Quyết định số 896-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 896-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 896-TTg về việc bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 896-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 896-TTg Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 1996 QUY T NNH V VI C B SUNG NHI M V H I NG TH M NNH NHÀ NƯ C V CÁC D ÁN U TƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy t nh s 784/TTg ngày 02 tháng 12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph v thành l p H i ngth m nh Nhà nư c v các d án u tư; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Giao H i ng thNm nh Nhànư c v các d án u tư thêm nhi m v thNm nh các d án quy ho ch quan tr ngtheo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . i u 2. B trư ng B K ho ch và utư có trách nhi m b trí a i m làm vi c, kinh phí, phương ti n ho t ng vàb máy giúp vi c H i ng thNm nh Nhà nư c v các d án u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành. Bãi b các quy nh trong Quy t nh s 784/TTg, ngày 02 tháng12 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph trái v i Quy t nh này. B trư ng B K ho ch và u tư, Ch t ch H i ng thNm nhNhà nư c v các d án u tư, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr cthu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản