Quyết định số 898/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định số 898/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 898/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Hữu Mẹo,ở khối 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 898/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 898/2006/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 14 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C GI I QUY T ƠN KHI U N I C A ÔNG NGÔ H U M O, KH I 1, THN TR N SÔNG V , HUY N TƯ NGHĨA, T NH QU NG NGÃI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày 19/4/2005 c a Chính ph v vi c Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Lu t t ai 2003 và Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t t ai 2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s 19/2005/Q -UB ngày 07/02/2005 c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi v vi c ban hành Qui nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t áp d ng trên a bàn t nh Qu ng Ngãi; Căn c Quy t nh s 31/2005/Q -UB ngày 07-3-2005 c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi v vi c ban hành Qui nh v giá các lo i t; qui nh phân lo i ư ng, khu v c, v trí t phi nông nghi p trên a bàn t nh Qu ng Ngãi; Xét Báo cáo s 06/BC-TTT ngày 06/3/2006 c a Thanh tra t nh Qu ng Ngãi và ý ki n c a H i ng tư v n x lý hành chính t nh t i cu c h p ngày 24/3/2006, cho th y di n bi n v vi c như sau: Th a t mang s hi u 148/64m2, lo i t T, t b n s 4, b n a chính th tr n Sông V l p năm 1992 thu c quy n s d ng c a ông Ngô H u M o và ã ư c UBND huy n Tư Nghĩa c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t vào năm 2002. Năm 2003, Nhà nư c thu h i t c a m t s cá nhân th c hi n d án c u Sông V , trong ó ã thu h i toàn b th a t nêu trên và ông Ngô H u M o thu c di n ư c b trí t tái nh cư theo qui nh c a pháp lu t. T ng s h b thu h i t th c hi n d án c u Sông V là 80 h , trong ó 75 h thu c di n giao t tái nh cư, n nay 74 h ã nh n t xây d ng nhà , riêng ông Ngô H u M o không nh n t mà t ý chi m d ng lô t s 72 xây d ng nhà t m trái phép (có v trí thu c m t ph n c a lô t s 66, m t ph n thu c lô 67 khu dân cư R c C ng); ông Ngô H u M o nêu lý do không nh n t tái nh cư như sau: + Vi c UBND huy n Tư Nghĩa bu c Ông ph i tháo d nhà t m, tr l i t cho Nhà nư c và yêu c u Ông ph i nh n t lô r qu t trong khu tái nh cư là ép ch gia ình Ông; ng th i, so sánh trư ng h p c a các h Nguy n Th Chân, Nguy n Th Chiên, Nguy n Văn Thanh ư c n bù giá t cao hơn, giao t tái nh cư v trí thu n l i hơn gia ình Ông trong khi v trí t c a gia ình Ông tương t như các h
  2. nêu trên là không công b ng, gây thi t thòi cho gia ình Ông. + Ông không t ý xây d ng nhà t m trên lô t s 72 mà vi c này ã ư c s ch p thu n c a Ch t ch UBND th tr n Sông V . V vi c khi u n i c a ông Ngô H u M o ã ư c UBND huy n Tư Nghĩa xem xét gi i quy t t i Quy t nh s 972/Q -UB ngày 04/8/2005, bác ơn khi u n i c a ông Ngô H u M o, v i lý do: “Vi c th c hi n d án xây d ng c u Sông V và khu tái nh cư ch Sông V ã ư c i a s nhân dân ng tình ng h ; riêng gia ình ông Ngô H u M o có di n tích t 75m2 v th t c gi y t ngu n g c không rõ ràng, nhưng xét tình ti t c th gia ình ông M o ư c nh n ti n n bù gi i phóng m t b ng; vi c phân lô b c xăm làm nhà i v i các h gia ình là khách quan nhưng ông M o n r i t ý b v là không úng qui nh c a UBND th tr n; vi c ông Ngô H u M o t ý l n chi m t làm nhà trái phép trong khu qui ho ch dân cư R c C ng là vi ph m pháp lu t t ai và Ngh nh s 182/CP c a Chính ph “. Không nh t trí v i vi c gi i quy t c a UBND huy n Tư Nghĩa, ông Ngô H u M o khi u n i n y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và ã ư c các cơ quan ch c năng ti n hành th m tra, xác minh; th y r ng: + Các Phương án giao t tái nh cư ã ư c UBND th tr n Sông V xác l p là hoàn toàn khách quan, ã công khai, nhân dân u ng tình ng h và th c hi n vi c b c thăm v trí t tái nh cư theo Phương án, nhưng ông Ngô H u M o không ch p hành là không úng; vi c UBND th tr n Sông V và UBND huy n Tư Nghĩa b trí t tái nh cư cho gia ình Ông theo các Phương án giao t tái nh cư ã ư c công khai nêu trên là khách quan. + Vi c yêu c u b trí tái nh cư cho h gia ình Ông gi ng như các h Nguy n Văn Thanh, Nguy n Th Chân, Nguy n Th Chiên là không có cơ s , vì: V trí nhà và t c a 03 h Nguy n Văn Thanh, Nguy n Th Chân, Nguy n Th Chiên n m k sát v i Qu c l I nên ư c b i thư ng 350.000 ng/m2, còn v trí nhà, t c a Ông xa Qu c l I hơn nên ch ư c b i thư ng 200.000 ng/m2. + Ông Ngô H u M o yêu c u cho Ông ư c tái nh cư t i v trí t Ông ã xây d ng nhà t m là không có cơ s xem xét gi i quy t, vì v trí này thu c Khu Quy ho ch dân cư R c C ng ã ư c phê duy t năm 2001. Vi c Quy ho ch Khu tái nh cư và ch Sông V ch ng l n lên Khu Quy ho ch dân cư R c C ng là không úng nên ph i ư c cơ quan có th m quy n i u ch nh. ng th i, Ông còn cho r ng ã ư c Ch t ch UBND th tr n Sông V ch v trí này Ông xây d ng nhà t m là không có cơ s , vì: Ch t ch UBND th tr n Sông V không th a nh n có ch t cho Ông xây d ng nhà , và khi Ông xây d ng nhà t m thì UBND th tr n Sông V ã ti n hành l p biên b n ình ch . Vì v y, vi c Ông t ý chi m t Khu Quy ho ch dân cư R c C ng xây d ng nhà là hành vi vi ph m pháp lu t t ai, nh hư ng n tr t t xã h i, do ó Ông ph i t tháo d ngôi nhà t m ã xây d ng tr l i t cho Nhà nư c. T nh ng căn c nêu trên và theo qui nh c a pháp lu t, QUY T NNH: i u 1. Bác ơn ngày 07/9/2005 c a ông Ngô H u M o v vi c khi u n i Quy t nh s 972/Q -UB ngày 04/8/2005 c a UBND huy n Tư Nghĩa và vi c yêu c u ư c lưu cư t i v trí t Ông ã xây d ng nhà t m hi n nay. Tuy nhiên, xét nhu c u v t và i u ki n sinh ho t hi n nay c a gia ình ông Ngô H u M o, Ch t ch UBND t nh ng ý giao t tái nh cư cho gia ình ông M o v i
  3. di n tích di n tích 133m2 thu c lô r qu t, Khu Quy ho ch tái nh cư và ch Sông V ; ng th i, UBND huy n Tư Nghĩa có trách nhi m gi i quy t giao thêm cho h gia ình ông Ngô H u M o 01 lô t t i Khu Quy ho ch tái nh cư s 2, th tr n Sông V , huy n Tư Nghĩa, t nh Qu ng Ngãi, khi khu Quy ho ch này ư c xây d ng hoàn thành ưa vào s d ng b trí cho các h theo qui nh, gia ình ông Ngô H u M o xây d ng nhà . i u 2. 1- Ch t ch UBND huy n Tư Nghĩa có trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung sau: - Công khai Quy t nh gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân t nh t i khu dân cư nơi ông Ngô H u M o ang sinh s ng, ng th i t ng t Quy t nh này n ông Ngô H u M o. - T ch c th c hi n nghiêm túc, y các n i dung t i i u 1 c a Quy t nh này. - Khi giao t cho gia ình ông M o xây d ng nhà theo quy nh c a pháp lu t t ai, UBND huy n Tư Nghĩa ph i dành cho gia ình ông Ngô H u M o m t th i gian thích h p gia ình ông M o xây d ng nhà và tháo d nhà t m ã xây d ng trái phép trên lô t s 72 (có v trí thu c m t ph n c a lô t s 66, m t ph n thu c lô 67 khu dân cư R c C ng). Sau th i gian do UBND huy n Tư Nghĩa n nh n u ông M o ã xây d ng xong nhà mà không t giác tháo d nhà t m tr l i t cho Nhà nư c thì UBND huy n Tư Nghĩa ti n hành l p các th t c cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. 2- Thanh tra t nh có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này và t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh k t qu th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Chánh Thanh tra t nh, Giám c các S : Giao thông-V n t i, Tài nguyên- Môi trư ng, Xây d ng, Ch t ch UBND huy n Tư Nghĩa, Ch t ch UBND th tr n Sông V , Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan và ông Ngô H u M o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c thi hành k t ngày ký./. CH TNCH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản