Quyết định số 892/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 892/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 892/QĐ-VPCP về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động của tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 892/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 892/Q -VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH HO T NG C A T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 33/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 (sau ây g i t t là án 30); Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 442/Q -TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là T công tác chuyên trách); Xét ngh c a Thư ng tr c T công tác chuyên trách, QUY T NNH i u 1. Phê duy t k ho ch ho t ng c a T công tác chuyên trách t ngày 01 tháng 06 năm 2008 n ngày 31 tháng 12 năm 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T trư ng, các T phó, các thành viên T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP ( b/c); - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - TCTCT: T trư ng, các T phó; Nguy n Xuân Phúc - Lưu Văn thư, TCCV (10)
  2. K HO CH HO T NG C A T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH T NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2008 N NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 892/Q -VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ) I. HOÀN T T CÁC CÔNG TÁC CHU N BN STT N i dung công vi c Th i gian th c Cơ quan th c hi n hi n 1 Hoàn thành bi u m u ph c v Hoàn thành trư c T công tác chuyên công tác th ng kê và rà soát ngày 30/6/2008 trách, chuyên gia tư v n 2 Hoàn thành hư ng d n th c hi n Hoàn thành trư c T công tác chuyên án 30 cho các B , cơ quan ngày 30/6/2008 trách, chuyên gia tư ngang B (sau ây g i chung là v n các B ), y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là c p t nh) 3 Xây d ng quy trình ki m soát ch t Hoàn thành trư c T công tác chuyên lư ng n i b ngày 20/6/2008 trách, chuyên gia tư v n 4 Hi u ch nh và Vi t hóa ph n m m Hoàn thành trư c T công tác chuyên máy xén theo nhu c u c a án ngày 01/8/2008 trách, chuyên gia tư 30 v n 5 Mua s m các trang thi t b ph c Hoàn thành trư c D án VNCI v án 30 (máy ch , thi t b ngày 18/7/2008 m ng, máy tính …) 6 L p t h th ng m ng, máy ch Hoàn thành trư c T công tác chuyên ngày 01/8/2008 trách, D án VNCI 7 Cài t ph n m m máy xén Hoàn thành trư c T công tác chuyên ngày 08/8/2008 trách, D án VNCI 8 Hoàn thi n công tác nhân s cho Hoàn thành trư c Văn phòng Chính ph T công tác chuyên trách ngày 10/7/2008 9 T p hu n T công tác chuyên Hoàn thành trư c T công tác chuyên trách ngày 15/8/2008 trách, D án VNCI 10 T p hu n T công tác c a các B Hoàn thành trư c T công tác chuyên y ban nhân dân c p t nh ngày 29/8/2008 trách, D án VNCI 11 Xây d ng trang tin i n t cho T Hoàn thành trư c T công tác chuyên công tác chuyên trách ngày 31/7/2008 trách, D án VNCI
  3. 12 Xây d ng và tri n khai các công Hoàn thành trư c T công tác chuyên tác chuNn b cho k ho ch truy n ngày 10/10/2008 trách, D án VNCI thông ph c v án 30 13 T ch c l ra m t án 30 v i Hoàn thành trư c T công tác chuyên công chúng ngày 04/7/2008 trách, D án VNCI II. GIAI O N TH NG KÊ TH T C HÀNH CHÍNH STT N i dung công vi c Th i gian th c Cơ quan th c hi n hi n 1 Yêu c u các B , y ban nhân dân Hoàn thành trư c T công tác chuyên c p t nh l p danh m c các th t c ngày 15/7/2008 trách hành chính 2 B t u ti n hành th ng kê theo Hoàn thành trư c T công tác t i các B , hư ng d n c a T công tác chuyên ngày 01/9/2008 y ban nhân dân c p trách, áp d ng ph n m m máy xén t nh 3 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , g i k t qu th ng kê t 1 t i T ngày 01/10/2008 y ban nhân dân c p công tác chuyên trách t nh 4 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , g i k t qu th ng kê t 2 t i T ngày 03/11/2008 y ban nhân dân c p công tác chuyên trách t nh 5 Các B g i k t qu th ng kê t Hoàn thành trư c T công tác t i các B cu i cùng t i T công tác chuyên ngày 01/12/2008 trách 6 y ban nhân dân c p t nh g i k t Hoàn thành trư c y ban nhân dân c p qu th ng kê t 3 t i T công tác ngày 01/12/2008 t nh chuyên trách 7 y ban nhân dân c p t nh g i k t Hoàn thành trư c y ban nhân dân c p qu th ng kê t cu i cùng t i T ngày 05/01/2009 t nh công tác chuyên trách 8 T công tác chuyên trách ti n hành Hoàn thành trư c T công tác chuyên t ng h p và s p x p th t c hành ngày 06/3/2009 trách, chuyên gia tư chính ưa vào cơ s d li u v n Lưu ý: - Trên th c t các B , y ban nhân dân c p t nh s ti n hành th ng kê theo ph n m m máy xén b t u ngay sau khi hoàn thành t t p hu n do T công tác chuyên trách t ch c. Như v y, m t s B , y ban nhân dân c p t nh có th b t u vi c th ng kê trư c ngày 01 tháng 9 năm 2008. - Th i gian th ng kê c a y ban nhân dân c p t nh s dài hơn th i gian th ng kê c a các B là 1 tháng, vì s lư ng th t c hành chính c n th ng kê t i các y ban nhân
  4. dân c p t nh l n hơn. Do ó, s l n n p k t qu th ng kê c a các B là 03 l n, còn i v i các a phương là 04 l n. - Vi c t ng h p và s p x p th t c hành chính ưa vào cơ s d li u c n nhi u th i gian có ư c cơ s d li u chuNn xác, ch t lư ng cao. Do ó, vi c này ư c làm song song trong c giai o n rà soát. Ch báo cáo: - T công tác chuyên trách báo cáo Th tư ng Chính ph nh kỳ 2 tu n/l n v k t qu tri n khai th c hi n. - Các T công tác c a các B , y ban nhân dân c p t nh nh kỳ 1 tháng/l n g i k t qu th ng kê dư i d ng b n in và b n i n t t i T công tác chuyên trách. III. GIAI O N RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH Vi c rà soát ư c ti n hành trong kho ng th i gian 01 năm k t khi hoàn thành vi c th ng kê, bao g m các công vi c sau: STT N i dung công vi c Th i gian th c Cơ quan th c hi n hi n 1 T công tác chuyên trách l a ch n Hoàn thành trư c T công tác chuyên các th t c hành chính c n ưu tiên ngày 06/02/2009 trách, chuyên gia tư rà soát v n 2 G i yêu c u rà soát t i các B , y Hoàn thành trư c T công tác chuyên ban nhân dân c p t nh có liên quan ngày 13/02/2009 trách 3 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , th c hi n rà soát theo hư ng d n ngày 15/01/2010 y ban nhân dân c p c a T công tác chuyên trách t nh 4 Th c hi n rà soát dư i góc Hoàn thành trư c H i ng tư v n c i doanh nghi p và công dân ngày 08/01/2010 cách th t c hành chính 5 T công tác chuyên trách th c Hoàn thành trư c T công tác chuyên hi n rà soát c l p ngày 08/01/2010 trách, chuyên gia tư v n 6 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , g i k t qu rà soát t 1 ngày 04/5/2009 y ban nhân dân c p t nh 7 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , g i k t qu rà soát t 2 ngày 03/8/2009 y ban nhân dân c p t nh 8 T công tác chuyên trách g i k t Hoàn thành trư c T công tác chuyên qu rà soát c l p và ki n ngh t i ngày 01/6/2009 trách Chính ph , Th tư ng Chính ph
  5. 9 ôn c các B , y ban nhân dân Hoàn thành trư c T công tác chuyên c p t nh th c hi n k t lu n c a ngày 29/6/2009 trách Chính ph , Th tư ng Chính ph v ơn gi n hóa th t c hành chính 10 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , g i k t qu rà soát t 3 ngày 02/11/2009 y ban nhân dân c p t nh 11 Các B , y ban nhân dân c p t nh Hoàn thành trư c T công tác t i các B , g i k t qu rà soát t cu i ngày 01/02/2010 y ban nhân dân c p t nh 12 T công tác chuyên trách g i k t Hoàn thành trư c T công tác chuyên qu rà soát c l p và ki n ngh t i ngày 01/3/2010 trách CP & TTCP 13 ôn c các B , y ban nhân dân Hoàn thành trư c T công tác chuyên c p t nh th c hi n k t lu n c a ngày 29/3/2010 trách Chính ph , Th tư ng Chính ph v ơn gi n hóa th t c hành chính Ch báo cáo: - T công tác chuyên trách báo cáo Th tư ng Chính ph nh kỳ 1 tháng/l n v k t qu tri n khai th c hi n. - Các T công tác t i các B , y ban nhân dân c p t nh nh kỳ 3 tháng/l n g i k t qu rà soát t i T công tác chuyên trách. - T công tác chuyên trách nh kỳ 6 tháng/l n g i k t qu rà soát c l p và khuy n ngh t i Th tư ng Chính ph và Chính ph . IV. GIAI O N H U RÀ SOÁT TH T C HÀNH CHÍNH STT N i dung công vi c Th i gian th c Cơ quan th c hi n hi n 1 Ki m tra các B , y ban nhân dân Hoàn thành trư c T công tác chuyên c p t nh th c hi n ơn gi n hóa ngày 13/9/2010 trách th t c hành chính 2 Hoàn thi n cơ s d li u v TTHC Hoàn thành trư c T công tác chuyên trên cơ s n i dung TTHC ã ư c ngày 6/11/2010 trách ơn gi n hóa 3 T ng k t th c hi n án 30 Hoàn thành trư c T công tác chuyên ngày 15/12/2010 trách
Đồng bộ tài khoản