Quyết định số 90/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 90/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/1998/QĐ-TTg về các biện pháp khắc phục hậu quả nắng hạn, thiên tai những tháng đầu năm 1998 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 1998 QUY T NNH V CÁC BI N PHÁP KH C PH C H U QU N NG H N, THIÊN TAI NH NG THÁNG U NĂM 1998 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a U ban nhân dân các t nh và ngh c a các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính, Thu s n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; kh c ph c tình hình thi t h i nghiêm tr ng do n ng h n, thiên tai gây ra trong nh ng tháng cu i năm 1997, u năm 1998, s m n nh i s ng nhân dân, khôi ph c và phát tri n s n xu t, QUY T NNH: i u 1. U ban nhân dân các t nh b thiên tai và các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m th c hi n các công vi c sau ây: 1. T p trung m i n l c c a Trung ương và a phương gi i quy t ngay vi c c u tr , c u ói cho các h dân nghèo ang g p khó khăn gay g t các vùng b n ng h n và thiên tai. Chính quy n các c p ph i h p v i các oàn th qu n chúng v n ng nhân dân giúp l n nhau, trư c h t t ng a phương ph i n l c t ùm b c, c u tr trong a phương mình n nh i s ng c a nhân dân, tránh tư tư ng l i, ch trông ch s h tr c a Nhà nư c. Ch t ch U ban nhân dân các t nh ph i có trách nhi m tìm m i bi n pháp b o m không ư c dân ói trên a bàn c a mình. 2. i v i s n xu t nông nghi p: Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm vi c c th v i U ban nhân dân các t nh, theo dõi sát di n bi n th i ti t và ngu n nư c các a phương ch o vi c ph c h i và phát tri n s n xu t, v i các bi n pháp tích c c nh t như: i u ch nh cơ c u mùa v , s d ng gi ng lúa ng n ngày ho c c c ng n ngày, b o v và phát tri n cây công nghi p, àn gia súc... nh ng nơi có i u ki n c a vùng ng b ng sông C u Long, c n xem xét phát tri n s n xu t lúa v ba. 3. i v i công tác thu l i:
  2. - Ti p t c huy ng m i ngu n l c, th c hi n các bi n pháp ch ng h n có hi u qu , b o v ngu n nư c, n o vét kênh mương, khai thác, s d ng nư c ti t ki m, ưu tiên c p nư c sinh ho t cho dân, nư c tư i cho các cây tr ng chính c a t ng a phương, m b o nư c ng t, phòng ch ng m n xâm nh p các vùng ven bi n. - T p trung cao Ny m nh ti n thi công các công trình thu l i, trư c h t là nh ng công trình ph i hoàn thành năm 1998 nh m k p th i ph c v cho s n xu t và i s ng dân sinh. U ban nhân dân các t nh ph i rà soát, s p x p l i các lo i công trình trên a bàn c a a phương có k ho ch i u ch nh cơ c u v n, ưu tiên dành v n cho các công trình thu l i thi t y u. - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan i u ch nh k ho ch và tìm thêm ngu n v n b sung cho các công trình thu l i trong 6 tháng cu i năm 1998. 4. i v i ngành thu s n: kh c ph c hi n tư ng tôm b ch t m t s t nh ng b ng sông C u Long, giao cho B Thu s n làm vi c v i các t nh: Trà Vinh, Long An, Ti n Giang và Cà Mau xác nh rõ nguyên nhân (b nh, gi ng hay môi trư ng...). Trư c m t, khi chưa xác nh ư c nguyên nhân y , B Thu s n xây d ng phương án x lý cơ b n, lâu dài theo hư ng u tư ít r i ro nh t, ph i h p cùng U ban nhân dân các t nh rà soát, b trí l i di n tích nuôi tr ng thu s n theo quy ho ch chung. V ê bao ngăn m n t nh Trà Vinh: Giao B Thu s n làm vi c v i t nh l p d án u tư, các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thu s n, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có ý ki n thNm nh và báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 6 năm 1998. i u 2. V gi i quy t nh ng v n c p bách: 1. Giao U ban nhân dân các t nh b h n n ng ti n hành i u tra, th ng kê, xác nh c th s h b thi u ói. Trên cơ s ó gi i quy t tr c p c u ói theo m c 8 kg g o/ngư i/tháng trong th i gian chưa có ngu n thu nh p b sung. S kinh phí này ư c l y t ngu n chi b o m xã h i, kinh phí s nghi p, d phòng c a a phương. B Tài chính làm vi c v i U ban nhân dân các t nh có bi n pháp tr giúp ngân sách a phương, xác nh ngu n ngân sách h tr báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính hư ng d n U ban nhân dân các t nh th c hi n vi c tr c p này. 2. giúp nông dân, ngư dân ph c h i và phát tri n s n xu t, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng Thương m i xem xét, gi i quy t cho s h b thi t h i n ng nhưng còn kh năng tr n ư c gia h n n theo cơ ch hi n hành; i v i các h quá khó khăn, U ban nhân dân các t nh xét duy t, l p danh sách và xác nh n, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh cho khoanh n .
  3. 3. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng thương m i ti p t c cho các h vay v n khôi ph c và phát tri n s n xu t nông nghi p và nuôi tr ng thu s n. các tình b h n n ng ( c L c, Lâm ng, ng Nai, Long An, Kiên Giang, Bình Phư c, Cà Mau, B c Liêu) cho phép Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s d ng 140 t ng trong ngu n v n 2.000 t ng theo i u 6 c a Quy t nh s 985/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph cho các h nông dân có di n tích cây tr ng b thi t h i t 80% tr lên và hoàn c nh quá khó khăn không có v n ph c h i s n xu t: ư c vay ng n h n i v i cây tr ng ng n ngày, cho vay trung h n i v i các cây tr ng dài ngày (cà phê, h tiêu, mía, i u...). Các i tư ng ư c vay này cũng ư c hư ng lãi su t ưu ãi như i tư ng ư c vay theo Quy t nh s 958/TTg ngày 20 tháng 11 năm 1997. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam căn c vào báo cáo c a U ban nhân dân các t nh phân b ch tiêu cho các a phương và ch o các Ngân hàng thương m i th c hi n các th t c cho vay nhanh, thu n ti n, úng i tư ng và theo dõi thư ng xuyên vi c s d ng v n vay có hi u qu , thu ư c n . B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tìm thêm ngu n b sung v n cho các nhu c u vay trên. 4. i v i các t nh b l c, mưa á...: Các t nh s d ng ngu n chi m b o xã h i, d phòng và qu phòng, ch ng l t bão c a a phương kh c ph c. B Tài chính tăng ti n tr c p trong k ho ch cho các t nh x lý. 5. Vi c mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p th c hi n theo pháp lu t hi n hành. i u 3. Giao trách nhi m cho các B , ngành có liên quan: 1. T ng c c Khí tư ng thu văn theo dõi tình hình di n bi n th i ti t, thông báo k p th i cho các ngành và a phương ch ng i phó. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công nghi p cùng v i các a phương có bi n pháp i u ti t nư c t các h ch a thu l i, thu i n khai thác s d ng h p lý, ti t ki m ngu n nư c, m b o nhu c u nư c cho s n xu t nông nghi p và cho phát i n. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c ch o, ph i h p v i các a phương rà soát l i quy ho ch phát tri n s n xu t, c bi t i v i cây cà phê, ch m r ng di n tích các khu v c có i u ki n v ngu n nư c và phù h p v i quy ho ch t ng th c a vùng, a phương. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm vi c v i B K ho ch và u tư t năm 1999 dành v n ưu tiên u tư cho ngành thu l i. 5. Mùa mưa bão ang n g n, ngay t bây gi , các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i tăng cư ng ch o công tác phòng, ch ng l t bão, theo dõi sát di n bi n c a th i ti t, chuNn b s n sàng i phó v i lũ, bão, thiên tai năm 1998, gi m n m c th p nh t thi t h i do lũ, bão gây ra.
  4. i u 4. Thành l p oàn công tác c a Chính ph do 1 ng chí Phó Th tư ng Chính ph d n u, có lãnh o các B , ngành liên quan tham gia i n m tình hình t i m t s t nh b thi t h i n ng do h n hán ch o kh c ph c k p th i, s m khôi ph c s n xu t và n nh i s ng nhân dân. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản