Quyết định số 891/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 891/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 891/QĐ-TTg về Dự án đầu tư Khu nhà ở du lịch - giải trí bờ sông Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 891/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 891/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 891/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 V D ÁN U TƯ KHU NHÀ DU LNCH - GI I TRÍ B SÔNG SÀI GÒN, THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph ; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph H Chí Minh (Công văn s 1798/CV-UB- QLDA ngày 14 tháng 5 năm 1999, s 3388/CV-UB-QL T ngày 18 tháng 8 năm 1999) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (Công văn só 5621 BKH/VPT ngày 26 tháng 8 năm 1999) v D án u tư khu nhà du l ch - gi i trí b sông Sài Gòn, thành ph H Chí Minh. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư khu nhà du l ch - gi i trí b sông Sài Gòn, thành ph H Chí Minh v i các n i dung chính sau ây: 1. Tên d án: D án u tư khu nhà du l ch - gi i trí b sông Sài Gòn, thành ph H Chí Minh. 2. M c tiêu u tư: u tư xây d ng m t i m ô th bao g m nhà a d ng, các công trình công c ng, trung tâm thương m i, công trình d ch v áp ng nhu c u và góp ph n t o c nh quan sông Sài Gòn, góp ph n hoàn ch nh vi c phát tri n ô th theo quy ho ch t ng th thành ph H Chí Minh. 3. Ch u tư: Công ty Qu n lý và pháp tri n nhà qu n Bình Th nh thu c T ng Công ty a c Sài Gòn. 4. a i m xây d ng và di n tích chi m t: a i m xây d ng thu c a ph n phư ng 25, qu n Bình Th nh, thành ph H Chí Minh. Di n tích chi m t: khu t xây d ng có di n tích 21 ha.
  2. Ranh gi i, v trí c th do U ban nhân dân thành ph H Chí Minh xác nh phù h p v i quy ho ch chi ti t c a khu v c. 5. Quy mô d án: - Khu nhà bi t th : 194 n n; - Nhà chung cư cao c p: 212 căn h , 12 t ng, di n tích sàn 21.600 m2. - Nhà liên k : 56 n n; - Nhà chung cư: 318 căn, 6 t ng, di n tích sàn 32.652 m2; - Câu l c b ngh ngơi, gi i trí b sông: di n tích t 6.500 m2, 01 t ng; - Nhà tr m u giáo: 2 t ng, di n tích sàn 1.512 m2; - Trư ng ph thông: 3 t ng, di n tích sàn 4.166 m2; - H th ng h t ng k thu t: ư ng n i b , c p i n, c p nư c, t ch c thoát nư c, trong khuôn viên d án ng b v i ph n nhà và g n li n v i m ng lư i chung. - Khu trung tâm d ch v thương m i: t ng cao 15 t ng, di n tích xây d ng 2.500 m2, di n tích sàn 37.000 m2; - Khu cao c văn phòng, căn h cao c p: t ng cao 30 t ng, di n tích t xây d ng 2.500 m2; - Khu d ch v khách s n cao c p: 1 kh i 15 t ng, 1 kh i 25 t ng, 1 kh i 30 t ng, di n tích t xây d ng 2.500 m2; 6. Qu n lý th c hi n: Ch u tư các h ng m c cơ s h t ng k thu t và chuy n quy n s d ng t có cơ s h t ng, dân t xây d ng nhà theo quy ho ch, chung cư cao c p, chung cư 6 t ng, nhà tr , nhà m u giáo, trư ng h c, câu l c b gi i trí, cây xanh th c hi n vi c liên doanh ho c kêu g i nhà u tư th phát u tư các h ng m c khách s n văn phòng, trung tâm thương m i. Các h ng m c: trung tâm thương m i, cao c văn phòng, căn h cao c p, khách s n khi u tư s l p, trình và quy t nh u tư theo quy nh hi n hành t i th i i m ó. 7. Th i gian th c hi n d án: 5 năm 8. T ng m c u tư và ngu n v n: - T ng m c u tư không k ph n u tư h ng m c: trung tâm thương m i, cao c khách s n, cao c văn phòng và căn h cao c p: kho ng 252.790 tri u ng (hai trăm năm mươi hai t b y trăm chín mươi tri u ng). - Ngu n v n: theo ngh c a U ban nhân dân thành ph :
  3. + V n t có c a ch u tư; + V n c a ơn v cùng h p tác khai thác d án; + V n ng trư c c a khách hàng, c a ơn v thi công; + V n vay ngân hàng. 9. Phương th c t ch c th c hi n u tư: th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. 1. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh có trách nhi m ch o ch u tư ch p hành các quy nh c a Nhà nư c trong quá trình th c hi n u tư, qu n lý, khai thác d án. 2. Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà qu n Bình Th nh thành ph H Chí Minh là ch i tư có trách nhi m th c hi n u tư m b o n i dung quy nh. Vi c huy ng v n c a khách hàng, vay ngân hàng, huy ng các nhà u tư th phát tham gia u tư th c hi n d án c n tuân th theo các quy ch hi n hành liên quan trong lĩnh v c này. i u 3. Các B trư ng: B K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Ch t ch U ban nhân dân thành ph H Chí Minh và Giám c Công ty Qu n lý và phát tri n nhà qu n Bình Th nh thu c T ng công ty a c Sài Gòn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản