Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thu, ở số nhà 36B, đường Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 899/2006/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 14 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH V VI C GI I QUY T ƠN KHI U N I C A ÔNG NGUY N VĂN THU, S NHÀ 36B, Ư NG NGUY N T TÂN, THÀNH PH QU NG NGÃI CH T CH U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2004 và Ngh nh s 53/2005/N -CP ngày19/4/2005 c a Chính ph v vi c Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Lu t t ai năm 2003 và Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t t ai 2003; Xét Báo cáo s 07/BC-TTT ngày 09/3/2006 c a Thanh tra t nh Qu ng Ngãi và ý ki n k t lu n c a H i ng tư v n x lý hành chính t nh t i cu c h p ngày 27/3/2006, cho th y di n bi n v khi u n i như sau: - Ông Nguy n Văn Thu, sinh năm 1944, hi n nay thư ng trú t i s nhà 36B, ư ng Nguy n T Tân, thành ph Qu ng Ngãi (con c a ông Nguy n Chì và bà Phan Th Xư c u ã ch t trư c năm 1975), khi u n i yêu c u hoàn tr l i th a t vư n s 79, di n tích 1.090m2, t b n s 01, o v năm 1993, xã Nghĩa Dũng; hi n nay Tr m y t xã Nghĩa Dũng ang qu n lý, s d ng. - Năm 2004, ông Nguy n Văn Thu phát sinh ơn khi u n i òi l i di n tích t thu c th a t s 79 nêu trên và ã ư c UBND th xã Qu ng Ngãi (nay là Thành ph Qu ng Ngãi) xem xét gi i quy t t i Quy t nh s 2344/Q -UBND ngày 02/12/2005, bác ơn c a ông Nguy n Văn Thu yêu c u hoàn tr l i th a t vư n s 79, di n tích 1090m2, t b n s 01, o v năm 1993, xã Nghĩa Dũng hi n nay Tr m y t xã Nghĩa Dũng ang qu n lý, s d ng; v i các lý do: + Nguyên th a t s 79, di n tích 1.090m2, t b n s 01, o v năm 1993, xã Nghĩa Dũng; hi n nay Tr m y t xã Nghĩa Dũng ang qu n lý, s d ng mà ông Nguy n Văn Thu khi u n i òi l i là m t ph n trong di n tích 4 sào 11 thư c t mà ông Nguy n Chì mua c a ông Nguy n Th t vào năm 1942 (vi c mua bán này không có gi y t mà ch ư c th hi n trong B n trích l c a b lưu t i S a chính Qu ng Ngãi- ghi trang các i n ch k ti p). + Qua xác minh i v i các ông Nguy n Tho (sinh năm 1930), ông Nguy n Tu t (sinh năm 1934), ông Dương Bình (sinh năm 1954) là nh ng ngư i g n th a t t
  2. trư c 1975 n nay và nh ng cán b cùng th i công tác t i xã Nghĩa Dõng (cũ) hi n nay u còn s ng như: ông Phan Thanh ng (nguyên Bí thư, kiêm Ch t ch y ban nhân dân cách m ng xã), ông Nguy n Công Trư c (nguyên là xã i phó, hi n nay là Ch t ch UBND xã Nghĩa Dũng), ông Cao Chu ng (hi n nay là Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam xã Nghĩa Dũng), ông T Nh (nguyên ch nhi m HTX nông nghi p), ông Tô c (nguyên là thôn trư ng thôn 4), u xác nh: T i th a t nêu trên ông Nguy n Chì ã làm nhà , hành ngh buôn bán. Năm 1967, gia ình ông Chì t n cư kh i a phương và sau “T t M u Thân” năm 1968, M , Ng y ném bom tàn phá làng V n Tư ng, nhi u nhà c a, vư n tư c trong khu v c làng V n Tư ng ã b tiêu hu , trong ó có nhà c a ông Nguy n Chì. + T năm 1968 - 1975 t vư n ông Nguy n Chì b hoang. Bà Xư c ch t năm 1969, ông Chì ch t năm 1971, không l i di chúc. Trong th i gian ó, ông Nguy n Văn Thu ang i lính, ơn v c a ông Thu là Thi t oàn 4 k binh tr c thu c Sư oàn 2 (Quân i chính quy n Sài Gòn cũ) tác chi n t Qu ng Ngãi n Qu ng Tr , do v y ông Thu cũng không sinh s ng t vư n này. + Sau gi i phóng chính quy n có v n ng nhân dân v a phương sinh s ng, nhưng ông Thu không v Nghĩa Dõng sinh s ng, t vư n có ngu n g c c a ông Nguy n Chì v n b hoang. Chính quy n ã qu n lý và s d ng. Năm 1976, UBND xã cho xây d ng trư ng bình dân t m d y b túc văn hoá; năm 1979 giao cho HTX nông nghi p qu n lý; năm 1980 c t b t di n tích 1 sào giao cho ông Nguy n Trương Dương làm nhà . Theo s li u h sơ a chính hi n nay ông Dương s d ng di n tích 1080 m2, th a t s 78, t b n s 1, o v năm 1993 xã Nghĩa Dũng và ã ư c UBND th xã Qu ng Ngãi c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t vào năm 2000; ph n di n tích còn l i, năm 1984 xây d ng nhà tr ; năm 1986 th c hi n Ch th 299/TTg Nhà tr ã ng tên kê khai ăng ký quy n s d ng; năm 1989 cơ s nhà tr này ư c giao l i cho Tr m y t xã qu n lý, s d ng t ó n nay. Tr m y t xã ã kê khai ăng ký (theo Ch th 245/TTg), trong S b a chính xã Nghĩa Dõng th a t này ghi s hi u 79, di n tích 1090m2, t b n s 1, o v năm 1993. - Không nh t trí v i gi i quy t c a UBND UBND th xã Qu ng Ngãi (nay là Thành ph Qu ng Ngãi), ông Nguy n Văn Thu phát sinh ơn khi u n i g i n y ban nhân dân t nh; v vi c c a ông Nguy n Văn Thu ư c các cơ quan ch c năng ti n hành thNm tra, xác minh; th y r ng: + Th a t s hi u 79, di n tích 1090m2, t b n s 1 xã Nghĩa Dõng (cũ) o v năm 1993 mà ông Nguy n Văn Thu khi u n i òi l i, có ngu n g c c a ông Nguy n Chì ã b hoang t năm 1968 n sau ngày gi i phóng Qu ng Ngãi, chính quy n a phương qu n lý t b hoang, làm trư ng h c, nhà tr , tr m y t ph c v các l i ích công c ng t năm 1976 n nay. Hi n tr ng Tr m y t xã Nghĩa Dũng ang qu n lý s d ng t ng di n tích t 1.036,58m2, trong ó phòng b nh và làm vi c có c u trúc nhà c p 4 di n tích xây d ng 281m2, di n tích t tr ng 755,58m2. Vi c qu n lý, b trí s d ng t c a chính quy n xã Nghĩa Dũng là hoàn toàn phù h p v i Quy t nh s 188/CP ngày 25-9-1976 c a H i ng Chính ph v chính sách xoá b tri t tàn tích chi m h u ru ng t và các hình th c bóc l t th c dân, phong ki n mi n Nam Vi t Nam. Vì v y, vi c ông Thu trình bày r ng t sau ngày gi i phóng n khi HTX xây
  3. d ng nhà tr trên th a t gia ình Ông có canh tác hoa màu trên t là không có b ng ch ng ng th i, ông Nguy n Văn Thu không ph i là ngư i qu n lý, s d ng th a t t trư c năm 1975 cũng như t năm 1975 n nay. Vi c ông Thu s d ng gi y t ch cũ c p cho cha Ông òi quy n s d ng t là không úng v i qui nh t i kho n 2, i u 10 Lu t t ai 2003 và i u 4 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29-10- 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai. + Vi c ông Thu cho r ng ngôi nhà cha m Ông làm trên th a t v n t n t i cho n năm 1979, HTX tháo d và xây d ng nhà tr là không úng. S th t là ngôi nhà c a cha m Ông ã b bom n M - Ng y phá hu t năm 1968. + Ông Nguy n Trương Dương ư c s d ng m t ph n th a t có ngu n g c cũ c a ông Nguy n Chì là do HTX nông nghi p Nghĩa Dõng giao vào năm 1980 và ư c ng y xã Nghĩa Dõng ng ý. Gi y t mua bán t gi a ông Thu và ông Nguy n Trương Dương do ông Nguy n Văn Thu xu t trình hoàn toàn không h p pháp nên không có giá tr pháp lý. + Ông Thu trình bày r ng ã phát sinh ơn khi u n i òi quy n s d ng th a t trên t năm 1989 n nay nhưng không có b ng ch ng. Theo xác nh n c a chính quy n xã Nghĩa Dũng và k t lu n c a UBND thành ph thì n u năm 2004 ông Thu m i phát sinh ơn òi quy n s d ng th a t. + Vi c ông Thu nêu vào năm 2004 có v xin UBND xã bán tre trên th a t và ư c hư ng hoa l i 200.000 là không có th t, vì UBND xã Nghĩa Dũng có ch trương cho Tr m y t n tre bán làm vư n tr ng thu c nam và ông Thu có xin ư c hư ng hoa l i t tre do cha Ông ã tr ng, ư c UBND xã ng ý, nhưng khi Ông th hi n ý òi l i t có ngu n g c cũ thì UBND xã ã cho d ng l i xem xét c th và chưa th c hi n vi c n bán tre như ph n ánh c a ông Thu. T nh ng căn c nêu trên và theo qui nh c a pháp lu t, QUY T NNH: i u 1. Bác khi u n i c a ông Nguy n Văn Thu v vi c òi quy n s d ng th a t mang s hi u 79, di n tích 1.090m2, t b n s 01, o v năm 1993, xã Nghĩa Dũng. i u 2. 1- Ch t ch UBND thành ph Qu ng Ngãi có trách nhi m công khai Quy t nh này t i nơi có v trí t ông Thu khi u n i và t ng t Quy t nh này n ông Nguy n Văn Thu; báo cáo k t qu cho y ban nhân dân t nh (qua Thanh tra t nh). 2- Chánh Thanh tra t nh ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n Quy t nh này và t ng h p báo cáo y ban nhân dân t nh k t qu th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Chánh Thanh tra t nh, Ch t ch UBND thành ph Qu ng Ngãi, Ch t ch UBND phư ng Tr n Hưng o, Ch t ch UBND xã Nghĩa
  4. Dũng, Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan và ông Nguy n Văn Thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh. Quy t nh này là Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có hi u l c thi hành k t ngày ký./. CH T CH Nguy n Kim Hi u
Đồng bộ tài khoản