch t + Dung môi (Ph l c 7, m c 3) - Công d ng (Ph l c 7, m c 4). - Th i gian cách ly (Ph l c 7, m c 6). - Chú ý v đ an toàn (Ph l c 7, m c 7). - Ch d n v c p c u ng đ c (Ph l c 7, m c 8). - Th tích th c ho c kh i lư ng t nh đơn v kg, g (đ i v i thu c d ng b t, h t); l, ml (đ i v i thu c d ng l ng), ngày đóng gói, h n s d ng. - Tên nhà s n xu t và đ a ch nơi s n xu t ra nguyên li u; tên đơn v gia công ho c cung ng, đ a ch nơi gia công ho c cung ng. - V ch màu (Ph l c 7, m c 9). - Hư ng d n cách s d ng (Ph l c 7, m c 5). - Hư ng d n cách b o qu n thu c. PH L C 4 N I DUNG NHÃN 2 C T C t th nh t - Thông tin v đ đ c (Ph l c 7, m c 1). - Tên thu c và d ng thu c (Ph l c 7, m c 2). - Thành ph n: + Ho t ch t + Dung môi (Ph l c 7, m c 3) - Công d ng (Ph l c 7, m c 4). - Th i gian cách ly (Ph l c 7, m c 6). - Chú ý v đ an toàn (Ph l c 7, m c 7).
 15. - Ch d n v c p c u ng đ c (Ph l c 7, m c 8). C t th hai - Hư ng d n cách s d ng (Ph l c 7, m c 5). - Th i gian cách ly (Ph l c 7, m c 6) (n u chưa ghi c t th nh t). - Th tích th c ho c kh i lư ng t nh, ngày đóng gói, h n s d ng. - Tên nhà s n xu t và đ a ch nơi s n xu t ra nguyên li u; tên đơn v gia công ho c cung ng, đ a ch nơi gia công ho c cung ng. - V ch màu (Ph l c 7, m c 9). PH L C 5 N I DUNG NHÃN 3 C T C t th nh t - Thông tin v đ đ c (Ph l c 7, m c 1). - Tên thu c và d ng thu c (Ph l c 7, m c 2). - Thành ph n: + Ho t ch t + Dung môi (Ph l c 7, m c 3). - Công d ng (Ph l c 7, m c 4). - Th tích th c ho c kh i lư ng t nh, ngày đóng gói, h n s d ng. - Tên nhà s n xu t và đ a ch nơi s n xu t ra nguyên li u; tên đơn v gia công ho c cung ng, đ a ch nơi gia công ho c cung ng. C t th hai - Hư ng d n cách s d ng (Ph l c 7, m c 5). - Th i gian cách ly (Ph l c 7, m c 6). - Các thông tin khác. C t th ba - Chú ý v đ an toàn (Ph l c 7, m c 7). - Ch d n v c p c u ng đ c (Ph l c 7, m c 8). - V ch màu (Ph l c 7, m c 9). PH L C 6 N I DUNG NHÃN PH Khi lư ng thông tin c n truy n đ t v thu c quá nhi u mà di n tích nhãn trên bao gói có h n và không đáp ng đ thì lư ng thông tin đó đư c in thêm trên m t nhãn khác kèm theo g i là nhãn ph . N u bao gói thu c có nhãn ph thì nhãn chính trên bao gói ph i in dòng ch "Đ c k nhãn ph kèm theo trư c khi s d ng thu c". N i dung trên nhãn ph g m: - Thông tin v đ đ c (Ph l c 7, m c 1). - Tên thu c và d ng thu c (Ph l c 7, m c 2). - Hư ng d n cách s d ng (Ph l c 7, m c 5). - Th i gian cách ly (Ph l c 7, m c 6). - Chú ý v đ an toàn (Ph l c 7, m c 7). - Ch d n v c p c u ng đ c (Ph l c 7, m c 8). PH L C 7 HƯ NG D N CHI TI T
 16. 1. Thông tin v đ đ c - Nh ng thông tin v đ đ c c a thu c đư c quy đ nh t i m c I, Ph l c 8 c a Quy đ nh này như: + R t đ c (nhóm đ c Ia, Ib) và hình tư ng bi u th đ đ c là đ u lâu xương chéo trong hình vuông đ t l ch; + Đ c cao (nhóm đ c II) và hình tư ng bi u th đ đ c là ch th p trong hình vuông đ t l ch; + Nguy hi m (nhóm đ c III) và hình tư ng bi u th đ đ c là đư ng đ t quãng trong hình vuông đ t l ch; + C n th n (nhóm đ c IV) không có hình tư ng bi u th đ đ c; đư c đ t phía trên tên thương ph m c a nhãn thu c. - Câu "B o qu n xa tr em" ph i đư c đ t ngay dư i thông tin và ngang v i hình tư ng bi u th đ đ c. - Ngoài nh ng thông tin trên, trên nhãn có th có hình tư ng bi u th tính ch t v t lý c a thu c như: tính ăn mòn, tính d n , tính d cháy, tính d ô xy hóa…(n u có) (m c I, ph l c 8). Hình tư ng bi u th đ đ c và tính ch t v t lý c a thu c đư c in theo màu quy đ nh t i m c I, Ph l c 2 8 c a Quy đ nh này và đ l n c a hình t i thi u b ng 0,64cm (0,8cm x 0,8cm). 2. Tên thu c và d ng thu c - Tên thương ph m. - Hàm lư ng ho t ch t. - D ng thu c (ký hi u Vi t Nam ho c Qu c t n u có nghĩa như nhau) đã đư c đăng ký. Ví d : Thu c tr sâu Padan 95SP; Vicarp 95BHN. Thu c tr sâu Applaud 10WP; Viappla 10BTN. 3. Thành ph n Ho t ch t: Tên và hàm lư ng c a t t c các ho t ch t có trong thu c thành ph m (đơn v g/kg, g/l hay %), tính theo tr ng lư ng/ th tích (w/v) tr ng lư ng/tr ng lư ng (w/w) hay theo t kh i (%). Dung môi (n u làm thay đ i đ đ c c a thu c): tên và hàm lư ng c a dung môi. Đơn v và cách ghi như đ i v i ho t ch t. N u có nhu c u thay đ i cách ghi hàm lư ng ho t ch t như đã đăng ký, lo i thu c đó ph i đư c làm th t c đăng ký b sung như quy đ nh t i g ch đ u dòng th hai, đi m a, kho n 2, Đi u 6 c a Quy đ nh này. 4. Công d ng Ph i ghi rõ thu c đư c đăng ký đ phòng tr d ch h i gì trên đ i tư ng b h i gì (thu c tr sâu, thu c tr b nh hay thu c tr c …). Ví d : Dùng tr c trên cây tr ng c n. Dùng tr c m t năm m i n y m m trên lúa gieo th ng. Dùng tr đ o ôn trên lúa. 5. Hư ng d n cách s d ng Ph i ghi rõ cây tr ng, d ch h i đư c phép s d ng, th i gian và phương pháp s d ng đ đ m b o an toàn và hi u qu nh t. Hư ng d n cách s d ng ph i bao g m: - M i thông tin c n ngăn ng a vi c s d ng sai ho c không phù h p; Ví d : Không s d ng khi tr i s p mưa. Ch s d ng giai đo n 2 đ n 5 lá. - Li u lư ng, n ng đ , th i gian và phương pháp áp d ng đ i v i tình tr ng d ch h i; - Hư ng d n v chu n b pha thu c, cách pha thu c, cách phun thu c, cách b o qu n, cách x lý thu c th a và bao bì;
 17. - Kh năng h n h p v i các lo i thu c khác. 6. Th i gian cách ly Ph i ghi rõ th i gian cách ly c th đ i v i t ng đ i tư ng s d ng như: - Không s d ng thu c trư c khi thu ho ch (ngày/tu n); - Nguy hi m (đ c) đ i v i v t nuôi. Không th v t nuôi vào khu v c s d ng thu c (gi /ngày); - Ngư i không có trang b b o h không đư c vào khu v c s d ng thu c (gi /ngày); - Thông gió khu v c s d ng thu c (gi /ngày) trư c khi vào làm vi c (nhà kho…). 7. Chú ý v an toàn - Đ i v i thu c + Gây ng đ c n u hít ph i; + Gây ng đ c n u u ng ph i; + Gây ng đ c n u ti p xúc v i da; + Gây d ng đ i v i da, m t, h hô h p. - Khi s d ng + Tránh hít ph i thu c; + Tránh đ thu c ti p xúc v i da, m m, m t và mũi; + Không hút thu c, ăn u ng; + S d ng trang b b o h (qu n áo, kính, mũ, găng tay, ng…); + R a s ch ngay vùng b dính thu c b ng nhi u nư c. - Sau khi s d ng + R a chân tay hay t m r a; + R a s ch trang b b o h lao đ ng. Nh ng thông tin này ph i đư c ghi rõ ràng đ ngư i s d ng thu c d đ c, d hi u. 8. Ch d n v c p c u ng đ c Ghi rõ phương pháp sơ c u khi b ng đ c thu c - Khi thu c dính vào da ho c m t ph i làm gì; - Khi hít ph i hơi thu c ph i làm gì; - Khi u ng ph i thu c ph i làm gì; - N u thu c dính vào qu n áo ph i làm gì; - Trong ho c sau khi s d ng thu c n u th y tri u ch ng ng đ c ph i làm gì; - Tri u ch ng ng đ c như th nào; - Thu c gi i đ c (n u có). 9. V ch màu Màu c a v ch màu đư c xác đ nh d a theo b ng phân lo i đ đ c c a t ch c Y t th gi i (WHO). - Đ i v i thu c thu c nhóm đ c Ia, Ib: v ch màu đ ; - Đ i v i thu c thu c nhóm đ c II: v ch màu vàng; - Đ i v i thu c thu c nhóm đ c III: v ch màu xanh lam; - Đ i v i thu c thu c nhóm đ c IV: v ch màu xanh lá cây - V ch màu này đ t ph n dư i cùng c a nhãn và có đ dài b ng đ dài c a nhãn, chi u cao t i thi u b ng 10% chi u cao c a nhãn; - Màu c a v ch màu ph i b n, không b nhoè ho c phai. 10. Các thông tin khác
 18. - Tên, đ a ch c a nhà s n xu t ra nguyên li u ho c ho t ch t (ph i phù h p v i ngu n g c, xu t x c a thu c); - Tên, đ a ch c a đơn v gia công, sang chai, đóng gói ho c đơn v cung ng (đơn v ch u trách nhi m cu i cùng v s n ph m Vi t Nam); - Th i h n s d ng (năm); - Ngày gia công, sang chai, đóng gói (có th đư c in chìm ho c n i mép cu i bao gói thu c); - S đăng ký s d ng; - S KCS (n u có); - Các thông tin khác (n u có), tr các hình nh v ngư i, đ ng v t, th c v t không thu c đ i tư ng phòng tr . PH L C 8 I. HÌNH TƯ NG BI U DI N Đ Đ C VÀ TÍNH CH T C A THU C B O V TH C V T Đ đ c Nhóm đ c Ia, Ib R tđ c Hình tư ng màu đen trên n n màu tr ng. Nhóm đ c II Đ c cao Hình tư ng màu đen trên n n màu tr ng. Nhóm đ c III Nguy hi m Hình tư ng màu đen trên n n màu tr ng.
 19. Nhóm đ c IV C n th n Không có hình tư ng, ch ghi "C n th n". Hình tư ng màu đen trên n a n n màu vàng ho c da Tính ăn mòn cam và ch in màu tr ng trên n a n n màu đen. Tính d n Hình tư ng màu đen trên n n màu vàng ho c da cam. R t d cháy Hình tư ng màu đen trên n a n n màu tr ng và n a n n màu đ . D cháy Hình tư ng màu đen trên n n màu đ (d ng l ng). Hình tư ng màu đen trên n n màu tr ng v i nh ng k s c đ (d ng r n). Oxy hoá Hình tư ng màu đen trên n n màu vàng ho c da cam. II. BI U TRƯNG HÀNG NGUY HI M 1. Bi u trưng nguy hi m Ki n hàng: 100mm x 100mm Phương ti n, container: 250mm x 250mm 2. Báo hi u nguy hi m PH L C 9 M U GI Y PHÉP NH P KH U B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ cl p-T do - H nh phúc S : /BNN-BVTV Hà N i, ngày tháng năm GI Y PHÉP NH P KH U THU C B O V TH C V T Căn c nhu c u nh p kh u thu c b o v th c v t chưa có trong danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam (t i công văn s …….ngày…...tháng……..năm… c a ………………………………………………………………………………). B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ ng ý đ ………………...đư c nh p kh u trong năm ……….các lo i thu c b o v th c chưa có trong danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam v i kh i lư ng sau đây:
 20. S th S lư ng thu c đư c nh p kh u (T n) Xu t x Ghi chú t Ch ph m trung gian Thu c thành ph m (nguyên li u) Tên ch Kh i lư ng Tên thành Kh i lư ng ph m ph m C ng Th i gian nh p kh u: t …………………đ n…………………………………… Đ a đi m nh p kh u:……………………………………………………………… KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG PH L C 10 M U GI Y PHÉP KH O NGHI M THU C B O V TH C V T C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t nam Đ cl p-T do - H nh phúc GI Y PHÉP KH O NGHI M THU C B O V TH C V T TRÊN Đ NG RU NG PERMIT FOR PESTICIDE FIELD TRIAL Gi y phép s : ………………………………………….………..…. 0 Permit N : Lo i thu c b o v th c v t sau đây đư c phép làm kh o nghi m trên đ ng ru ng nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam. The following Pesticide is hereby granted the Permit for field trial in Socialist Republic of Vietnam. Có giá tr t ngày: …………….đ n ………………………………… Valid from: to T ch c, cá nhân xin đăng ký kh o nghi m: ……………………….. Applicant: Đ a ch : ………………………………………….………. ………. Address: Kh o nghi m cho m c đích đăng ký: ………………………………… Registration trial purpose : Tên nhà s n xu t: ………………………………………….……….……………. Name of manufacturer/basic producer: Tên ho t ch t: ………………………………………….………..………………. Common name:
Đồng bộ tài khoản