Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
71
lượt xem
8
download

Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN về việc ban hành kỷ niệm chương “vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” và quy chế xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2008/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 89/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” VÀ QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” t ng cho nh ng cá nhân ã có công lao óng góp i v i s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam. 2. Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 22/2006/Q -BNN, ngày 29/3/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, v vi c ban hành K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” và Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”; Quy t nh s 12/2006/Q -BTS, ngày 28/8/2006 c a B trư ng B Th y s n v vi c ban hành Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Thu s n”. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , T ng Giám c T p oàn kinh t , T ng công ty 91 và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. B TRƯ NG Cao c Phát QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” (kèm theo Quy t nh 89 /2008/Q -BNN, ngày 25 tháng 08 năm 2008) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” 1. K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng cho nh ng cá nhân ã có công lao óng góp i v i s nghi p phát tri n Nông nghi p và nông thôn Vi t Nam. 2. K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” ư c ăng ký v i Ban Thi ua, Khen thư ng Trung ương. 3. Huy hi u K ni m chương: - Ph n cu ng, vi n ngoài làm b ng kim lo i m u vàng, n n trong làm b ng tơ Rayon màu , hình ch nh t, kích thư c: 10 X 25 mm. - Ph n thân làm b ng kim lo i màu vàng, d p n i hình ngôi sao năm cánh cách i u, ư ng kính 45 mm; phía trong là hình tròn ư ng kính 23 mm, in dòng ch : “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. Trên n n hình tròn, d p chìm th hi n màu xanh c a r ng, hình bông lúa, màu nư c bi n và hình nh công trình thu l i; phía dư i là hình bánh xe, tư ng trưng cho s nghi p phát tri n nông nghi p, nông thôn Vi t Nam. 4. Gi y ch ng nh n: - Làm b ng gi y cuse, kích thư c 270 X 390 mm, vi n ngoài là ư ng trang trí hoa văn kích thư c 190 X 290 mm. Chính gi a in trên n n màu vàng m , n a bánh răng và bông lúa cách i u. Góc bên trái có hình Huy hi u K ni m chương.
 3. - Ch in trong gi y ch ng nh n: Phía trên là Qu c hi u. Ti p n là các dòng ch “B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng K ni m chương Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho... ã có công lao óng góp i v i s nghi p Phát tri n Nông nghi p và nông thôn Vi t Nam”. i u 2. Nguyên t c xét t ng 1. Xét t ng nh kỳ hàng năm và xét t ng t xu t theo quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. K ni m chương ch t ng m t l n cho m i cá nhân và không truy t ng. 3. Vi c xét t ng ph i ư c th c hi n úng Pháp lu t, i tư ng, tiêu chuNn, th t c quy nh t i Quy ch này; m b o nguyên t c công khai, dân ch , công b ng, k p th i. 4. Cá nhân ã ư c t ng m t trong nh ng Huy chương và K ni m chương sau thì không xét t ng K ni m chương theo Quy ch này: - Huy chương “Vì s nghi p phát tri n Nông nghi p”; - Huy chương “Vì s nghi p b o v và phát tri n r ng”; - Huy chương “Vì s nghi p phát tri n ngành Th y l i Vi t Nam”; - Huy chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”; - Huy chương “Vì s nghi p Ngh Cá”; - K ni m chương “Vì s phát tri n ngành Thu s n”; - K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn”. 5. Cá nhân b k lu t bu c thôi vi c, b truy c u trách nhi m hình s , không ư c t ng K ni m chương. 6. Nh ng cá nhân trong th i gian thi hành k lu t t m c khi n trách n cách ch c, không ư c xem xét t ng K ni m chương. Th i gian b k lu t không ư c tính xét t ng K ni m chương. i u 3. Quy n l i c a cá nhân ư c t ng K ni m chương 1. ư c t ng Huy hi u "K ni m chương" và "Gi y ch ng nh n K ni m chương" c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. ư c thư ng ti n ho c hi n v t tương ương m c thư ng quy nh t i Kho n 12, i u 6, Quy ch trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1709/Q -BNN-TC, ngày 09/6/2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 4. Chương II. I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 4. i tư ng 1. Cá nhân trong ngành: Cán b , công ch c, viên ch c, công nhân và lao ng ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t Trung ương n a phương, cơ s , ang làm vi c, ã ngh ch , ngh hưu, ho c chuy n sang ngành khác. 2. Cá nhân ngoài ngành. 3. Cá nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài và Ngư i nư c ngoài. 4. Các trư ng h p khác theo quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 5. Tiêu chu n 1. i v i cá nhân trong ngành: a) Có phNm ch t t t, hoàn thành nhi m v , th i gian công tác trong ngành liên t c 15 năm i v i n ; 20 năm i v i nam. Trư ng h p ang công tác trong ngành ư c c i h c; i b i, công tác bi t phái, luân chuy n, sau ó tr l i ngành, th i gian ó ư c tính là th i gian công tác liên t c trong ngành. Trư ng h p là b i chuy n v ngành, ư c tính c th i gian ph c v trong Quân i. b) Lãnh o B , u viên Ban cán s có th i gian công tác t i B ít nh t là 01 năm. c) Cá nhân ư c t ng danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c trong th i gian ang công tác trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. d) Các cá nhân ư c t ng danh hi u Vi n sĩ, Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú, Ngh nhân nhân dân, Ngh nhân ưu tú hi n ang công tác trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c xét t ng s m 5 năm. ) Lãnh o ương ch c c a các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó T ng giám c T p oàn kinh t , T ng công ty, Công ty, lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và c p tương ương, ư c xét t ng khi ã gi ch c v ư c 01 nhi m kỳ i v i c p trư ng và 02 nhi m kỳ i v i c p phó. e) Nông dân, Diêm dân, Ngư dân, Doanh nghi p tư nhân là ch h ư c c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên công nh n là h gia ình, ch trang tr i, doanh nghi p s n xu t kinh doanh gi i.
 5. g) Cá nhân là Ch nhi m h p tác xã nông nghi p liên t c, t 10 năm tr lên. 2. i v i cá nhân ngoài ngành, có m t trong nh ng tiêu chuNn sau: a) Lãnh o ng, Nhà nư c và lãnh o các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương, lãnh o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có công lao trong vi c lãnh o, ch o góp ph n vào s nghi p phát tri n Nông nghi p và nông thôn Vi t Nam. b) Có sáng ch phát minh, công trình khoa h c ư c cơ quan có thNm quy n công nh n, ã áp d ng có hi u qu vào s n xu t Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có nhi u óng góp, giúp v v t ch t, tinh th n cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, không vi ph m pháp lu t Vi t Nam, ư c cơ quan, ơn v có thNm quy n ghi nh n ngh . 4. Cá nhân có thành tích t xu t, c bi t theo quy t nh c a B trư ng bao g m: a) Có thành tích xu t s c trong phòng, ch ng và kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh... b) Có óng góp v công s c, tinh th n, v t ch t, góp ph n gi i quy t có hi u qu khó khăn cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. c) Có thành tích trong tuyên truy n ch trương chính sách, hư ng d n k thu t, giúp nông dân, Diêm dân, Ngư dân s n xu t, kinh doanh mang l i hi u qu . Chương III. QUY TRÌNH XÉT T NG VÀ KINH PHÍ LÀM K NI N CHƯƠNG i u 6. Quy trình 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , T ng Giám c T p oàn kinh t , T ng công ty 91, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, l p h sơ ngh xét t ng K ni m chương theo quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. 2. i v i lãnh o ng, Nhà nư c và lãnh o các B , Ban, ngành, oàn th Trung ương, do V trư ng V T ch c cán b ph i h p v i các cơ quan, ơn v liên quan t ng h p trình B trư ng. 3. i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài, liên quan n chuyên ngành, lĩnh v c c a các cơ quan, ơn v tr c thu c B , Th trư ng cơ quan, ơn v ó l p h sơ ph i h p v i V trư ng V H p tác qu c t xét hi p y và ngh B (qua V T ch c cán b ) t ng h p trình B trư ng. Nh ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài do V trư ng V H p tác qu c t tr c ti p l p h sơ ph i có ý ki n hi p y c a Th trư ng cơ quan, ơn v chuyên ngành tr c thu c B ngh B (qua V T ch c cán b ) t ng h p trình B trư ng. 4. Cá nhân có thành tích t xu t, c bi t, V T ch c cán b th c hi n theo quy trình th t c rút g n, trình B trư ng.
 6. 5. Nông dân, Diêm dân, Ngư dân, ch doanh nghi p tư nhân, Ch nhi m h p tác xã do Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét và ngh B (qua V T ch c cán b ) t ng h p trình B trư ng trên cơ s ngh c a Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. i u 7. H sơ và th i gian xét t ng 1. H sơ: a) T trình kèm theo Danh sách trích ngang các cá nhân ngh xét t ng K ni m chương c a Th trư ng ơn v (ph l c 1). b) Báo cáo tóm t t quá trình công tác ho c báo cáo tóm t t thành tích ngh xét t ng K ni m chương c a cá nhân. (Cá nhân trong ngành, ph l c 2; Cá nhân ngoài ngành, ph l c 3; Ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài, ph l c 4; Nông dân, Ngư dân, Diêm dân, ph l c 5). 2. Th i gian: a) t 1 trư c ngày 1 tháng 4, hàng năm. b) t 2 trư c ngày 14 tháng 11, hàng năm. c) Xét t ng t xu t và i tư ng là ngư i nư c ngoài, th c hi n thư ng xuyên. 3. Nơi nh n h sơ: V T ch c cán b (Phòng Thi ua, Khen thư ng và K lu t) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. S 2, Ng c Hà, Ba ình, Hà N i. i u 8. T ch c trao t ng 1. Vi c trao t ng K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” do Lãnh o B tr c ti p trao t ng ho c u quy n cho Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , T ng Giám c T p oàn kinh t , T ng Công ty 91, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trao t ng. 2. ơn v có ngư i nư c ngoài ư c t ng K ni m chương, ph i h p v i V H p tác Qu c t , V T ch c cán b , Văn phòng B t ch c l trao t ng. 3. T ch c l trao t ng K ni m chương trang tr ng, khoa h c, thi t th c, hi u qu và ti t ki m; k t h p t ch c trao t ng K ni m chương vào l k ni m ngày thành l p, H i ngh sơ k t, t ng k t hàng năm c a ơn v . i u 9. Kinh phí Kinh phí làm Huy hi u K ni m chương, in Gi y ch ng nh n và ti n thư ng ư c th c hi n theo Quy ch trích l p, qu n lý và s d ng Qu thi ua, khen thư ng ban hành t i Quy t nh s 1709/Q -BNN-TC, ngày 09/6/2008, c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 7. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 10. T ch c th c hi n Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , T ng Giám c T p oàn kinh t , T ng Công ty 91, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m t ch c ph bi n, hư ng d n n i dung, tiêu chuNn xét t ng K ni m chương cho m i i tư ng trong ơn v th c hi n Quy ch này./. (Kèm theo quy t nh s 89/2008/Q - BNN ngày 25/08/2008 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các Ph l c 1, 2, 3, 4, 5) PH L C 1 TÊN ƠN VN C P TRÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN ƠN VN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : / a danh, ngày tháng năm T TRÌNH V VI C NGHN T NG THƯ NG K NI M CHƯƠNG VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Kính g i: B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng; Th c hi n Quy t nh s /Q -BNN-TCCB, ngày tháng năm c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành K ni m chương và Quy ch xét t ng K ni m chương Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Sau khi xem xét quá trình công tác và i chi u v i tiêu chuN n, ( ơn v ...) ngh B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xét t ng K ni m chương Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho ........ ngư i. Trong ó: 1. Cá nhân trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ......ngư i - ang làm vi c.........ngư i
 8. - ã ngh hưu..........ngư i 2. Cá nhân ngoài ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ..........ngư i - ang làm vi c.........ngư i - ã ngh hưu..........ngư i (có danh sách kèm theo) TH TRƯ NG ƠN VN (ký tên, óng d u) DANH SÁCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K ni m chương “Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” (Kèm theo t trình s /TTr ngày tháng năm c a ( ơn v trình).) S H và tên Ch c v , ơn v Th i gian công tác Ghi chú TT trong ngành (hi n t i, trư c khi ngh hưu (các tiêu chuN n c ho c chuy n i ngành khác) (t tháng/năm n cách ư c áp d ng) tháng/ năm) 1 2 3
 9. 4 5 6 7 8 9 TH TRƯ NG ƠN VN (ký tên, óng d u) Ghi chú: Không vi t t t ch c v , ch c danh (áp d ng theo m u t i Thông tư s 75/2008/TT-BNN, ngày 23/6/2008, c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. PH L C 2
 10. (S d ng cho cá nhân trong ngành) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- a danh, ngày tháng năm BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên: (Ghi b ng ch in hoa)...................... Gi i tính:...... - Sinh ngày ....... tháng ....... năm ........ - Ch c v (ch c danh):................ - ơn v công tác:.................... - Ngày / tháng / năm b t u vào làm vi c trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:................... - T ng s năm ã công tác trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:....... - Quá trình ư c khen thư ng: Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Huân chương các lo i (ghi rõ quy t nh, ngày tháng năm). II. Tóm t t quá trình công tác Th i gian công tác Ch c v , ơn v T ng c ng s Ghi chú công tác năm công tác (t ngày tháng năm n trong ngành (các tiêu chu n c cách ngày tháng năm) ư c áp d ng)
 11. Xác nh n c a Th trư ng ơn v Ngư i khai (ký tên, óng d u) (ký tên) Ghi chú: Không vi t t t ch c v , ch c danh (áp d ng theo m u t i Thông tư s 75/2008/TT-BNN, ngày 23/6/2008, c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B n báo cáo này, lưu h sơ t i ơn v trình. PH L C 3 (S d ng cho cá nhân ngoài ngành) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- a danh, ngày tháng năm BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên: (Ghi b ng ch in hoa)...................... Gi i tính:...... - Sinh ngày ....... tháng ....... năm ........ - Ch c v (ch c danh):................ - ơn v công tác:....................
 12. - Ngày / tháng / năm b t u vào làm vi c trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ngày / tháng / năm chuy n i; ngày / tháng / năm chuy n tr l i - T ng s năm ã công tác trong ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:....... - Quá trình ư c khen thư ng: Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Huân chương các lo i (ghi rõ quy t nh, ngày tháng năm). II. Tóm t t công lao óng góp cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Th i gian Ngh nghi p óng góp cho Ghi chú ngành (t ngày tháng năm n (làm gì ?) (các tiêu chu n c cách ngày tháng năm) ư c áp d ng) Xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v ngh Ngư i khai (ký tên, óng d u) (ký tên) Ghi chú: Không vi t t t ch c v , ch c danh (áp d ng theo m u t i Thông tư s 75/2008/TT-BNN, ngày 23/6/2008, c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B n báo cáo này, lưu h sơ t i ơn v trình. PH L C 4 (S d ng cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- a danh, ngày tháng năm
 13. BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên: (Ghi b ng ch in hoa)...................... Gi i tính:...... - Sinh ngày ....... tháng ....... năm ..................Qu c t ch....... - Nơi cư trú: ( nư c ngoài; Vi t Nam)................. - Ch c v (ch c danh):................ - Nơi làm vi c:.................... II. Tóm t t công lao óng góp cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam Th i gian Làm vi c gì? M i quan h và óng Ghi chú góp cho ngành (t ngày tháng năm n T i ơn v nào? (các tiêu chu n c ngày tháng năm) cách ư c áp d ng) Xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v Ngư i khai ngh (ký tên) (ký tên, óng d u) Ghi chú: Không vi t t t ch c v , ch c danh (áp d ng theo m u t i Thông tư s 75/2008/TT-BNN, ngày 23/6/2008, c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B n báo cáo này, lưu h sơ t i ơn v trình.
 14. PH L C 5 (S d ng cho Nông dân, Diêm dân, Ngư dân, Doanh nghi p tư nhân, Ch nhi m h p tác xã....) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- a danh, ngày tháng năm BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN” I. Sơ lư c ti u s b n thân: - H và tên: (Ghi b ng ch in hoa)...................... Gi i tính:...... - Sinh ngày ....... tháng ....... năm ......... - Nơi cư trú: ................. - T ng s năm ã óng góp cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:... - Quá trình ư c khen thư ng: Anh hùng Lao ng, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Huân chương các lo i (ghi rõ quy t nh, ngày tháng năm). II. Tóm t t công lao óng góp cho ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam Th i gian Ngh nghi p óng góp cho Ghi chú ngành (t ngày tháng năm n (làm gì ?) (các tiêu chu n c ngày tháng năm) cách ư c áp d ng)
 15. Xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v Ngư i khai ngh (ký tên) (ký tên, óng d u) Ghi chú: Không vi t t t ch c v , ch c danh (áp d ng theo m u t i Thông tư s 75/2008/TT-BNN, ngày 23/6/2008, c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B n báo cáo này, lưu h sơ t i ơn v trình.
Đồng bộ tài khoản