Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC về việc giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC về việc giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 89/2008/qđ-btc về việc giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do bộ tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung quyết định số 69/2008/qđ-btc ngày 27/8/2008 của bộ trưởng bộ tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC về việc giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 89/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 24 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 69/2008/Q -BTC NGÀY 27/8/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH V BAN HÀNH GIÁ BÁN T I THI U S N PH M THU C LÁ I U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t và Lu t thu giá tr gia tăng s 57/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 119/2007/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s n xu t và kinh doanh thu c lá; Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c ngh c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam (công văn s 76/HHTL-CV ngày 15/9/2008) và T ng công ty Thu c lá Vi t Nam (công văn s 686/TLVN-TT ngày 12/9/2008) v giá bán t i thi u s n ph m thu c lá i u và ý ki n th ng nh t c a B Công thương (công văn s 9785/BCT-CNN ngày 13/10/2008); Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý giá, QUY T NNH i u 1. B sung vào cu i i u 1 Quy t nh s 69/2008/Q -BTC ngày 27/8/2008 c a B trư ng B Tài chính v ban hành giá bán t i thi u s n phNm thu c lá i u n i dung sau: “M c giá bán t i thi u s n phNm thu c lá i u c a doanh nghi p s n xu t thu c lá không áp d ng i v i s n phNm thu c lá i u không có u l c n h t năm 2009 và s n phNm thu c lá i u s n xu t trong nư c th c t xu t khNu”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. C c trư ng C c Qu n lý giá, T ng giám c, Giám c các doanh nghi p s n xu t thu c lá ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B : Công thương; K ho ch và u tư; Tr n Xuân Hà - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v : TCHQ; TCT; C c TCDN; V CST; V PC; - Hi p h i s n xu t kinh doanh thu c lá Vi t Nam; - Các ơn v s n xu t kinh doanh thu c lá; - Lưu: VT, QLG(4).
Đồng bộ tài khoản