Quyết định số 893/1997/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 893/1997/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 893/1997/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý khu công nghiệp Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 893/1997/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 893/1997/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1997 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P QU NG NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; th c hi n Quy t nh s 578/TTg ngày 25 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p khu công nghi p Cái Lân t nh Qu ng Ninh; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh. Trư ng ban qu n lý các khu công ngh p Vi t Nam và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph . QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ninh qu n lý các khu công nghi p ( ư c hình thành theo Ngh nh 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ) trên a bàn t nh Qu ng Ninh. Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ninh th c hi n các nhi m v và quy n h n qu n lý khu công nghi p theo quy nh tai i u 27 Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ninh có tư cách pháp nhân, có tài kho n, có con d u hình qu c huy, có biên ch và kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p. i u 2. Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ninh có Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, m t s u viên và b máy giúp vi c. Vi c b nhi m Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các u viên và quy nh b máy giúp vi c Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ninh th c hi n theo các i u 26, 28 c a Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và Trư ng ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản